Search result for

put off

(54 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -put off-, *put off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put off[PHRV] ถอดออก (เสื้อผ้า), Syn. take off
put off[PHRV] ยอมให้ออกจากพาหนะ, Syn. alight from, get off
put off[PHRV] (เครื่องจักร) หยุดทำงาน, See also: หยุดจ่าย (กระแสไฟ), Syn. be off, go off
put off[PHRV] เลื่อนออกไป, See also: เลื่อน (วันหรือเวลา), Syn. bring forward, carry over
put off[PHRV] (เรือ) เริ่มเดินทาง, Syn. put forth
put off[PHRV] แก้ตัว (เพื่อเลี่ยงหน้าที่, ภาระ), See also: ป้องกัน, ไม่ให้เกิด (บางสิ่ง)
put off[PHRV] ทำให้ท้อ, See also: ทำให้เลิกชอบ, Syn. turn off
put off[PHRV] ทำให้ท้อจากการทำงาน
put off[PHRV] กำจัด, See also: ขจัด, Syn. put away
put off[PHRV] หมดสติ (เช่น หลับ), See also: ไม่รู้สึกตัว, Syn. doze off

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can't just put off something as amazing as Stanford.เธอจะปฏิเสธอะไรที่น่าทึ่งเท่าสแตนฟอร์ด High School Musical 3: Senior Year (2008)
Tell me,what are your plans for next year? I know you put off college.บอกฉันสิ ว่าเธอวางแผนอะไรไว้ในปีหน้า ? Seder Anything (2009)
- do you mind if we put off that interviewเราเลื่อนการสัมภาษณ์ Hungry Man (2009)
You done took my man, you had those fucking babies, and you got me put off the welfare for running your goddamned stupid-ass mouth!แกแย่งผัวฉัน, แล้วก็คลอดเด็กพวกนี้มาอีก แถมแกยังทำให้ฉันโดนตัดสวัสดิการ เพราะปากอ้วนๆของแก มันพูดไม่คิด! Precious (2009)
But it seems that far from being put off, this individual, who calls himself Red Mist, has decided to take crime-fighting to a new level, as his actions last night proved.- เขาเจ๋งแค่ไหน - อะไรนะ - ดูนั่น Kick-Ass (2010)
They could be put off by her vacuous mannequin face.พวกเขาเริ่มตีตัวออกห่างแล้ว ตั้งแต่เห็นใบหน้านางแบบไร้สมอง Communication Studies (2010)
So I'm gonna put off college and get a job.ผมเลยออกจากวิทยาลัยแล้วมาหางานทำ My Two Young Men (2010)
Let's put off flying to China.เราอย่าเพิ่งไปจีนกันดีกว่า Episode #1.14 (2010)
As they always say, why put off till tomorrow a party you could throw today?อย่างที่เขาพูดกัน ทำไมต้องเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้ ในเมื่อคุณจัดปาร์ตี้ได้ในวันนี้ ดื่ม Empire of the Son (2011)
I even got this glove so people wouldn't be put off by me.ฉันอุส่าไปซื้อถุงมือนี่มา เพื่อคนจะได้ไม่กลัวนิ้วฉัน I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
But we can't put off our parents any longer.แต่เราจะหลบหน้าพ่อแม่อีก ไม่ได้แล้ว Yes, Then Zero (2011)
oh, so what, i'm supposed to put off my quest for wellness until we're no longer socially in demand?โอ้ เพราะงั้นฉันเลยต้อง เลื่อนการทำดีต่อสุขภาพสินะ จนกว่าเราจะไม่ต้องไปออกงานสังคมใช่ไหม? Phil on Wire (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
put offA huge tanker put off just now.
put offBecause of his illness, he was forced to put off the meeting.
put offBob suggested that the party be put off till Wednesday.
put offCircumstances forced us to put off the meeting.
put offDon't put off answering the letter.
put offDon't put off the work till tomorrow.
put offDon't put off your departure on account of me.
put offDo you know why he put off his departure?
put offHe decided he would put off his departure.
put offHe never put off anything he has to do.
put offHe put off his departure till Sunday.
put offHe put off his trip to Okinawa.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วงเวลา[V] delay, See also: put off, postpone, Syn. ถ่วงเวลา, Example: การเปลี่ยนความเร็วของคีย์บอร์ดมีจุดประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนอัตราเร็วของการกดคีย์บอร์ดซ้ำ และหน่วงเวลาก่อนที่จะส่งค่าการกดคีย์ซ้ำในครั้งแรกออกไป, Thai definition: ทำให้ช้าลง
ผัดผ่อน[V] put off, See also: postpone, delay, defer, Syn. ผัด, Example: หล่อนผัดผ่อนหนี้มาหลายครั้งแล้ว ครั้งนี้คงจะไม่สำเร็จ, Thai definition: ขอให้เลื่อนเวลาหรือผัดพอให้ทุเลา
ผัดวัน[V] postpone, See also: put off, defer, delay, Syn. ผัดวันประกันพรุ่ง, Example: ถ้ามัวผัดวันประกันพรุ่งอยู่อย่างนี้ เมื่อไหร่งานจะเสร็จ, Thai definition: ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า
ผันผ่อน[V] put off, See also: allow more time, ease, reduce, Syn. ผ่อนผัน, ผ่อน, Example: เขาผันผ่อนให้เธอมาหลายครั้งแล้ว เธอน่าจะเห็นความดีของเขาบ้าง, Thai definition: ลดหย่อนตาม, ลดหย่อนให้
ชะลอ[V] slow down/up, See also: put off, postpone, retard, Ant. ไว, Example: ในขณะที่การลงทุนลดลงเพราะอัตราดอกเบี้ยสูง ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ช้าลง, ลดความไวลง
เลื่อนนัด[V] postpone a date, See also: put off / delay a date, Example: เขาเลื่อนนัดผมเป็นครั้งที่สองแล้ว, Thai definition: เปลี่ยนเวลาที่กำหนดไว้ว่าจะพบปะกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลอ[v.] (chalø) EN: slow down/up ; put off ; postpone ; retard ; delay   FR: ralentir ; retarder ; postposer
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: postpone ; defer ; put off ; adjourn ; call off   FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
เลื่อนนัด[v. exp.] (leūoen nat) EN: postpone a date ; put off a date ; delay a date ; postpone a meeting   FR: différer un rendez-vous
เลื่อนเวลา[v. exp.] (leūoen wēlā) EN: postpone ; adjourn ; delay ; suspend ; put off ; defer   FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
หน่วงเวลา[v. exp.] (nūang wēlā) EN: delay ; put off ; postpone   FR: retarder
ผัด[v.] (phat) EN: postpone ; delay ; put off ; procrastinate   FR: remettre à plus tard
ผัดนัด[v. exp.] (phat nat) EN: postpone a meeting ; postpone an appointment ; put off an appointment   
ผัดวันประกันพรุ่ง[v.] (phatwanprakanphrung) EN: delay ; put off ; procrastinate ; adjourn ; suspend   
ประวิงเวลา[v. exp.] (prawing wēlā) EN: delay ; put off ; stall ; temporize   FR: retarder

Japanese-English: EDICT Dictionary
延び延び[のびのび, nobinobi] (adj-na,adv,n) stretching; repeatedly put off; procrastinate [Add to Longdo]
滑らす(oK)[ずらす, zurasu] (v5s,vt) (1) (uk) to shift; to slide (e.g. something away from something else); to move (e.g. something out of the way); (2) to put off; to delay; to postpone; to stagger (e.g. working hours); (P) [Add to Longdo]
後にする[あとにする, atonisuru] (exp,vs-i) (1) to leave behind; (2) to put off; to postpone [Add to Longdo]
先延ばしにする[さきのばしにする, sakinobashinisuru] (exp,vs-i) to delay; to put off; to procrastinate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 put off
   v 1: hold back to a later time; "let's postpone the exam" [syn:
      {postpone}, {prorogue}, {hold over}, {put over}, {table},
      {shelve}, {set back}, {defer}, {remit}, {put off}]
   2: cause to feel intense dislike or distaste [syn: {turn off},
     {put off}]
   3: take away the enthusiasm of [syn: {dishearten}, {put off}]
     [ant: {cheer}, {embolden}, {hearten}, {recreate}]
   4: cause to feel embarrassment; "The constant attention of the
     young man confused her" [syn: {confuse}, {flurry},
     {disconcert}, {put off}]
   5: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing
     (duties, questions, or issues); "He dodged the issue"; "she
     skirted the problem"; "They tend to evade their
     responsibilities"; "he evaded the questions skillfully" [syn:
     {hedge}, {fudge}, {evade}, {put off}, {circumvent}, {parry},
     {elude}, {skirt}, {dodge}, {duck}, {sidestep}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top