Search result for

rai

(191 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rai-, *rai*
Possible hiragana form: らい
English-Thai: Longdo Dictionary
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
training(n) การฝึกอบรม
straight away|British| ทันทีทันใด, เดี๋ยวนี้ เช่น We should be taking precautions straight away., S. right away (American),
grainy(adj) หยาบ, (ภาพ)มัว, ที่เป็นเม็ดๆหยาบๆ
with a grain of salt(phrase ) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raid[N] การจู่โจม, See also: การโจมตี, Syn. attack, foray
raid[N] การทำให้ราคาหุ้นตกลงโดยผิดกฎหมาย, See also: การปั่นหุ้น
raid[VT] จู่โจม, See also: โจมตี
raid[VT] ปล้น, Syn. steal
rail[N] ราว
rail[N] รั้ว, Syn. fence
rail[N] รางรถไฟ, See also: ราง, Syn. track
rail[N] ใส่ราว
rail[VI] ด่าว่า, See also: กล่าวโทษ, Syn. curse
rail[VT] นกกวัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rai(ไร) n. ไร่ (2/5 เอเคอร์)
raid(เรด) vt.,vi.,n. (การ) จู่โจม,โจมตีอย่างกะทันหัน,ปล้น,เข้าตรวจค้น, See also: raider n.
rail(เรล) n.,v. (ใส่) ราว,ราวไม้,รั้ว,ราง,รางรถไฟ,วงกบ,นกกวัก,ต่อว่า,ด่า,กล่าวคับแค้นใจ
rail chairn. ที่นั่งบนรางรถไฟ
rail fencen. รั้ว,รั้วราว
railcar(เรล'คาร์) n. รถเดินราง
railery(เร'เลอรี) n. การหัวเราะเย้าแหย่,การหยอกล้อ, Syn. ridicule,banter
railing(เร'ลิง) n.ราว,ราวลูกกรง,ราวบันได,ความคับแค้นใจ
railroad(เรล'โรด) n. ทางรถไฟ,บริษัททางรถไฟ,ระบบทางรถไฟ vt. ขนส่งทางรถไฟ,จัดให้มีทางรถไฟ,สร้างทางรถไฟ,ส่งไปอย่างเร็ว ๆ ลวก ๆ ,ทำให้ผ่านไปอย่างเร็ว ๆ ลวก ๆ ,ตัดสินคดีอย่างเร่งรีบและลวก ๆ, Syn. rush,push,force
railway(เรล'เวย์) n. ทางรถไฟ,ระบบทางรถไฟทางรถ

English-Thai: Nontri Dictionary
raid(n) การจู่โจม,การโจมตี,การตรวจค้น,การเข้าปล้น
raid(vt) จู่โจม,โจมตี,ตรวจค้น,เข้าปล้น
raider(n) เครื่องบินจู่โจม,ผู้โจมตี,ผู้ตรวจค้น,ผู้เข้าปล้น
rail(n) รางรถ,ท่อนเหล็ก,ทางรถไฟ,ราว,รั้ว,วงกบ,นกกวัก
rail(vt) ต่อว่า,ตำหนิ,กั้นรั้ว,กั้นราว
railer(n) ผู้ต่อว่า,ผู้ตำหนิ,ผู้ว่ากล่าว
railing(n) ราวลูกกรง,รั้ว,ราวบันได,ความคับแค้นใจ,คำตำหนิ
raillery(n) การยั่วเย้า,การพูดล้อเล่น,การหยอกล้อ
railroad(n) ทางรถไฟ,กรมรถไฟ,บริษัทรถไฟ
railway(n) ทางรถไฟ,กรมรถไฟ,บริษัทรถไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rain forest; evergreen rain forest; seasonal evergreen rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rain insuranceการประกันภัยฝน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rain shieldครอบกันฝน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rain wash; sheet erosion; sheet flood erosion; slope wash; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
raise a presumptionตั้งข้อสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
raise an issueยกประเด็น, ตั้งประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
raised bogพรุงอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
raised chequeเช็คที่แก้จำนวนเงินเพิ่มขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
raison d'etatเหตุผลแห่งรัฐ, เหตุผลของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
RAID (Computer science)เรด (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Raillietinaพยาธิตัวตืดเวลิเอตินา [TU Subject Heading]
Railroad lawกฎหมายการรถไฟ [TU Subject Heading]
Railroad policeตำรวจรถไฟ [TU Subject Heading]
Railroad stationสถานีรถไฟ [TU Subject Heading]
Railroad travelการท่องเที่ยวทางรถไฟ [TU Subject Heading]
Railroadsรถไฟ [TU Subject Heading]
Rain ฝน หรือน้ำฝน หรือพิรุณ
น้ำฟ้าในลักษณะของหยดน้ำซึ่งมีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางโตกว่า 0.5 ม.ม. (0.02 นิ้ว) แต่ถ้าฝนตกกระจายเป็นบริเวณกว้างขนาดของเม็ดฝน อาจมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.5 มม. [สิ่งแวดล้อม]
Rainฝน [อุตุนิยมวิทยา]
Rain and rainfallฝน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
raid row (phrase) ดาหน้าเข้าจู่โจม, เรียงแถวเข้าหา, เดินหน้าเข้าหา
Rail Fastener (jargon ) เครื่องยึดเหนี่ยวราง
Rail Joint (jargon ) รอยต่อรางรถไฟ
Rail Wedding (jargon ) การเชื่อมราง
Rail Welding (jargon ) การเชื่อมราง
raincheck (n) a raincheck means a chance to go another time. โอกาสหน้า
raise moneyระดมทุน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Boy. Some rain.ฝนตกหนักเนอะ 21 Grams (2003)
Rain!ฝนตก Faith Like Potatoes (2006)
Raise.เกทับ Pilot (2011)
The rain in spainฝนตกในสเปน New Haven Can Wait (2008)
Th.. Rain...ฝนตก New Haven Can Wait (2008)
The rain in... Spain...ฝนในสเปน New Haven Can Wait (2008)
The rain in spainฝนในสเปน New Haven Can Wait (2008)
But she did pretty much raise me all those years.แต่เธอก็เป็นกำลังใจให้ผมมาก หลายปีมานี้ Chuck in Real Life (2008)
Maybe I want to raise the stakes.บางที ผมอาจจะอยากจริงจังกับใครสักคนก็ได้ Chuck in Real Life (2008)
Actually, I came here to raise the white flag.จริงๆนะ, โอเค๊? ผมไม่ได้มาชวนคุณทะเลาะ Committed (2008)
Chic, can you raise the colony?ชิก ยกนิคมขึ้นได้มัย? Dead Space: Downfall (2008)
We're going home. I've raised one of the dig crews.เราจะกลับบ้านกันแล้ว เราจับสัญญาณลูกเรือได้แล้วครับ Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
raiA beautiful rainbow is spanning the sky.
raiA bicycle will rust if you leave it in the rain.
raiA boy was giving out newspapers in the rain.
raiAbsence of rain caused the plants to die.
raiA button has come off my raincoat.
raiAccording the TV, it will rain tomorrow.
raiAccording to the weather forecast, it will rain tomorrow.
raiAccording to the weather forecast, the rainy season will set in before long.
raiAccording to the weather forecast, the rainy season will set in next week.
raiAccording to the weather forecast, there'll be more rain on the way.
raiAcid rain in drinking water affects human health.
raiAcid rain is not a natural phenomenon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกฐานะ[V] promote, See also: raise one's position, raise one's status, Syn. เพิ่มฐานะ, เลื่อนฐานะ, Ant. ลดฐานะ, Example: ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ.2459, Thai definition: เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น
ยักไหล่[V] shrug one's shoulder, See also: raise one's shoulder, Example: เธอยักไหล่เพื่อแสดงว่าไม่แยแสต่อสิ่งที่เกิดขึ้น, Thai definition: ทำให้ไหล่กระตุกขึ้น
ขึ้นเงินเดือน[V] raise the salary, Example: บริษัทโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่ขึ้นเงินเดือนให้พนักงานทุกคน, Thai definition: เพิ่มจำนวนเงินเดือนให้มากขึ้น
ส่งเสริม[V] promote, See also: raise to, advance to, Syn. สนับสนุน, เกื้อหนุน, ช่วยเหลือ
สถานีรถไฟ[N] railway station, Count unit: สถานี
สายฝน[N] rain, See also: rainfall, Syn. ฝน
รุ้ง[N] rainbow, Syn. รุ้งกินน้ำ, Example: หลังฝนตก พวกเด็กๆ จะรอมองดูรุ้งด้วยความตื่นเต้น, Count unit: ตัว, Thai definition: แสงที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเป็นแถบโค้งสีต่างๆ 7 สี คือ สีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง
ปริมาณน้ำฝน[N] rainfall, Example: ภาคอีสานมีปริมาณน้ำฝนมาก แต่ดินเป็นดินทรายจึงเก็บน้ำไม่อยู่, Count unit: ลูกบาศก์เมตร, Thai definition: ความมากน้อยของจำนวนน้ำฝน
กันฝน[ADJ] rainproof, Example: ทุกวันนี้ เราต้องนำร่มกันฝนติดตัวไปทุกวันเพราะฤดูกาลในบ้านเราปรวนแปรไป
เมฆฝน[N] nimbus, See also: rain cloud, Example: เมฆฝนตั้งเค้าครึ้มทึม และสายลมก็กรรโชกเข้ามาในห้องเป็นครั้งคราว, Thai definition: เมฆลอยต่ำที่จะละลายตัวลงมาเป็นน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอร์พอร์ตเรลลิงก์ [n. exp.] (aēphøt rēn ling) EN: airport rail link   
อาการเคล็ด[v.] (ākān khlet) EN: be sprained   FR: se faire une entorse
อากาศเย็น[n. exp.] (ākāt yen) EN: cool weather   FR: il fait frais ; temps frais [m]
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest   
องุ่น[n.] (a-ngun) EN: grape   FR: raisin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAI    R AA1 IY0
RAIN    R EY1 N
RAIT    R EY1 T
RAID    R EY1 D
RAIL    R EY1 L
RAIA    R AA1 Y AH0
RAITT    R EY1 T
RAIDS    R EY1 D Z
RAILS    R EY1 L Z
RAIFF    R EY1 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
raid    (v) (r ei1 d)
rail    (v) (r ei1 l)
rain    (v) (r ei1 n)
Raisa    (n) (r ai1 s @)
raids    (v) (r ei1 d z)
rails    (v) (r ei1 l z)
rains    (v) (r ei1 n z)
rainy    (j) (r ei1 n ii)
raise    (v) (r ei1 z)
raided    (v) (r ei1 d i d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
来年[らいねん, rainen] (n) ปีหน้า
来日[らいにち, rainichi] (vt) มาญี่ปุ่น
来春[らいしゅん, raishun] (n) ปีหน้า
来春[らいしゅん, raishun] (n) ฤดูใบไม้ผลิของปีหน้า
来週[らいしゅう, raishuu] (n) สัปดาห์หน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
来月[らいげつ, raigetsu, raigetsu , raigetsu] (n adv ) เดือนหน้า
来週[らいしゅう, raishuu, raishuu , raishuu] (n adv ) สัปดาห์หน้า
来年[らいねん, rainen, rainen , rainen] (n adv ) ปีหน้า
来訪[らいほう, raihou] (n) การมาเยือน
来訪者[らいほうしゃ, raihousha] (n) ผู้มาเยือน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ライン川[らいんがわ, raingawa] Thai: ชื่อเฉพาะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Trainer(n) |der, pl. Trainer| ผู้ฝึกอบรม, โค้ช

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rainammer {f} [ornith.]Lark Sparrow [Add to Longdo]
Rainfords Grundel {f} (Amblygobius rainfordi) [zool.]court jester goby [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
raison(n) |f| เหตุผล, ความมีเหตุผล
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
aller en trainเดินทางด้วยรถไฟ, See also: aller
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
vrai(adj) จริง, แท้ เช่น une histoire vraie, See also: Related: vraiment
vraiment(adv) จริงๆ, อย่างแท้จริง เช่น Elle plaît vraiment., See also: Related: vrai
en train de (+ verbe)(phrase) กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น Otto est en train de regarder une jolie fille. = อ๊อตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่
frais(adj) |f. fraîche| สด เช่น légumes fraise ผักสด
frais(adj) |f. fraîche| สดชื่น เช่น air frais อากาศที่สดชื่น
fraise(n) |f| สตรอเบอร์รี

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
railgun[เรียวกัน] (n ) เรียวกัน ชื่อ anime เรื่อง To Aru Kagaku no Railgun ที่พระเอกเท่กว่าภาค index

Japanese-English: EDICT Dictionary
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
Bスプライン関数[ビースプラインかんすう, bi-supurain kansuu] (n) {comp} B-spline [Add to Longdo]
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
JR[ジェーアール, jie-a-ru] (n) (See 日本国有鉄道) Japan Railways; JR; (P) [Add to Longdo]
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
あしらい[, ashirai] (n) treatment; reception [Add to Longdo]
あらやだ;あらいやだ[, arayada ; araiyada] (exp) Oh no; Oh dear [Add to Longdo]
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
あれ以来[あれいらい, areirai] (exp) since then [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下雨[xià yǔ, ㄒㄧㄚˋ ㄩˇ, ] rainy [Add to Longdo]
加薪[jiā xīn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄣ, ] raise salary [Add to Longdo]
募款[mù kuǎn, ㄇㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, ] raise funds; fund-raising; raise money [Add to Longdo]
坎子[kǎn zi, ㄎㄢˇ ㄗ˙, ] raised ground; bank [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] raised path [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] raised path between fields [Add to Longdo]
[lǎng, ㄌㄤˇ, ] raised bank; mud wall [Add to Longdo]
彩虹[cǎi hóng, ㄘㄞˇ ㄏㄨㄥˊ, ] rainbow [Add to Longdo]
扶手[fú shǒu, ㄈㄨˊ ㄕㄡˇ, ] railing [Add to Longdo]
把酒[bǎ jiǔ, ㄅㄚˇ ㄐㄧㄡˇ, ] raise one's wine cup; fill a wine cup for sb [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
アメリカオンライン[あめりかおんらいん, amerikaonrain] America On Line (AOL) [Add to Longdo]
インライン[いんらいん, inrain] in-line (a-no) [Add to Longdo]
インライン画像[インラインがぞう, inrain gazou] inline graphic [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection) [Add to Longdo]
オフライン[おふらいん, ofurain] offline, off-line [Add to Longdo]
オフラインストレージ[おふらいんすとれーじ, ofurainsutore-ji] offline storage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ライン川[らいんがわ, raingawa] der_Rhein [Add to Longdo]
来客芳名録[らいきゃくほうめいろく, raikyakuhoumeiroku] Gaestebuch [Add to Longdo]
来年[らいねん, rainen] kommendes_Jahr, naechstes_Jahr [Add to Longdo]
来日[らいにち, rainichi] nach_Japan_kommen [Add to Longdo]
来月[らいげつ, raigetsu] naechsten_Monat [Add to Longdo]
来襲[らいしゅう, raishuu] Angriff, Ueberfall [Add to Longdo]
来訪[らいほう, raihou] Besuch [Add to Longdo]
来賓[らいひん, raihin] -Gast [Add to Longdo]
来週[らいしゅう, raishuu] naechste_Woche [Add to Longdo]
[はん, han] RAIN, FELDRAIN, DAMM (ZWISCHEN DEN REISFELDERN) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  RAI
         Remote Alarm Indication (DS3/E3)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top