Search result for

purpose

(97 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purpose-, *purpose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purpose[N] จุดประสงค์, See also: เป้าหมาย, วัตถุประสงค์
purpose[N] ความต้องการ, See also: ความประสงค์, ความปรารถนา, Syn. intention, mission, objective
purpose[N] หน้าที่, Syn. function, role
purpose[VT] ตั้งใจ, See also: ตั้งเป้าหมาย
purposely[ADV] อย่างจงใจ, Syn. intentionally, advisedly
purposeful[ADJ] ซึงมีจุดประสงค์, See also: ซึ่งมีความหมาย, Syn. profitable, useful
purposeless[ADV] อย่างไร้จุดประสงค์, Syn. aimless
purposefully[ADV] อย่างมีความหมาย, See also: อย่างมีวัตถุประสงค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purpose(เพอ'เพิส) n. วัตถุประสงค์,ความมุ่งประสงค์,เป้าหมาย,ความมุ่งหมาย,ผล,ผลประ-โยชน์,เจตนา,vt. มุ่งประสงค์,ประสงค์,ตั้งเป้าหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจเด็ดเดี่ยว. vi. มุ่งประสงค์., See also: purposeful adj. purposely adj., Syn. inte
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
multipurpose(มัลทิเพอ'เพิส) adj. เอนกประสงค์ระบบหลายตัวประมวลหมายถึง การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์หรือตัวประมวลแบบจุลภาคหลาย ๆ แบบในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน บางทีใช้ว่า coprocessor ดู central processing unit ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
purpose(n) จุดประสงค์,ความประสงค์,เจตนา,ผลประโยชน์,เป้าหมาย
purposely(adv) โดยเจตนา,โดยมีจุดมุ่งหมาย,โดยมีเป้าหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
purposeความมุ่งประสงค์, ความมุ่งหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purpose, publicสาธารณประโยชน์, ประโยชน์สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I sent you to Earth for a purpose, Kal-El.พ่อมีเหตุผลที่ส่งลูำกมาโลก คาลเอล Odyssey (2008)
What purpose could that possibly serve?ความต้องการนั้นสามารถทำได้ ไม่.. Adverse Events (2008)
For diagnostic purposes.เพื่อการวินิจฉัย Last Resort (2008)
{\pos(194,215)}or she started to realize that her evolutionary purpose is to arouse men,เธอก็เริ่มเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายของวิวัฒนาการของเธอคือการยั่วผู้ชาย Dying Changes Everything (2008)
It was doing no harm. What purpose did you serve by killing it?เจ้ามีจุดประสงค์อะไรที่ต้องฆ่ามัน The Labyrinth of Gedref (2008)
The true purpose of your magic.จุดประสงค์ที่แท้จริงของเวทย์มนต์ของเธอ Lancelot (2008)
You taught me who I am, taught me the purpose for my skills, taught me that magic should only be used for great deeds.ท่านสอนให้ข้ารู้จักตัวเอง, รู้ว่าข้าทำอะไรได้บ้าง สอนให้ข้าใช้เวทย์มนต์เท่าที่จำเป็น Le Morte d'Arthur (2008)
'There has, for the most part, been very little purpose to it.มีเหตุผลอีกไม่มากเท่าไรที่ข้าต้องมีชีวิตอยู่ Le Morte d'Arthur (2008)
I got an agreement for the purpose of repenting, but to delay that would be...ผมหมดช่วงทัณท์บนที่ผมทำผิดมา แต่ถ้าผมกลับไปช้ามันอาจจะ.. Beethoven Virus (2008)
A more public-friendly library, that is the purpose of this call for ideas.ห้องสมุดสาธาณะที่เป็นมิตร มันคือจุดประสงค์ของความคืดนี้ Heartbreak Library (2008)
She even shot you with a purpose.แม้แต่ตั้งใจยิงคุณ Babylon A.D. (2008)
You think I desire to go for this purpose?เจ้าคิดว่าข้าอยากทำเช่นนี้เองหรือ? The Other Boleyn Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
purposeAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
purposeA good purpose makes hard work a pleasure.
purposeAllocate a room for research purposes.
purposeAtomic energy can be utilized for peaceful purposes.
purposeBut, if by that, morale drops wouldn't that defeat the purpose of the exercise?
purposeCompared to a computer, a word processor has a single purpose.
purposeDeveloping his ability of speaking English, it seems, is his purpose of studying abroad.
purposeDid you accomplish your purpose?
purposeDid you break the window on purpose or by accident?
purposeDid you make that mistake on purpose?
purposeDo you think he made that mistake on purpose?
purposeEntering a university is no the purpose of my life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสดงเจตจำนง[V] aim at, See also: purpose, intent, Syn. บอกเจตนา, แสดงเจตนา
จงใจ[ADV] intentionally, See also: purposely, designedly, deliberately, Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น, แน่วแน่, Ant. ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา, Example: หากมองในมุมกลับกันจะเห็นว่าคนที่ไม่มีเกียรติเท่านั้นต่างหากที่ประณามเสียดสีอย่างจงใจ
เป้าหมาย[N] aim, See also: purpose, goal, objective, target, Syn. จุดหมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, Example: รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย
เป้า[N] aim, See also: purpose, objective, target, goal, quota, Syn. จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, ที่หมาย, เป้าประสงค์, Example: ปีนี้บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะทำยอดขายให้ได้ร้อยล้านบาท, Thai definition: สิ่งที่กำหนดไว้เป็นจุดหมาย
เป้า[N] aim, See also: purpose, objective, target, goal, Syn. จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, ที่หมาย, Example: ปีนี้บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะทำยอดขายให้ได้ร้อยล้านบาท, Thai definition: สิ่งที่กำหนดไว้เป็นจุดหมาย
เป้าหมาย[N] aim, See also: purpose, goal, objective, target, Syn. จุดหมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, เป้า, เป้าประสงค์, Example: รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย, Thai definition: ศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต
ความประสงค์[N] purpose, See also: aim, intention, Syn. ความต้องการ, ความปรารถนา, Example: ผู้รักชาติมีความประสงค์ที่จะให้เกิดความสามัคคีในประเทศ
จุดประสงค์[N] purpose, See also: aim, objective, goal, intention, Syn. วัตถุประสงค์, Example: กวีนั้นต้องเป็นผู้รู้ภาษาดี สามารถพลิกแพลงใช้ภาษาเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ได้หลากหลาย, Count unit: จุดประสงค์
จุดหมาย[N] aim, See also: purpose, goal, intention, objective, target, Syn. จุดหมายปลายทาง, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, Example: คนเรามีจุดหมายในชีวิตที่แตกต่างกัน, Thai definition: จุดที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเนกประสงค์[X] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose   
เจตจำนง[n.] (jētjamnong) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration   FR: détermination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective   FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
เจตนารมณ์[n.] (jēttanārom) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit   FR: intention [f] ; volonté [f] ; esprit [m] ; idée [f] ; objet [m] ; but [m] ; dessein [m] ; projet [m]
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target   FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดมุ่งหมาย[v.] (jutmungmāi) EN: aim ; purpose ; intention ; objective ; goal   FR: objectif [m] ; but [m] ; intention [f]
จุดประสงค์[n.] (jutprasong) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object   FR: but [m] ; objectif [m] ; aspiration [f] ; visée [f]
ความจำนง[n.] (khwām jamnong) EN: intention ; wish ; aim ; desire ; purpose ; view   FR: intention [f] ; but [m]
ความมุ่งหมาย[n.] (khwām mungmāi) EN: goal ; aim ; purpose ; object ; spirit   FR: objectif [m] ; but [m] ; esprit [m]]

CMU English Pronouncing Dictionary
PURPOSE    P ER1 P AH0 S
PURPOSES    P ER1 P AH0 S AH0 Z
PURPOSELY    P ER1 P AH0 S L IY0
PURPOSEFUL    P ER1 P AH0 S F AH0 L
PURPOSELESS    P ER1 P AH0 S L AH0 S
PURPOSEFULLY    P ER1 P AH0 S F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purpose    (v) (p @@1 p @ s)
purposed    (v) (p @@1 p @ s t)
purposes    (v) (p @@1 p @ s i z)
purposely    (a) (p @@1 p @ s l ii)
purposeful    (j) (p @@1 p @ s f @ l)
purposeless    (j) (p @@1 p @ s l @ s)
purposefully    (a) (p @@1 p @ s f @ l ii)
purpose-built    (j) - (p @@1 p @ s - b i l t)
purposelessly    (a) (p @@1 p @ s l @ s l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
目的[もくてき, mokuteki] Thai: จุดประสงค์ English: purpose

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewertungszweck {m}purpose of valuation [Add to Longdo]
Zweck {m}; Absicht {f}; Vorsatz {m}; Bestimmung {f} | einem Zweck entsprechen | zu diesem Zweck | den Zweck erfüllenpurpose | to answer the purposes | with this in mind | to serve the purpose [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
すべく[, subeku] (aux-v,conj) (contraction of するべく) doing in order to; doing for the purpose of [Add to Longdo]
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes [Add to Longdo]
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic) [Add to Longdo]
べく[, beku] (aux-v,conj) (1) in order to; for the purpose of; (aux,suf) (2) (See 可き,可し) must; should [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.) [Add to Longdo]
オールパーパス[, o-rupa-pasu] (n) all-purpose [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目的[mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, ] purpose; aim; goal; target; objective [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
試験目的[しけんもくてき, shikenmokuteki] test purpose [Add to Longdo]
専用レジスタ[せんようレジスタ, senyou rejisuta] special-purpose register [Add to Longdo]
多機能[たきのう, takinou] multifunction, multipurpose [Add to Longdo]
汎用[はんよう, hanyou] general-purpose (a-no) [Add to Longdo]
汎用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purpose \Pur"pose\, v. t. [imp. & p. p. {Purposed}; p. pr. & vb.
   n. {Purposing}.] [OF. purposer, proposer. See {Propose}.]
   1. To set forth; to bring forward. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To propose, as an aim, to one's self; to determine upon,
    as some end or object to be accomplished; to intend; to
    design; to resolve; -- often followed by an infinitive or
    dependent clause. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Did nothing purpose against the state. -- Shak.
    [1913 Webster]
 
       I purpose to write the history of England from the
       accession of King James the Second down to a time
       which is within the memory of men still living.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purpose \Pur"pose\, n. [OF. purpos, pourpos, propos, L.
   propositum. See {Propound}.]
   1. That which a person sets before himself as an object to be
    reached or accomplished; the end or aim to which the view
    is directed in any plan, measure, or exertion; view; aim;
    design; intention; plan.
    [1913 Webster]
 
       He will his firste purpos modify.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       As my eternal purpose hath decreed.  -- Milton.
    [1913 Webster]
 
       The flighty purpose never is o'ertook
       Unless the deed go with it.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Proposal to another; discourse. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Instance; example. [Obs.] --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   {In purpose}, {Of purpose}, {On purpose}, with previous
    design; with the mind directed to that object;
    intentionally. On purpose is the form now generally used.
    [1913 Webster]
 
   Syn: design; end; intention; aim. See {Design}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purpose \Pur"pose\, v. i.
   To have a purpose or intention; to discourse. [Obs.]
   --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 purpose
   n 1: an anticipated outcome that is intended or that guides your
      planned actions; "his intent was to provide a new
      translation"; "good intentions are not enough"; "it was
      created with the conscious aim of answering immediate
      needs"; "he made no secret of his designs" [syn: {purpose},
      {intent}, {intention}, {aim}, {design}]
   2: what something is used for; "the function of an auger is to
     bore holes"; "ballet is beautiful but what use is it?" [syn:
     {function}, {purpose}, {role}, {use}]
   3: the quality of being determined to do or achieve something;
     firmness of purpose; "his determination showed in his every
     movement"; "he is a man of purpose" [syn: {determination},
     {purpose}]
   v 1: propose or intend; "I aim to arrive at noon" [syn: {aim},
      {purpose}, {purport}, {propose}]
   2: reach a decision; "he resolved never to drink again" [syn:
     {purpose}, {resolve}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top