Search result for

pull out

(50 entries)
(0.0263 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pull out-, *pull out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pull out[PHRV] ล้างออกมา, See also: ดึงออกมา, Syn. bring out, draw out
pull out[PHRV] ถอนออกมา (เช่น ฟัน), Syn. take out
pull out[PHRV] เสนอ (ความคิด)
pull out[PHRV] ยึด (บางสิ่ง) ออก, Syn. draw out
pull out[PHRV] แล่นออกไป, See also: แล่นออกจากสถานี (เช่น รถไฟ), Syn. draw out
pull out[PHRV] ละทิ้ง, See also: หนีรอด, หลุดพ้น, Syn. pull back
pull out[PHRV] (เครื่องบิน) เปลี่ยนระดับการบินหลังจากแล่นต่ำลง
pull out[PHRV] หวนกลับมา (เช่น ร่าเริง,สุขภาพดีอีกครั้ง)
pull out of[PHRV] ควักออกมาจาก, See also: ล้วงจาก, Syn. go out of, take out of
pull out of[PHRV] เสนอความคิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have to pull out.ท่านต้องถอนตัว Excalibur (2008)
Just pull out. You're the crown prince.แค่ถอนตัว ท่านคือเจ้าฟ้าชาย Excalibur (2008)
Just pull out here, and make this U-turn.แค่ออกไปจากที่นี่,ไปทางนั้น Passengers (2008)
We're going to pull out all the stops for this one, Shelley.เราต้องให้ทุกคนมาหยุดที่นี่ เชลลี่ The House Bunny (2008)
Allow me to remove your armor so that I can pull out the arrowข้าจะถอดชุดเกราะให้ จะได้ดึงหัวลูกศรออก Three Kingdoms (2008)
He tried to pull out his wires. He see devil soon I think.เขาพยายามจะดึงสายออก เขาเห็นความชั่วร้ายแล้ว Pathology (2008)
Larry, I want you and your men to pull out on Hodges' timetable.แลรี่,ผมต้องการให้คุณและคนของคุณ ยื้อเวลากับฮอดเจสออกไป Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
To pull out on hodges' timetable.ถ่วงเวลาของฮ็อดเจสไว้ก่อน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
You're going to pull out of this lawsuit.คุณต้องถอนฟ้อง New York Sucks (2009)
Muzzle into the can, chamber a round, pull out the magazineเล็งกระบอกปืน.. The Breath (2009)
I mean, we have to pull out all the stops if we want to win. (laughing)เราต้องทำทุกทาง ถ้าอยากจะชนะ Hairography (2009)
- She's breathing over the vent. - All right. Let's pull out the tube.เอาละ งั้นเอาท่อออกมาเลย Good Mourning (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pull outAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
pull outA whistle blew, and the boat slowly began to pull out of port.
pull outHe decided to play it safe and pull out of the tournament due to his injured knee.
pull outPull out your car a bit, I can't back out my car.
pull outSince the favorite and his rival were running against each other a dark horse like him was able to pull out in front.
pull outWhen rain's fallen and the soil is most it becomes easier to pull out weeds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถก[V] pull out, Example: คนสวนถกหญ้าที่ขึ้นมาปกคลุมต้นไม้, Thai definition: ทึ้งให้หลุดออก
ถอน[V] pull out, See also: pull up, draw, take sth out, extract, root out, Syn. ดึง, ทึ้ง, Example: เมื่อหมอออกมาเรียกพี่สาวเธอเข้าไปถอนฟัน เธอได้ยินเสียงร้องครวญครางซึ่งทำให้เธอกลัวมาก, Thai definition: ดึงขึ้นจากใต้พื้นหรือใต้ผิว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งัด[v.] (ngat) EN: draw out ; pull out ; fish out   
ถอน[v.] (thøn) EN: pull out ; pull up ; draw ; withdraw ; uproot ; extract ; root out   FR: arracher ; enlever ; retirer ; extraire ; révoquer
ถอนตะปู[v. exp.] (thøn tapū) EN: pull out a nail ; draw a nail   FR: arracher les clous ; déclouer
ถอนตัว[v.] (thøntūa) EN: withdraw (from) ; quit ; secede from ; leave ; pull out ; resign ; stop taking part   FR: se retirer ; quitter
ถอนหญ้า[v. exp.] (thøn yā) EN: pull out weeds ; weed   FR: sarcler des herbes

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひん抜く;引ん抜く[ひんぬく, hinnuku] (v5k) to uproot; to pull out [Add to Longdo]
引き出す(P);引出す(P);引きだす[ひきだす, hikidasu] (v5s,vt) to pull out; to take out; to draw out; to withdraw; (P) [Add to Longdo]
引き上げる(P);引上げる(P);引き揚げる;引揚げる[ひきあげる, hikiageru] (v1,vt) (1) to pull up; to drag up; to lift up; (2) to increase; to raise (e.g. taxes); (3) to withdraw; to leave; to pull out; to retire; (4) to return home; (P) [Add to Longdo]
引き抜く(P);引抜く(io)(P);引きぬく[ひきぬく, hikinuku] (v5k,vt) (1) to extract; to uproot; to pull out; (2) to headhunt; to lure away; (P) [Add to Longdo]
海老で鯛を釣る[えびでたいをつる, ebidetaiwotsuru] (exp,v5r) to throw in a shrimp and pull out a whale; to use a sprat to catch a mackerel [Add to Longdo]
括り出す;くくり出す[くくりだす, kukuridasu] (v5s) to factor out (e.g. in algebra); to pull out common elements [Add to Longdo]
釣り出す[つりだす, tsuridasu] (v5s,vt) to pull out a fish; to lure [Add to Longdo]
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] (v5r,vt) to pull out; to draw out; to disconnect [Add to Longdo]
抜き出す[ぬきだす, nukidasu] (v5s,vt) to start to pull out [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拔除[bá chú, ㄅㄚˊ ㄔㄨˊ, ] pull out; remove [Add to Longdo]
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, ] pull out; take family along [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] pull out; select [Add to Longdo]
[hāo, ㄏㄠ, ] pull out (weed) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] to disconnect, to pull out, to draw out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pull out
   v 1: move out or away; "The troops pulled out after the cease-
      fire" [syn: {pull out}, {get out}] [ant: {draw in}, {get
      in}, {move in}, {pull in}]
   2: bring, take, or pull out of a container or from under a
     cover; "draw a weapon"; "pull out a gun"; "The mugger pulled
     a knife on his victim" [syn: {draw}, {pull}, {pull out}, {get
     out}, {take out}]
   3: remove, usually with some force or effort; also used in an
     abstract sense; "pull weeds"; "extract a bad tooth"; "take
     out a splinter"; "extract information from the telegram"
     [syn: {extract}, {pull out}, {pull}, {pull up}, {take out},
     {draw out}]
   4: remove oneself from an obligation; "He bowed out when he
     heard how much work was involved" [syn: {chicken out}, {back
     off}, {pull out}, {back down}, {bow out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top