Search result for

prowl

(40 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prowl-, *prowl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prowl[VI] เดินด้อมๆ มองๆ, Syn. sneak, rove, lurk
prowl[VT] เดินด้อมๆ มองๆ, Syn. sneak, rove, lurk
prowl[N] การเดินด้อมๆ มองๆ
prowler[N] คนเดินด้อมๆ มองๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prowl(เพราลฺ) vi. เที่ยวออกหากิน. vi. เดินด้อม ๆ มอง ๆ n. การเที่ยวออกหากิน,การเดินด้อม ๆ มอง ๆ -prowlingly adv., Syn. stalk,hunt

English-Thai: Nontri Dictionary
prowl(vi) หาเหยื่อ,ด้อมๆมองๆ,ออกหากิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prowler (n) รถสายตรวจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Demons on the prowl.ปีศาจกำลังออกหากิน Lucifer Rising (2009)
She'll be prowling around for some other guy dumb enough to fall for her, making him promises she never means to keep.เธอสามารถหาผู้ชายโง่ๆที่ตกหลุมรักเธอ ให้เขาสัญญาว่าจะรักเธอตลอดไป Double Blind (2009)
We've had two accidental shootings in the last two days, 17 reported prowlersเรามีอุบัติเหตุจากการยิงปืน สองเหตุการณ์ในสองวัน มีการแจ้งพบเห็นคนเดิน ด้อมๆ มองๆ 17 ครั้ง This Is Why We Stay (2010)
Now shouldn't we be, uh, out on the prowl?เราออกล่าได้หรือยัง? Mercury Retrograde (2010)
As a result, vampires could only prowl at night,แวมไพร์เลยออกมาได้ แค่ตอนกลางคืน Bad Moon Rising (2010)
- Are you there hon? Prowlers reported to be pilfering items off the laundry line, including two pairs of shorts, four socks and two grey sweatshirts...มีการลักเล็กขโมยน้อย ที่บริการซัก-รีด Harmony (2010)
So you saw the prowler?คุณเห็นคนเดินด้อมๆ มองๆ มั่งมั้ย Sketchy (2010)
Came to see about that prowler.แวะมาดูพวกด้อมๆ มองๆ น่ะ Sketchy (2010)
She was abducted last night from Club Prowl in Tippecanoe county.เธอถูกลักพาตัวไปเมื่อคืนนี้ที่คลับ Prowl ในเขตทิปเปแคนู Middle Man (2010)
Look all you want, but you and I both know that you're gonna get sick of this hottie and you're gonna be back on the prowl next week.นั่นเป็นรากเง่าชีวิตนาย แค่เอามาแปลงเสียงใหม่ เอ็ดดี้เคยไว้ผมทรงแอฟโฟ่ และมีตุ่มสิวเต็มหน้า เขาจึงไปเจาะแล้วเสียบใหม่ เพื่อทำให้มันชุ่มชื้นขึ้นกว่าเดิม Just Go with It (2011)
"A quadruped wolf-like monster, prowling the Auvergne and south Dordogne areas of France during the year 1764 to 1767.สัตว์ประหลาดที่มีสี่เท้าเหมือนหมาป่า, พบในแถบออเวิร์นและดอร์ดอนจ์ใต้ของฝรั่งเศส ในระหว่างปี ค.ศ.1764 ถึง 1767 Heart Monitor (2011)
Going out there, prowling the city, knocking some heads?ออกไปตระเวณรอบเมือง ตบกบาลคน Heroes and Villains (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prowlRobbers prowl around at midnight.

CMU English Pronouncing Dictionary
PROWL    P R AW1 L
PROWLER    P R AW1 L ER0
PROWLING    P R AW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prowl    (v) (p r au1 l)
prowls    (v) (p r au1 l z)
prowled    (v) (p r au1 l d)
prowler    (n) (p r au1 l @ r)
prowlers    (n) (p r au1 l @ z)
prowling    (v) (p r au1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うろつき回る;彷徨き回る[うろつきまわる, urotsukimawaru] (v5r) to rove; to prowl; to go cruising [Add to Longdo]
空き巣(P);空巣;明き巣[あきす, akisu] (n) (1) prowler; sneak thief; cat burglar; (2) empty nest; (P) [Add to Longdo]
空き巣狙い;空き巣ねらい;空巣狙い[あきすねらい, akisunerai] (n) prowler; sneak thief [Add to Longdo]
付け狙う;附け狙う[つけねらう, tsukenerau] (v5u,vt) to prowl after; to keep watch on [Add to Longdo]
密行[みっこう, mikkou] (n,vs) prowling about; traveling in secret; travelling in secret [Add to Longdo]
彷徨う(P);さ迷う[さまよう, samayou] (v5u,vi) to loiter; to putter; to prowl; to wander about; to roam about; to knock around; (P) [Add to Longdo]
彷徨く[うろつく(P);ウロつく, urotsuku (P); uro tsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to loiter; to putter; to prowl; to wander aimlessly; to knock around; (2) to be confused from not knowing what to do; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prowl \Prowl\, v. t. [imp. & p. p. {Prowled}; p. pr. & vb. n.
   {Prowling}.] [OE. prollen to search about; of uncertain
   origin, perh. for proglen, a dim. of prog to beg, or proke to
   poke. Cf. {Proke}.]
   1. To rove over, through, or about in a stealthy manner;
    esp., to search in, as for prey or booty.
    [1913 Webster]
 
       He prowls each place, still in new colors decked. --
                          Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. To collect by plunder; as, to prowl money. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prowl \Prowl\, v. i.
   To rove or wander stealthily, esp. for prey, as a wild beast;
   hence, to prey; to plunder.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prowl \Prowl\, n.
   The act of prowling. [Colloq.] --Smart.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prowl
   n 1: the act of prowling (walking about in a stealthy manner)
   v 1: move about in or as if in a predatory manner; "The
      suspicious stranger prowls the streets of the town"
   2: loiter about, with no apparent aim [syn: {prowl}, {lurch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top