Search result for

puncture

(68 entries)
(0.0544 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puncture-, *puncture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puncture    [N] รูเปิดเล็ก, Syn. perforation, hole
puncture    [VI] เจาะ, Syn. perforate, pierce, prick
puncture    [VT] เจาะ, Syn. perforate, pierce, prick
puncture    [VT] ทำลายความมั่นใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
puncture woundบาดแผลถูกแทง [มีความหมายเหมือนกับ wound, penetrating] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, cardiac; cardicentesis; cardiocentesis; cardiopuncture; paracentesis cordisการเจาะหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, cisternal; puncture, suboccipitalการเจาะช่องสมองผ่านท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, exploratoryการเจาะวินิจฉัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, lumbar; puncture, spinal; rachicentesis; rachiocentesisการเจาะน้ำไขสันหลัง, การเจาะหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, pericardialการเจาะช่องเยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, spinal; puncture, lumbar; rachicentesis; rachiocentesisการเจาะน้ำไขสันหลัง, การเจาะหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, sternalการเจาะกระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, suboccipital; puncture, cisternalการเจาะช่องสมองผ่านท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, thecalการเจาะเยื่อหุ้มไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puncture(พังคฺ'เชอะ) n. การเจาะ,การแทง,การตำ,การทำให้แฟบ,รูเจาะ,รูแทง. vt. เจาะ,เจาะรู. vi. กลายเป็นถูกเจาะรู., See also: puncturable adj. puncturer n., Syn. perforating
acupuncture(n. แอค' คูพังเชอะ ; vt. อะคูพัง' เชอะ) ฝังเข็มบำบัด, การใช้เข็มแทงเนื้อเยื่อ, ฝังเข็มเพื่อการบำบัดโรค

English-Thai: Nontri Dictionary
puncture(n) การเจาะ,การแทง,การรั่ว
puncture(vt) เจาะ,แทง,รั่ว,ทำให้แฟบ
acupuncture(n) การฝังเข็ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Needle punctures, maybe. An animal bite.คุณหมอ Scully คุณพอจะจำแนกรอยนี้ได้ไหม ? Deep Throat (1993)
She'll just puncture your head and suck out the brains.ฮ้า เธอจะเจาะหัวและ ดูดสมองนายออก James and the Giant Peach (1996)
I got a gunshot wound, exited right clavicle, punctured an artery.แผลโดนยิงทะลุออกไหปลาร้าด้านขวา เจาะเส้นเลือดหัวใจ The O.C. (2003)
She has been properly punctured and her memory modified.เธอได้รับการช่วยเหลือและแปลงความทรงจำเสียใหม่ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Base of skull was punctured by a broken tree branch.บาดแผลที่ท้ายทอยซึ่งโดนกิ่งไม้แทง Chapter Four 'Collision' (2006)
You'd think after 12,000 feet, he'd have at least a punctured lung.คุณไม่คิดเหรอหลังจากตกมาจาก 12,000 ฟุต อย่างน้อยปอดเขาน่าจะทะลุบ้าง Kung Fu Fighting (2007)
- Seventy-two-year-old female. Sustained multiple lacerations and puncture wounds.72-year-old female sustained multiple lacerations and puncture wounds. Bedtime Stories (2007)
Nobody can explain these puncture wounds.ไม่มีใครสามารถอธิบายลอยแผลได้ 65 Million Years Off (2007)
The puncture wounds.รอยแผลจากการเจาะ 65 Million Years Off (2007)
Plus there's impact trauma around the wound, And her neck was punctured by something.อีกอย่างบาดแผลรอบคอเธอ เหมือนรอยเจาะของอะไรบางอย่าง No Such Thing as Vampires (2007)
Snake Venom Puncturesรอยเจาะพิษงู Ending Happy (2007)
No, it seems more like a straight through puncture.ไม่ มันดูเหมือนการเจาะทะลุแบบตรงๆมากกว่า Ending Happy (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
punctureThe puncture wound was very deep and had to be examined for infection.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจาะ [V] pierce, See also: puncture, drill, punch, bore, perforate, dig, Syn. ไช, ทะลวง, ทิ่ม, ขุด, Example: ช่างเจาะแผ่นเหล็กด้วยสว่านไฟฟ้า, Thai definition: ทำให้เป็นช่องเป็นรู
เจาะยาง [V] puncture a tire, See also: pierce a tyre, Thai definition: เจาะยางรถให้เสียหายจนวิ่งไม่ได้
สะกิด    [V] prick, See also: puncture, jab, pierce, punch, perforate, Example: แม่ครัวใช้มีดสะกิดเนื้อที่เกาะอยู่รอบเม็ดลำไยออกให้หมด, Thai definition: เอาสิ่งปลายแหลมเขี่ยและควักแต่เบาๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[v.] (bong) EN: puncture ; prick   FR: piquer
ฝังเข็ม[v.] (fangkhem) EN: perform acupuncture   FR: pratiquer l'acupuncture
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate   FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
การฝังเข็ม[n. exp.] (kān fangkhem) EN: acupuncture   FR: acupuncture [f] = acuponture [f]
ตำ[v.] (tam) EN: pierce ; puncture ; prick ; penetrate ; hole   FR: percer ; transpercer ; piquer
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate   FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
ทะลุ[v.] (thalu) EN: pierce through ; go through ; bore through ; puncture through ; penetrate through   FR: percer ; pénétrer ; traverser , transpercer

CMU English Pronouncing Dictionary
PUNCTURE    P AH1 NG K CH ER0
PUNCTURE    P AH1 NG K SH ER0
PUNCTURED    P AH1 NG K CH ER0 D
PUNCTURED    P AH1 NG K SH ER0 D
PUNCTURES    P AH1 NG K CH ER0 Z
PUNCTURES    P AH1 NG K SH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puncture    (v) (p uh1 ng k ch @ r)
punctured    (v) (p uh1 ng k ch @ d)
punctures    (v) (p uh1 ng k ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchstich {m} (Reifen)puncture (tyre) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンク[, panku] (n,vs) (1) (abbr) puncture; flat tyre (tire); bursting; (n) (2) punk; (P) [Add to Longdo]
火針;火鍼[ひばり, hibari] (n) heated acupuncture needle; hot acupuncture needle [Add to Longdo]
経穴[けいけつ, keiketsu] (n) acupuncture point [Add to Longdo]
経絡[けいらく, keiraku] (n) (1) meridian (e.g. in acupuncture); channel; one of the lines connecting vital points in the body; (2) thread of connection; chain of reasoning [Add to Longdo]
穴;尻[けつ, ketsu] (n) (1) (col) ass; arse; buttocks; (2) (col) rear; end; (3) (穴 only) acupuncture point [Add to Longdo]
刺し傷[さしきず, sashikizu] (n) a stab; puncture wound [Add to Longdo]
刺傷[ししょう, shishou] (n,vs) stab; puncture wound [Add to Longdo]
刺創[しそう, shisou] (n) (See 刺し傷) stab wound; puncture wound [Add to Longdo]
十二経[じゅうにけい, juunikei] (n) (See 経絡・1) twelve meridians (in acupuncture, etc.) [Add to Longdo]
静脈穿刺[じょうみゃくせんし, joumyakusenshi] (n) venipuncture; venepuncture [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戳破[chuō pò, ㄔㄨㄛ ㄆㄛˋ, ] puncture; to expose [Add to Longdo]
戳穿试验[chuō chuān shì yàn, ㄔㄨㄛ ㄔㄨㄢ ㄕˋ ㄧㄢˋ, 穿 / 穿] puncture test [Add to Longdo]
穿刺[chuān cì, ㄔㄨㄢ ㄘˋ, 穿] puncture; medical procedure of puncturing to extract bodily fluid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puncture \Punc"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Punctured}; p. pr. &
   vb. n. {Puncturing}.]
   To pierce with a small, pointed instrument, or the like; to
   prick; to make a puncture in; as, to puncture the skin.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puncture \Punc"ture\, n. [L. punctura, fr. pungere, punctum, to
   prick. See {Pungent}.]
   1. The act of puncturing; perforating with something pointed.
    [1913 Webster]
 
   2. A small hole made by a point; a slight wound, bite, or
    sting; as, the puncture of a nail, needle, or pin.
    [1913 Webster]
 
       A lion may perish by the puncture of an asp.
                          --Rambler.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 puncture
   n 1: loss of air pressure in a tire when a hole is made by some
      sharp object
   2: a small hole made by a sharp object
   3: the act of puncturing or perforating
   v 1: pierce with a pointed object; make a hole into; "puncture a
      tire"
   2: make by piercing; "puncture a hole"
   3: reduce or lessen the size or importance of; "The bad review
     of his work deflated his self-confidence" [syn: {deflate},
     {puncture}]
   4: cause to lose air pressure or collapse by piercing; "puncture
     an air balloon"
   5: be pierced or punctured; "The tire punctured"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top