Search result for

rarely

(42 entries)
(0.0401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rarely-, *rarely*, rare
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rarely    [ADV] นานๆ ครั้ง, See also: ไม่บ่อย, Syn. infrequently
rarely    [ADV] ไม่ธรรมดา, Syn. unusually

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rarely(แร'ลี) adv. อย่างหายาก,ไม่บ่อย,ไม่ค่อยมี,ประเสริฐ, Syn. infrequently,seldom

English-Thai: Nontri Dictionary
rarely(adv) ไม่บ่อย,นานๆครั้ง,ไม่ค่อยมี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You very rarely are, at the start line.คุณมากไม่ค่อยเป็นที่เส้นเริ่มต้น How I Won the War (1967)
Now there's rarely any tenseness.มันผ่อนคลายคุณคำประกาศ How I Won the War (1967)
- Your father and I go out rarely. - You go out every single weekend.นานๆทีฉันกับพ่อเธอจะออกไปเที่ยวนะ / คุณกับพ่อก็ออกไปทุกอาทิตย์น่ะแหละ Labyrinth (1986)
And I commend you. Rarely have I seen such courage.และฉันก็นับถือท่านมาก ไม่เคยเห็นใครกล้าหาญแบบนั้นมานานล่ะ Labyrinth (1986)
Even the victims themselves rarely catch a glimpse of the thieves.แม้จะตกเป็นเหยื่อของตัวเองไม่ค่อยจับเหลือบของขโมย Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
It rarely is, my boy. It rarely is.มันเกิดขึ้นไม่บ่อย พ่อหนุ่ม มันเกิดขึ้นไม่บ่อย Cool Runnings (1993)
It's just that in most of my work, the laws of physics rarely seem to apply.- ใช่ซิ... ผมชอบด้วยหละ Deep Throat (1993)
And Johnny could rarely talk to anyone.และจอห์นนี่ ไม่เคยพูดกับใครเลย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
My brother has told me he has rarely heard anything that gave him more pleasure.พี่ชายฉันบอกว่าเขาไม่เคยฟังใคร แล้วทำให้เขาเพลิดเพลินขนาดนั้น Episode #1.5 (1995)
I have guests so rarely, it's important they feel welcome in my home.ฉันมีแขกผู้เข้าพักจึงไม่ค่อยมัน ที่สำคัญพวกเขารู้สึกว่าได้รับ การต้อนรับในบ้านของฉัน Contact (1997)
You know, I have that same trouble in bed. Well, rarely.บนเตียงปืนฉันก็เผลอลั่นแต่ไม่บ่อย Nothing to Lose (1997)
He rarely left me alone. But he doesn't understand.เขาไม่ปล่อยฉันไว้ลำพัง แต่เขายังไม่เข้าใจ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rarelyAh, now I remember. I used a condom; something I rarely, or rather practically never, do. [XXX]
rarelyAs a similar feature it is noted that students engaged in fund-raising activities rarely contribute money they have earned themselves.
rarelyA weather report rarely comes true.
rarelyBeavers rarely inflict damage on people.
rarelyChances come rarely in any case.
rarelyCompared with those in America, Japanese marriages rarely end in divorce.
rarelyDad rarely gets back home before midnight.
rarelyEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
rarelyEnglishmen rarely talk to strangers in the train.
rarelyHe is rarely, if ever, late for appointments.
rarelyHe is rarely in a good mood.
rarelyHe promised to bring new industries to the region, but politicians rarely keep their word.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นานๆ    [ADV] once in a while, See also: rarely, infrequently, now and then, occasionally, from time to time, Ant. บ่อยๆ, Example: นานๆ กฤษณะถึงจะได้ออกมาพบเพื่อนฝูงเสียที
ไม่บ่อย [ADV] rarely, See also: infrequently, seldom, unusually, Syn. นานๆ ครั้ง, Ant. บ่อย, ประจำ, Example: ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
นานๆ ครั้ง    [ADV] rarely, See also: infrequently, seldom, blue moon, Example: สาวราศีพิจิกนั้น นานๆ ครั้ง เธอถึงจะแสดงออกมาเองว่า เธอรักความเป็นอิสระ
บางเบา    [ADV] rarely, See also: thinly, Example: ลมหอบเอากลิ่นดอกไม้โชยมาบางเบา เพิ่มความสดชื่นขึ้นอีกมาก, Thai definition: อย่างมีปริมาณน้อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่บ่อย[adv.] (mai bǿi = mai bøi) EN: not often ; rarely   FR: pas souvent ; peu souvent ; rarement
ไม่ค่อย[adv.] (maikhǿi) EN: seldom ; rarely   FR: rarement ; pas très ; pas tellement

CMU English Pronouncing Dictionary
RARELY    R EH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rarely    (a) (r e@1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kaum fragwürdigrarely questionable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) person (rarely used w.o. a qualifier); (P) [Add to Longdo]
蒸籠;蒸篭;井籠(iK);井篭(iK)[せいろ;せいろう, seiro ; seirou] (n) (uk) (井籠 (rarely 井篭) refers to a square basket) basket used for steaming food; wooden frame holder with reed base used to steam food over a pot [Add to Longdo]
滅多に[めったに, mettani] (adv) (with neg. verb) rarely; seldom; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rarely \Rare"ly\ (r[^a]r"l[y^]), adv.
   1. In a rare manner or degree; seldom; not often; as, things
    rarely seen.
    [1913 Webster]
 
   2. Finely; excellently; with rare skill. See 3d {Rare}, 2.
    [1913 Webster]
 
       The person who played so rarely on the flageolet.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       The rest of the apartments are rarely gilded.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rarely
   adv 1: not often; "we rarely met" [syn: {rarely}, {seldom}]
       [ant: {frequently}, {oft}, {often}, {oftentimes},
       {ofttimes}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top