Search result for

pull in

(35 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pull in-, *pull in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pull in[PHRV] รวบรวม, Syn. draw in, haul in
pull in[PHRV] เก็บเข้า (กล้ามเนื้อ), See also: หดกล้าม, Syn. hold in, keep in
pull in[PHRV] มาถึง, Syn. draw in
pull in[PHRV] หลบเข้าด้านข้าง, Syn. draw in, pull off
pull in[PHRV] หยุดเดินทาง, Syn. draw up, pull up
pull in[PHRV] บังคับ, See also: ควบคุม (สัตว์), Syn. hold in
pull in[PHRV] ทำให้ประทับใจ, See also: ดึงดูด, Syn. draw in
pull in[PHRV] ชวนให้เข้าร่วม, See also: ชักจูงให้ร่วม (โดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือ), Syn. rope in
pull in[PHRV] จับตัว (คนที่คิดว่าเป็นคนทำผิด), Syn. bring in, take in
pull in[PHRV] หาเงิน, See also: หารายได้, Syn. bring in

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We can pull in here from Glentworth Street... into the car park for dropoffs and pickups without being seen from the street.เราลงไปในตรงนี้จากถนนเกล็นเวิธ... เข้าไปในที่จอดรถได้ เพื่อลงไปข้างล่างแล้วหาทางไป โดยไม่ให้ใครเห็นจากบนถนน The Bank Job (2008)
This is it. Pull in here.ที่นี่แหละ The Day the Earth Stood Still (2008)
I saw you pull into the doughnut shack yesterday. Doughnut... that's a lap!ฉันเห็นเธอแวะไปกินโดนัทมาเมื่อวาน โดนัทเหรอ วิ่ง 1 รอบ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Sorry. I did not want to pull in half of us two in this story.ฉันขอโทษ, ฉันไม่ได้ตั้งใจจะขุดคุ้ยเรื่องเเก่า Chuck Versus the Dream Job (2009)
He and I are gonna pull into that intersection just as Mike comes barreling down that road.เขากับฉัน จะขับผ่านแยกนั่น ขณะที่ไมค์ขับมาในถนนเส้นนั้นด้วยความเร็ว If It's Only in Your Head (2009)
I saw you pull in an hour ago.ฉันเห็นคุณเข้ามาเมื่อชั่วโมงก่อน Everybody Ought to Have a Maid (2009)
I'll go pull in valera.ฉันจะดึงจากอะตอมธาตุ Bad Seed (2009)
Both spotlights are supposed to pull in.สปอร์ตไลท์ทั้งหมด ดึงจุดสนใจไปก่อน Burlesque (2010)
We also had testimony from the valet who actually saw him pull in the back alley.เรายังมีคำให้การ ของคนรับใช้ที่เห็นเขาหลบออกไป ตรอกด้านหลังด้วย The Parts in the Sum of the Whole (2010)
'Cause I got a couple guys working the highway, said they saw him pull in here, carrying a body.เพราะว่าเจอสองสามคนแถวนี้ เขาบอกว่าเห็นเขามาที่นี่ แบกใครมาด้วย Weekend at Bobby's (2010)
We need to pull in assets from the field.พวกเราต้องการเงินทุนจาก การทำงานภาคสนาม Pilot (2010)
I don't know if it's a good idea to pull in the police.ฉันไม่แน่ใจว่าการให้ตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้อง จะเป็นความคิดที่ดีหรือเปล่า The Fugitive: Plan B (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แขม่วท้อง[V] pull in the stomach, See also: contract the abdomen by expiration, Example: ผู้ออกกำลังกายควรแขม่วท้องในขณะที่กำลังออกกำลังกายท่าบริหารหน้าท้อง
แขม่ว[V] pull in the stomach, See also: tighten one's stomach, Syn. กระแหม่ว, Example: เธอไม่ต้องแกล้งแขม่วท้องให้ดูผอมหรอก ยังไงก็คับอยู่ดี, Thai definition: บังคับให้กล้ามเนื้อท้องยุบลงโดยการผ่อนลมหายใจ
กระแหม่ว[V] contract, See also: pull in, draw in, Syn. แขม่ว, Ant. เบ่ง, Example: ข้าพเจ้ารู้สึกว่าปอดของตัวเองลอยสูงขึ้นๆ ต้องแขม่วต้องกลั้นหายใจเป็นพักๆ, Thai definition: ผ่อนลมหายใจให้ท้องแฟบลง
กระแหม่วท้อง[V] contract the belly, See also: pull in the stomach, Syn. แขม่วท้อง, Ant. เบ่ง, Example: ฉันต้องกระแหม่วท้องเดินเพราะพุงยื่นจนน่าเกลียด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einziehvorrichtung {f}pull in device [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たくる[, takuru] (v5r) to pull in; to take for oneself; to tuck up (one's sleeves) [Add to Longdo]
ディマンドプルインフレーション[, deimandopuruinfure-shon] (n) demand-pull inflation [Add to Longdo]
デマンドプルインフレ;ディマンドインフレ[, demandopuruinfure ; deimandoinfure] (n) demand-pull inflation [Add to Longdo]
引き摺り込む;引き摺りこむ;引きずり込む;引摺り込む[ひきずりこむ, hikizurikomu] (v5m,vt) to drag in; to pull in [Add to Longdo]
引っ込ます[ひっこます, hikkomasu] (v5s,vt) to pull in [Add to Longdo]
手繰る[たぐる, taguru] (v5r,vt) to pull in (rope) [Add to Longdo]
吊り上げる;釣り上げる;つり上げる;釣上げる[つりあげる, tsuriageru] (v1,vt) (1) to raise; to lift; to hang up; to suspend; (2) to (artificially, deliberately) raise prices; (3) (釣り上げる, 釣上げる only) to pull in (fish) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pull in
   v 1: direct toward itself or oneself by means of some
      psychological power or physical attributes; "Her good looks
      attract the stares of many men"; "The ad pulled in many
      potential customers"; "This pianist pulls huge crowds";
      "The store owner was happy that the ad drew in many new
      customers" [syn: {attract}, {pull}, {pull in}, {draw},
      {draw in}] [ant: {beat back}, {drive}, {force back}, {push
      back}, {repel}, {repulse}]
   2: earn on some commercial or business transaction; earn as
     salary or wages; "How much do you make a month in your new
     job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger brought
     in lots of money"; "He clears $5,000 each month" [syn:
     {gain}, {take in}, {clear}, {make}, {earn}, {realize},
     {realise}, {pull in}, {bring in}]
   3: of trains; move into (a station); "The bullet train drew into
     Tokyo Station" [syn: {pull in}, {get in}, {move in}, {draw
     in}] [ant: {get out}, {pull out}]
   4: get or bring together; "accumulate evidence" [syn: {collect},
     {pull in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top