Search result for

racketeer

(34 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -racketeer-, *racketeer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
racketeer[N] ผู้ที่หาเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย, Syn. gangster, mafioso
racketeer[VI] หาเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย, See also: หลอกลวง, ฉ้อโกง, Syn. finagle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
racketeer(แรค'คิเทียร์) n. กิจกรรมต้มคน,กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย,การขู่เข็ญเงิน,การฉ้อโกง,กิจกรรมอั้งยี่, Syn. swindler,extortionist

English-Thai: Nontri Dictionary
racketeer(n) การฉ้อโกง,การต้มตุ๋น,ผู้ขู่เอาเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
racketeeringการกรรโชก, การขู่เข็ญ [ดู extortion ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
racketeeringการกรรโชก, การขู่เข็ญ [ดู extortion] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, yeah. I almost had your rookie cold on a racketeering beat.โอ้ ใช่สิ กอร์ดอน ผมเกือบจัดเด็กคุณในข้อหารีดไถแล้ว The Dark Knight (2008)
Eight hundred and forty-nine counts of racketeering.ข่มขู่รีดไถ 849 กระทง The Dark Knight (2008)
So she's home one Christmas, and her dad's on this big racketeering case.ในคืนวันคริสมาสนั้น เธอยู่บ้านคนเดียว และพ่อของเธอตัดสินคดีใหญ่คดีนึง Wanted (2008)
You've graduated to racketeering.คุณจบหลักสูตรหาเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย New York Sucks (2009)
He's been involved in armed robbery, drug and weapons trafficking, prostitution, racketeering, and at least nine murders.เขามีส่วนร่วมในการปล้นอาวุธ ยาเสพติด การค้าอาวุธเถื่อน การค้าประเวณี การฉ้อโกงแล้วก็ฆ่าคนไปแล้วอย่างน้อยเก้าคน If You Ever Want a French Lesson... (2011)
Background check shows felony racketeering and assault charges.ถ้าค้นเบื้องหลังดูอาจจะพบคดีข่มขู่ หรือการขู่รีดไถเงิน Heartbreak Hotel (2011)
Felony assault, attempted murder, racketeering-- the feds have been trying to get him for years.มีคดีฆาตกรรม ฉ้อโกง และอาชญากรรมร้ายแรง เอฟบีไอตามหัวตัวเขามาเป็นปีแล้ว Heartbreak Hotel (2011)
Uh, extortion, racketeering, suspected of armed robbery.ข่มขู่ ฉ้อโกง และต้องสงสัย คดีการใช้อาวุธปล้น That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)
Those charges you were facing-- racketeering and smuggling?ข้อหาต่างๆที่คุณเผชิญ-- ฉ้อโกงและลักลอบนำเข้า Tessellations (2012)
Daniel Lugo and Adrian Doorbal were found guilty of double murder, racketeering, attempted extortion, theft, attempted murder, armed robbery, burglary, money laundering and forgery.เดเนียล ลูโก้กับแอเดรียน ดอร์บอล ถูกพิพากษาว่าผิดข้อหา ก่อฆาตกรรมสองครั้ง ฉ้อโกง กรรโชกทรัพย์ โจรกรรม Pain & Gain (2013)
What about racketeering?สิ่งที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง Runner Runner (2013)
Money laundering, racketeering, wire fraud.ฟอกเงินฉ้อโกง สายการฉ้อโกง. Runner Runner (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
racketeerDuring prohibition days, racketeers used to rub each other out to get control of the rum-running racket.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิ๊กโก๋[N] gangster, See also: racketeer, hooligan, Example: เขาเคยเป็นจิ๊กโก๋อยู่แถวพัทยามาก่อน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ชอบแต่งตัวรัดรูปเดินกรีดกรายไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
กรรโชก[v.] (kanchōk) EN: extort ; blackmail ; racketeer   FR: extorquer ; racketter ; faire chanter

CMU English Pronouncing Dictionary
RACKETEER    R AE2 K AH0 T IH1 R
RACKETEERS    R AE2 K AH0 T IH1 R Z
RACKETEERING    R AE2 K AH0 T IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
racketeer    (n) (r a2 k @ t i@1 r)
racketeers    (n) (r a2 k @ t i@1 z)
racketeering    (n) (r a2 k @ t i@1 r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erpresser {m} | Erpresser {pl}racketeer | racketeers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]
的屋;テキ屋[てきや(的屋);テキや(テキ屋), tekiya ( teki ya ); teki ya ( teki ya )] (n) racketeer; faker; stall-keeper [Add to Longdo]
破落戸(ateji)[ごろつき, gorotsuki] (n) (uk) rogue; thug; hoodlum; punk; racketeer [Add to Longdo]
民事介入暴力[みんじかいにゅうぼうりょく, minjikainyuubouryoku] (n) racketeering by interceding in civil disputes and threatening the use of violence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 racketeer
   n 1: someone who commits crimes for profit (especially one who
      obtains money by fraud or extortion)
   v 1: carry on illegal business activities involving crime

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top