Search result for

raised

(55 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raised-, *raised*, rais, raise
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raised[ADJ] สูงกว่าบริเวณที่อยโดยรอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
raised bogพรุงอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
raised chequeเช็คที่แก้จำนวนเงินเพิ่มขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're going home. I've raised one of the dig crews.เราจะกลับบ้านกันแล้ว เราจับสัญญาณลูกเรือได้แล้วครับ Dead Space: Downfall (2008)
I don't want her raised by a loser.อีขี้แพ้ Joy (2008)
Getting close to the outdoors spooked him, raised his BP.การปิดตัวจากภายนอก กดดันเขา ทำให้ความดันของเขาเพิ่มขึ้น The Itch (2008)
We've raised the questionเราตั้งคำถาม Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I thought it'd be best for the baby to be raised by his father...ชั้นคิดว่าเด็กควรจะอยู่กับพ่อของเค้า Baby and I (2008)
I'm sorry. I think the baby should be raised by you.ฉันขอโทษนะ ฉันอยากให้คุณเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้ Baby and I (2008)
Your associate Sonia Bern has raised prices at that knocking shop of hers.เพื่อนร่วมงานคุณ โซเนีย เบิร์น ขึ้นค่าตัวในซ่องของเธอ The Bank Job (2008)
My parents wanted a daughter, so they raised me like one.พ่อแม่ผมอยากได้ลูกสาว พวกเขาก็เลยเลี้ยงผมมาแบบนั้น My Sassy Girl (2008)
General Winslow, US army retired, raised the flag.นายพลวินสโลว์ ซึ่งเกษียณจากกองทัพสหรัฐ จะต้องมาชักธงขึ้นเสา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Shifu found him as a cub and he raised him as his son.ซีฟูเจอเขา แล้วเก็บมาเลี้ยง เหมือนลูกชาย Kung Fu Panda (2008)
I was raised by an aunt.ป้าเลี้ยงฉันมา Passengers (2008)
Well, I was raised here. I turned out okay.ผมก็โตที่นี่ ก็ออกมาใช้ได้นะ The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
raisedAs she wanted to ask a question, she raised her hand.
raisedA student raised his hand when the teacher finished reading it.
raisedCookie was raised by Kate.
raisedHe raised a finger in protest.
raisedHe raised an objection to the decision.
raisedHe raised a problem.
raisedHe raised a weapon against me.
raisedHe raised his arm.
raisedHe raised his hand and smiled.
raisedHe raised his hand as if to command silence.
raisedHe raised his hand in order that the taxi might stop.
raisedHe raised his hands one after the other.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding   FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant

CMU English Pronouncing Dictionary
RAISED    R EY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
raised    (v) (r ei1 z d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelboden {m}raised floor [Add to Longdo]
Linsenkopfsenkschraube {f}; Linsensenkschraube {f} [techn.]raised countersunk-head screw [Add to Longdo]
Tränenblech {n}raised pattern plate; chequer plate; non-slip steel floor plate; safety tread floor plate; anti-slip plate [Am.] [Add to Longdo]
potenzierteraised to higher power [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
アドボ[, adobo] (n) Filipino national dish of braised chicken or pork [Add to Longdo]
育つ[そだつ, sodatsu] (v5t,vi) to be raised (e.g. child); to be brought up; to grow (up); (P) [Add to Longdo]
押し絵;押絵[おしえ, oshie] (n) raised cloth picture; raised cloth pictures [Add to Longdo]
江戸っ子(P);江戸っ児[えどっこ, edokko] (n) true Tokyoite; person born and raised in Edo; (P) [Add to Longdo]
江戸者[えどもの, edomono] (n) (See 江戸っ子) true Tokyoite; person born and raised in Edo [Add to Longdo]
高床[たかゆか, takayuka] (n) raised-floor (truck, etc.) [Add to Longdo]
高床[たかゆか, takayuka] (n) raised-floor (building) [Add to Longdo]
高床式[たかゆかしき, takayukashiki] (n) raised-floor-style (granary, truck, etc.) [Add to Longdo]
座敷犬[ざしきけん, zashikiken] (n) dog that is raised indoors [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坎子[kǎn zi, ㄎㄢˇ ㄗ˙, ] raised ground; bank [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] raised path [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] raised path between fields [Add to Longdo]
[lǎng, ㄌㄤˇ, ] raised bank; mud wall [Add to Longdo]
[tán, ㄊㄢˊ, ] raised path between fields [Add to Longdo]
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, ] raised path between fields [Add to Longdo]
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, ] raised path between fields [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] raised path; street [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raise \Raise\ (r[=a]z), v. t. [imp. & p. p. {Raised} (r[=a]zd);
   p. pr. & vb. n. {Raising}.] [OE. reisen, Icel. reisa,
   causative of r[imac]sa to rise. See {Rise}, and cf. {Rear} to
   raise.]
   [1913 Webster]
   1. To cause to rise; to bring from a lower to a higher place;
    to lift upward; to elevate; to heave; as, to raise a stone
    or weight. Hence, figuratively: 
    [1913 Webster]
    (a) To bring to a higher condition or situation; to
      elevate in rank, dignity, and the like; to increase
      the value or estimation of; to promote; to exalt; to
      advance; to enhance; as, to raise from a low estate;
      to raise to office; to raise the price, and the like.
      [1913 Webster]
 
         This gentleman came to be raised to great
         titles.              --Clarendon.
      [1913 Webster]
 
         The plate pieces of eight were raised three
         pence in the piece.        --Sir W.
                          Temple.
      [1913 Webster]
    (b) To increase the strength, vigor, or vehemence of; to
      excite; to intensify; to invigorate; to heighten; as,
      to raise the pulse; to raise the voice; to raise the
      spirits or the courage; to raise the heat of a
      furnace.
      [1913 Webster]
    (c) To elevate in degree according to some scale; as, to
      raise the pitch of the voice; to raise the temperature
      of a room.
      [1913 Webster]
 
   2. To cause to rise up, or assume an erect position or
    posture; to set up; to make upright; as, to raise a mast
    or flagstaff. Hence: 
    [1913 Webster]
    (a) To cause to spring up from a recumbent position, from
      a state of quiet, or the like; to awaken; to arouse.
      [1913 Webster]
 
         They shall not awake, nor be raised out of their
         sleep.              --Job xiv. 12.
      [1913 Webster]
    (b) To rouse to action; to stir up; to incite to tumult,
      struggle, or war; to excite.
      [1913 Webster]
 
         He commandeth, and raiseth the stormy wind.
                          --Ps. cvii.
                          25.
      [1913 Webster]
 
         Aeneas . . . employs his pains,
         In parts remote, to raise the Tuscan swains.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (c) To bring up from the lower world; to call up, as a
      spirit from the world of spirits; to recall from
      death; to give life to.
      [1913 Webster]
 
         Why should it be thought a thing incredible with
         you, that God should raise the dead ? --Acts
                          xxvi. 8.
      [1913 Webster]
 
   3. To cause to arise, grow up, or come into being or to
    appear; to give rise to; to originate, produce, cause,
    effect, or the like. Hence, specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To form by the accumulation of materials or
      constituent parts; to build up; to erect; as, to raise
      a lofty structure, a wall, a heap of stones.
      [1913 Webster]
 
         I will raise forts against thee. --Isa. xxix.
                          3.
      [1913 Webster]
    (b) To bring together; to collect; to levy; to get
      together or obtain for use or service; as, to raise
      money, troops, and the like. "To raise up a rent."
      --Chaucer.
      [1913 Webster]
    (c) To cause to grow; to procure to be produced, bred, or
      propagated; to grow; as, to raise corn, barley, hops,
      etc.; toraise cattle. "He raised sheep." "He raised
      wheat where none grew before." --Johnson's Dict.
      [1913 Webster]
 
   Note: In some parts of the United States, notably in the
      Southern States, raise is also commonly applied to the
      rearing or bringing up of children.
      [1913 Webster]
 
         I was raised, as they say in Virginia, among the
         mountains of the North.      --Paulding.
      [1913 Webster]
    (d) To bring into being; to produce; to cause to arise,
      come forth, or appear; -- often with up.
      [1913 Webster]
 
         I will raise them up a prophet from among their
         brethren, like unto thee.     --Deut. xviii.
                          18.
      [1913 Webster]
 
         God vouchsafes to raise another world
         From him [Noah], and all his anger to forget.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
    (e) To give rise to; to set agoing; to occasion; to start;
      to originate; as, to raise a smile or a blush.
      [1913 Webster]
 
         Thou shalt not raise a false report. --Ex.
                          xxiii. 1.
      [1913 Webster]
    (f) To give vent or utterance to; to utter; to strike up.
      [1913 Webster]
 
         Soon as the prince appears, they raise a cry.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (g) To bring to notice; to submit for consideration; as,
      to raise a point of order; to raise an objection.
      [1913 Webster]
 
   4. To cause to rise, as by the effect of leaven; to make
    light and spongy, as bread.
    [1913 Webster]
 
       Miss Liddy can dance a jig, and raise paste.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.)
    (a) To cause (the land or any other object) to seem higher
      by drawing nearer to it; as, to raise Sandy Hook
      light.
    (b) To let go; as in the command, Raise tacks and sheets,
      i. e., Let go tacks and sheets.
      [1913 Webster]
 
   6. (Law) To create or constitute; as, to raise a use, that
    is, to create it. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   {To raise a blockade} (Mil.), to remove or break up a
    blockade, either by withdrawing the ships or forces
    employed in enforcing it, or by driving them away or
    dispersing them.
 
   {To raise a check}, {note}, {bill of exchange}, etc., to
    increase fraudulently its nominal value by changing the
    writing, figures, or printing in which the sum payable is
    specified.
 
   {To raise a siege}, to relinquish an attempt to take a place
    by besieging it, or to cause the attempt to be
    relinquished.
 
   {To raise steam}, to produce steam of a required pressure.
 
   {To raise the wind}, to procure ready money by some temporary
    expedient. [Colloq.]
 
   {To raise Cain}, or {To raise the devil}, to cause a great
    disturbance; to make great trouble. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   Syn: To lift; exalt; elevate; erect; originate; cause;
     produce; grow; heighten; aggravate; excite.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raised \Raised\ (r[=a]zd), a.
   1. Lifted up; showing above the surroundings; as, raised or
    embossed metal work.
    [1913 Webster]
 
   2. Leavened; made with leaven, or yeast; -- used of bread,
    cake, etc., as distinguished from that made with cream of
    tartar, soda, etc. See {Raise}, v. t., 4.
    [1913 Webster]
 
   {Raised beach}. See under {Beach}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 raised
   adj 1: located or moved above the surround or above the normal
       position; "a raised design"; "raised eyebrows" [ant:
       {lowered}]
   2: embellished with a raised pattern created by pressure or
     embroidery; "brocaded silk"; "an embossed satin"; "embossed
     leather"; "raised needlework"; "raised metalwork" [syn:
     {brocaded}, {embossed}, {raised}]
   3: increased in amount or degree; "raised temperature" [syn:
     {raised(a)}, {elevated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top