Search result for

randomly

(24 entries)
(0.8501 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -randomly-, *randomly*, random
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
randomly[ADV] อย่างไร้แบบแผน, Syn. incoherently

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's search randomly for calls made from this areaตรวจสอบโทรศัพท์ทุกเครื่องในเขตนี้ Infernal Affairs (2002)
I should've just picked randomly.ฉันไม่ควรทำไปมั่วๆนี่หว่า My Tutor Friend (2003)
Oh, food security's very tight, incognito purchases, randomly selected stores.แต่วันท่านประธานาธิปดีมีโคสลอร์ กับซี่โครงรมควัน Yankee White (2003)
So she would just randomly click buttons, until the TV was snarled into some unmanageable condition.เธอได้แต่ กดมั่วไปเรื่อย จนกระทั่งทีวี มันทนไม่ไหว จนเจ๊งไปแล้ว Just Like Heaven (2005)
We can do it randomly and repeatedly.ไม่ต้องเรียงตามลำดับ แต่ทำซ้ำและถี่ๆ My Boyfriend Is Type-B (2005)
I thought "M" was randomly assigned. I had no idea it stood for--ตอนแรกผมคิดว่าชื่อ 'M' ถูกกำหนดให้แบบสุ่ม ไม่นึกว่าจะใช้เป็นอักษรแทน... Casino Royale (2006)
But you can't just cover the pills and then randomly decide to stop.แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวยา และฤทธิ์ของยาที่ลดลงจนหมด Pilot (2006)
I thought we told you at the beginning that you couldn't just randomly guess.แต่ผมจะไม่ยอมแพ้ Ouran High School Host Club (2006)
And You Showing Up Here Randomly Doesn'T Make Figuring That Out Any Easier.และคุณก็เข้า้มาในชีวิตผม Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Oh, sometimes they randomly pick a lucky viewer to be on the show.โอ้ บางที เค้าจะสุ่มเลือก เพื่อจะหาผู้โชคดีออกรายการ Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Let's say totally randomly old Dougie, you know, you guys ran into each other and he asked you out to dinner to catch up on old times?ก็แค่พูดนะ แค่สมมุตินะ มุขเดิมๆ พี่ 2 คน เดินชนกัน Chuck Versus the Ex (2008)
The log-on for his computer was a randomly selected word from a piece of Vogon poetry.เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน มันจะสุ่มเลือกคำ จากส่วนหนึ่งของบทกวีโวกอน Chuck Versus the Fat Lady (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
randomlySince he is the movie crazy, he watches a movie randomly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คว้าง[ADV] aimlessly, See also: randomly, Syn. เคว้งคว้าง, คว้างเคว้ง, Example: เรือลอยคว้างอยู่กลางแม่น้ำ, Thai definition: อาการที่หมุนหรือลอยไปตามกระแสลมและน้ำเป็นต้นอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว เช่น ลอยคว้าง หมุนคว้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุ่ม[adv.] (sum) EN: at random ; randomly   FR: au hasard

CMU English Pronouncing Dictionary
RANDOMLY    R AE1 N D AH0 M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
randomly    (a) (r a1 n d @ m l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
捨て石;捨石;棄て石;棄石(io)[すていし, suteishi] (n) (1) ornamental garden stone (seemingly placed randomly to give the garden a more natural appearance); (2) (See 捨て駒) sacrificed stone (in the game of go) [Add to Longdo]
通り魔[とおりま, toorima] (n) (1) random attacker, e.g. person who randomly attacks people on the street; slasher; (2) (original meaning) demon who brings misfortune to houses or people he passes by [Add to Longdo]
矢鱈に[やたらに, yatarani] (adv) (uk) randomly; recklessly; blindly; (P) [Add to Longdo]
繽紛[ひんぷん, hinpun] (adj-t,adv-to) (1) jumbled; in disarray; (2) scattered randomly about (small items) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Randomly \Ran"dom*ly\ (r[a^]n"d[u^]m*l[y^]), adv.
   In a random manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 randomly
   adv 1: in a random manner; "the houses were randomly scattered";
       "bullets were fired into the crowd at random" [syn:
       {randomly}, {indiscriminately}, {haphazardly}, {willy-
       nilly}, {arbitrarily}, {at random}, {every which way}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top