Search result for

ration

(160 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ration-, *ration*
English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
transsexual operation(n) การผ่าตัดแปลงเพศ
defenestration(n) การโยนคนออกนอกหน้าต่าง
arbitration(n) อนุญาโตตุลาการ
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ration[N] การปันส่วน, See also: การแบ่งสรร, Syn. allotment, share
ration[N] ปริมาณที่แบ่งสรร, See also: ปริมาณปันส่วน, Syn. allowance, portion
ration[VT] ปันส่วน, See also: แบ่งสรร, Syn. allot, apportion
rational[ADJ] ซึ่งมีเหตุผล, See also: รู้จักเหตุผล, เข้าใจเหตุผล, Syn. logical, reasonable
rationale[N] คำชี้แจงเหตุผล, See also: พื้นฐานของเหตุผล, Syn. ground, reason why
rationing[N] นโยบายจำกัดปริมาณของบางสิ่ง
ration out[PHRV] แบ่งปัน, See also: แบ่งส่วน
rationalise[VT] ใช้เหตุผลตัดสิน, Syn. explain, Ant. justify
rationalism[N] หลักความเชื่อในเรื่องเหตุผล, Syn. realism, reasoning, logic
rationality[N] ความมีเหตุผล, See also: ความมีสติ, Syn. sanity, reasonableness, Ant. insanity, madness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ration(เร'เชิน) n. การปันส่วน,ปริมาณปันส่วน,ปริมาณที่แบ่งสรร,อาหารปันส่วน vt. ปันส่วน,แบ่งสรร, See also: rations n. เสบียง, Syn. portion,dole,allot
rational(แรช'เชินเนิล) adj. มีเหตุผล, Syn. reasoning
rationale(แรช'ชะแนล) n. ข้อความแห่งเหตุผล,ข้อความเหตุผลแห่งหลักการ,พื้นฐานของเหตุผล, Syn. basis,reason
rationalise(แรช'ชะเนิลไลช) vt.,vi. จัดให้เข้าหลักแห่งเหตุผล,ขจัดradical (ดู) ออกจากสมการหรือค่าของคณิตศาสตร์, See also: rationalisation n. rationaliszation n. rationaliser n. rationalizer n.
rationality(แรช'เชินแนล'ลิที) n. ความมีเหตุผล, See also: rationalism n.
rationalize(แรช'ชะเนิลไลช) vt.,vi. จัดให้เข้าหลักแห่งเหตุผล,ขจัดradical (ดู) ออกจากสมการหรือค่าของคณิตศาสตร์, See also: rationalisation n. rationaliszation n. rationaliser n. rationalizer n.
rationing(เร'เชินนิง) n. การแบ่งสันปันส่วน
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
acculturation(อะคัลทิวเร' เชิน) n. กระบวนการปรับแผนหรือลักษณะวัฒนธรรม
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.

English-Thai: Nontri Dictionary
ration(vt) แบ่งส่วน,ปันส่วน
rational(adj) ด้วยเหตุผล,มีเหตุผล,ตามเหตุผล
rationalist(n) ผู้มีเหตุผล,ผู้รักเหตุผล,ผู้รักความชอบธรรม
rationality(n) ความชอบธรรม,ความมีเหตุผล
rationally(adv) อย่างสมเหตุสมผล,อย่างมีเหตุผล,อย่างชอบด้วยเหตุผล
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
acceleration(n) การเร่งความเร็ว
adjuration(n) การขอร้อง,การอ้อนวอน,การให้คำสัตย์,คำสั่ง
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rationการปันส่วนอาหารหรือเครื่องดื่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalถูกเหตุผล, เป็นไปตามเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rational actorผู้ดำเนินนโยบายตามเหตุผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rational doubtข้อสงสัยที่สมเหตุสมผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rational efficiency; energetic efficiency; exergetic efficiency; second law efficiencyประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rational functionฟังก์ชันตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rational numberจำนวนตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rational treatmentการรักษาแบบมีเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationaleเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rational choice theoryทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล [TU Subject Heading]
Rational expectations (Economic theory)การคาดการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
rational numberจำนวนตรรกยะ, จำนวนที่เขียนได้ในรูป  a/b   โดยที่ a และ b ต่างเป็นจำนวนเต็ม และ b ¹ 0 ได้แก่1.จำนวนเต็ม 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, ... , 2.จำนวนที่เขียนไว้ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มโดยที่ตัวหารไม่เป็นศูนย์ เช่น   3.จำนวนที่เขียนไว้ในรูปทศนิยมซ้ำ เช่น หรือ 0.171717 ...   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rationalizationการจัดให้เข้าหลักเหตุผล [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Any rationalization you had for meddling in my private lifeคำแนะนำเกี่ยวกับชิวิตส่วนตัวผม\ ที่คุณเคยพูด Adverse Events (2008)
Feelings aren't rational.ความรู้สึกไม่มีเหตุผล Birthmarks (2008)
You got a medical rationalization for that one?คุณมีการวินิจฉัยทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ Lucky Thirteen (2008)
So it--it's rational to avoid that pain.ดังนั้นมันก็มีเหตุผล ที่จะหลีกเลี่ยงควมเจ็บปวด The Itch (2008)
It's rational.มันเป็นธรรมชาติ The Itch (2008)
I am not rationalizing.ฉันเป็นคนไม่ใช้เหตุผล The Itch (2008)
Don't believe your own rationalizations.ไม่เชื่อมั่นตัวเอง การใช้เหตุผล The Itch (2008)
That's your rational explanation of her emotional response.นั่นคือเหตุผลที่คุณอธิบายเกี่ยวกับอารมณ์เธอ Emancipation (2008)
She went to rational first.เธอใช้เหตุผลก่อน Emancipation (2008)
You think you're making a rational choice.คุณคิดว่าคุณคิดว่าเลือกเหมาะสมแล้ว Dying Changes Everything (2008)
We must ration what little food we have left.พวกเราต้องปันอาหารเล็กน้อยที่เรามีอยู่ The Labyrinth of Gedref (2008)
Food and water is scarce and we are distributing rations, but they're very meagre.อาหารและน้ำ ขาดแคลน พวกเราปันส่วนอาหารให้แต่พวกเขาก็ยังขาดแคลน The Labyrinth of Gedref (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rationAlthough the arguments were rational, he was not convinced.
rationAre parents rational about their children?
rationBut if we were wholly rational, would we want children at all?
rationFrom an objective viewpoint, his argument was far from rational.
rationHer way of thinking was rational.
rationHe tried to rationalize his foolish actions.
rationHis argument is rational.
rationHis argument was far from rational.
rationMan is a rational animal.
rationMan is a rational being.
rationNo rational person, of whatever political persuasion, could possibly object to the program.
rationParents aren't rational because love isn't rational.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปันส่วน[V] ration, See also: share, portion, Syn. แบ่งเฉลี่ย, Example: ในยามสงครามทหารส่วนใหญ่ล้วนแต่อ่อนแอและหิวโหยเพราะปันส่วนอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ, Thai definition: แบ่งให้ตามส่วน
มีเหตุผล[ADJ] reasonable, See also: rational, logical, practical, plausible, Syn. มีเหตุมีผล, Example: ทั้ง 2 คนเป็นคนมีเหตุผล จึงเข้าใจกันได้ง่าย, Thai definition: ที่มีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
มีเหตุผล[ADV] reasonably, See also: rationally, logically, practically, plausibly, Syn. มีเหตุมีผล, Example: พวกเราควรแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม, Thai definition: อย่างมีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
ตามเหตุผล[ADV] rationally, See also: according to reason, in reason, sanely, logically, Example: ถ้าพูดกันตามเหตุผลแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ถูกต้อง, Thai definition: เป็นไปตามหลักของข้อเท็จจริง
คนมีเหตุผล[N] rationalist, Syn. คนมีเหตุมีผล, Ant. คนไร้เหตุผล, Example: เราโตๆ กันแล้วควรพูดจากันอย่างเป็นคนมีเหตุผลจะดีกว่า, Count unit: คน
จำนวนจริง[N] real number, See also: rational number, Syn. จำนวนตรรกยะ, จำนวนอตรรกยะ, Count unit: จำนวน
จำนวนตรรกยะ[N] rational number, Example: จำนวนตรรกยะเป็นจำนวนที่สามารถเขียนได้ในรูปของทศนิยมรู้จบหรือทศนิยมแบบไม่รู้จบแบบซ้ำได้, Thai definition: จำนวนที่สามารถเขียนเป็นรูปเศษส่วนได้ โดยทั้งเศษและส่วนต้องเป็นจำนวนจริง และส่วนต้องไม่เท่ากับศูนย์
เหตุนี้[N] reason, See also: rationale, cause, motive, Example: คณะกรรมการเห็นว่าเพราะเหตุนี้จึงต้องมีวิธีการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น, Thai definition: สิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผลเช่นนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
อักษรล้วน[n.] (aksøn lūan) FR: allitération [f]
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration   FR: juridiction [f]
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir   FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka   FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
อธิบดี[n. exp.] (athibødī) EN: director-general (administration)   FR: directeur général (de l'administration) [m]
อัตราแรง [n. exp.] (attrā raēng) EN: acceleration   
อัตราแรงเชิงมุม[n. exp.] (attrā raēng choēngmum) EN: angular acceleration   

CMU English Pronouncing Dictionary
RATION    R AE1 SH AH0 N
RATION    R EY1 SH AH0 N
RATIONS    R AE1 SH AH0 N Z
RATIONAL    R AE1 SH N AH0 L
RATIONAL    R AE1 SH AH0 N AH0 L
RATIONED    R EY1 SH AH0 N D
RATIONED    R AE1 SH AH0 N D
RATIONALE    R AE2 SH AH0 N AE1 L
RATIONING    R AE1 SH N IH0 NG
RATIONING    R EY1 SH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ration    (v) (r a1 sh @ n)
rations    (v) (r a1 sh @ n z)
rational    (j) (r a1 sh @ n @ l)
rationed    (v) (r a1 sh @ n d)
rationale    (n) (r a2 sh @ n aa1 l)
rationing    (v) (r a1 sh @ n i ng)
rationales    (n) (r a2 sh @ n aa1 l z)
rationally    (a) (r a1 sh @ n @ l ii)
rationalism    (n) (r a1 sh @ n @ l i z @ m)
rationalist    (n) (r a1 sh @ n @ l i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Filtration(n) |die, pl. Filtrationen| การกรอง เช่น Die Selbstreinigungskräfte der biologischen Filtrationen sorgen in Ihrem Schwimmteich für Sauberkeit und erstklassige Wasserqualität.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rationale Erklärung {f} (für)rationale (of) [Add to Longdo]
Rationalisieren {f}; Rationalisierung {f}streamlining [Add to Longdo]
Rationalisierung {f}rationalization [Add to Longdo]
Rationalismus {m}rationalism [Add to Longdo]
Rationalist {m}rationalist [Add to Longdo]
Ration {f}ration [Add to Longdo]
Zuteilung {f} | Zuteilungen {pl}ration | rations [Add to Longdo]
rationieren | rationierteto ration | rationed [Add to Longdo]
rationalisieren | rationalisierendto rationalize | rationalizing [Add to Longdo]
rationalisieren | rationalisierendto streamline | streamlining [Add to Longdo]
rationalistischrationalistic [Add to Longdo]
rationalistisch {adv}rationalistically [Add to Longdo]
rationalisiertrationalized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
DQN[ドキュン, dokyun] (n) (sl) dumb-ass (person or corporation) [Add to Longdo]
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口粮[kǒu liáng, ㄎㄡˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] ration [Add to Longdo]
合理[hé lǐ, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, ] rational; reasonable; fair [Add to Longdo]
有理数[yǒu lǐ shù, ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ ㄕㄨˋ, / ] rational number (i.e. fraction of two integers, math.) [Add to Longdo]
理学[lǐ xué, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] rational learning, neo-Confucian idealist philosophy from Song to mid-Qing times (c. 1000-1750), typified by the teaching of Cheng Hao 程顥|程颢, Cheng Yi 程頤|程颐 and Zhu Xi 朱熹 [Add to Longdo]
理学家[lǐ xué jiā, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] Rationalist or follower of Rationalism or Neo-Confucianism 理學|理学 [Add to Longdo]
理性主义[lǐ xìng zhǔ yì, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] rationalism [Add to Longdo]
顺理成章[shùn lǐ chéng zhāng, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ, / ] rational and clearly structured (of text); written to follow a line of argument [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation [Add to Longdo]
キャリブレート[きゃりぶれーと, kyaribure-to] calibration (vs) [Add to Longdo]
グローバル宣言[グローバルせんげん, guro-baru sengen] global declaration [Add to Longdo]
コンフィギュレーション[こんふぃぎゅれーしょん, konfigyure-shon] configuration [Add to Longdo]
コンフィギュレーションコマンド[こんふぃぎゅれーしょんこまんど, konfigyure-shonkomando] configuration commands [Add to Longdo]
コンフィギュレーションメモリ[こんふぃぎゅれーしょんめもり, konfigyure-shonmemori] configuration memory [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合理化[ごうりか, gourika] Rationalisierung [Add to Longdo]
唯理論[ゆいりろん, yuiriron] Rationalismus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ration \Ra"tion\ (r[=a]"sh[u^]n or r[a^]sh"[u^]n), n. [F., fr.
   L. ratio a reckoning, calculation, relation, reference, LL.
   ratio ration. See {Ratio}.]
   1. A fixed daily allowance of provisions assigned to a
    soldier in the army, or a sailor in the navy, for his
    subsistence.
    [1913 Webster]
 
   Note: Officers have several rations, the number varying
      according to their rank or the number of their
      attendants.
      [1913 Webster]
 
   2. Hence, a certain portion or fixed amount dealt out; an
    allowance; an allotment.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ration \Ra"tion\, v. t.
   To supply with rations, as a regiment.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ration
   n 1: the food allowance for one day (especially for service
      personnel); "the rations should be nutritionally balanced"
   2: a fixed portion that is allotted (especially in times of
     scarcity)
   v 1: restrict the consumption of a relatively scarce commodity,
      as during war; "Bread was rationed during the siege of the
      city"
   2: distribute in rations, as in the army; "Cigarettes are
     rationed" [syn: {ration}, {ration out}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 ration [rasjõ]
   share
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ration [ratsiːoːn] (n) , s.(f )
   ration
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top