Search result for

proving

(26 entries)
(0.0834 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proving-, *proving*, prov
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proving ground[N] สถานที่ทดลอง, See also: ห้องทดลอง, Syn. laboratory

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proving a debtการพิสูจน์หนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proving a will; probateการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now he was proving it again.ตอนนี้เขาก็พิสูจน์อีกครั้ง The Old Man and the Sea (1958)
And you're not even proving them correctly. You're making a lot of assumptions.คุณยังฟันธงไม่ได้เลย มีแต่ข้อสันนิษฐานเยอะไปหมด Day of the Dead (1985)
But you're just proving theories that were advanced months ago.หลายเดือนมานี่ คุณก็ได้พิสูจน์ทฤษฎีต่างๆแล้วนี่ Day of the Dead (1985)
Once again, you are proving to everyone what a worthless piece of shit you are.อีกครั้งที่คุณพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า คุณสวะแค่ไหน The Longest Yard (2005)
I agree with the policy of targeting Proving Monicans threatsฉันยอมรับในกฎ Æon Flux (2005)
Only Arthur succeeded... proving his right to rule.มีแต่กษัตริย์อาเธอร์ที่ทำได้.. พิสูจน์ถึงสิทธิในบัลลังก์ The Illusionist (2006)
He is proving to be more than a magician, Your Highness.เขาเป็นยิ่งกว่านักเล่นกลอีก.. ฝ่าบาท The Illusionist (2006)
My father only cared about proving he was right.ดู พ่อคุณศรัทธาในตัวคุณมากนะ Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
Proving her first attack was caused by her thyroid.นั่นก็จะให้ข้อมูลที่ว่า การที่หัวใจเธอวายครั้งแรกมาจากต่อมไทรอยด์ The Right Stuff (2007)
That map is a key to proving Thomas Gates' innocence.ลายแทงเป็นทางเดียวที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ ของโทมัส เกตส์ National Treasure: Book of Secrets (2007)
I'm gonna enjoy proving to you just how wrong you are.ว่าเธอคิดผิดไปแค่ไหน Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
So, if you're ready, you better start proving it.ถ้าพร้อมจริงล่ะก็ เจ้าควรพิสูจน์ให้ได้ Star Wars: The Clone Wars (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROVING    P R UW1 V IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proving    (v) (p r uu1 v i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prüfgelände {n}proving ground [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勘責[かんせき, kanseki] (n) reproving for a fault [Add to Longdo]
実験場[じっけんじょう, jikkenjou] (n) proving ground; test site [Add to Longdo]
諸手を挙げて[もろてをあげて, morotewoagete] (exp,adv) unconditionally (approving); wholeheartedly [Add to Longdo]
判明[はんめい, hanmei] (n,vs) establishing; proving; identifying; confirming; (P) [Add to Longdo]
普及啓発[ふきゅうけいはつ, fukyuukeihatsu] (n) public awareness (e.g. publicity and education campaigns aimed at improving the health, environment, etc.) [Add to Longdo]
盲判;めくら判[めくらばん, mekuraban] (n) (sens) approving a document without adequately reading it; rubber-stamping [Add to Longdo]
両手(P);諸手;双手[りょうて(両手)(P);もろて(諸手;双手);そうしゅ(双手), ryoute ( ryoute )(P); morote ( morote ; soushu ); soushu ( soushu )] (n,adj-no) (1) (with) both hands; (2) approvingly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prove \Prove\, v. t. [imp. & p. p. {Proved}; p. pr. & vb. n.
   {Proving}.] [OE. prover, F. prouver, fr. L. probare to try,
   approve, prove, fr. probus good, proper. Cf. {Probable},
   {Proof}, {Probe}.]
   1. To try or to ascertain by an experiment, or by a test or
    standard; to test; as, to prove the strength of gunpowder
    or of ordnance; to prove the contents of a vessel by a
    standard measure.
    [1913 Webster]
 
       Thou hast proved mine heart.     --Ps. xvii. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. To evince, establish, or ascertain, as truth, reality, or
    fact, by argument, testimony, or other evidence.
    [1913 Webster]
 
       They have inferred much from slender premises, and
       conjectured when they could not prove. --J. H.
                          Newman.
    [1913 Webster]
 
   3. To ascertain or establish the genuineness or validity of;
    to verify; as, to prove a will.
    [1913 Webster]
 
   4. To gain experience of the good or evil of; to know by
    trial; to experience; to suffer.
    [1913 Webster]
 
       Where she, captived long, great woes did prove.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. (Arith.) To test, evince, ascertain, or verify, as the
    correctness of any operation or result; thus, in
    subtraction, if the difference between two numbers, added
    to the lesser number, makes a sum equal to the greater,
    the correctness of the subtraction is proved.
    [1913 Webster]
 
   6. (Printing) To take a trial impression of; to take a proof
    of; as, to prove a page.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To try; verify; justify; confirm; establish; evince;
     manifest; show; demonstrate.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top