Search result for

pursuing

(31 entries)
(0.6995 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pursuing-, *pursuing*, pursu
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All your life has been spent pursuing archaeological relics.ทั้งชีวิตของคุณ หมดไปกับการตามหา โบราณวัตถุ ให้สำเร็จ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We'll keep pursuing every angle. Meantime, be careful.ข่าวดี เราจับตัวมาแคท์ได้แล้ว Valentine (2001)
For big business despotism was often a useful tool for securing foreign markets and pursuing profits.การเข้าฮุบกิจการแบบชกใต้เข็มขัด สำหรับธุรกิจใหญ่ ๆ ระบอบเผด็จการมักเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ The Corporation (2003)
"But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism, it is their right, it is their duty to throw off such government"หากเมื่อมีการข่มเหงและแย่งชิง, เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น, หากสิทธิถูกจำกัดโดยทรราช, National Treasure (2004)
Another example that he's pursuing his own agenda No matter what we thinkเป็นอีกตัวอย่างที่เขาเอาแต่ความคิดตัวเอง ไม่ว่าพวกเราจะคิดยังไง Æon Flux (2005)
The purpose of life is pursuing happiness.จุดประสงค์ของชีวิต คือความสุข Voice (2005)
You know very well that this is greed, but you still keep pursuing it.ท่านรู้ดีว่ามันคือความโลภ แต่ท่านก็ยังคงใช้มันอยู่ Episode #1.42 (2006)
[Officer] Green jacket, skull cap. Pursuing on foot.แจ็คเก๊ตสีเขียว หมวกหัวกะโหลก Just My Luck (2006)
It may not be my dream, may not be yours... but he's pursuing it with great conviction and focus.อาจจะไม่ใช่ฝันของผม หรือของคุณ แต่เขามุ่งตรงไปอย่างไม่ลังเล Little Miss Sunshine (2006)
Pursuing her dreams.ไล่ล่าฝัน Cashback (2006)
It brought into clear focus the mission that I had been pursuing for all these years, andมันนำไปสู่ภาพที่ชัดเจนขึ้น ภารกิจที่ผมได้ดำเนินการ เป็นเวลาหลายปี An Inconvenient Truth (2006)
Is pursuing her the best use of your time?ใช้เวลาตามเธอมันดีแล้วหรอ? Map 1213 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pursuingHis was a life pursuing social status and power.
pursuingI am determined to spend my lifetime pursuing my ideals.
pursuingI resolved to spend the rest of my life pursuing my ideals.
pursuingI want to spend rest of the life pursuing my ideals.
pursuingShe is pursuing her career in interior design.
pursuingThe police are pursuing an escaped prisoner.
pursuingThey are pursuing the robber.
pursuingWe lack an incentive for pursuing the eastern market.

CMU English Pronouncing Dictionary
PURSUING    P ER0 S UW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pursuing    (v) (p @1 s y uu1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
学僧[がくそう, gakusou] (n) learned priest pursuing his studies [Add to Longdo]
去る者は追わず[さるものはおわず, sarumonohaowazu] (exp) (id) Not worth pursuing those who run away [Add to Longdo]
従事[じゅうじ, juuji] (n,vs) (See 携わる) engaging; pursuing; following (e.g. profession or occupation); (P) [Add to Longdo]
追い打ち(P);追い撃ち;追い討ち[おいうち, oiuchi] (n) final blow; attacking while pursuing; attacking the routed enemy; (P) [Add to Longdo]
追っ手;追手[おって, otte] (n) pursuer; pursuing party; posse [Add to Longdo]
追求[ついきゅう, tsuikyuu] (n) (1) pursuing (goal); pursuit; seeking; search; (vs) (2) to pursue (e.g. goal); to seek; (P) [Add to Longdo]
追尾[ついび, tsuibi] (n,vs) following; pursuing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pursue \Pur*sue"\, v. t. [imp. & p. p. {Pursued}; p. pr. & vb.
   n. {Pursuing}.] [OE. pursuen, porsuen, OF. porsivre,
   poursuivre, poursuir, F. poursuivre, fr. L. prosequi; pro
   forward + sequi to follow. See {Sue}, and cf. {Prosecute},
   {Pursuivant}.]
   1. To follow with a view to overtake; to follow eagerly, or
    with haste; to chase; as, to pursue a hare.
    [1913 Webster]
 
       We happiness pursue; we fly from pain. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       The happiness of men lies in purswing,
       Not in possessing.          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To seek; to use or adopt measures to obtain; as, to pursue
    a remedy at law.
    [1913 Webster]
 
       The fame of ancient matrons you pursue. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To proceed along, with a view to some and or object; to
    follow; to go in; as, Captain Cook pursued a new route;
    the administration pursued a wise course.
    [1913 Webster]
 
   4. To prosecute; to be engaged in; to continue. " Insatiate
    to pursue vain war." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To follow as an example; to imitate.
    [1913 Webster]
 
   6. To follow with enmity; to persecute; to call to account.
    [1913 Webster]
 
       The servant is not greater than his lord. If they
       have pursued me, they shall pursue you also.
                          --Wyclif (John
                          xv. 20).
    [1913 Webster]
 
   Syn: To follow; chase; seek; persist. See {Follow}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pursuing
   adj 1: following in order to overtake or capture or as
       accompaniment to such pursuit; "the fox fled from the
       pursuing hounds"; "listened for the hounds' pursuing
       bark"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top