Search result for

provocative

(39 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -provocative-, *provocative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
provocative[ADJ] กวนโทสะ, Syn. arousing, alluring
provocative[N] สิ่งที่ยั่วยุอารมณ์
provocativeness[N] การยั่วยุอารมณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
provocative(พระวอค'คะทิฟว) adj. ซึ่งแหย่,ซึ่งปลุกปั่น,ซึ่งประตุ้น,ซึ่งปลุกปั่น,ซึ่งยั่ว,ซึ่งก้าวร้าว, See also: provocativeness n., Syn. stimulating

English-Thai: Nontri Dictionary
provocative(adj) เร้าใจ,ยั่ว,ซึ่งยุแหย่,ซึ่งปลุกปั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provocative-ยั่ว, -เร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not my best line, but it was provocative enough to land me in the principal's office.ไม่ใช่ประโยคเด็ดของฉัน แต่มันก็ปลุกปั่นได้มากพอ... ... ที่จะพาฉันเข้าไปในห้องครูใหญ่ Easy A (2010)
He'd make me dress provocatively.เขาจะให้ฉันแต่งตัวยั่วยวน Compromising Positions (2010)
Pearson was provocative.เพียร์สันก้าวร้าว JJ (2010)
You're more provocative than I thought.เธอช่างเปิดเผยหรือเปล่า กิลราอิม? ใช่... Episode #1.5 (2010)
Our Ra Im is surprisingly provocative.ราอิมของเราดูเหมือนจะเป็นคนที่เร้าใจ Episode #1.6 (2010)
Well, if those pointers include wearing provocative beachwear for money,ถ้าจะให้ฉันใส่บิกินี่ ยั่วผู้ชาย แลกกับเงินล่ะก็... Bad Teacher (2011)
Provocatively unclasping your dungarees as you walk over to me.- เสื้อเอี๊ยมเปลือยหลุดลุ่ยยั่วยวน - ขณะเดิน... One Day (2011)
All I'm saying is all we have to do is find a way to sneak in the sex education lesson in a less provocative way.ที่ฉันพูดไปทั้งหมดคือ ที่เราต้องทำทั้งหมดก็แค่ หาทางสอนเรื่องเพศศึกษา อย่างแนบเนียน ในทางที่เบาลง Sexy (2011)
If we're going to set a more generous tone for the summer, it's clear I'm going to have to do something fresh and provocative, so...แต่เราจะไม่เขาพวกเขาทั้ง $50000 ที่รัก ถ้าพวกเราจะเตรียมทำใจเอื้อเฟื้อ สำหรับซัมเมอร์ มันชัดเจนว่าฉันต้องทำอะไรใหม่ๆ Pilot (2011)
Did I do this? Am I dressing too provocatively?นี่ฉันทำอะไรไป ฉันแต่งตัว Cece Crashes (2011)
HILLARY CLINTON: North Korea continues to act in a provocative and belligerent manner.เกาหลีเหนือยังไม่เลิกการยั่วยุ และก้าวร้าว Red Dawn (2012)
Sure, babe. ♪ Come on, give me something provocative.แน่นอน ที่รัก ขอแรงๆ หน่อย School's Out (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเร้าอารมณ์[N] provocativeness, See also: arousal, excitement, Syn. ความเย้ายวนใจ, ความเย้ายวน, ความเร้าใจ, Example: งานเขียนจงใจเน้นกามกิจกรรมโดยมีเจตนาที่จะกระตุ้นความเร้าอารมณ์ทางเพศของผู้อ่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวน[v.] (rūan) EN: make trouble ; seek a quarrel ; pick a quarrel ; provoke ; be provocative ; be belligerent ; press   FR: provoquer ; exciter
ถามหาเรื่อง[v. exp.] (thām hā reūang) EN: put a provocative question ; question provocatively ; provoke   
โย[v.] (yō) EN: provoke ; be provocative   FR: provoquer
ยั่วอารมณ์[adj.] (yūa ārom) EN: provocative   
ยั่วกิเลส[adj.] (yūa kilēt) EN: provocative ; seductive   
ยวน[v.] (yūan) EN: tempt ; allure : entice ; stimulate ; provoke ; lure ; be provocative ; charm ; invite   FR: stimuler
ยั่วยวน[adj.] (yūayūan) EN: enticing ; provocative ; sexy ; seductive   
ยั่วยุทางเพศ[adv.] (yūayu thāng phēt) EN: sexually provocative ; seductively   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROVOCATIVE    P R OW0 V AA1 K AH0 T IH0 V
PROVOCATIVELY    P R OW0 V AA1 K AH0 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
provocative    (j) (p r @1 v o1 k @ t i v)
provocatively    (a) (p r @1 v o1 k @ t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
provokativ; reizend; aufreizend {adj} | provokativer | am provokativstenprovocative | more provocative | most provocative [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挑戦的[ちょうせんてき, chousenteki] (adj-na) challenging; defiant; provocative; aggressive [Add to Longdo]
挑発的[ちょうはつてき, chouhatsuteki] (adj-na) provocative; suggestive; lascivious; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挑逗性[tiǎo dòu xìng, ㄊㄧㄠˇ ㄉㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, ] provocative; tantalizing; titillating [Add to Longdo]
煽动性[shān dòng xìng, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] provocative [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Provocative \Pro*vo"ca*tive\, a. [L. provocativus: cf. OF.
   provocatif.]
   Serving or tending to provoke, excite, or stimulate;
   exciting.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Provocative \Pro*vo"ca*tive\, n.
   Anything that is provocative; a stimulant; as, a provocative
   of appetite.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 provocative
   adj 1: serving or tending to provoke, excite, or stimulate;
       stimulating discussion or exciting controversy; "a
       provocative remark"; "a provocative smile"; "provocative
       Irish tunes which...compel the hearers to dance"- Anthony
       Trollope [ant: {unprovocative}, {unprovoking}]
   2: exciting sexual desire; "her gestures and postures became
     more wanton and provocative"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top