Search result for

puzzling

(20 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puzzling-, *puzzling*, puzzl
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puzzling(พัส'ซลิง) adj. น่าฉงนสนเท่ห์,เป็นปัญหา,เข้าใจยาก,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, that's what's so puzzling.เอ่อ.. นั้นคือสิ่งที่เป็นปริศนาอย่างมาก Everything Will Change (2010)
Right now she might be puzzling and amazing to me, but if I keep seeing her, that woman will at some point become a commonplace woman to me.ตอนนี้เธออาจจะทำให้ฉันงงงวยและประหลาดใจ ถ้าฉันไปพบเธอตลอด ผู้หญิงคนนั้น ก็จะเป็นผู้หญิงธรรมดาสำหรับฉัน Episode #1.10 (2010)
Well, that explains those puzzling camel race photos on your Facebook page.มิน่าถึงมีรูปอูฐวิ่งแข่งน่าฉงน ในหน้าเฟสบุ๊คของคุณ และลองคิดนี่ดูสิ The Benefactor Factor (2011)
David Eagleman of the Baylor College of Medicine has spent much of his career puzzling out how humans perceive time.เดวิด อีกลแมน ของวิทยาลัย การแพทย์เบย์เลอร์ มีการใช้จ่ายมากในอาชีพของเขา งงออกว่ามนุษย์รับรู้เวลา Does Time Really Exist? (2011)
I could use your astronomical puzzling expertise. Oh. No, I can't.ผมจะได้ใช้ทักษะความชำนาญ ด้านดาราศาสตร์ของคุณ ไม่ ไม่ได้ๆ Where There's a Will (2011)
About to analyze insects and particulates to help solve this mysterious and puzzling crime.เกี่ยวกับการวิเคราะห์ แมลงและอนุภาคขนาดเล็ก เพื่อช่วยแก้ปัญหาอาชญากรรม ที่ลึกลับและน่าพิศวงนี้ The Blood from the Stones (2013)
Our lives unfold before us like puzzling reflections in a mirror.ชีวิตของเราก่อนที่จะแฉเรา งงเหมือนภาพสะท้อนในกระจก American Sniper (2014)
But the thing is we've been debating the puzzling question of planetary motion.คำถามงงการเคลื่อนที่ ของดาวเคราะห์ เราทุกคนยอมรับว่าแรง ของสถานที่บาง When Knowledge Conquered Fear (2014)
There's only one thing puzzling me.มีอย่างหนึ่ง ที่ฉันสงสัย The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
I have been puzzling over how it works... especially how the butterflies fly.ผมงงว่ามันทำได้ยังไง.. โดยเฉพาะเรื่องผีเสื้อ The Illusionist (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งงงวย[ADJ] perplexed, See also: puzzling, baffling, nonplussed, flummoxed, Syn. งวยงง, งุนงง, งงงัน, ฉงน, Example: เขามองดูผมด้วยหน้าตางงงวยโดยไม่มีคำพูดใดๆ, Thai definition: ที่คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ที่ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังตั้งสติไม่อยู่

CMU English Pronouncing Dictionary
PUZZLING    P AH1 Z AH0 L IH0 NG
PUZZLING    P AH1 Z L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puzzling    (v) (p uh1 z l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ややこしい[, yayakoshii] (adj-i) puzzling; tangled; complicated; complex; (P) [Add to Longdo]
謎めく[なぞめく, nazomeku] (v5k,vi) to be enigmatic or puzzling; to be wrapped in mystery [Add to Longdo]
迷訳[めいやく, meiyaku] (n) confused translation; puzzling translation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 puzzle \puz"zle\, v. t. [imp. & p. p. {puzzled} (p[u^]z"z'ld);
   p. pr. & vb. n. {puzzling} (p[u^]z"zl[i^]ng).]
   1. To perplex; to confuse; to embarrass; to put to a stand;
    to nonplus.
    [1913 Webster]
 
       A very shrewd disputant in those points is dexterous
       in puzzling others.          --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
       He is perpetually puzzled and perplexed amidst his
       own blunders.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To make intricate; to entangle.
    [1913 Webster]
 
       They disentangle from the puzzled skein. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       The ways of Heaven are dark and intricate,
       Puzzled in mazes, and perplexed with error.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To solve by ingenuity, as a puzzle; -- followed by out;
    as, to puzzle out a mystery.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To embarrass; perplex; confuse; bewilder; confound. See
     {Embarrass}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 puzzling
   adj 1: not clear to the understanding; "I didn't grasp the
       meaning of that enigmatic comment until much later";
       "prophetic texts so enigmatic that their meaning has been
       disputed for centuries" [syn: {enigmatic}, {enigmatical},
       {puzzling}]
   2: lacking clarity of meaning; causing confusion or perplexity;
     "sent confusing signals to Iraq"; "perplexing to someone who
     knew nothing about it"; "a puzzling statement" [syn:
     {confusing}, {perplexing}, {puzzling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top