Search result for

puncture

(68 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puncture-, *puncture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puncture[N] รูเปิดเล็ก, Syn. perforation, hole
puncture[VI] เจาะ, Syn. perforate, pierce, prick
puncture[VT] เจาะ, Syn. perforate, pierce, prick
puncture[VT] ทำลายความมั่นใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puncture(พังคฺ'เชอะ) n. การเจาะ,การแทง,การตำ,การทำให้แฟบ,รูเจาะ,รูแทง. vt. เจาะ,เจาะรู. vi. กลายเป็นถูกเจาะรู., See also: puncturable adj. puncturer n., Syn. perforating
acupuncture(n. แอค' คูพังเชอะ ; vt. อะคูพัง' เชอะ) ฝังเข็มบำบัด, การใช้เข็มแทงเนื้อเยื่อ, ฝังเข็มเพื่อการบำบัดโรค

English-Thai: Nontri Dictionary
puncture(n) การเจาะ,การแทง,การรั่ว
puncture(vt) เจาะ,แทง,รั่ว,ทำให้แฟบ
acupuncture(n) การฝังเข็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
puncture woundบาดแผลถูกแทง [มีความหมายเหมือนกับ wound, penetrating] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, cardiac; cardicentesis; cardiocentesis; cardiopuncture; paracentesis cordisการเจาะหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, cisternal; puncture, suboccipitalการเจาะช่องสมองผ่านท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, exploratoryการเจาะวินิจฉัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, lumbar; puncture, spinal; rachicentesis; rachiocentesisการเจาะน้ำไขสันหลัง, การเจาะหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, pericardialการเจาะช่องเยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, spinal; puncture, lumbar; rachicentesis; rachiocentesisการเจาะน้ำไขสันหลัง, การเจาะหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, sternalการเจาะกระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, suboccipital; puncture, cisternalการเจาะช่องสมองผ่านท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, thecalการเจาะเยื่อหุ้มไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The sedative must have punctured his brain.ยาของผมทำให้สมองเขาเสียหาย Dead Space: Downfall (2008)
Single puncture wound.บาดแผลลึกที่เดียว.. And How Does That Make You Kill? (2008)
It'll puncture the heart.เจาะเข้ากลางหัวใจนะ Dirt Nap (2008)
Shallow wounds that punctured the carotid artery.เป็นรอยเจาะผ่านหลอดลม Bloodline (2009)
THERE WAS NOTHING I COULD DO. BROKEN BONES, PUNCTURED LUNG.ไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลย แม้แต่ทอมมี่ก็ไม่ House on Fire (2009)
nasty puncture wound.แผลเป็นรูเปิด Seep (2009)
If it punctures the hull, disrupts the shield at all, even for a microsecond, then the entire ship could be in jeopardy.ถ้ามันเจาะตัวเรือ รบกวนเกราะ แค่เสี้ยววินาที เรือทั้งลำก็จะอยู่ในความเสี่ยง Earth (2009)
Someone punctured it.มีคนจงใจกรีดมัน Roadkill (2009)
I got no breath sounds on the left, possible punctured lung.ฉันได้ยินเสียงทางด้านซ้าย No More Good Days (2009)
You could've punctured her diaphragm.คุณเจาะช่อ\'ว่างที่กระบังลม\\ฉันรู้... I Saw What I Saw (2009)
This mark here on the scapula suggests a puncture wound.บ่งบอกว่าเป็นรอยแผล ที่ถูกแทง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
That just leaves the puncture weapon unidentified.เหลือแค่เพียงหาอาวุธ ที่ทำให้เกิดแผลให้พบ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
punctureThe puncture wound was very deep and had to be examined for infection.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจาะ[V] pierce, See also: puncture, drill, punch, bore, perforate, dig, Syn. ไช, ทะลวง, ทิ่ม, ขุด, Example: ช่างเจาะแผ่นเหล็กด้วยสว่านไฟฟ้า, Thai definition: ทำให้เป็นช่องเป็นรู
เจาะยาง[V] puncture a tire, See also: pierce a tyre, Thai definition: เจาะยางรถให้เสียหายจนวิ่งไม่ได้
สะกิด[V] prick, See also: puncture, jab, pierce, punch, perforate, Example: แม่ครัวใช้มีดสะกิดเนื้อที่เกาะอยู่รอบเม็ดลำไยออกให้หมด, Thai definition: เอาสิ่งปลายแหลมเขี่ยและควักแต่เบาๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[v.] (bong) EN: puncture ; prick   FR: piquer
ฝังเข็ม[v.] (fangkhem) EN: perform acupuncture   FR: pratiquer l'acupuncture
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate   FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
การฝังเข็ม[n. exp.] (kān fangkhem) EN: acupuncture   FR: acupuncture [f] = acuponture [f]
ตำ[v.] (tam) EN: pierce ; puncture ; prick ; penetrate ; hole   FR: percer ; transpercer ; piquer
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate   FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
ทะลุ[v.] (thalu) EN: pierce through ; go through ; bore through ; puncture through ; penetrate through   FR: percer ; pénétrer ; traverser , transpercer

CMU English Pronouncing Dictionary
PUNCTURE    P AH1 NG K CH ER0
PUNCTURE    P AH1 NG K SH ER0
PUNCTURED    P AH1 NG K CH ER0 D
PUNCTURED    P AH1 NG K SH ER0 D
PUNCTURES    P AH1 NG K CH ER0 Z
PUNCTURES    P AH1 NG K SH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puncture    (v) (p uh1 ng k ch @ r)
punctured    (v) (p uh1 ng k ch @ d)
punctures    (v) (p uh1 ng k ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchstich {m} (Reifen)puncture (tyre) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンク[, panku] (n,vs) (1) (abbr) puncture; flat tyre (tire); bursting; (n) (2) punk; (P) [Add to Longdo]
火針;火鍼[ひばり, hibari] (n) heated acupuncture needle; hot acupuncture needle [Add to Longdo]
経穴[けいけつ, keiketsu] (n) acupuncture point [Add to Longdo]
経絡[けいらく, keiraku] (n) (1) meridian (e.g. in acupuncture); channel; one of the lines connecting vital points in the body; (2) thread of connection; chain of reasoning [Add to Longdo]
穴;尻[けつ, ketsu] (n) (1) (col) ass; arse; buttocks; (2) (col) rear; end; (3) (穴 only) acupuncture point [Add to Longdo]
刺し傷[さしきず, sashikizu] (n) a stab; puncture wound [Add to Longdo]
刺傷[ししょう, shishou] (n,vs) stab; puncture wound [Add to Longdo]
刺創[しそう, shisou] (n) (See 刺し傷) stab wound; puncture wound [Add to Longdo]
十二経[じゅうにけい, juunikei] (n) (See 経絡・1) twelve meridians (in acupuncture, etc.) [Add to Longdo]
静脈穿刺[じょうみゃくせんし, joumyakusenshi] (n) venipuncture; venepuncture [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
穿刺[chuān cì, ㄔㄨㄢ ㄘˋ, 穿] puncture; medical procedure of puncturing to extract bodily fluid, #10,441 [Add to Longdo]
戳破[chuō pò, ㄔㄨㄛ ㄆㄛˋ, ] puncture; to expose, #52,924 [Add to Longdo]
戳穿试验[chuō chuān shì yàn, ㄔㄨㄛ ㄔㄨㄢ ㄕˋ ㄧㄢˋ, 穿 / 穿] puncture test [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puncture \Punc"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Punctured}; p. pr. &
   vb. n. {Puncturing}.]
   To pierce with a small, pointed instrument, or the like; to
   prick; to make a puncture in; as, to puncture the skin.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puncture \Punc"ture\, n. [L. punctura, fr. pungere, punctum, to
   prick. See {Pungent}.]
   1. The act of puncturing; perforating with something pointed.
    [1913 Webster]
 
   2. A small hole made by a point; a slight wound, bite, or
    sting; as, the puncture of a nail, needle, or pin.
    [1913 Webster]
 
       A lion may perish by the puncture of an asp.
                          --Rambler.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 puncture
   n 1: loss of air pressure in a tire when a hole is made by some
      sharp object
   2: a small hole made by a sharp object
   3: the act of puncturing or perforating
   v 1: pierce with a pointed object; make a hole into; "puncture a
      tire"
   2: make by piercing; "puncture a hole"
   3: reduce or lessen the size or importance of; "The bad review
     of his work deflated his self-confidence" [syn: {deflate},
     {puncture}]
   4: cause to lose air pressure or collapse by piercing; "puncture
     an air balloon"
   5: be pierced or punctured; "The tire punctured"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top