Search result for

puffy

(26 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puffy-, *puffy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puffy[ADJ] บวม, See also: พอง, Syn. expanded, inflated
puffy[ADJ] ฟูฟ่อง, See also: ฟู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puffy(พัฟ'ฟี) adj. ท้วม,พอง,อ้วนฉุ,หยิ่งยโส., See also: puffily adv. puffiness n.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A Puffy video.ศูนย์ข้อมูลงั้นเหรอ Day of the Dead (2008)
See, look how puffy it is.ดูซิ มันบวมเป่ง The Ruins (2008)
Seriously, not to be the evil stepdad, but if you put on a puffy white shirt and declare your love for a 16 year old you're gonna be swinging from the flagpole in you're puffy white underpants!จริงๆนะเนี่ย,ไม่อยากจะเป็นพ่อเลี้ยงใจร้าย แต่ถ้าเธอสวม เสื้อเชิ้ตสีขาวและยืนยันที่จะีัรักกับเด็กอายุ16คนนั้น ...เธอจะควงไอ้จ่อน ใต้เสื้อของกางเกงน่ะนะ! Pilot (2009)
You look a bit puffy.คุณดูตัวบวมๆนะ The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Hey, if you get any more sweaty and puffy, your costume's gonna reach new levels of authenticity.ชุดคุณมีหวังแปลงร่างเป็นอย่างอื่นแน่ Epidemiology (2010)
Your face is so puffy right now, your eyes look like sewn-on buttons.หน้าคุณชักจะเริ่มบวมแล้วตอนนี้ ตาของคุณก็เล็กเหมือนรูกระดุม Aerodynamics of Gender (2010)
You have weird, puffy pyramid nipples.หัวนมนายแหลมพิสดารจนจะจิ้มตาฉัน Born This Way (2011)
People think Hall and Oates are famous for their cool, puffy hair and that dude's banging 'stache.ผู้คนคิดว่า Hall and Oates ดังในเรื่องความเจ๋ง ผมฟูๆแอฟโฟร์ -และหนวดผู้ชายสุดเจ๋งนั่น! Mash Off (2011)
Your eyes were puffy. He could tell you'd been crying.ตาคุณบวมนะ\ไม่บอกเค้าก็รู้ว่าคุณร้องไห้ Little Red Book (2011)
I came to get my green down puffy jacket.ฉันมาเอาเสื้อ Cross Rhodes (2012)
You look really beautiful, Bo. Oh-- I never really thought I'd pick this giant, puffy, marshmallow dress.เธอดูสวยจริงๆ โบ ไม่นึกเลยว่าฉันจะเลือก Fae-nted Love (2012)
All they want is to feel safe, to know that they're good and right and they're gonna end up in a heaven full of puffy clouds with everybody they've ever loved wearing angel wings.ที่พวกเขาต้องการคือ ความรู้สึกปลอดภัย การที่รู้ว่าพวกเขาประพฤติดี และทำถูกต้อง และเมื่อตายจะได้ไปอยู่สู่บนสรวงสวรรค์ ที่เต็มไปด้วยปุยเมฆ Whatever I Am, You Made Me (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
puffyPuffy AmiYumi is a Japanese rock band.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปุย[ADJ] fluffy, See also: puffy, hairy, fuzzy, shaggy, Syn. ปุกปุย, ฟู, ปุยนุ่น, Example: แม่ซื้อหมาขนปุยให้น้อง
ตุ่ย[ADJ] puffy, See also: swollen, distended, swelled, bulgy, enlarged, inflamed, Syn. โป่ง, พอง, นูน, ตุง, โปน, โน, Example: หลังจากประสบอุบัติเหตุไม่กี่ชั่วโมง ใบหน้าเขาก็บวมตุ่ย ฟกช้ำไปหมด, Thai definition: ลักษณะที่บางสิ่งบางอย่างดันให้นูนโป่งออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปุย[adj.] (pui) EN: fluffy ; puffy ; hairy ; fuzzy ; shaggy ; downy   FR: duveteux ; crépu ; hirsute

CMU English Pronouncing Dictionary
PUFFY    P AH1 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puffy    (j) (p uh1 f ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Puffärmel {m}puffy sleeve [Add to Longdo]
geschwollen; verschwollen; verquollen {adj} | geschwollener | am geschwollenstenpuffy | puffier | puffiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脹れぼったい[はれぼったい, harebottai] (n) puffy; somewhat swollen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puffy \Puff"y\, a.
   1. Swelled with air, or any soft matter; tumid with a soft
    substance; bloated; fleshy; as, a puffy tumor. " A very
    stout, puffy man." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, inflated; bombastic; as, a puffy style.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 puffy
   adj 1: being puffed out; used of hair style or clothing; "a
       bouffant skirt" [syn: {bouffant}, {puffy}]
   2: abnormally distended especially by fluids or gas; "hungry
     children with bloated stomachs"; "he had a grossly distended
     stomach"; "eyes with puffed (or puffy) lids"; "swollen
     hands"; "tumescent tissue"; "puffy tumid flesh" [syn:
     {puffy}, {intumescent}, {tumescent}, {tumid}, {turgid}]
   3: blowing in puffs or short intermittent blasts; "puffy off-
     shore winds"; "gusty winds " [syn: {gusty}, {puffy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top