Search result for

quack

(70 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quack-, *quack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quack[N] เสียงเป็ดร้อง, See also: เสียงร้องคล้ายเป็ด, เสียงร้องของเป็ด, Syn. crying, ululation
quack[VI] ร้องเป็นเป็ด, See also: ร้องเสียงคล้ายเป็ด, Syn. bellow, cry
quack[N] หมอเถื่อน, See also: แพทย์เถื่อน, Syn. charlatan, fake doctor, quacksalver, Ant. professional doctor, qualified doctor
quack[N] นักต้มตุ๋น, See also: นักต้ม, Syn. counterfeiter, shammer, simulator, impostor, Ant. professional person, qualified person
quack[ADJ] ซึ่งหลอกลวง, Syn. counterfeit
quack[VT] ต้มตุ๋น, See also: ล่อลวง, Syn. counterfeit, sham
quack[VT] โฆษณาชวนเชื่อ, Syn. fraudulent advertising, Ant. trustworthy advertising
quackery[N] วิธีการหลอกลวง, See also: วิธีการต้มตุ๋น, Syn. charlatanism, pretense, imposture
quackish[ADJ] ซึ่งหลอกลวง, See also: ซึ่งปลิ้นปล้อน
quacksalver[N] หมอเถื่อน, See also: หมอกำมะลอ, แพทย์เถื่อน, Syn. charlatan, fake doctor, mountebank, quack, Ant. professional doctor, qualified doctor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quack(แควคฺ) n.,vi. (กระทำเป็น) หมอเถื่อน,นักต้ม adj. กำมะลอ,หลอกลวง,เก๊,หลอกลวง,ต้ม (คน) ,คุยโว, (เสียง) (เป็ด) ร้องก้าบ ๆ ,ส่งเสียงเอะอะ, See also: quackish adj. quackishness n.
quackery(แควค'เคอรี) n. การรักษาของหมอเถื่อน,การต้มคน,การโฆษณาชวนเชื่อ, Syn. deceit,fakery,sham

English-Thai: Nontri Dictionary
quack(adj) ไม่รู้จริง,เก๊,กำมะลอ,โอ้อวด,หลอกลวง
quack(n) เสียงเป็ดร้อง,หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ,นักต้มตุ๋น
quack(vi) ร้องเสียงเป็ด,พูดเสียงขรม,พูดไม่เป็นสาระ,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
quackery(n) การหลอกลวง,การต้มตุ๋น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quack๑. หมอเถื่อน [มีความหมายเหมือนกับ medicaster]๒. แพทย์ทุเวชปฏิบัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quack๑. หมอเถื่อน, หมอกุ๒. อวดอ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quackeryการเป็นแพทย์ทุเวชปฏิบัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quackery ; Quacks and quackeryอาชีพหมอเถื่อน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quackery (n ) หมอเถื่อน; การรักษาและคำแนะนำของหมอเถื่อนที่ "มั่ว" ไปตามข้อสังเกตและประสบการณ์ โดยไม่คำนึงถึงหลักทางวิทยาศาสตร์, ความมั่ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Duck, like "quack, quack" duck?เป็ดที่ร้อง "แคว๊ก แคว๊ก" อ่ะน่ะ? The Ugly Truth (2009)
You're a quack? You think I'm a quack?เธอคิดว่าฉันแอบอ้างงั้นล่ะสิ Episode #1.15 (2009)
It suggests that not only has Dr. Paris vanished, he's a quack!มันบ่งบอกว่าไม่เพียงแค่ ดร.ปารีสหายตัวไปเท่านั้น แต่เขายังเป็น หมอเถื่อนอีกด้วย! Grey Matters (2009)
Yeah, you walk like one of her science pukes, you quack like one, but you report to me.ใช่ ก็เล่นบทบาทเดิมต่อไป ทำเหมือนว่าทำงานปกติ แต่ต้องคอยส่งรายงานให้ฉัน Avatar (2009)
- America's quack!- หมอเถื่อนระดับชาติ You Don't Know Jack (2010)
- You're not a local quack anymore.- นายไม่ใช่หมอเถื่อนระดับท้องถิ่นแล้ว You Don't Know Jack (2010)
- You're america's quack.ไม่ - นายเป็นหมอเถื่อนระดับชาติ You Don't Know Jack (2010)
She never stopped quacking. Drove me nuts.เธอไม่เคยจะหยุดก้าบ มันทำให้ฉันสติแตก Alpha and Omega (2010)
Well, if it smells like a duck, walks like a duck, quacks like a duck...ถ้ามันมีกลิ่นเหมือนเป็ด เดินก็เหมือนเป็ด ร้องก็เหมือนเป็ด The X in the File (2010)
"here a quack, there a quack, everywhere a quack-quack"?"นี่เสียงเป็ด เป็ดเต็มไปหมด" Lovely (2010)
* And a quack-quack there *And a quack-quack there I.F.T. (2010)
Emily, if it walks like a duck and quacks like a duck, it's a fricking duck.- เอมิลี่ ถ้ามันเดินเหมือนเป็ด ร้องเหมือนเป็ด มันก็เป็ดนั่นแหละ There's No Place Like Homecoming (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยากลางบ้าน[N] quack medicine, See also: quack remedy, Example: ในหมู่บ้านเมื่อมีใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาศัยยากลางบ้าน ยาแผนโบราณ หรือในบางท้องที่ก็รักษาทางไสยศาสตร์, Thai definition: ยาที่ชาวบ้านเชื่อถือกันเอง
ก้าบๆ[INT] quacks of a duck, Example: เป็ดร้องก้าบๆ
หมอเถื่อน[N] quack, See also: charlatan, imposter, mountebank, someone unaccredited who posses as a doctor, Example: กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งสร้างแพทย์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นมา เพื่อสกัดกั้นหมอเถื่อน ที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต, Thai definition: หมอที่ไม่มีความรู้ในด้านการแพทย์ หรือไม่มีใบประกอบโรคศิลป์
หมอเถื่อน[N] quack, See also: charlatan, imposter, mountebank, someone unaccredited who posses as a doctor, Example: กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งสร้างแพทย์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นมา เพื่อสกัดกั้นหมอเถื่อน ที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต, Thai definition: หมอที่ไม่มีความรู้ในด้านการแพทย์ หรือไม่มีใบประกอบโรคศิลป์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอกลางบ้าน[n.] (mø klāng bān) EN: self-styled doctor ; quack   FR: toubib (pop.) [m]
ยากลางบ้าน[n. exp.] (yā klāngbān) EN: quack medicine   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUACK    K W AE1 K
QUACKS    K W AE1 K S
QUACKERY    K W AE1 K ER0 IY0
QUACKENBUSH    K W AE1 K AH0 N B UH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quack    (v) (k w a1 k)
quacks    (v) (k w a1 k s)
quacked    (v) (k w a1 k t)
quackery    (n) (k w a1 k @ r ii)
quacking    (v) (k w a1 k i ng)
quack-quack    (n) - (k w a1 k - k w a k)
quack-quacks    (n) - (k w a1 k - k w a k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurpfuscher {m} | ein Kurpfuscherquack | a quack doctor [Add to Longdo]
Quacksalber {m}quack; charlatan [Add to Longdo]
Quacksalberei {f} | Quacksalbereien {pl}quackery | quackeries [Add to Longdo]
Quacksalberprodukt {n}snake oil [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
でも医者[でもいしゃ, demoisha] (n) quack (doctor) [Add to Longdo]
へっぽこ[, heppoko] (n,adj-na) hack; untrained; quack (doctor) [Add to Longdo]
へぼ医者[へぼいしゃ, heboisha] (n) quack doctor [Add to Longdo]
ガーガー[, ga-ga-] (n) quack (sound made by ducks); braak [Add to Longdo]
偽医者;にせ医者[にせいしゃ, niseisha] (n) quack; quack doctor; fake doctor [Add to Longdo]
野師;弥四;香具師[やし, yashi] (n) showman; charlatan; faker; quack [Add to Longdo]
筍医者[たけのこいしゃ, takenokoisha] (n) inexperienced doctor; quack [Add to Longdo]
藪;薮[やぶ;ヤブ, yabu ; yabu] (n) (1) (やぶ only) thicket; bush; grove; scrub; (2) (abbr) (uk) (See 藪医者・やぶいしゃ) (medical) quack [Add to Longdo]
藪医[やぶい, yabui] (n) (abbr) (See 藪医者) (medical) quack [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庸医[yōng yī, ㄩㄥ ㄧ, / ] quack; charlatan, #68,741 [Add to Longdo]
江湖医生[Jiāng hú yī shēng, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ ㄧ ㄕㄥ, / ] quack; charlatan; itinerant doctor and swindler, #166,467 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quack \Quack\, v. i. [imp. & p. p. {Qvacked}; p. pr. & vb. n.
   {Quacking}.] [Of imitative origin; cf. D. kwaken, G. quacken,
   quaken, Icel. kvaka to twitter.]
   [1913 Webster]
   1. To utter a sound like the cry of a duck.
    [1913 Webster]
 
   2. To make vain and loud pretensions; to boast. " To quack of
    universal cures." --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   3. To act the part of a quack, or pretender.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quack \Quack\, n.
   1. The cry of the duck, or a sound in imitation of it; a
    hoarse, quacking noise. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. [Cf. {Quacksalver}.] A boastful pretender to medical
    skill; an empiric; an ignorant practitioner.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, one who boastfully pretends to skill or knowledge
    of any kind not possessed; a charlatan.
    [1913 Webster]
 
       Quacks political; quacks scientific, academical.
                          --Carlyle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quack \Quack\, a.
   Pertaining to or characterized by, boasting and pretension;
   used by quacks; pretending to cure diseases; as, a quack
   medicine; a quack doctor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quack
   adj 1: medically unqualified; "a quack doctor"
   n 1: an untrained person who pretends to be a physician and who
      dispenses medical advice
   2: the harsh sound of a duck
   v 1: utter quacking noises; "The ducks quacked"
   2: act as a medical quack or a charlatan

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top