Search result for

prosperity

(60 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prosperity-, *prosperity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prosperity[N] ความสำเร็จ, See also: ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์, Syn. accomplishment, victory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prosperity(พรอสเพอ'ริที) n. ความเจริญ,ความรุ่งเรือง,ความสำเร็จ,ความมั่งคั่ง,ความเฟื่องฟู, Syn. wealth,success,riches,boom

English-Thai: Nontri Dictionary
prosperity(n) ความรุ่งเรือง,ความเจริญ,ความร่ำรวย,ความเฟื่องฟู

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Despite Uther's failings, he has brought peace and prosperity to this Kingdom.ถึงอูเธอร์จะมีข้อด้อย แต่เขาก็นำความสงบ และความรุ่งเรืองมาสู่อาณาจักร To Kill the King (2008)
Camelot will enter a new era of prosperity.ถ้าการเจรจานี้ประสบความสำเร็จ \ Camelot จะก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญครั้งใหม่ Sweet Dreams (2009)
Letting us know the glorious new era... of wealth and prosperity for the state.แจ้งให้เราทราบถึงยุคใหม่อัน รุ่งเรือง ของความมั่งคั่งและความมั่งคั่ง ของรัฐ 9 (2009)
Prosperity beyond measure is within our reach!ความมั่งคั่งเกินกว่าจะคาดได้ ใกล้จะมาถึงเราแล้ว Delicate Things (2010)
For the present, the work to which we are all equally bound is to arrive at a reasoned tranquility within our borders, to regain prosperity at this time of depression without self-seeking, and to carry with us those whom the burden of the past yearsไม่ ก็ได้งั้น.. ผมจะถามคำถามท่าน The King's Speech (2010)
150 years of community, prosperity, family.150 ปีแห่งความเป็นชุมชน ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นครอบครัว Under Control (2010)
It is intended for their mutual joy, and for the help and comfort given one another in prosperity and adversity.มันเป็นความตั้งใจ ของทั้ง2ฝ่าย และสำหรัีบการช่วยเหลือ และความสบายใจให้อีกฝ่าย ในความสำเร็จและเคราะห์กรรม Cloverdale (2010)
I'm the Keeper of the Bridge. I only wish to see the Fisher King's lands restored and prosperity reign again.ข้าเป็นคนเฝ้าสะพานนี้\ ข้าแค่ต้องการเห็นดินเแดนของกษัตริย์ฟิชเชอร์\ กลับฟื้นคืนมา The Eye of the Phoenix (2010)
Know how to handle large sums of money with harmony and with love, and that the truth is that you have high ideals, and that you are a person of great personal integrity, and you will keep your mind focused upon financial prosperity.และความรักอย่างเหมาะสม และรับมือกับความจริงที่ว่าคุณตั้งความหวังไว้สูง ที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองสูง Love & Other Drugs (2010)
Prosperity and peace filled our days.ทุกวันมีแต่ความรุ่งเรืองและความสงบ The Last Airbender (2010)
They brought great joy and prosperity to the city for they had invented fireworks.ได้สร้างความมั่งคั่งอย่างมากมายให้แก่เมือง เพราะเป็นผู้คิดค้นพลุและดอกไม้ไฟที่สร้างรายได้อย่างมหาศาล Kung Fu Panda 2 (2011)
It got a better offer from Glenn and turned into prosperity.มีข้อเสนอดีๆจากเกลน และจะกลายเป็นความก้าวหน้า Everything's Different, Nothing's Changed (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prosperityA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
prosperityIt will threaten the prosperity of the town.
prosperityI wish you both happiness and prosperity.
prosperityJapan has enjoyed prosperity since the war.
prosperityProsperity depends on hard work.
prosperityThe postwar has experienced several long periods of continuous strong prosperity, among which are the Jinmu Boom and the Iwato boom.
prosperityThe prosperity of a country depends more or less on its citizens.
prosperityThe prosperity of a country depends upon its citizens.
prosperityThe prosperity of a nation largely rests to its young men.
prosperityThe prosperity of the family dates from the Great War.
prosperityThe town has an air of prosperity.
prosperityYou must realize that prosperity does not last forever.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วุฒิ[N] prosperity, See also: growth, adulthood, seniority, intelligence, Syn. ความเจริญ, ความงอกงาม, ความเป็นผู้ใหญ่, Example: บุคคลที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี ยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะครอบครองเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภูติ[N] prosperity, See also: wealth, opulence, richness, Syn. ความรุ่งเรือง, ความมั่งมี, ความมั่งคั่ง, Ant. ความตกต่ำ, ความล้าหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความอยู่ดีกินดี[N] well-being, See also: prosperity, welfare, Syn. ความสมบูรณ์, ความสุขสบาย, Example: พ่อแม่จะต้องให้ความอยู่ดีกินดีแก่เด็กพอประมาณให้เด็กมีชีวิตที่ไม่รู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์, Thai definition: การที่มีความสุขสบาย
พิพรรธน์[N] prosperity, See also: development, Syn. พิพัฒน์, Thai definition: ความเจริญรุ่งเรือง, ความก้าวหน้า
พิพัฒน์[N] prosperity, See also: development, Syn. พิพรรธน์, Thai definition: ความเจริญรุ่งเรือง, ความก้าวหน้า
พุฒิ[N] prosperity, See also: abundance, Syn. ความเจริญ, ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์
เวโรจน์[N] brightness, See also: prosperity, progress, brilliance, Syn. ความรุ่งเรือง, ความสดใส, ความสุกใส, Notes: (บาลี)
สวัสดี[N] prosperity, See also: goodness, progress, virtue, Syn. ความดีงาม, ความเจริญรุ่งเรือง, ความเจริญ, Example: ผู้กระทำพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดชุมนุมเทวดา เพื่อความสวัสดี
อิทธิ[N] prosperity, See also: success, achievement, Syn. ความเจริญ, ความสำเร็จ, ความงอกงาม
รูจี[N] prosperity, See also: affluence, Syn. รุจี, ความรุ่งเรือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิทธิ[n.] (itthi) EN: prosperity ; success ; achievement ; progress   FR: succès [m]
ความจำเริญ[n.] (khwām jamroēn) EN: prosperity   
ความเจริญ[n.] (khwām jaroēn) EN: development ; progress ; prosperity ; advancement ; improvement   FR: développement [m] ; progrès [m] ; amélioration [f] ; avancement [m]
ความเจริญรุ่งเรือง[n.] (khwām jaroēnrungreūang) EN: prosperity   FR: prospérité [f]
วัฒน-[pref. (n.)] (watthana-) EN: development ; prosperity ; progress ; growth   
วัฒนะ[n.] (watthana ) EN: development ; prosperity ; progress ; growth   FR: développement [m] ; progrès [m] ; l'essor [m]
วุฒิ[n.] (wutthi) EN: prosperity ; growth ; adulthood ; seniority ; intelligence   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROSPERITY    P R AA0 S P EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prosperity    (n) (p r o1 s p e1 r i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一盛り[ひともり, hitomori] (n) temporary prosperity [Add to Longdo]
栄え(P);栄;映え[はえ(P);さかえ(栄え), hae (P); sakae ( sakae )] (n) glory; prosperity; (P) [Add to Longdo]
栄華の極み[えいがのきわみ, eiganokiwami] (n) apex of prosperity [Add to Longdo]
栄耀[えいよう, eiyou] (n) luxury; splendour; splendor; prosperity [Add to Longdo]
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury [Add to Longdo]
家内安全[かないあんぜん, kanaianzen] (n) safety (well-being) of one's family; peace and prosperity in the household [Add to Longdo]
活況[かっきょう, kakkyou] (n,adj-na,adj-no) activity; briskness; prosperity; (P) [Add to Longdo]
亨運[こううん, kouun] (n) prosperity [Add to Longdo]
共栄[きょうえい, kyouei] (n) mutual prosperity; (P) [Add to Longdo]
共栄圏[きょうえいけん, kyoueiken] (n) co-prosperity sphere [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
景气[jǐng qì, ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] prosperity; (economic) boom, #12,068 [Add to Longdo]
兴衰[xīng shuāi, ㄒㄧㄥ ㄕㄨㄞ, / ] prosperity and decline (of a kingdom); rise and fall, #26,074 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prosperity \Pros*per"i*ty\, n. [F. prosp['e]rit['e], L.
   prosperitas. See {Prosperous}.]
   The state of being prosperous; advance or gain in anything
   good or desirable; successful progress in any business or
   enterprise; attainment of the object desired; good fortune;
   success; as, commercial prosperity; national prosperity.
   [1913 Webster]
 
      Now prosperity begins to mellow.     --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Prosperities can only be enjoyed by them who fear not
      at all to lose them.           -- Jer.
                          Taylor.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Prosperousness; thrift; weal; welfare; well being;
     happiness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prosperity
   n 1: an economic state of growth with rising profits and full
      employment
   2: the condition of prospering; having good fortune [syn:
     {prosperity}, {successfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top