Search result for

rapidly

(62 entries)
(0.0537 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rapidly-, *rapidly*, rapid
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rapidly    [ADV] อย่างรวดเร็ว, See also: อย่างฉับไว, โดยเร็ว, Syn. quickly, speedily, swiftly

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rapidly varied flowrapidly varied flow, การไหลแบบเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm rapidly becoming a big underground success in this town.ฉันกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จลับ ๆ Blazing Saddles (1974)
His human brain is responding to the nootropics... and virtual stimulation more rapidly than my animal subjects.สมองของเขาตอบรับการเรียนรู้ และระบบโลกเสมือนของเขา พัฒนาไปได้ไกลกว่ารายอื่นๆ The Lawnmower Man (1992)
I'd like to know what caused that noise. Look, thermal changes in the hull could've caused the metal to expand and contract rapidly, causing reverberations.การเปลี่ยนความร้อนภายในยาน อาจทำให้เกิดเสียงสะท้อน Event Horizon (1997)
It should. But it doesn 't. The air's descending too rapidly.ควรเป็นงั้น แต่ก็ไม่เพราะมันลงมาเร็วเกินไป The Day After Tomorrow (2004)
Expedition interior radio rapidly!จะให้เข้าไปทางไหน ตอบด้วบ Ladder 49 (2004)
What happens when you rapidly cool hot metal?เกิดอะไรขึ้น เวลานายสาดน้ำเย็วใส่โลหะร้อน? Fantastic Four (2005)
The finish line is rapidly approaching.พุ่งเข้าจุด terminal อย่างเร็ว Initial D (2005)
Rapidly, he would looked something like a mirage?มีเงาแปลกๆปรากฎบนท้องฟ้ามั้ย Phantom Traveler (2005)
Maybe we can rapidly evolve into water creatures.บางที เราจะวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วไปเป็นสัตว์น้ำ Ice Age: The Meltdown (2006)
It has gone down rapidly. But now watch this.มันลดลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ตอนนี้มาดูอันนี้กัน An Inconvenient Truth (2006)
They could not figure out how in the world this happened so rapidly.พวกเขาไม่สามารถบอกได้ว่าทำไม มันถึงเกิดขึ้นรวดเร็วมากขนาดนี้ An Inconvenient Truth (2006)
[Hiro speaking rapidly in Japanese]ฮัลโหล? Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rapidlyA child develops rapidly between the ages of 13 and 16.
rapidlyA computer can calculate very rapidly.
rapidlyAfter Grandma's sudden death, Grandpa began to age rapidly.
rapidlyAfter that, internal temperature begins to climb rapidly.
rapidlyAirplanes enable people to travel great distances rapidly.
rapidlyAs he grew excited, he spoke more and more rapidly.
rapidlyDesert sand cools off rapidly at night.
rapidlyElectronic commerce began to spread rapidly.
rapidlyHe rapidly ascended to the top.
rapidlyHer proficiency in English rapidly improved.
rapidlyHis business is growing rapidly.
rapidlyHope of finding the child alive is fading rapidly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผับ    [ADV] rapidly in succession, See also: staccato, in staccato, Example: เด็กชายวิ่งผับๆ มาขอเงินแม่ไปซื้อขนม, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น (ใช้ในลักษณะรวดเร็วทันทีทันใด)
ผลุง    [ADV] suddenly, See also: rapidly, swiftly, abruptly, Example: เขาโยนจดหมายผลุงลงถังขยะ, Thai definition: อาการที่ทิ้งหรือปาสิ่งของไปโดยเร็ว
ผ็อย    [ADV] rapidly, See also: suddenly, at once, quickly, instantly, Syn. ผล็อย, Example: ทหารของข้าศึกถูกยิงร่วงผ็อยเหมือนใบไม้ร่วง, Thai definition: อาการที่ร่วงหรือหล่นไปโดยเร็วหรืออาการที่หลับไปโดยเร็ว
ฮวบ    [ADV] drastically, See also: rapidly, suddenly, swiftly, Example: เมื่ออิรักเข้ายึดคูเวต ราคาหุ้นที่ตลาดหุ้นก็ตกฮวบ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้น, Thai definition: อย่างรวดเร็ว (มักใช้แก่กริยาลงหรือทรุด)
ฮวบฮาบ    [ADV] drastically, See also: rapidly, suddenly, swiftly, Example: การใช้เทคโนโลยีอย่างเกินพอดีในการเกษตรกรรม จะทำให้แมลงศัตรูพืชเพิ่มขึ้นฮวบฮาบแทนที่จะลดลง, Thai definition: อาการที่ขึ้น ลง หรือลดอย่างรวดเร็ว
ถั่นๆ    [ADV] fast, See also: rapidly, speedily, nimbly, swiftly, hastily, Syn. เร็วๆ, พลันๆ
ปรูดปราด    [ADV] swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรูด, ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, Example: เด็กชายวิ่งปรูดปราดตัดหน้ารถยนต์, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว
ปรูด    [ADV] swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, ปรูดปราด, Example: เด็กๆ วิ่งปรูดลงมาจากบ้านราวกับลมพัดเมื่อได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว
ปรูด    [ADV] swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, ปรูดปราด, Example: เด็กๆ วิ่งปรูดลงมาจากบ้านราวกับลมพัดเมื่อได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว
เชี่ยว [ADV] rapidly, See also: swiftly, strongly, Syn. แรง, Ant. เอื่อย, ช้า, Example: แม่น้ำสายนี้พอหน้าน้ำน้ำจะไหลเชี่ยวมาก, Thai definition: อาการที่สายน้ำไหลแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily   FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely   FR: rapidement
ฮวบฮาบ[adv.] (hūaphāp) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly   
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once   FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement
พวยน้ำ[n. exp.] (phūay nām) EN: column of water moving rapidly into the air   
พูดรัว[v. exp.] (phūt rūa) EN: speak rapidly and clearly   
รัว[v.] (rūa) EN: beat repeatedly ; beat rapidly ; shoot continuously ; roll   FR: rythmer ; cadencer
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously   FR: soudainement ; promptement ; rapidement
สะเด็ด[v.] (sadet) EN: drain ; be wrung dry ; be dried ; be drained ; dry rapidly   FR: essorer ; assécher
ไว[adv.] (wai) EN: quickly ; promptly ; swiftly ; fast ; rapidly ; speedily   FR: rapidement

CMU English Pronouncing Dictionary
RAPIDLY    R AE1 P AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rapidly    (a) (r a1 p i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
すくすく;すくすくと[, sukusuku ; sukusukuto] (adv) (on-mim) quickly; fast; rapidly [Add to Longdo]
ずんずん[, zunzun] (adv) (on-mim) rapidly [Add to Longdo]
ちょろちょろ[, chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly [Add to Longdo]
どしどし[, doshidoshi] (adv) (on-mim) rapidly; constantly; one after the other; without hesitation; sound of tramping; (P) [Add to Longdo]
どんどん[, dondon] (adv-to,adv) (1) (on-mim) drumming (noise); (2) rapidly; steadily; (P) [Add to Longdo]
ばっさばっさ[, bassabassa] (adv-to,adv) rapidly; flapping wings [Add to Longdo]
ばっと[, batto] (adv) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly [Add to Longdo]
ぱっと[, patto] (adv,vs) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly; (P) [Add to Longdo]
スコスコ[, sukosuko] (adv) (1) (on-mim) repeatedly; leaving no stone unturned; walking rapidly; (n,vs) (2) (col) (on-mim) masturbation [Add to Longdo]
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星驰[xīng chí, ㄒㄧㄥ ㄔˊ, / ] rapidly [Add to Longdo]
激增[jī zēng, ㄐㄧ ㄗㄥ, ] rapidly increasing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rapidly \Rap"id*ly\ (r[a^]p"[i^]d*l[y^]), adv.
   In a rapid manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rapidly
   adv 1: with rapid movements; "he works quickly" [syn: {quickly},
       {rapidly}, {speedily}, {chop-chop}, {apace}] [ant:
       {easy}, {slow}, {slowly}, {tardily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top