Search result for

purchase

(112 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purchase-, *purchase*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purchase[VT] ซื้อ, Syn. buy
purchase[VI] ซื้อ, Syn. buy
purchase[VT] ได้มา (ด้วยความพยายาม), See also: ได้รับ, Syn. obtain
purchase[VT] ทำให้เคลื่อนที่ด้วยเครื่องมือสำหรับงัด
purchase[N] การซื้อ, Syn. procuremen, acquirement
purchase[N] ของที่ซื้อมา
purchase[N] การได้มาด้วยความพยายาม
purchaser[N] ผู้ซื้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purchase(เพอ'เชิส) vt. ซื้อ,จัดซื้อ n. การซื้อ ,คานงัด,อุปกรณ์ยกของ,กำลังงัด, See also: purchasable adj. purchaser n., Syn. buy

English-Thai: Nontri Dictionary
purchase(n) การซื้อ,ของซื้อขาย,ค่า,ราคา,สิ่งที่ซื้อมา
purchase(vt) ซื้อ,ซื้อขาย,จัดซื้อ
purchaser(n) ผู้ซื้อ,คนซื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
purchaseซื้อ, การซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purchase moneyเงินชำระราคาบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purchase taxภาษีการซื้อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
purchase taxภาษีการซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purchaserผู้ซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purchaser for valueผู้ซื้อซึ่งได้ชำระราคาของแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Purchaseซื้อ [การบัญชี]
Purchase discountส่วนลดรับ [การบัญชี]
Purchases day bookสมุดรายวันซื้อเชื่อ [การบัญชี]
Purchases ledgerบัญชีแยกประเภทซื้อเชื่อ [การบัญชี]
Purchases orderคำสั่งซื้อ [การบัญชี]
Purchases returnสินค้าส่งคืน [การบัญชี]
Purchases return bookสมุดบันทึกรายวันส่งคืน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pay for her purchases with a penny jar?จ่ายให้สำหรับการซื้อของของเธองั้นหรอ? There Might be Blood (2008)
Cards must be purchased at the store.การ์ดต้องซื้อมาจากที่ร้าน Heartbreak Library (2008)
So I'm probably delivering you to some billionaire playboy... who purchased you off the Internet...งั้นฉันอาจจะหลอกขายเธอให้เสี่ย ..ผ่านทางอิเตอร์เน็ตก็ได้นะ Babylon A.D. (2008)
To purchase more credit, enter your room number now.ต้องการซื้อเพิ่มให้กดหมายเลขห้องของท่าน Babylon A.D. (2008)
Hi, I'm Elisabeth Hasselbeck and I'm just so thrilled... you've purchased this program.ไฮ ฉัน อลิสซาเบ็ต แฮสเซลเบ็ค และฉันตื่นเต้นมาก คุณได้ซื้อโปรแกรมนี้ Made of Honor (2008)
I like to get comfortable before I purchase.ผมอยากได้ความสบายใจก่อนจ่ายน่ะ Taken (2008)
- You can collect your purchases directly. - Move.คุณสามารถจ่ายได้โดยตรงเลยนะคะ Taken (2008)
Body armor purchasedซื้อเกราะกันกระสุนแล้ว Gamer (2009)
Oh, don't forget, the purchase orders get filed in the second drawer, but only after...ใบสั่งซื้อจะต้องเก็บไว้ในลิ้นชักที่สอง แต่ต้องหลังจาก... Dead Like Me: Life After Death (2009)
Describing the principles of security investment in terms of the way different women purchase different shoes was... different.คุณอธิบายถึงความเสี่ยงของการลงทุน โดยการเปรียบเทียบถึงการที่ผู้หญิงต่างแบบ จะซื้อรองเท้าต่างกัน มันแปลกจริงๆ Confessions of a Shopaholic (2009)
The good news is 200 photocopiers that B% R purchased last month.ข่าวดีก็คือเครื่องถ่ายเอกสาร 200 เครื่อง ที่BRสั่งซื้อเมื่อเดือนก่อน Duplicity (2009)
So match sell prices of industrial property sold in Philly, up against purchases made by his corporation.จับคู่ราคา การซื้อทรัพย์สินที่ตรงกับสินค้าทางอุตสาหกรรมที่จำหน่ายใน ฟิลลี่ ที่มีการสั่งซื้อสินค้า ที่ผลิตโดยบริษัทของเขา Law Abiding Citizen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
purchaseA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
purchaseA home is a once-in-a-lifetime purchase so you don't want to make any snap decisions.
purchaseAs it is, ordinary people cannot afford to purchase such luxuries.
purchaseAt last they purchased freedom with blood.
purchaseBy means of monthly payments, people can purchase more than in the past.
purchaseFor instance, in my father's business, the timing of sales and purchases was very important, and he would sometimes write or say to his colleagues, "There is a tide," without going into detail.
purchaseHe made many costly purchases.
purchaseHis success was purchased dearly.
purchaseI had to borrow money to purchase the car.
purchaseI paid for the purchase in cash.
purchaseI purchased the goods for half price.
purchaseIt was a purchase which he could not possibly afford.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดซื้อ[V] purchase, See also: procure, Ant. ขาย, Example: รัฐบาลอเมริกาจัดซื้อเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบสเตลต์ เพื่อนำมาใช้ในกองทัพ, Thai definition: ดำเนินการซื้อหรือหามา (ใช้อย่างเป็นทางการ)
จัดซื้อจัดจ้าง[V] procure, See also: purchase, Example: กระทรวงศึกษาธิการได้จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ขึ้นในปี 2540, Thai definition: ดำเนินการซื้อ และจ้างอย่างมีระเบียบแบบแผน
ใบสั่งซื้อ[N] purchase order, Example: การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำบัญชีเจ้าหนี้ต้องอาศัยข้อมูลจากใบสั่งซื้อ ใบบันทึกการรับสินค้าและใบกำกับสินค้า, Thai definition: เอกสารที่แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการสั่งซื้อสิ้นค้า
แปะโป้ง[V] purchase on credit, Syn. ค้าง, ติดค้าง, ค้างชำระ, Example: เศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้ ลูกค้าแต่ละรายมีแต่มาแปะโป้ง, Thai definition: ค้างชำระไว้ก่อน
ภาษีการค้า[N] purchase tax, See also: business tax, Example: กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ขอให้รัฐบาลปรับการคิดภาษีการค้าเสียใหม่
ซื้อ[V] buy, See also: purchase, pay for, Syn. ซื้อหา, ซื้อของ, จับจ่าย, Ant. ขาย, Example: เขามาที่สโมสรนายทหาร เพื่อมาซื้ออาหาร, Thai definition: เอาเงินตราแลกกับสิ่งของ
ซื้อหา[V] buy, See also: purchase, Syn. ซื้อ, Ant. ขาย, Example: ประชาชนสนใจมาซื้อหาอาหาร และของใช้ประจำวันที่ตลาดนัดมากขึ้น, Thai definition: เอาเงินตราแลกกับสิ่งของ
เจียดยา[V] buy a herbal medicine, See also: purchase, Syn. ซื้อยา, Example: คนที่ชอบรักษาด้วยยาไทยก็จะไปเจียดยาที่บ้านหมอซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดนัก, Thai definition: ซื้อยาแผนโบราณ
เช่าซื้อ[V] hire-purchase, See also: purchase by installment, Example: เขาตัดสินใจเช่าซื้อที่ดิน 3 แปลงเพื่อลงทุนทำธุรกิจ, Thai definition: ชื่อสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบคำสั่งซื้อ[n. exp.] (bai khamsang seū) EN: purchase order   
ใบสั่งซื้อ[n. exp.] (bai sangseū) EN: purchase order ; order ; order letter   
บัญชีซื้อ[n. exp.] (banchī seū) EN: purchase account   
เช่าซื้อ[v. exp.] (chao-seū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase   FR: acheter en leasing ; louer-acheter
จ่าย[v.] (jāi) EN: buy ; purchase ; make purchases ; shop   FR: acheter ; faire des/ses emplettes
จัดซื้อ[v.] (jatseū) EN: purchase ; procure   
การซื้อ[n.] (kān seū) EN: buying ; purchase ; acquisition   FR: achat [m]
การซื้อขายตามตัวอย่าง[v. exp.] (kān seūkhāi tām tūayāng) EN: purchase by sample   
การตัดสินใจซื้อ[n. exp.] (kān tatsinjai seū) EN: purchase decision   
คืนเงิน[v. exp.] (kheūn ngoen) EN: refund ; refund money ; give a refund ; pay back ; return the money ; return the purchase price   FR: rembourser

CMU English Pronouncing Dictionary
PURCHASE    P ER1 CH AH0 S
PURCHASED    P ER1 CH AH0 S T
PURCHASER    P ER1 CH AH0 S ER0
PURCHASES    P ER1 CH AH0 S AH0 Z
PURCHASERS    P ER1 CH AH0 S ER0 Z
PURCHASER'S    P ER1 CH AH0 S ER0 Z
PURCHASERS'    P ER1 CH AH0 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purchase    (v) (p @@1 ch @ s)
purchased    (v) (p @@1 ch @ s t)
purchaser    (n) (p @@1 ch @ s @ r)
purchases    (v) (p @@1 ch @ s i z)
purchasers    (n) (p @@1 ch @ s @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abzahlungskauf {m} | Abzahlungskäufe {pl}purchase on account | purchases on account [Add to Longdo]
Ankauf {m} | Ankäufe {pl}purchase | purchases [Add to Longdo]
Auftrag {m}; Bestellung {f}purchase order [Add to Longdo]
Auftragsbearbeitung {f}purchase order processing [Add to Longdo]
Einkaufspreis {m}; Kaufpreis {m}purchase price; buying price [Add to Longdo]
Käuferverhalten {n}purchase pattern [Add to Longdo]
Kaufgeld {n}purchase money [Add to Longdo]
Kaufsumme {f} [econ.]purchase money [Add to Longdo]
Kaufwert {m}purchase value [Add to Longdo]
Probekauf {m}purchase on approval [Add to Longdo]
Verbrauchssteuer {f}purchase tax [Add to Longdo]
Wareneingangskonto {n} [fin.]purchase account [Add to Longdo]
Warenrücksendung {f}purchase return [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
カウンターパーチェス[, kaunta-pa-chiesu] (n) counterpurchase [Add to Longdo]
カップ麺[カップめん, kappu men] (n) instant noodles purchased in cup (lit [Add to Longdo]
ドル買い[ドルかい, doru kai] (n) dollar purchase; (P) [Add to Longdo]
ニュー[, nyu-] (n) (1) new; (2) (often おにゅー) newly purchased item; (P) [Add to Longdo]
ハーフメイド;ハーフメード[, ha-fumeido ; ha-fume-do] (adj-no) half made (e.g. clothes that are already cut and basted when purchased) [Add to Longdo]
ブルセラショップ[, buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal) [Add to Longdo]
委託売買[いたくばいばい, itakubaibai] (n) consignment sales and purchase [Add to Longdo]
一括購入[いっかつこうにゅう, ikkatsukounyuu] (n) lump-sum purchase; bulk purchase; group purchase [Add to Longdo]
各自負担[かくじふたん, kakujifutan] (n) joint and several liability; each individual being responsible for the payment of his share of the purchase price, expense, etc. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采买[cǎi mǎi, ㄘㄞˇ ㄇㄞˇ, / ] purchase; buy [Add to Longdo]
采购员[cǎi gòu yuán, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ ㄩㄢˊ, / ] purchaser; purchasing agent [Add to Longdo]
买进[mǎi jìn, ㄇㄞˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] purchase [Add to Longdo]
购买[gòu mǎi, ㄍㄡˋ ㄇㄞˇ, / ] purchase [Add to Longdo]
购买者[gòu mǎi zhě, ㄍㄡˋ ㄇㄞˇ ㄓㄜˇ, / ] purchaser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purchase \Pur"chase\ (?; 48), v. t. [imp. & p. p. {Purchased};
   p. pr. & vb. n. {Purchasing}.] [OE. purchasen, porchacen, OF.
   porchacier, purchacier, to pursue, to seek eagerly, F.
   pourchasser; OF. pour, por, pur, for (L. pro) + chacier to
   pursue, to chase. See {Chase}.]
   1. To pursue and obtain; to acquire by seeking; to gain,
    obtain, or acquire. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       That loves the thing he can not purchase. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Your accent is Something finer than you could
       purchase in so removed a dwelling.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His faults . . . hereditary
       Rather than purchased.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To obtain by paying money or its equivalent; to buy for a
    price; as, to purchase land, or a house.
    [1913 Webster]
 
       The field which Abraham purchased of the sons of
       Heth.                 --Gen. xxv.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   3. To obtain by any outlay, as of labor, danger, or
    sacrifice, etc.; as, to purchase favor with flattery.
    [1913 Webster]
 
       One poor retiring minute . . .
       Would purchase thee a thousand thousand friends.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A world who would not purchase with a bruise?
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To expiate by a fine or forfeit. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Not tears nor prayers shall purchase out abuses.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law)
    (a) To acquire by any means except descent or inheritance.
      --Blackstone.
    (b) To buy for a price.
      [1913 Webster]
 
   6. To apply to (anything) a device for obtaining a mechanical
    advantage; to get a purchase upon, or apply a purchase to;
    as, to purchase a cannon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purchase \Pur"chase\, v. i.
   1. To put forth effort to obtain anything; to strive; to
    exert one's self. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Duke John of Brabant purchased greatly that the Earl
       of Flanders should have his daughter in marriage.
                          --Ld. Berners.
    [1913 Webster]
 
   2. To acquire wealth or property. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Sure our lawyers
       Would not purchase half so fast.   --J. Webster.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purchase \Pur"chase\ (?; 48), n. [OE. purchds, F. pourchas eager
   pursuit. See {Purchase}, v. t.]
   1. The act of seeking, getting, or obtaining anything. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I'll . . . get meat to have thee,
       Or lose my life in the purchase.   --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of seeking and acquiring property.
    [1913 Webster]
 
   3. The acquisition of title to, or properly in, anything for
    a price; buying for money or its equivalent.
    [1913 Webster]
 
       It is foolish to lay out money in the purchase of
       repentance.              --Franklin.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is obtained, got, or acquired, in any manner,
    honestly or dishonestly; property; possession;
    acquisition. --Chaucer. B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
       We met with little purchase upon this coast, except
       two small vessels of Golconda.    --De Foe.
    [1913 Webster]
 
       A beauty-waning and distressed widow . . .
       Made prize and purchase of his lustful eye. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. That which is obtained for a price in money or its
    equivalent. "The scrip was complete evidence of his right
    in the purchase." --Wheaton.
    [1913 Webster]
 
   6. Any mechanical hold, or advantage, applied to the raising
    or removing of heavy bodies, as by a lever, a tackle,
    capstan, and the like; also, the apparatus, tackle, or
    device by which the advantage is gained.
    [1913 Webster]
 
       A politician, to do great things, looks for a power
       -- what our workmen call a purchase. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) Acquisition of lands or tenements by other means
    than descent or inheritance, namely, by one's own act or
    agreement. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   {Purchase criminal}, robbery. [Obs.] --Spenser.
 
   {Purchase money}, the money paid, or contracted to be paid,
    for anything bought. --Berkeley.
 
   {Worth [so many] years' purchase}, or {At [so many] years'
   purchase}, a phrase by which the value or cost of a thing is
    expressed in the length of time required for the income to
    amount to the purchasing price; as, he bought the estate
    at a twenty years' purchase. To say one's life is
 
   {not worth a day's purchase} in the same as saying one will
    not live a day, or is in imminent peril.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 purchase
   n 1: the acquisition of something for payment; "they closed the
      purchase with a handshake"
   2: something acquired by purchase
   3: a means of exerting influence or gaining advantage; "he could
     get no purchase on the situation"
   4: the mechanical advantage gained by being in a position to use
     a lever [syn: {leverage}, {purchase}]
   v 1: obtain by purchase; acquire by means of a financial
      transaction; "The family purchased a new car"; "The
      conglomerate acquired a new company"; "She buys for the big
      department store" [syn: {buy}, {purchase}] [ant: {sell}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top