Search result for

protector

(66 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protector-, *protector*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protector[N] ผู้ปกป้อง, See also: ผู้คุ้มครอง, ผู้อารักขา, ผู้พิทักษ์, Syn. defender, guardian, sponsor, safeguard
protectory[N] โรงเลี้ยงเด็กกำพร้า
protectoral[ADJ] ซึ่งปกป้อง
protectorate[N] ผู้อารักขา, See also: ดินแดนในปกครอง
protectorate[N] ดินแดนในอารักขา, Syn. colony, dominion, mandate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protector(พระเทค'เทอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้ม-ครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อุปถัมภ์,เครื่องป้องกัน,อุปกรณ์ป้องกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน., See also: protectoral adj. protectorship n.
protectorate(พระเทค'เทอริท) n. ดินแดนในอาณัติ,ผู้อารักขา
protectory(พระเทค'ทะรี) n. สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า,สถานสงเคราะห์เด็กยากจน

English-Thai: Nontri Dictionary
protector(n) ผู้ป้องกัน,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
protectorate(n) ความอารักขา,ความคุ้มกัน,ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protectorateรัฐในอารักขา [ดู protected state] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's a silent guardian a watchful protector.เขาเป็นผู้พิทักษ์ คอยดูแลพวกเรา The Dark Knight (2008)
We can't accuse the Lord Protector without proof.ไม่มีใครจะตำหนิผู้คุ้มครองโดยปราศจากการที่มีคนพยายามหรอก The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Los angeles has become a place where our protectors have become our brutaIizers;นครลอสแองเจลิสของเรา ได้กลายมาเป็นเมืองที่เหล่าผู้พิทักษ์ กลายมาเป็นฆาตกร Changeling (2008)
He has a protector.เขามีคนคุ้มครอง Doubt (2008)
Okay, so, P.T. Sandover... protector of the company.โอเค งั้นหมายความว่า พี ที แซนด์โอเวอร์ ปกป้องบริษัท It's a Terrible Life (2009)
Since the planet is uninhabited, the moon of Pantora reserves the right to continue as its protectorate.เนื่องจากดาวเคราะห์ไม่มีคนอาศัย ดวงจันทร์แห่งแพนทอร่าจึงได้สิทธิ์ ในการอารักขาดินแดนนี่ต่อไป Trespass (2009)
Our protector and destroyerผู้พิทักษ์และพิฆาตแห่งเรา Mystery of a Thousand Moons (2009)
Your behavior was more like a protector,like someone in the army doing a bed check.พฤติกรรมคุณเหมือนผู้คุ้มครอง เหมือนที่ในกองทัพตรวจก่อนนอน To Hell... And Back (2009)
You're the true protector. You always have been.เจ้าเป็นผู้พิทักษ์แล้ว หวังว่านายจะปกป้องได้นะ Legion (2010)
My protector, and here I stand bloodied!ปกป้อง ข้ายังไงให้เลือดข้าไหลอย่างงี้ The Thing in the Pit (2010)
Protector.เป็นผู้พิทักษ์ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
We are protectors, highness--เราเป็นผู้พิทักษ์ ฝ่าบาท Voyage of Temptation (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขตคุ้มครอง[N] protectorate, Example: กรมป่าไม้เสนอให้เปลี่ยนวิธีการในการบริหารจัดการเขตคุ้มครองของอุทยานแห่งชาติ, Count unit: เขต, Thai definition: บริเวณที่กำหนดไว้สำหรับป้องกันรักษา
เกี้ยวนวม[N] protector, Thai definition: เกี้ยวที่ใส่หัวและนวมที่สวมคอ
ร่มเกศ[N] protector, See also: guardian, Syn. ร่มเกล้า, Thai definition: ผู้ป้องกันความเดือดร้อน
ร่มเกล้า[N] protector, See also: guardian, ruler, Syn. ร่มเกศ, Thai definition: ผู้ป้องกันความเดือดร้อน
ร่มโพธิ์ร่มไทร[N] protector, See also: guardian, Syn. ร่มเกล้า, ร่มเกศ, Thai definition: ผู้ที่ป้องกันความเดือดร้อน
องครักษ์[N] bodyguard, See also: protector, Syn. ผู้อารักขา, ผู้พิทักษ์, Example: ท่านนายพลมีองครักษ์คอยติดตามเสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ให้ความคุ้มครองป้องกัน
องครักษ์[N] aide-de-camp, See also: protector, adjutant, Syn. ราชองครักษ์, Example: บรรดาราชองครักษ์จะต้องตามเสด็จในหลวงไปทุกแห่งหน, Count unit: คน, Thai definition: นายทหารชั้นสัญญาบัตรรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริบาล[n.] (børibān) EN: conservator ; keeper ; protector   FR: gardien [m]
เขตคุ้มครอง[n. exp.] (khēt khumkhrøng) EN: protectorate   
เมืองขึ้น[n.] (meūangkheun) EN: colony ; dependency   FR: colonie [f] ; protectorat [m]
องครักษ์[n.] (ongkharak) EN: bodyguard ; protector ; aide-de-camp ; adjutant   FR: garde du corps [m] ; aide de camp [m]
ผู้อารักขา[n.] (phū-ārakkhā) EN: guardian ; protector ; bodyguard   FR: gardien [m]
ผู้พิทักษ์[n.] (phūphithak) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver   FR: gardien [m]
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์[n.] (phūphithaksantirāt) EN: police ; police force ; guardian ; policeman ; cop ; guardian of peace ; protector of the people   FR: gardien de la paix [m]
ผู้พิทักษ์ศาสนา[n. exp.] (phūphithak sātsanā) EN: protector of the faith   FR: gardien de la foi [m]
ผู้ปกครอง[n.] (phūpokkhrøng) EN: protector ; guardian ; legal guardian ; conservator   
ผู้ป้องกัน[n. exp.] (phū pǿngkan) EN: guard ; protector ; protectress   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTECTOR    P R AH0 T EH1 K T ER0
PROTECTORS    P R AH0 T EH1 K T ER0 Z
PROTECTORATE    P R AH0 T EH1 K T ER0 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protector    (n) (p r @1 t e1 k t @ r)
protectors    (n) (p r @1 t e1 k t @ z)
protectorate    (n) (p r @1 t e1 k t @ r @ t)
protectorates    (n) (p r @1 t e1 k t @ r @ t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イヤプロテクター[, iyapurotekuta-] (n) ear protector [Add to Longdo]
サージプロテクタ[, sa-jipurotekuta] (n) {comp} surge protector [Add to Longdo]
チェックプロテクター[, chiekkupurotekuta-] (n) check protector [Add to Longdo]
プロテクター[, purotekuta-] (n) protector [Add to Longdo]
安西都護府[あんせいとごふ, anseitogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the West; Tang-period Chinese office established in Xinjiang in 640 CE [Add to Longdo]
安東都護府[あんとうとごふ, antoutogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the East; Tang-period Chinese office established in Pyongyang in 668 CE [Add to Longdo]
安南都護府[アンナンとごふ, annan togofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of Annam; Han-period Chinese office established in Hanoi in 622 CE [Add to Longdo]
燕然都護府[えんぜんとごふ, enzentogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the North; Tang-period Chinese office established in Inner Mongolia in 669 CE [Add to Longdo]
乾闥婆[けんだつば, kendatsuba] (n) {Buddh} gandharva (heavenly musicians and protectors of Buddhism) [Add to Longdo]
胸当て;胸あて;胸当(io)[むねあて;むなあて, muneate ; munaate] (n) (1) breastplate; chest protector; (2) bib [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保护国[bǎo hù guó, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] protectorate [Add to Longdo]
保护者[bǎo hù zhě, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄓㄜˇ, / ] protector [Add to Longdo]
守护神[shǒu hù shén, ㄕㄡˇ ㄏㄨˋ ㄕㄣˊ, / ] protector God; patron saint [Add to Longdo]
护法神[hù fǎ shén, ㄏㄨˋ ㄈㄚˇ ㄕㄣˊ, / ] protector deities of Buddhist law [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サージプロテクタ[さーじぷろてくた, sa-jipurotekuta] surge protector [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Protector \Pro*tect"or\, n. [L.: cf. F. protecteur.]
   1. One who, or that which, defends or shields from injury,
    evil, oppression, etc.; a defender; a guardian; a patron.
    [1913 Webster]
 
       For the world's protector shall be known. --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eng. Hist.) One having the care of the kingdom during the
    king's minority; a regent.
    [1913 Webster]
 
       Is it concluded he shall be protector ! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (R. C. Ch.) A cardinal, from one of the more considerable
    Roman Catholic nations, who looks after the interests of
    his people at Rome; also, a cardinal who has the same
    relation to a college, religious order, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Lord Protector} (Eng. Hist.), the title of Oliver Cromwell
    as supreme governor of the British Commonwealth
    (1653-1658).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 protector
   n 1: a person who cares for persons or property [syn:
      {defender}, {guardian}, {protector}, {shielder}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 protector
   patron
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 protector
   patron
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top