Search result for

r'

(47 entries)
(0.666 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -r'-, *r'*
English-Thai: Longdo Dictionary
New Year's Day(n) วันขึ้นปีใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adder's-tongue(แอด' เดอซทัง) n. ต้นเฟิร์นชนิดหนึ่ง (Ophioglossum) (a fern)
banker's billn. ธนบัตร,ตั๋วแลกเงินระหว่างธนาคารกับธนาคาร
banker's draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร
barber's shopn. ร้านตัดผม
br'er(เบรอ) n. ดูbrother
brewer's yeastn. ยีสต์ที่ใช้ทำส่าเหล้าหรือส่าเบียร์
cashier's checkn. เช็คสั่งจ่ายโดยธนาคารเอง
fuller's earthn. ดินเหนียวดูดซึม
grandfather's clockนาฬิกาลูกตุ้มขนาดใหญ่
hair's breadthn. เส้นยาแดงเดียว,เส้นผมเดียว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
B% R's mainframe network is a beast.BR มีตัวควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นเทพ Duplicity (2009)
They basically handle all of B% R's commercial travel, so every private jet, car, boat, hotel, housing, everything goes through them.จัดการเรื่องทุกอย่างทั้งหมด เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวของ BR เครื่องบินส่วนตัว,รถยนต์,เรือ, ที่พัก ไม่ว่าอะไรผ่านที่นี่หมด Duplicity (2009)
You roll your R's, you call soccer football...คุณเรียกซอคเกอร์ว่าฟุตบอล Sorry Grateful (2010)
Your R's are really good. They make the cue cards easy to read.ลายมือเธอดีจริงๆ ทำให้อ่านคิวการ์ดได้ง่าย The Prom (2011)
Vincent Long that runs with John R's crew?วินซ์มันหนีไปแล้ว กับจอห์นและทืมมันใช่มั้ย? Setup (2011)
Mehr R'merblut vergie'en?Mehr R'merblut vergie'en? Sacramentum (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen   
ใบขับขี่ [n. exp.] (bai khapkhī) EN: driver's licence   FR: permis de conduire [m]
ใบขับขี่ตลอดชีพ[n. exp.] (bai khapkhī taløt chīp) EN: lifetime driver's licence   
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร[n. exp.] (baisangjāi ngoen thanākhān) EN: banker's draft   
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด[n. exp.] (bānphak phūwārātchakān jangwat) EN: governor's official resident   
บัตรห้องสมุด [n. exp.] (bat hǿngsamut) EN: library ticket ; borrower's ticket   FR: carte de lecteur [m]
เบี้ยหวัด[n. exp.] (bīawat) EN: pension ; soldier's pension   FR: pension de survie [f]
บิดาชื่อ [n. exp.] (bidā cheū) EN: father's name   FR: nom du père [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
R'S    AA1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
R's    (n) (aa1 z)
r's    (n) (aa1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit [Add to Longdo]
おみ足;御御足;御々足[おみあし, omiashi] (n) (hon) another's foot or leg [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays [Add to Longdo]
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P) [Add to Longdo]
お屠蘇[おとそ, otoso] (n) New Year's sake; spiced sake [Add to Longdo]
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P) [Add to Longdo]
ご笑納;御笑納[ごしょうのう, goshounou] (n,vs) (hum) (See つまらない物ですが,笑納) please accept (this); used to refer to another's acceptance of one's present [Add to Longdo]
どんど;とんど[, dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
どんど焼き;どんど焼[どんどやき, dondoyaki] (n) (See どんど) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プログラマーズツールキット[ぷろぐらまーずつーるきっと, purogurama-zutsu-rukitto] programmer's tool kit [Add to Longdo]
ユーザマニュアル[ゆーざまにゅある, yu-zamanyuaru] user manual, user's guide [Add to Longdo]
利用者マニュアル[りようしゃマニュアル, riyousha manyuaru] user manual, user's guide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 R \R\ ([aum]r).
   R, the eighteenth letter of the English alphabet, is a vocal
   consonant. It is sometimes called a semivowel, and a liquid.
   See Guide to Pronunciation, [sect][sect] 178, 179, and
   250-254. "R is the dog's letter and hurreth in the sound."
   --B. Jonson.
   [1913 Webster]
 
   Note: In words derived from the Greek language the letter h
      is generally written after r to represent the aspirated
      sound of the Greek "r, but does not affect the
      pronunciation of the English word, as rhapsody,
      rhetoric.
      [1913 Webster] The English letter derives its form from
      the Greek through the Latin, the Greek letter being
      derived from the Ph[oe]nician, which, it is believed,
      is ultimately of Egyptian origin. Etymologically, R is
      most closely related to l, s, and n; as in bandore,
      mandole; purple, L. purpura; E. chapter, F. chapitre,
      L. capitulum; E. was, were; hare, G. hase; E. order, F.
      ordre, L. ordo, ordinis; E. coffer, coffin.
      [1913 Webster]
 
   {The three Rs}, a jocose expression for reading, (w)riting,
    and (a)rithmetic, -- the fundamentals of an education.
    [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 'r
   her; to her
   atthatplace; there
   her; she
   her
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 galvanize
 
 1. harekete getirmek, heyecanlandırmak, tahrik etmek
 2. (mad.) gal vanizlemek, galvanizle kaplamak
 3. galvanik cereyan geçirmek
 4. r, b elektrikle (adale) çalıştırmak galvaniza'tion galvanik ce reyanı geçirme, galvanize etme galvanized iron çinko, saç, galvanizli demir
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 little
 
 1. (-r, -st
 2. less veya lesser, least) küçük, ufak
 3. (kıs.)a, az, cüzi
 4. cici
 5. ehemmiyetsiz, değersiz, naçiz
 6. dar fikirli, geri
 7. az miktarda
 8. hemen hiç gibi
 9. az miktar
 10. ufak şey
 11. az zaman. Little Bear, Little Dipper Küçükayı takımyıldızı. little by little azar azar, yavaş yavaş, tedricen. little or nothing hiç denecek kadar az, hemen hemen hiç. little theater amatör tiyatro
 12. deneysel tiyatro. a little slam (briç) on üç elden ibaret bir oyunun on iki elini kazanma. in little minyatür halinde
 13. (kıs.)a olarak. make little of ehemmiyet vermemek
 14. pek az anlayabilmek. think little of kıymet vermemek, ehemmiyetsiz saymak
 15. tereddüt etmemek. Little did I think Aklımdan geçirmedim. Give me a little time.Bana biraz vakit verin. He did what little he could. Elinden geleni yaptı. He little knows... Bilmiyor ki... Wait a little. Biraz bekle. littleness küçüklük.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top