Search result for

quack

(70 entries)
(0.0427 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quack-, *quack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quack    [N] เสียงเป็ดร้อง, See also: เสียงร้องคล้ายเป็ด, เสียงร้องของเป็ด, Syn. crying, ululation
quack    [VI] ร้องเป็นเป็ด, See also: ร้องเสียงคล้ายเป็ด, Syn. bellow, cry
quack    [N] หมอเถื่อน, See also: แพทย์เถื่อน, Syn. charlatan, fake doctor, quacksalver, Ant. professional doctor, qualified doctor
quack    [N] นักต้มตุ๋น, See also: นักต้ม, Syn. counterfeiter, shammer, simulator, impostor, Ant. professional person, qualified person
quack    [ADJ] ซึ่งหลอกลวง, Syn. counterfeit
quack    [VT] ต้มตุ๋น, See also: ล่อลวง, Syn. counterfeit, sham
quack    [VT] โฆษณาชวนเชื่อ, Syn. fraudulent advertising, Ant. trustworthy advertising
quackery    [N] วิธีการหลอกลวง, See also: วิธีการต้มตุ๋น, Syn. charlatanism, pretense, imposture
quackish    [ADJ] ซึ่งหลอกลวง, See also: ซึ่งปลิ้นปล้อน
quacksalver    [N] หมอเถื่อน, See also: หมอกำมะลอ, แพทย์เถื่อน, Syn. charlatan, fake doctor, mountebank, quack, Ant. professional doctor, qualified doctor

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quack๑. หมอเถื่อน [มีความหมายเหมือนกับ medicaster]๒. แพทย์ทุเวชปฏิบัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quack๑. หมอเถื่อน, หมอกุ๒. อวดอ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quackeryการเป็นแพทย์ทุเวชปฏิบัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quackery ; Quacks and quackeryอาชีพหมอเถื่อน [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quack(แควคฺ) n.,vi. (กระทำเป็น) หมอเถื่อน,นักต้ม adj. กำมะลอ,หลอกลวง,เก๊,หลอกลวง,ต้ม (คน) ,คุยโว, (เสียง) (เป็ด) ร้องก้าบ ๆ ,ส่งเสียงเอะอะ, See also: quackish adj. quackishness n.
quackery(แควค'เคอรี) n. การรักษาของหมอเถื่อน,การต้มคน,การโฆษณาชวนเชื่อ, Syn. deceit,fakery,sham

English-Thai: Nontri Dictionary
quack(adj) ไม่รู้จริง,เก๊,กำมะลอ,โอ้อวด,หลอกลวง
quack(n) เสียงเป็ดร้อง,หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ,นักต้มตุ๋น
quack(vi) ร้องเสียงเป็ด,พูดเสียงขรม,พูดไม่เป็นสาระ,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
quackery(n) การหลอกลวง,การต้มตุ๋น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quackery (n ) หมอเถื่อน; การรักษาและคำแนะนำของหมอเถื่อนที่ "มั่ว" ไปตามข้อสังเกตและประสบการณ์ โดยไม่คำนึงถึงหลักทางวิทยาศาสตร์, ความมั่ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm a little duck so let's get quacking into battle.ฉันเป็ด น้อย จึงขอได้ คแวคิง ในการต่อสู้ เข้ามา. How I Won the War (1967)
- Quack, quack, quack.- ต้มตุ๋น, ต้มตุ๋น, ต้มตุ๋น Pulp Fiction (1994)
Since I'm never gonna do it again, you're never gonna have to hear me quack.ตั้งแต่ฉันไม่เคยจะทำมันอีกครั้งคุณไม่เคย gonna ได้ที่จะได้ยินฉันกำมะลอ Pulp Fiction (1994)
- Correct. I got all tonight to quack.- ถูกต้อง ผมได้รับคืนนี้ทุกคนที่จะต้มตุ๋น Pulp Fiction (1994)
Quack, quack quack, quack, quack.Quack, quack... ...quack, quack, quackThe One with the Sonogram at the End (1994)
I take the pills, keep the quacks off my back.ฉันเอายามา แล้วแอบซ่อนไว้ Cute Poison (2005)
You're only a quack!ไอ้หมอเวร! A Millionaire's First Love (2006)
QUACK. EXCUSE ME?แควก อะไรนะ? Betty's Wait Problem (2007)
EVERY TIME YOU MAKE AN EXCUSE, I'M GONNA QUACK.ทุกครั้งที่คุณแก้ตัว ผมจะ"แควก" Betty's Wait Problem (2007)
YOU HAVE NO RIGHT TO QUACK.นายไม่มีสิทธิ์มาแควกฉันนะ Betty's Wait Problem (2007)
QUACK. NO, SERIOUSLY, AND MY SISTER'S FIANCÉ--แควก ไม่นั้นเรื่องจริงนะ และคู่หมั้นพี่สาวฉันก็... Betty's Wait Problem (2007)
QUACK. QUACK. WILL YOU JUST LET ME FINISH?แควก แควก นี่นายให้ฉันพูดจบก่อนได้มั้ยเนี่ย Betty's Wait Problem (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยากลางบ้าน    [N] quack medicine, See also: quack remedy, Example: ในหมู่บ้านเมื่อมีใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาศัยยากลางบ้าน ยาแผนโบราณ หรือในบางท้องที่ก็รักษาทางไสยศาสตร์, Thai definition: ยาที่ชาวบ้านเชื่อถือกันเอง
ก้าบๆ    [INT] quacks of a duck, Example: เป็ดร้องก้าบๆ
หมอเถื่อน    [N] quack, See also: charlatan, imposter, mountebank, someone unaccredited who posses as a doctor, Example: กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งสร้างแพทย์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นมา เพื่อสกัดกั้นหมอเถื่อน ที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต, Thai definition: หมอที่ไม่มีความรู้ในด้านการแพทย์ หรือไม่มีใบประกอบโรคศิลป์
หมอเถื่อน    [N] quack, See also: charlatan, imposter, mountebank, someone unaccredited who posses as a doctor, Example: กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งสร้างแพทย์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นมา เพื่อสกัดกั้นหมอเถื่อน ที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต, Thai definition: หมอที่ไม่มีความรู้ในด้านการแพทย์ หรือไม่มีใบประกอบโรคศิลป์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอกลางบ้าน[n.] (mø klāng bān) EN: self-styled doctor ; quack   FR: toubib (pop.) [m]
ยากลางบ้าน[n. exp.] (yā klāngbān) EN: quack medicine   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUACK    K W AE1 K
QUACKS    K W AE1 K S
QUACKERY    K W AE1 K ER0 IY0
QUACKENBUSH    K W AE1 K AH0 N B UH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quack    (v) (k w a1 k)
quacks    (v) (k w a1 k s)
quacked    (v) (k w a1 k t)
quackery    (n) (k w a1 k @ r ii)
quacking    (v) (k w a1 k i ng)
quack-quack    (n) - (k w a1 k - k w a k)
quack-quacks    (n) - (k w a1 k - k w a k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurpfuscher {m} | ein Kurpfuscherquack | a quack doctor [Add to Longdo]
Quacksalber {m}quack; charlatan [Add to Longdo]
Quacksalberei {f} | Quacksalbereien {pl}quackery | quackeries [Add to Longdo]
Quacksalberprodukt {n}snake oil [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
でも医者[でもいしゃ, demoisha] (n) quack (doctor) [Add to Longdo]
へっぽこ[, heppoko] (n,adj-na) hack; untrained; quack (doctor) [Add to Longdo]
へぼ医者[へぼいしゃ, heboisha] (n) quack doctor [Add to Longdo]
ガーガー[, ga-ga-] (n) quack (sound made by ducks); braak [Add to Longdo]
偽医者;にせ医者[にせいしゃ, niseisha] (n) quack; quack doctor; fake doctor [Add to Longdo]
野師;弥四;香具師[やし, yashi] (n) showman; charlatan; faker; quack [Add to Longdo]
筍医者[たけのこいしゃ, takenokoisha] (n) inexperienced doctor; quack [Add to Longdo]
藪;薮[やぶ;ヤブ, yabu ; yabu] (n) (1) (やぶ only) thicket; bush; grove; scrub; (2) (abbr) (uk) (See 藪医者・やぶいしゃ) (medical) quack [Add to Longdo]
藪医[やぶい, yabui] (n) (abbr) (See 藪医者) (medical) quack [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庸医[yōng yī, ㄩㄥ ㄧ, / ] quack; charlatan [Add to Longdo]
江湖医生[Jiāng hú yī shēng, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ ㄧ ㄕㄥ, / ] quack; charlatan; itinerant doctor and swindler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quack \Quack\, v. i. [imp. & p. p. {Qvacked}; p. pr. & vb. n.
   {Quacking}.] [Of imitative origin; cf. D. kwaken, G. quacken,
   quaken, Icel. kvaka to twitter.]
   [1913 Webster]
   1. To utter a sound like the cry of a duck.
    [1913 Webster]
 
   2. To make vain and loud pretensions; to boast. " To quack of
    universal cures." --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   3. To act the part of a quack, or pretender.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quack \Quack\, n.
   1. The cry of the duck, or a sound in imitation of it; a
    hoarse, quacking noise. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. [Cf. {Quacksalver}.] A boastful pretender to medical
    skill; an empiric; an ignorant practitioner.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, one who boastfully pretends to skill or knowledge
    of any kind not possessed; a charlatan.
    [1913 Webster]
 
       Quacks political; quacks scientific, academical.
                          --Carlyle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quack \Quack\, a.
   Pertaining to or characterized by, boasting and pretension;
   used by quacks; pretending to cure diseases; as, a quack
   medicine; a quack doctor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quack
   adj 1: medically unqualified; "a quack doctor"
   n 1: an untrained person who pretends to be a physician and who
      dispenses medical advice
   2: the harsh sound of a duck
   v 1: utter quacking noises; "The ducks quacked"
   2: act as a medical quack or a charlatan

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top