Search result for

put out

(56 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -put out-, *put out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put out[PHRV] วางเหนือ
put out[PHRV] ยืดออกไปข้างหน้า, See also: ยืดออก, Syn. hold forth, hold out
put out[PHRV] วางไว้ข้างนอก, Syn. take out
put out[PHRV] ทำให้ยอมรับ, Syn. come across
put out[PHRV] เตรียมให้พร้อม, Syn. drag out, get out
put out[PHRV] ทำให้ล่าช้า, See also: เลื่อนไป, Syn. put off
put out[PHRV] (ต้นไม้) งอกใหม่, Syn. put forth, send forth
put out[PHRV] ไล่ออก, See also: ขับออก, Syn. throw out
put out[PHRV] ส่งไปที่ต่าง ๆ
put out[PHRV] (เรือ) ออกเดินทาง, Syn. put forth, put off

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You killed the story, didn't you? I already put out the hit.คุนจบการสนทนานี้ใช่ไม๊เนี่ย / ผมพูดประโยคกินใจไปแล้วนิ Chuck in Real Life (2008)
Into yale! I put out an a.P.B. On "gossip girlฉันส่ง P.B. ไปให้ gossip girl There Might be Blood (2008)
Then put out an APB on Gordon Stewart Northcott;จากนั้นให้รายงานไปที่อื่น กอร์ดอน สจ๊วร์ต นอร์ทคอตต์ Changeling (2008)
Starting fires that I have to put out?ที่จะสร้างปัญหาให้ฉันต้องคอยหาทางแก้ The Price (2008)
It's built to send, to transmit, whereas every other nano-cell that I've put out there, including the ones in your head Kable, are designed to receive.เพื่อให้ส่งไป.. ยังเซลล์นาโน ที่ฉันแพร่พันธุ์เอาไว้ รวมทั้งอันที่อยู่ในหัวนายด้วยนะ เกเบิ้ล Gamer (2009)
Now that's got to be appealing to whoever who put out this hit.นั่นแหละสิ่งที่สวยงามที่จะเกิดขึ้น Prison Break: The Final Break (2009)
No, man. I mean, I just put out the fires.ไม่รู้สิพวก ผมแค่หมายถึงดับไฟ Emotional Rescue (2009)
The publisher put out a couple dozen before going bankrupt.สำนักพิมพ์พิมพ์ออกมาได้ไม่เท่าไหร่ ก็ล้มละลาย The Monster at the End of This Book (2009)
Tuco must've put out, like, you know, feelers.ตูโก้จะต้องสะกดรอยตาม เช่น คุณรู้นะ สืบ Seven Thirty-Seven (2009)
PUT OUT AN APB FOR TOMMY AND TINA.เขาทำแน่ถ้าเธอขัดขืน House on Fire (2009)
AND PUT OUT A STATEWIDE ALERT. SO FAR, NOTHING.ไม่รู้สิ ที่เดียวที่ผมคิดออกคือบ้านเก่าของปู่ย่าของพวกเขา House on Fire (2009)
Serena, I didn't put out the blast.เซเรน่า ฉันไม่ได้เป็นคนส่ง The Age of Dissonance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
put outBe sure to put out the fire before you leave.
put outBe sure to put out the light before you go out.
put outDon't forget to put out the fire.
put outDon't forget to put out the light before you go to bed.
put outDon't put out your hand.
put outEven if my house catches fire it would soon be put out.
put outFortunately, the fire was put out before it became too serious.
put outHave you put out the light in the dining room?
put outHe acted quickly and put out the fire.
put outHe put out his hand to me for a handshake.
put outHe was put out.
put outI didn't put out the right.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตกแขนง[V] put out twig, See also: branch out, put forth, Syn. แตกกิ่ง, แตกกิ่งก้านสาขา, Example: กล้วยไม้ประเภทนี้มีลักษณะแปลกออกไป คือ มีรากใหญ่ยาวและแตกแขนงรากอย่างโปร่งๆ เป็นรากอากาศ, Thai definition: ขยายออกไป
ดับไฟ[V] extinguish a fire, See also: put out a fire, Ant. จุดไฟ, ติดไฟ, Example: หากคุณฝันว่าได้ดับไฟที่กำลังไหม้ โหรทายว่า จะมีเคราะห์เล็กๆน้อยๆ แต่จะผ่านพ้นไปไม่ถึงกับรุนแรง, Thai definition: ทำให้หมดเปลวไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of   FR: gonfler ; grossir ; bomber
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out   FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
แลบ[v.] (laēp) EN: stick out ; put out ; show ; flash   FR: faire surgir ; faire apparaître
ไล่[v.] (lai) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss   FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
ตากให้แห้ง[n. exp.] (tāk hai haēng) EN: put out to dry   FR: mettre à sécher
ตกเก้าอี้[v. exp.] (tok kao-ī) EN: lose one's position ; be put out of office   FR: détrôner (fig.)
ยวนยี[v.] (yūanyī) EN: provoke ; irritate ; put out ; aggravate ; vex   

Japanese-English: EDICT Dictionary
顔を潰される[かおをつぶされる, kaowotsubusareru] (exp,v1) to lose face; to be put out of countenance [Add to Longdo]
狂わす[くるわす, kuruwasu] (v5s) (1) to drive mad; to make insane; (2) to cause a malfunction; to put out of order; to throw out of kilter; (3) to derail (a plan, etc.) [Add to Longdo]
狂わせる[くるわせる, kuruwaseru] (v1,vt) (1) to drive mad; (2) to cause a malfunction; to put out of order; (3) to derail (a plan, etc.) [Add to Longdo]
困らせる[こまらせる, komaraseru] (v1) to trouble with questions; to embarrass; to put out; to put on the spot; to inconvenience [Add to Longdo]
手を焼く[てをやく, tewoyaku] (exp,v5k) not know what to do with; to be at a loss with; to have difficulty with; to be put out [Add to Longdo]
舟を出す[ふねをだす, funewodasu] (exp,v5s) to take out a boat; to put out a boat [Add to Longdo]
出してくれる[だしてくれる, dashitekureru] (exp,v1) to take out; to put out; to help leave [Add to Longdo]
出す[だす, dasu] (v5s,vt) (1) to take out; to get out; (2) to put out; to reveal; to show; (3) to submit (e.g. thesis); to turn in; (4) to publish; to make public; (5) (See 手紙を出す) to send (e.g. letter); (6) (See 声を出す) to produce (a sound); to start (fire); (7) to serve (food); (suf) (8) to begin; (P) [Add to Longdo]
消し止める[けしとめる, keshitomeru] (v1,vt) to put out; to extinguish [Add to Longdo]
消す[けす, kesu] (v5s,vt) (1) to erase; to delete; to cross out; (2) to turn off power; (3) to extinguish; to put out; (4) (sl) to bump off; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洞房花烛[dòng fáng huā zhú, ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄓㄨˊ, / ] put out candles in the new home (成语 saw); fig. wedding celebrations; wedding night; by extension, newly-weds, #65,378 [Add to Longdo]
洞房花烛夜[dòng fáng huā zhú yè, ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄓㄨˊ ㄧㄝˋ, / ] put out candles in the new home (成语 saw); fig. wedding celebrations; wedding night; by extension, newly-weds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 put out
   v 1: to cause inconvenience or discomfort to; "Sorry to trouble
      you, but..." [syn: {trouble}, {put out}, {inconvenience},
      {disoblige}, {discommode}, {incommode}, {bother}]
   2: put out considerable effort; "He put out the same for seven
     managers"
   3: deprive of the oxygen necessary for combustion; "smother
     fires" [syn: {smother}, {put out}]
   4: thrust or extend out; "He held out his hand"; "point a
     finger"; "extend a hand"; "the bee exserted its sting" [syn:
     {exsert}, {stretch out}, {put out}, {extend}, {hold out},
     {stretch forth}]
   5: put out, as of a candle or a light; "Douse the lights" [syn:
     {douse}, {put out}]
   6: be sexually active; "She is supposed to put out"
   7: cause to be out on a fielding play [syn: {put out}, {retire}]
   8: retire; "he was put out at third base on a long throw from
     left field"
   9: prepare and issue for public distribution or sale; "publish a
     magazine or newspaper" [syn: {publish}, {bring out}, {put
     out}, {issue}, {release}]
   10: administer an anesthetic drug to; "The patient must be
     anesthetized before the operation"; "anesthetize the gum
     before extracting the teeth" [syn: {anesthetize},
     {anaesthetize}, {anesthetise}, {anaesthetise}, {put under},
     {put out}] [ant: {bring around}, {bring back}, {bring
     round}, {bring to}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top