Search result for

rarely

(42 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rarely-, *rarely*, rare
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rarely[ADV] นานๆ ครั้ง, See also: ไม่บ่อย, Syn. infrequently
rarely[ADV] ไม่ธรรมดา, Syn. unusually

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rarely(แร'ลี) adv. อย่างหายาก,ไม่บ่อย,ไม่ค่อยมี,ประเสริฐ, Syn. infrequently,seldom

English-Thai: Nontri Dictionary
rarely(adv) ไม่บ่อย,นานๆครั้ง,ไม่ค่อยมี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Me, I rarely kidnap someoneฉันจะลักพาตัวคนอื่นดื้อๆ Last Resort (2008)
High in the jade ferment. Rarely touched by mortals.ไหลวนอยู่ในบ่อ ที่คนทั่วไป ยากจะเข้าถึง The Forbidden Kingdom (2008)
Rarely used as a murder weapon.ไม่ค่อยใช้เป็นอาวุธทำฆาตกรรมกัน WarGames: The Dead Code (2008)
We rarely met but I truly hopeเราไม่ค่อยได้พบกัน แต่ข้าหวังว่า Three Kingdoms (2008)
Oh, we rarely left the room.โอ้ ไม่หรอก เพราะเราแทบไม่ได้ออกจากห้องเลย 500 Days of Summer (2009)
Sam, fate rarely calls upon us at a moment of our choosing.แซม โชคชะตามักไม่คอยตอบรับตอนที่เราร้องขอ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
When I was growing up, parents rarely had that kind of relationship with their kids.ผมไม่รู้จักชื่อเขา Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
COACHES HIS DAUGHTER'S SOCCER TEAM, RARELY DRINKS.พฤติกรรมด้านมืดของเขา.ทำให้เค้าสองคนเชื่อมโยงกันได้. Soul Mates (2009)
But let's face it-- in-laws rarely are.แต่คุณต้องเผชิญกับมัน เค้ากำลังจะเป็นญาติเรานะ Home Is the Place (2009)
Aside from the occasional parade, gay men rarely interact with lesbians in the wild.ถ้าไม่นับที่งานพาเหรด เก้งกวางไม่สมาคมกับพวกเลสเบี้ยนหรอกนะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Women who seek my services rarely take that attitude.ผู้หญิงส่วนมากที่มาปรึกษาผม น้อยคนที่มีทัศนะคติอย่างคุณ Bargaining (2009)
I'm guessing, for you, birthdays rarely meant New pens and a notebook to fill with your ideas.สมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยความคิดของเธอสินะ ค่ะ มากกว่ากระเป๋าตังค์ชาแนลกับบัตรเครดิต Carrnal Knowledge (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rarelyAh, now I remember. I used a condom; something I rarely, or rather practically never, do. [XXX]
rarelyAs a similar feature it is noted that students engaged in fund-raising activities rarely contribute money they have earned themselves.
rarelyA weather report rarely comes true.
rarelyBeavers rarely inflict damage on people.
rarelyChances come rarely in any case.
rarelyCompared with those in America, Japanese marriages rarely end in divorce.
rarelyDad rarely gets back home before midnight.
rarelyEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
rarelyEnglishmen rarely talk to strangers in the train.
rarelyHe is rarely, if ever, late for appointments.
rarelyHe is rarely in a good mood.
rarelyHe promised to bring new industries to the region, but politicians rarely keep their word.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นานๆ[ADV] once in a while, See also: rarely, infrequently, now and then, occasionally, from time to time, Ant. บ่อยๆ, Example: นานๆ กฤษณะถึงจะได้ออกมาพบเพื่อนฝูงเสียที
ไม่บ่อย[ADV] rarely, See also: infrequently, seldom, unusually, Syn. นานๆ ครั้ง, Ant. บ่อย, ประจำ, Example: ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
นานๆ ครั้ง[ADV] rarely, See also: infrequently, seldom, blue moon, Example: สาวราศีพิจิกนั้น นานๆ ครั้ง เธอถึงจะแสดงออกมาเองว่า เธอรักความเป็นอิสระ
บางเบา[ADV] rarely, See also: thinly, Example: ลมหอบเอากลิ่นดอกไม้โชยมาบางเบา เพิ่มความสดชื่นขึ้นอีกมาก, Thai definition: อย่างมีปริมาณน้อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่บ่อย[adv.] (mai bǿi = mai bøi) EN: not often ; rarely   FR: pas souvent ; peu souvent ; rarement
ไม่ค่อย[adv.] (maikhǿi) EN: seldom ; rarely   FR: rarement ; pas très ; pas tellement

CMU English Pronouncing Dictionary
RARELY    R EH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rarely    (a) (r e@1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kaum fragwürdigrarely questionable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) person (rarely used w.o. a qualifier); (P) [Add to Longdo]
蒸籠;蒸篭;井籠(iK);井篭(iK)[せいろ;せいろう, seiro ; seirou] (n) (uk) (井籠 (rarely 井篭) refers to a square basket) basket used for steaming food; wooden frame holder with reed base used to steam food over a pot [Add to Longdo]
滅多に[めったに, mettani] (adv) (with neg. verb) rarely; seldom; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rarely \Rare"ly\ (r[^a]r"l[y^]), adv.
   1. In a rare manner or degree; seldom; not often; as, things
    rarely seen.
    [1913 Webster]
 
   2. Finely; excellently; with rare skill. See 3d {Rare}, 2.
    [1913 Webster]
 
       The person who played so rarely on the flageolet.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       The rest of the apartments are rarely gilded.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rarely
   adv 1: not often; "we rarely met" [syn: {rarely}, {seldom}]
       [ant: {frequently}, {oft}, {often}, {oftentimes},
       {ofttimes}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top