Search result for

quickly

(65 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quickly-, *quickly*, quick
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quickly[ADV] อย่างรวดเร็ว, See also: โดยเร็ว, อย่างเร็ว, Syn. speedily, swiftly, fast, fleetly, Ant. slowly, sluggishly
quickly[ADV] โดยทันที, Syn. immediately, soon, at once, instantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quickly(ควิค'ลี) adv. รวดเร็ว,ฉับพลัน,ว่องไว,ไม่ช้า, Syn. rapidly

English-Thai: Nontri Dictionary
quickly(adv) โดยไว,โดยเร็ว,โดยทันที,อย่างรวดเร็ว,โดยฉับพลัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guilt fades quickly.ความผิดจางหายไปเร็ว Adverse Events (2008)
The idea is to hold your nose, hope the traffic's not too bad, and get on to Manhattan as quickly as possible, not to buy property.ความคิดว่าให้ดึงจมูกคุณและหวังว่าการจราจรไม่เลวนัก ไปถึงแมนฮัตตันให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ Dying Changes Everything (2008)
I'll work on being back home as quickly as I can.กลับบ้านเมื่อไหร่จะเริ่มทำงานให้เร้วที่สุด Akai ito (2008)
Quickly now, Reach the planets surface we must.เร็วเข้า\ เราต้องลงไปที่ดาวนั่นให้ได้ Ambush (2008)
Quickly!เร็ว! Ambush (2008)
Quickly, into the pods.เร็วเข้า ไปที่ยานกู้ภัย Rising Malevolence (2008)
Guide the patients that can be moved onto transports as quickly as you can.นำผู้บาดเจ็บที่พอไปไหว ไปที่ยาน เร็วเท่าที่จะทำได้ Shadow of Malevolence (2008)
We have to find this sorcerer and quickly.\ เราต้องตามหาตัวพ่อมดคนนั้นโดยเร็ว The Mark of Nimueh (2008)
That should heal pretty quickly. I'll re-dress it tomorrow.นั่นจะช่วยรักษาได้อย่างรวดเร็ว ข้าจะจัดชุดใหม่วันพรุ่งนี้ Excalibur (2008)
How quickly power can change hands.พลังนี่มันเปลี่ยนมือเร็วนะ Lair of Grievous (2008)
Surrender, and I promise you will die quickly.ยอมแพ้ซะ ข้าสัญญาว่าจะให้เจ้าตายอย่างรวดเร็ว Lair of Grievous (2008)
Quickly, after him!เร็ว ตามมันไป! To Kill the King (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quicklyA horse runs quickly.
quicklyAll of us climbed aboard quickly.
quicklyAncient customs are dying out quickly today.
quicklyAnother ten years went by quickly.
quicklyBad news travels quickly.
quicklyBecause the lecturer speaks quickly few people could follow him.
quicklyBeing a science student, one naturally thinks quickly, so the student snapped up and replied.
quicklyBook your flight early as it fills up quickly during Christmas.
quicklyCare aged him quickly.
quicklyChildren grow up so quickly.
quicklyChildren grow very quickly.
quicklyChildren quickly adapt themselves to their new life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวดเร็วทันใจ[ADV] fast, See also: quickly, swiftly, rapidly, speedily, Syn. เร็ว, เร็วไว, เร็วทันใจ, Ant. ชักช้า, ช้า, อืดอาด, ยืดยาด, Example: เดี๋ยวนี้โลกติดต่อถึงกันได้รวดเร็วทันใจ ไม่ว่าที่ไหนก็ไปมาถึงกันได้เร็วและสะดวกสบาย, Thai definition: เร็วตามที่ต้องการ
ปรื๋อ[ADV] swiftly, See also: quickly, dartingly, very fast, Syn. ปร๋อ, จี๋, Example: เด็กๆ วิ่งปรื๋อทันทีที่ได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai definition: อาการที่นกบินพุ่งไปอย่างเร็ว, โดยปริยายหมายความว่า มีอาการรวดเร็วเช่นนั้น เช่น แล่นปรื๋อ วิ่งปรื๋อ
อ้าว[ADV] fast, See also: quickly, at full speed, at a fast clip, Example: เขาไม่แปลกใจที่จะเห็นดวงดอมนุ่งกระโปรงวิ่งอ้าวมา เพราะเห็นมาหลายหนแล้ว, Thai definition: อาการแห่งเรือหรือรถแล่น หรือคนวิ่งโดยเร็ว
เร็วไว[ADV] quickly, See also: fast, rapidly, swiftly, hastily, Ant. ชักช้า, Example: ครูสั่งให้นักเรียนลุกขึ้นเร็วไว
อย่างเร็ว[ADV] quickly, See also: speedily, fast, Syn. อย่างรวดเร็ว, Ant. ชักช้า, Example: รถกระบะเคลื่อนที่ไปอย่างเร็วราวกับพายุเหาะ
ระริก[ADV] fast, See also: quickly, Example: ยามเธอเคลื่อนไหวไปกับเสียงเพลง หนั่นเนื้อเนินนูนจะสั่นระริกไปทั่ว, Thai definition: สั่นเร็วๆ
พรึบ[ADV] suddenly, See also: quickly, swiftly, all at once, Syn. ทันทีทันใด, เร็ว, Example: ยังไม่ทันจะตั้งสแตนด์จอดรถได้ที่ไฟฟ้าใต้ถุนบ้านก็สว่างพรึบแสดงว่าภรรยาของเขาตื่นแล้ว
พรึบพรับ[ADV] suddenly, See also: quickly, swiftly, Syn. พรึบ, Example: พอได้ยินเสียงไก่โก่งคอขัน นกก็พากันบินจากรังกันพรึบพรับ, Thai definition: เต็มไปหมด
ผล็อย[ADV] quickly, See also: swiftly, rapidly, precipitately, suddenly, Example: เธอคงเหนื่อยมาก พอขึ้นรถก็หลับผล็อย, Thai definition: โดยเร็ว, โดยพลัน
ผลุบผลับ[ADV] hurriedly, See also: quickly, swiftly, speedily, rapidly, hastily, Syn. ลุกลน, Example: เวลาเข้าไปพบท่าน ก็อย่าทำกริยาผลุบผลับให้ท่านเห็น, Thai definition: อย่างไม่เรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip   FR: rapidement
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily   FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken   FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
คล่องแคล่ว[adv.] (khlǿngkhlaēo) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely   FR: activement ; lestement
ขวับ[adv.] (khwap) EN: instantly ; quickly ; fast ; in a flash   
โกย[v.] (kōi) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper   
โลด[adv.] (lōt) EN: fast ; quickly ; swiftly   
ไม่ช้าไม่นาน[adv.] (mai chā mai nān) EN: soon ; soon after ; in a short time ; in a while ; shortly ; forthwith ; presently ; quickly   FR: bientôt ; prochainement

CMU English Pronouncing Dictionary
QUICKLY    K W IH1 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quickly    (a) (k w i1 k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっさり[, assari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) easily; readily; quickly; (P) [Add to Longdo]
きりきり[, kirikiri] (adv) (on-mim) at once; right away; quickly [Add to Longdo]
さあっと[, saatto] (n) (1) (See さっと) relatively quickly (esp. actions); (2) quite suddenly (esp. wind, rain, etc.) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
さっさと[, sassato] (adv) (on-mim) quickly; (P) [Add to Longdo]
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P) [Add to Longdo]
すくすく;すくすくと[, sukusuku ; sukusukuto] (adv) (on-mim) quickly; fast; rapidly [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
つっと;つうと;つうっと;ツーッと[, tsutto ; tsuuto ; tsuutto ; tsu-tsu to] (adv) (on-mim) (つうっと is emphatic) quickly; smoothly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
很快[hěn kuài, ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ, ] quickly, #1,417 [Add to Longdo]
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, ] quickly-deteriorating jade, #511,071 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quickly \Quick"ly\, adv.
   Speedily; with haste or celerity; soon; without delay; quick.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quickly
   adv 1: with rapid movements; "he works quickly" [syn: {quickly},
       {rapidly}, {speedily}, {chop-chop}, {apace}] [ant:
       {easy}, {slow}, {slowly}, {tardily}]
   2: with little or no delay; "the rescue squad arrived promptly";
     "come here, quick!" [syn: {promptly}, {quickly}, {quick}]
   3: without taking pains; "he looked cursorily through the
     magazine" [syn: {cursorily}, {quickly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top