Search result for

quip

(68 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quip-, *quip*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quip[N] คำพูดหลักแหลม, See also: คำคม, Syn. jest, repartee, pun, joke
quip[N] คำพูดเย้ยหยัน, See also: คำพูดถากถาง, Syn. gibe, m
quip[N] สำบัดสำนวน, See also: การพูดเล่นลิ้น
quip[N] การกระทำหรือสิ่งที่แปลกประหลาด
quip[VI] พูดตลบตะแลง, See also: พูดหลบหลีก
quippish[ADJ] ที่ชอบพูดถากถาง
quipster[N] คนตลบตะแลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quip(ควิพ) n. คำคม,คำเยาะเย้ย,สำนวน,โวหาร,คำตบลตะแลง,การพูดคำดังกล่าว,การกระทำที่แปลกประหลาด,สิ่งที่แปลกประหลาด., See also: quipster n., Syn. jest,gibe,sally
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย <คำแปล>อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านบัตร (card reader) , หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เป็นต้น
equip(อีควิพ') {equipped,equipping,equips} vt. จัดให้มี,ติดตั้ง,ให้มีเครื่องมือ., See also: equipper n. ดูequip
equipment(อีควิพ'เมินทฺ) n. อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องประกอบ,การจัดให้มี,การจัดหามาให้,การติดตั้งเครื่องมือ
original equipment manufaผู้ผลิตอุปกรณ์เดิมใช้ตัวย่อว่า OEM (อ่านว่า โออีเอ็ม) หมายถึง ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม เช่น บริษัท ก. ผลิตคอมพิวเตอร์ แต่บริษัท ข. ผลิตเฉพาะหน่วยบันทึกให้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท ก. เราเรียกบริษัท ข. ว่าเป็น OEM
peripheral equipmentบริภัณฑ์รอบข้างหมายถึง อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้คุ้มประโยชน์ เช่น จอภาพ, เมาส์, แผงแป้นอักขระ, เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ, หน่วยบันทึกทั้งนอกและในตัวเครื่อง รวมตลอดไปถึงไมโครโฟนมีความหมายเหมือน peripheral device

English-Thai: Nontri Dictionary
quip(n) คำเสียดสี,คำเยาะเย้ย,คำคม
equip(vt) จัดเตรียม,หามาให้,จัดหาให้,ติดตั้ง
equipage(n) รถม้า,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประกอบ,เครื่องมือเครื่องใช้
equipment(n) การจัดเตรียมไว้,อุปกรณ์,บริภัณฑ์,เครื่องมือเครื่องใช้
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The human... with all her little quips and jokes and... well, is nothing more than a liability.มนุษย์ กับมุกตลกขำขันมากมาย แต่ก็เป็นเพียงแค่จุดบอด Lachlan's Gambit (2012)
That one was a quip.ก็แค่คำพูดเปรียบเทียบ Skin Deep (2012)
one more quip like that and Trick'll outfit you in a pair of cement Pradas.ทริคได้จับเธอฆ่าโบกปูนแน่ๆ Caged Fae (2013)
Now, I'd have normally gone with only child but, you see, by the way you ignored the quip about your parents I'm gonna have to go with orphan.ปกติผมจะคิดว่าคุณคงเป็นลูกคนเดียว แต่ดูจากที่คุณออกอาการเฉยเมยสุดๆ ตอนที่ผมล้อเลียนพ่อแม่ของคุณ ...ผมจะทายว่าคุณคงเป็นเด็กกำพร้า Casino Royale (2006)
Leave the quips to me.เลิกกัดฉันได้แล้ว Chuck Versus the Alma Mater (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quipC++ Common Knowledge: Essential Intermediate Programming by Stephen C. Dewhurst, trans: Quipu

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite   FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; jeu [m] ; équipe [f] ; suite [f]
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
หัวหน้าทีม[n. exp.] (hūanā thīm) EN: team captain ; head   FR: capitaine (d'équipe)
จำนวนพนักงาน[n. exp.] (jamnūan phanakngān) FR: nombre d'employés [m] ; nombre de membres d'équipage [m]
จัดหา[v.] (jathā) EN: provide ; procure ; obtain ; supply   FR: munir ; équiper ; procurer
การบริหารทีมงาน[n. exp.] (kān børihān thīm ngān) EN: team management   FR: conduite d'équipe [f]
ข้าวของเครื่องใช้[n. exp.] (khāokhøng khreūangchai) EN: appliance ; tool ; equipment   FR: appareil [m] ; éauipement [m]
ครุภัณฑ์[n.] (kharuphan) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items   
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement   FR: ustensiles [mpl]
คบหา[v.] (khophā) EN: associate with ; make friends with ; contact with   FR: faire équipe ; se serrer les coudes

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIP    K W IH1 P
QUIPP    K W IH1 P
QUIPS    K W IH1 P S
QUIPPED    K W IH1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quip    (v) (k w i1 p)
quips    (v) (k w i1 p s)
quipped    (v) (k w i1 p t)
quipping    (v) (k w i1 p i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Witz {m}; Witzelei {f} | Witzeleien {pl}quip | quips [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
イクイップメント[, ikuippumento] (n) equipment [Add to Longdo]
オンライン機器[オンラインきき, onrain kiki] (n) {comp} online equipment [Add to Longdo]
カットオーバー;カットオーバ[, kattoo-ba-; kattoo-ba] (n) {comp} cutover; cut-over; starting new (IT) equipment; transferring from the old to a new (hardware and; or software) system. [Add to Longdo]
カラム[, karamu] (n) column (esp. in chemistry, file, equipment, etc.) [Add to Longdo]
キープ[, ki-pu] (n,vs) (1) keep; (n) (2) quipu; quippu; (P) [Add to Longdo]
キャビネット[, kyabinetto] (n) cabinet; housing (of equipment); (P) [Add to Longdo]
ツイーター;ツィーター[, tsui-ta-; tsui-ta-] (n) tweeter (audio equipment) [Add to Longdo]
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] (n) {comp} data channel equipment [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] (n) {comp} data circuit-terminating equipment; DCE [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] data channel equipment [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.) [Add to Longdo]
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] data terminal equipment, DTE (abbr.) [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] Data Communications Equipment, DCE [Add to Longdo]
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] data communications equipment [Add to Longdo]
ディジタルイクイップメント[でいじたるいくいっぷめんと, deijitaruikuippumento] Digital Equipment [Add to Longdo]
フル装備[フルそうび, furu soubi] fully equipped [Add to Longdo]
プロセス制御装置[プロセスせいぎょそうち, purosesu seigyosouchi] process control equipment [Add to Longdo]
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE) [Add to Longdo]
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] DCE, Data Circuit Termination Equipment, Digital Service Unit (DSU), line terminating equipment (LTE) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quip \Quip\, v. t. [imp. & p. p. {Quipped}; p. pr. & vb. n.
   {Quipping}.]
   To taunt; to treat with quips.
   [1913 Webster]
 
      The more he laughs, and does her closely quip.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quip \Quip\, v. i.
   To scoff; to use taunts. --Sir H. Sidney.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quip \Quip\ (kw[i^]p), n. [Cf. W. chwip a quick flirt or turn,
   chwipio to whip, to move briskly, and E. whip. Cf. {Quib},
   {Quibble}.]
   1. A smart, sarcastic turn or jest; a taunt; a severe retort;
    a gibe.
    [1913 Webster]
 
       Quips, and cranks, and wanton wiles. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He was full of joke and jest,
       But all his merry quips are o'er.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. A short humorous or witty comment or observation, usually
    spontaneously formed in response to a prior comment.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quip
   n 1: a witty saying [syn: {epigram}, {quip}]
   2: witty remark [syn: {wisecrack}, {crack}, {sally}, {quip}]
   v 1: make jokes or quips; "The students were gagging during
      dinner" [syn: {gag}, {quip}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 QUIP
     QUad In-line Package
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top