Search result for

pseudo-

(35 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pseudo, -pseudo-, *pseudo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pseudo[PRF] เทียม
pseudo[ADJ] ไม่จริง, See also: ปลอม, จอมปลอม, Syn. sham, counterfeit
pseudo[PRF] ปลอม, See also: ไม่จริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudoเทียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the lit department for pseudonymous sex?ในแผนก"เซ็กส์ที่ใช้นามปากกา"งั้นหรอ? New Haven Can Wait (2008)
House knows her better than any of us. I'd rather use pseudonym.เฮาส์รู้จักเธอดีกว่าพวกเรา\ ฉันคิดว่าคุณใข้pseudonym Joy (2008)
Pseudo's in short supply, so these two make do by changing up the formula.ไม่มีสารซูโดเอฟรีดินมาปรุงยาไอซ์ งั้นพวกมัน 2 คน ก็เลยต้องปรุงยาโดยการเปลี่ยนสูตร Seven Thirty-Seven (2009)
Thought your name was Heisenberg, "Walter Hartwell White." Heisenberg is kind of a pseudonym.ใช่ ฉันชอบทำธุรกิจ กับคนที่รักครอบครัวว่ะ Grilled (2009)
So, where you keep the pseudo?งั้นนายจะเก็บสารซูโดเอฟรีดินไปไว้ไหน Bit by a Dead Bee (2009)
Aqueous methylamine. With that, you don't need pseudo.สารเมทิลามีน มีของนั่นแล้ว นายไม่จำเป็นต้องใช้สารซูโดเอฟรีดิน Bit by a Dead Bee (2009)
No pseudo?ไม่ใช้สารซูโดเอฟรีดินงั้นเหรอ Bit by a Dead Bee (2009)
Pseudotumor cerebri?Pseudotumor cerebri? House Divided (2009)
These types of predators often use pseudonyms. I see.พวกนักล่าแบบนี้มักจะใช้นามแฝง Adam Raised a Cain (2009)
He needs a pacemaker and has checked into a hospital under the pseudonym:เขาต้องการเครื่องกระตุ้นหัวใจ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Pseudoephedrine.ซูโดเฟดริน Vitamin D (2009)
Pseudoephedrine is an ingredient In the manufacturing of methamphetamines.ซูโดเฟดริน เป็นส่วนประกอบ ในการผลิตเมทแธมเฟตามีน Vitamin D (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pseudoI've heard of pseudomyopia, but I never thought my own child would come to have it.
pseudoThe tuberculin reaction was pseudopositive.

CMU English Pronouncing Dictionary
PSEUDO    S UW1 D OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pseudo    (n) (s y uu1 d ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pseudo...; pseudopseudo [Add to Longdo]
Pseudoadresse {f}pseudo address [Add to Longdo]
Pseudobefehl {m}pseudo instruction [Add to Longdo]
Pseudoinverse {f} [math.]pseudoinverse [Add to Longdo]
Pseudonym {n} | Pseudonyme {pl}pseudonym | pseudonyms [Add to Longdo]
Pseudonymität {f} | Pseudonymitäten {pl}pseudonymity | pseudonymities [Add to Longdo]
pseudomembranös {adj}pseudomembranous [Add to Longdo]
pseudonympseudonymous [Add to Longdo]
pseudonym {adv}pseudonymously [Add to Longdo]
pseudowissenschaftlich {adj}pseudo-scientific [Add to Longdo]
Pseudotumor {m}; Scheingeschwulst {f} [med.]pseudotumour; tumour-like growth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pseudo- \Pseu"do-\ [Gr. pseydh`s lying, false, akin to psey`dein
   to belie; cf. psydro`s lying, psy`qos a lie.]
   A combining form or prefix signifying false, counterfeit,
   pretended, spurious; as, pseudo-apostle, a false apostle;
   pseudo-clergy, false or spurious clergy; pseudo-episcopacy,
   pseudo-form, pseudo-martyr, pseudo-philosopher. Also used
   adjectively.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pseudo
   adj 1: (often used in combination) not genuine but having the
       appearance of; "a pseudo esthete"; "pseudoclassic"
   n 1: a person who makes deceitful pretenses [syn: {imposter},
      {impostor}, {pretender}, {fake}, {faker}, {fraud}, {sham},
      {shammer}, {pseudo}, {pseud}, {role player}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 pseudo
  /soo'doh/, n.
 
   [Usenet: truncation of ?pseudonym?]
 
   1. An electronic-mail or {Usenet} persona adopted by a human for amusement
   value or as a means of avoiding negative repercussions of one's
   net.behavior; a ?nom de Usenet?, often associated with forged postings
   designed to conceal message origins. Perhaps the best-known and funniest
   hoax of this type is {B1FF}. See also {tentacle}.
 
   2. Notionally, a {flamage}-generating AI program simulating a Usenet user.
   Many flamers have been accused of actually being such entities, despite the
   fact that no AI program of the required sophistication yet exists. However,
   in 1989 there was a famous series of forged postings that used a
   phrase-frequency-based travesty generator to simulate the styles of several
   well-known flamers; it was based on large samples of their back postings
   (compare {Dissociated Press}). A significant number of people were fooled
   by the forgeries, and the debate over their authenticity was settled only
   when the perpetrator came forward to publicly admit the hoax.
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 pseudo [psɔidoː]
   schein-
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top