Search result for

provocation

(38 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -provocation-, *provocation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
provocation[N] การยั่วยุอารมณ์, Syn. incitement, inducement
provocation[N] สิ่งยั่วให้โมโห

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
provocation(พรอฟวะเค'เชิน) n. การยุแหย่,การยุยง,การกระตุ้น,การปลุกปั่น,การยั่ว,การก้าวร้าว,การก่อให้เกิด,สิ่งที่ยุแหย่ (ยุยง,กระตุ้น...)

English-Thai: Nontri Dictionary
provocation(n) ความเร้าใจ,การยั่ว,การยุแหย่,การปลุกปั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provocationการยั่วยุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provocation test; test, challengeการทดสอบท้า, การทดสอบกระตุ้นให้ปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Provocation (Criminal law)การกระทำโดยบันดาลโทสะ (กฎหมายอาญา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"to invade Sangala without warning and without provocation."บุกเข้าโจมตีเมืองแซงกาล่า โดยไม่ได้แจ้งเตือนล่วงหน้า และไม่ได้มาจากความรุนแรงใด ๆ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
If she succeeds in provoking another war, and framing China for the killing of India's Prime Minister's son, it's certainly provocation enough.ระยะทางและภูเขาสูง ถ้าเธอยั่วยุให้เกิดสงครามขึ้น, ใส่ร้ายจีน Cowboys and Indians (2009)
These criminals, who sent this ambigram, meant it as a taunt, a provocation.เหล่านี้มฤจฉาชีพ, ผู้ส่ง ambigrama, พิจารณาเป็นเรื่องขบขัน, ที่ท้าทาย. Angels & Demons (2009)
At the slightest provocation.อย่างน้อยที่สุดก็คงแต่มีอะไรให้เร้าใจ The Thing in the Pit (2010)
With the slightest provocation.ด้วยการกระตุ้นที่น้อยที่สุด Over There: Part 2 (2010)
And she just acted like a crazy bat out of hell At the slightest provocation.แกเลยดูเพี้ยนๆ อารมณ์เสียง่าย Bullet Proof (2010)
Enough with those snide provocations.พอได้แล้วกับการพูดเพ้อเจ้อ Episode #1.4 (2010)
No provocation nor warning nor offer of parley.ไม่มีการเตือนล่วงหน้า ไม่มีการเจรจา Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I was completely fooled by that punk's provocation.ถูกเด็กยุจนได้ You've Fallen for Me (2011)
Charlotte needed no provocation.ชาร์ล็อตคือสิ่งที่ต้องการมาก ที่จะไม่ต้องถูกยุแยง Duress (2012)
But I know it's not like you to be in your cups at midday or take on some shiny suit at the slightest provocation.แต่ผมรู้ว่านี่มันไม่ใช่คุณเลย ที่จะมาเมาเละตั้งแต่หัววัน หรือใส่สูทหรูหราเพื่อมามีเรื่องกับใคร Illumination (2013)
He killed his wife with a hammer. Not without provocation, mind you.เขาใช้ค้อนทุบเมียจนตายเพราะถูกยั่วยุ Stonehearst Asylum (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
provocationShe lost her temper at the slightest provocation.
provocationThe band of Indians were ready to go on the warpath at the slightest provocation.
provocationUntil such difficulties are ironed out completely, there is always a chance of fighting breaking out at the slightest provocation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งเร้า[N] stimulus, See also: provocation, spur, incentive, Syn. สิ่งจูงใจ, สิ่งล่อใจ
การยั่วยุ[N] incitement, See also: provocation, instigation, urge, stimulation, Syn. การกระตุ้น, การยุยง, การเร่งเร้า, Example: ครูควรสอนเรื่องโทษของยาเสพย์ติดให้มากขึ้นเพื่อลดความสนใจในยาเสพย์ติดมิให้เกิดการยั่วยุให้คนอยากรู้อยากทดลอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอย[adv.] (løi) EN: absently ; vacantly ; without provocation   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROVOCATION    P R AA2 V AH0 K EY1 SH AH0 N
PROVOCATIONS    P R AA2 V AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
provocation    (n) (p r o2 v @ k ei1 sh @ n)
provocations    (n) (p r o2 v @ k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herausforderung {f} | Herausforderungen {pl}provocation | provocations [Add to Longdo]
Provokation {f} | Provokationen {pl}provocation | provocations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
刺激(P);刺戟;剌激(iK)[しげき, shigeki] (n,vs) stimulus; impetus; incentive; encouragement; motivation; provocation; (P) [Add to Longdo]
惹起[じゃっき, jakki] (n,vs) bringing about; cause; provocation [Add to Longdo]
触発[しょくはつ, shokuhatsu] (n,vs) touching off something; provocation; (P) [Add to Longdo]
挑発(P);挑撥[ちょうはつ, chouhatsu] (n,vs) provocation; stirring up; arousal; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
触怒[chù nù, ㄔㄨˋ ㄋㄨˋ, / ] provocation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Provocation \Prov`o*ca"tion\, n. [F. provocation, L. provocatio.
   See {Provoke}.]
   1. The act of provoking, or causing vexation or, anger.
    --Fabyan.
    [1913 Webster]
 
   2. That which provokes, or excites anger; the cause of
    resentment; as, to give provocation. --Paley.
    [1913 Webster]
 
   3. Incitement; stimulus; as, provocation to mirth.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Such prior insult or injury as may be supposed,
    under the circumstances, to create hot blood, and to
    excuse an assault made in retort or redress.
    [1913 Webster]
 
   5. An appeal to a court.
 
   Note: [A Latinism] [Obs.] --Ayliffe.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 provocation
   n 1: unfriendly behavior that causes anger or resentment [syn:
      {aggravation}, {irritation}, {provocation}]
   2: something that incites or provokes; a means of arousing or
     stirring to action [syn: {incitement}, {incitation},
     {provocation}]
   3: needed encouragement; "the result was a provocation of
     vigorous investigation" [syn: {provocation}, {incitement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top