Search result for

quirk

(33 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quirk-, *quirk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quirk[N] การพลิกผันอย่างฉับพลัน (เโชคชะตา), See also: เหตุการณ์พลิกผัน
quirk[N] พฤติกรรมประหลาดของคน, See also: ท่าทางแปลกประหลาดของคน
quirk[N] การพูดเล่นสำนวน, See also: คำพูดหลบเลี่ยง, คำพูดตลบตะแลง, การพูดอำพรางความจริง, Syn. vagary, whim, oddity
quirk[N] การเขียนเล่นหางตัวอักษร
quirky[ADJ] ซึ่งแปลกๆ, Syn. idiosyncratic
quirk up[PHRV] เลิกคิ้ว, See also: ขมวดคิ้ว
quirkily[ADV] อย่างพลิกผัน, See also: อย่างตลบตะแลง
quirkiness[N] ความพลิกผัน, See also: ความตลบตะแลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quirk(เควิร์ค) n. การเล่นสำนวน,การเล่นโวหาร,การกระทำหรือคำพูดที่ตลบตะแลง,พฤติการณ์ที่ประหลาด,การบิดหรือโค้งอย่างฉับพลัน,หางตัวอักษร,การเขียนตัวอักษรเล่นหาง,มุมแหลม vt. เล่นสำนวน,ถากถาง,เขียนตัวอักษรแบบเล่นหาง

English-Thai: Nontri Dictionary
quirk(n) การเขียนเล่นหาง,การเหไป,การเล่นสำนวน,การเล่นโวหาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I love you, ridiculous quirks and all.แต่ ฉันรักคุณ รวมทั้งเรื่องพฤติกรรมไร้สาระนี่ด้วย Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Brick is a very quirky child...maybe clinically quirky, even.บริค เป็นเด็กที่แปลกมาก อาจแปลกถึงขั้นต้องพบแพทย์ Pilot (2009)
Oh, and we sprung for a room in that quirky little inn. the skylark.โอ้ และเราหาห้องพัก ชื่อแปลกๆ เดอสกายลาร์ค Rufus Getting Married (2009)
I prefer to think of myself as quirky.ฉันชอบคำว่า เพี้ยนมากกว่านะ The Vengeance Formulation (2009)
So, they've got quirks. I mean, they're still adorable.พวกมันประหลาดดี ฉันหมายถึงพวกมันก็น่ารักดีด้วย Hotel for Dogs (2009)
I admire your quirkiness, dude.ผมชอบความเอ๋อของคุณนะคร้าบ! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Oh, you're only saying that because all you see now is the quirky vampire girl who bites her nails.โอ้ คุณพูดคำนั้นแค่ เพราะว่าทั้งหมดที่คุณเห็น คือแวมไพร์สาวพิลึกๆ ที่กัดเล็บตัวเอง I Smell a Rat (2010)
- But, see, Brick is quirky special.-แต่เข้าใจไหม บริคเป็นเด็กแปลก Back to School (2010)
I went old school for your anti-technology quirk.ฉันต้องหัวเก่าเพราะคุณต่อต้านเทคโนโลยี Middle Man (2010)
Quirky.แปลก Mother's Day II (2011)
Fever kind of mellows out Brick's quirks.ไข้มักทำให้บริคแปลกน้อยลง Royal Wedding (2011)
He's a little quirky.เขาแปลกนะ Mother's Day II (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIRK    K W ER1 K
QUIRKE    K W ER1 K
QUIRKS    K W ER1 K S
QUIRKY    K W ER1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quirk    (n) (k w @@1 k)
quirks    (n) (k w @@1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate [Add to Longdo]
不思議な縁[ふしぎなえん, fushiginaen] (n) quirk of fate; curious coincidence; happy chance [Add to Longdo]
癖のある[くせのある, kusenoaru] (exp) to be quirky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quirk \Quirk\ (kw[~e]rk), n. [Written also {querk}.] [Cf. W.
   chwiori to turn briskly, or E. queer.]
   1. A sudden turn; a starting from the point or line; hence,
    an artful evasion or subterfuge; a shift; a quibble; as,
    the quirks of a pettifogger. "Some quirk or . . .
    evasion." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       We ground the justification of our nonconformity on
       dark subtilties and intricate quirks. --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. A fit or turn; a short paroxysm; a caprice. [Obs.] "Quirks
    of joy and grief." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A smart retort; a quibble; a shallow conceit.
    [1913 Webster]
 
       Some odd quirks and remnants of wit. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. An irregular air; as, light quirks of music. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. (Building) A piece of ground taken out of any regular
    ground plot or floor, so as to make a court, yard, etc.;
    -- sometimes written quink. --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   6. (Arch.) A small channel, deeply recessed in proportion to
    its width, used to insulate and give relief to a convex
    rounded molding.
    [1913 Webster]
 
   {Quirk molding}, a bead between two quirks.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quirk
   n 1: a strange attitude or habit [syn: {oddity}, {queerness},
      {quirk}, {quirkiness}, {crotchet}]
   2: a narrow groove beside a beading
   v 1: twist or curve abruptly; "She quirked her head in a
      peculiar way"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top