หรือคุณหมายถึง purposeleß?
Search result for

purposeless

(11 entries)
(1.2521 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purposeless-, *purposeless*, purposeles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purposeless[ADV] อย่างไร้จุดประสงค์, Syn. aimless

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
TV education, brave new dreams, brave new hates, brave new wars... a beautifully purposeless process of society suicide.การศึกษาทีวีความฝันใหม่กล้าหาญ เกลียดใหม่กล้าหาญสงครามใหม่ที่กล้าหาญ กระบวนการจับจดสวยงาม ของสังคมการฆ่าตัวตาย Sex Trek: Charly XXX (2007)
I was homeless, nameless, purposeless.ฉันมันคนไร้บ้าน ไร้ชื่อ ไร้เป้าหมาย Out of the Frying Pan (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
PURPOSELESS    P ER1 P AH0 S L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purposeless    (j) (p @@1 p @ s l @ s)
purposelessly    (a) (p @@1 p @ s l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
駄目[だめ(P);ダメ, dame (P); dame] (adj-na,n) (1) (uk) no good; not serving its purpose; useless; broken; (2) (uk) hopeless; wasted; in vain; purposeless; (3) (uk) cannot; must not; not allowed; (P) [Add to Longdo]
無目的[むもくてき, mumokuteki] (adj-na,adj-no,n) purposeless; aimless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purposeless \Pur"pose*less\, a.
   Having no purpose or result; objectless. --Bp. Hall. --
   {Pur"pose*less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 purposeless
   adj 1: not evidencing any purpose or goal [ant: {purposeful}]
   2: serving no useful purpose; having no excuse for being;
     "otiose lines in a play"; "advice is wasted words"; "a
     pointless remark"; "a life essentially purposeless";
     "senseless violence" [syn: {otiose}, {pointless},
     {purposeless}, {senseless}, {superfluous}, {wasted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top