Search result for

pulley

(40 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pulley-, *pulley*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pulley[N] รอก, Syn. sheave, lift, pry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pulley(พลู'ลี) n. ลูกรอก,มู่เล่,เครื่องกว้าน,ล้อหมุนสำหรับสวมสายพาน
pulley blockn. ชุดลูกรอก,ชุดมู่เล่

English-Thai: Nontri Dictionary
pulley(n) ลูกรอก,เครื่องกว้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulleyรอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pulleyรอก, เครื่องกลอย่างง่ายประเภทหนึ่ง ลักษณะเป็นล้อแบนและมีร่องที่ขอบโดยรอบเพื่อใช้เชือกหรือโซ่คล้องที่ร่อง เพื่อใช้ดึงสิ่งของ มีชนิดรอกเดี่ยวและรอกพวง รอกพวงใช้รอกหลายตัวประกอบกันเข้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Slow down not so fast with that pulleyเฮ้ ช้าๆหน่อย อย่าไวนักกว้านมันไม่ดี The Legend of 1900 (1998)
My wind-powered pulley system circulates the house with fresh air.ระบบลูกรอกพลังลม จะหมุนเวียนอากาศทั่วบ้าน Around the World in 80 Days (2004)
He was also an engineer. He could have rigged pulleys--เขาเป็นวิศวกร อาจจะใช้กลอุบาย ลูกรอกดึง Saw IV (2007)
On that pulley. This bench. Get this pew off here and make it a ladder.สั่ง Richter, วิธีการค้นหาอุปกรณ์ที่จะไป? Angels & Demons (2009)
Smoke bombs,dropping through ceilings on pulleys.ระเบิดควัน ทิ้งลงจากเพดาน Fite Nite (2010)
Pulley.ลูกรอก Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
The pulley!เอาลูกรอกมา! Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
- Nothing but a bag of strings and pulleys. - What? !ไม่มีอะไรนอกจากลวดสลิงและชักรอก อะไรนะ The French Mistake (2011)
All right, I go up, set up a pulley...เอาล่ะ ฉันขึ้นไปก่ิอน ติดตั้งรอกกับเชือก... The Long Way Down Job (2011)
She ruled Russia in the late 1700s, and one night, when she was feeling particularly randy, she used an intricate system of pulleys to have intimate relations with a horse.เธอปกครองรัสเซีย ช่วงปลายปี 1700 และคืนนึง เธอเกิดอาการ อยากกินตับอย่างรุนแรง The Skank Reflex Analysis (2011)
All right. Bring the torch over and help me with the pulley arm.สิทธิ์ทั้งหมด นำไฟฉายไปและช่วย ฉันด้วยแขนลูกรอก Transformers: Age of Extinction (2014)
Let's go. Pulley arm.ไปกันเถอะ แขนรอก Transformers: Age of Extinction (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pulleyThe screw, the lever, the wedge, the pulley, etc. are called simple machines.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รอก[n.] (røk) EN: pulley ; tackle ; sheave   FR: poulie [f] ; appareil de levage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PULLEY    P UH1 L IY0
PULLEYS    P UH1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pulley    (n) (p u1 l ii)
pulleys    (n) (p u1 l i z)
pulley-block    (n) - (p u1 l i - b l o k)
pulley-blocks    (n) - (p u1 l i - b l o k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
プーリー[, pu-ri-] (n) (1) pulley; (2) puli [Add to Longdo]
ベルト車[ベルトぐるま, beruto guruma] (n) belt pulley [Add to Longdo]
井戸車[いどぐるま, idoguruma] (n) well pulley [Add to Longdo]
滑車[かっしゃ, kassha] (n,adj-no) pulley; block; tackle [Add to Longdo]
雁木車[がんぎぐるま, gangiguruma] (n) escape wheel; pulley [Add to Longdo]
車井戸[くるまいど, kurumaido] (n) a well equipped with a pulley for drawing water [Add to Longdo]
調べ車[しらべぐるま, shirabeguruma] (n) belt pulley [Add to Longdo]
定滑車[ていかっしゃ, teikassha] (n) fixed pulley [Add to Longdo]
動滑車[どうかっしゃ, doukassha] (n) movable pulley [Add to Longdo]
遊び車[あそびぐるま, asobiguruma] (n) idle pulley [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滑车[huá chē, ㄏㄨㄚˊ ㄔㄜ, / ] pulley block [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pulley \Pul"ley\, n.; pl. {Pulleys}. [F. poulie, perhaps of
   Teutonic origin (cf. {Poll}, v. t.); but cf. OE. poleine,
   polive, pulley, LL. polanus, and F. poulain, properly, a
   colt, fr. L. pullus young animal, foal (cf. {Pullet},
   {Foal}). For the change of sense, cf. F. poutre beam,
   originally, a filly, and E. easel.] (Mach.)
   A wheel with a broad rim, or grooved rim, for transmitting
   power from, or imparting power to, the different parts of
   machinery, or for changing the direction of motion, by means
   of a belt, cord, rope, or chain.
   [1913 Webster]
 
   Note: The pulley, as one of the mechanical powers, consists,
      in its simplest form, of a grooved wheel, called a
      sheave, turning within a movable frame or block, by
      means of a cord or rope attached at one end to a fixed
      point. The force, acting on the free end of the rope,
      is thus doubled, but can move the load through only
      half the space traversed by itself. The rope may also
      pass over a sheave in another block that is fixed. The
      end of the rope may be fastened to the movable block,
      instead of a fixed point, with an additional gain of
      power, and using either one or two sheaves in the fixed
      block. Other sheaves may be added, and the power
      multiplied accordingly. Such an apparatus is called by
      workmen a {block and tackle}, or a {fall and tackle}.
      See {Block}. A single fixed pulley gives no increase of
      power, but serves simply for changing the direction of
      motion.
      [1913 Webster]
 
   {Band pulley}, or {Belt pulley}, a pulley with a broad face
    for transmitting power between revolving shafts by means
    of a belt, or for guiding a belt.
 
   {Cone pulley}. See {Cone pulley}.
 
   {Conical pulley}, one of a pair of belt pulleys, each in the
    shape of a truncated cone, for varying velocities.
 
   {Fast pulley}, a pulley firmly attached upon a shaft.
 
   {Loose pulley}, a pulley loose on a shaft, to interrupt the
    transmission of motion in machinery. See {Fast and loose
    pulleys}, under {Fast}.
 
   {Parting pulley}, a belt pulley made in semicircular halves,
    which can be bolted together, to facilitate application
    to, or removal from, a shaft.
 
   {Pulley block}. Same as {Block}, n. 6.
 
   {Pulley stile} (Arch.), the upright of the window frame into
    which a pulley is fixed and along which the sash slides.
    
 
   {Split pulley}, a parting pulley.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pulley \Pul"ley\, v. t.
   To raise or lift by means of a pulley. [R.] --Howell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pulley
   n 1: a simple machine consisting of a wheel with a groove in
      which a rope can run to change the direction or point of
      application of a force applied to the rope [syn: {pulley},
      {pulley-block}, {pulley block}, {block}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top