Search result for

rascal

(50 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rascal-, *rascal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rascal[N] คนพาล, See also: คนชั่ว, คนเลว, คนโกง, Syn. rogue, scamp
rascality[N] ความสารเลว, See also: ความเลวทราม, Syn. roguery, villainy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rascal(แรส'เคิล) n. คนพาล,อันธพาล,คนเสเพล,คนเลว,คนทุจริต,คนโกง,อ้ายเสือนี่. adj. ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล,อันธพาล, Syn. rapscallion,scoundrel
rascality(แรสแคล'ลิที) n.ความพาล,นิสัยพาล,การกระทำที่เป็นอันธพาลหรือสารเลว
rascally(แรส'คะลี) adj.,adv. มีลักษณะของคนพาล,ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล., Syn. dishonest,mean

English-Thai: Nontri Dictionary
rascal(n) อันธพาล,คนสารเลว,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง
rascality(n) การโกง,ความสารเลว,การทุจริต,ความพาล,ความเสเพล
rascally(adj) สารเลว,พาล,เสเพล,โกง,ทุจริต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You, rascal.ปิศาจ Episode #1.1 (2012)
Rascal, that is an impossible wall of deterrentเจ้าหมอนี่,มันมีกำแพงกั้นไว้อยู่นะ Iljimae (2008)
You and the Maestro Kang rascal, get mentally prepared.เธอกับหมอนั่น.. มาเอสโตรคัง เตรียมความพร้อมเรื่องจิตใจ Beethoven Virus (2008)
What's good about it, Rascal?ดีอะไร เจ้าบ้านี่? Beethoven Virus (2008)
You rascal, can't you see that we can't go home because of emergencies?ไอ้บ้า นายไม่เห็นหรอว่าพวกเราไม่ได้กลับบ้านเลยพราะมีแต่เรื่องด่วนๆ Beethoven Virus (2008)
Why are you hesitating, rascals?แกมัวลังเลอะไร, ไอ้เลว? Episode #1.5 (2008)
Yes, rascal.ใช่, เจ้าเด็กโง่. Episode #1.5 (2008)
What was it that saved Mother, rascal?อะไร ที่ช่วยชีวิตแม่ไว้, เจ้าโง่? Episode #1.5 (2008)
Rascal!เจ้าโง่! Episode #1.5 (2008)
Money, money, money. Without money, Mother would have died, rascal!เงิน, เงิน, เงิน ไม่มีเงิน, แม่อาจจะตายไปแล้ว, เจ้าโง่! Episode #1.5 (2008)
- Rascal!- เจ้าโง่! Episode #1.5 (2008)
They're clean money, rascal.มันเงินที่ได้มาโดยสุจริต, เจ้าโง่. Episode #1.5 (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อันธพาล[ADJ] delinquent, See also: rascally, wayward, rough, unruly, refractory, recalcitrant, Syn. พาล, Example: ลูกชายของเขามีนิสัยอันธพาลเป็นที่เบื่อหน่ายของบรรดาญาติๆ, Thai definition: ที่มีนิสัยเกะกะระราน
เสเพล[ADJ] roguish, See also: rascally, Syn. เหลวไหล, Ant. เอางานเอาการ, Example: เขากลายเป็นหนุ่มเจ้าสำราญ ใช้ชีวิตเสเพล กินใช้เที่ยวเตร่อย่างฟุ่มเฟือย, Thai definition: ชอบประพฤติเหลวไหล, ไม่เอางานเอาการ, ชอบประพฤติในทางเสื่อมเสีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
เฉโก[adj.] (chēkō) EN: crooked ; rascally ; tricky   
คนขี้โกง[n. exp.] (khon khī kōng) EN: rascal   
คนเลว[n. exp.] (khon lēo) EN: evil man ; villain ; scoundrel ; rascal   FR: méchante personne [f] ; fripouille [f] ; crapule [f]
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; knave   FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)
เสเพล[adj.] (sēphlē) EN: roguish ; rascally   FR: pervers ; vicieux

CMU English Pronouncing Dictionary
RASCAL    R AE1 S K AH0 L
RASCALS    R AE1 S K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rascal    (n) (r aa1 s k l)
rascals    (n) (r aa1 s k l z)
rascally    (j) (r aa1 s k @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuft {m} | Schufte {pl}rascal | rascals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
悪漢[あっかん, akkan] (n) (obsc) rascal; villain; scoundrel; ruffian; crook [Add to Longdo]
悪者[わるもの, warumono] (n) bad fellow; rascal; ruffian; scoundrel; (P) [Add to Longdo]
悪徒[あくと, akuto] (n) rascal; scoundrel; villain [Add to Longdo]
悪党[あくとう, akutou] (n,adj-no) scoundrel; rascal; villain [Add to Longdo]
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man [Add to Longdo]
小職;小童[こじょく, kojoku] (n) (1) (arch) girl-in-training (e.g. a geisha-in-training or a girl who performs miscellaneous tasks in a brothel); (2) (arch) (derog) (See 小童・こわっぱ) brat; scamp; rascal; jackanapes; (3) (arch) (original meaning) disciple; apprentice [Add to Longdo]
野郎[やろう, yarou] (n) rascal; (P) [Add to Longdo]
腕白小僧[わんぱくこぞう, wanpakukozou] (n) naughty (mischievous) boy, little rascal (devil); brat [Add to Longdo]
腕白坊主[わんぱくぼうず, wanpakubouzu] (n) naughty (mischievous) boy, little rascal (devil); brat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坏包儿[huài bāo r, ㄏㄨㄞˋ ㄅㄠ ㄖ˙, / ] rascal; rogue; little devil (term of endearment) [Add to Longdo]
小淘气[xiǎo táo qì, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄠˊ ㄑㄧˋ, / ] rascal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rascal \Ras"cal\, a.
   Of or pertaining to the common herd or common people; low;
   mean; base. "The rascal many." --Spencer. "The rascal
   people." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      While she called me rascal fiddler.   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rascal \Ras"cal\ (r[a^]s"kal), n. [OE. rascaille rabble,
   probably from an OF. racaille, F. racaille the rabble,
   rubbish, probably akin to F. racler to scrape, (assumed) LL.
   rasiculare, rasicare, fr. L. radere, rasum. See {Rase}, v.]
   [1913 Webster]
   1. One of the rabble; a low, common sort of person or
    creature; collectively, the rabble; the common herd; also,
    a lean, ill-conditioned beast, esp. a deer. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He smote of the people seventy men, and fifty
       thousand of the rascal.        --Wyclif (1
                          Kings [1
                          Samuel] vi.
                          19).
    [1913 Webster]
 
       Poor men alone? No, no; the noblest deer hath them
       [horns] as huge as the rascal.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A mean, trickish fellow; a base, dishonest person; a
    rogue; a scoundrel; a trickster.
    [1913 Webster]
 
       For I have sense to serve my turn in store,
       And he's a rascal who pretends to more. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rascal
   n 1: a deceitful and unreliable scoundrel [syn: {rogue},
      {knave}, {rascal}, {rapscallion}, {scalawag}, {scallywag},
      {varlet}]
   2: one who is playfully mischievous [syn: {imp}, {scamp},
     {monkey}, {rascal}, {rapscallion}, {scalawag}, {scallywag}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top