Search result for

prosper

(94 entries)
(0.0927 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prosper-, *prosper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prosper    [VI] เจริญก้าวหน้า, See also: เจริญรุ่งเรือง, Syn. succeed, thrive, Ant. fade, fall, decline
prosperity    [N] ความสำเร็จ, See also: ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์, Syn. accomplishment, victory
prosperous    [ADJ] ซึ่งประสบผลสำเร็จต่อเนื่อง, See also: ซึ่งเจริญรุ่งเรือง, มั่งคั่ง, Syn. flourishing, wealthy, Ant. needy, poor
prosper from    [PHRV] ได้ประโยชน์จาก
prosperously    [ADV] โดยประสบผลสำเร็จต่อเนื่อง, Syn. successfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prosper(พรอส'เพอะ) vi. เจริญ,รุ่งเรือง,ร่ำ-รวย,ประสบความสำเร็จ, Syn. thrive,flourish
prosperity(พรอสเพอ'ริที) n. ความเจริญ,ความรุ่งเรือง,ความสำเร็จ,ความมั่งคั่ง,ความเฟื่องฟู, Syn. wealth,success,riches,boom
prosperous(พรอส'เพอเริส) adj. เจริญ,รุ่งเรือง,มั่งคั่ง,เฟื่องฟู,ประสบความสำเร็จ,มีผลดี., See also: prosperousness n., Syn. successful,thriving

English-Thai: Nontri Dictionary
prosper(vi) รุ่งเรือง,เจริญ,มั่งคั่ง,เฟื่องฟู,ร่ำรวย
prosperity(n) ความรุ่งเรือง,ความเจริญ,ความร่ำรวย,ความเฟื่องฟู
prosperous(adj) เจริญ,รุ่งเรือง,มั่งคั่ง,ร่ำรวย,เฟื่องฟู

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Step off the boat and into prosperity!ก้าวลงมาจากเรือ สู่ความมั่งคั่ง An American Tail (1986)
Most of our customers come to this town with contracts to bring peace and prosperity to the arms industry for the next 50 years.ที่จะนำความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้กับอุตสาหกรรมแขนต่อไปอีก 50 ปี The Russia House (1990)
Yes, yes. And you'll be happy and prosperous, and then my boy, you will become sultan!ใช่ ใช่ และเจ้าจะมีความสุขและเจริญรุ่งเรือง และเจ้าหนุ่มน้อย เจ้าจะกลายเป็นสุลต่าน Aladdin (1992)
Be blessed with prosperity!ขอให้เจริญรุ่งเรือง The Joy Luck Club (1993)
Made in Havana, Cuba. Looking forward to a long and mutually prosperous association.เราจะร่วมงานกันด้วยดี Schindler's List (1993)
They prospered... in business, science, education, the arts.ศิลปะวัฒนธรรม Schindler's List (1993)
Looking prosperous there.ดูเจริญอาหารจังนะครับ Junior (1994)
Let's talk about the rich and prosperous Mr. Butch.ขอพูดคุยเกี่ยวกับความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรืองนายบุทช์ Pulp Fiction (1994)
- Prospered.เจริญก้าวหน้า Jumanji (1995)
Thirdly, for the mutual society, help and comfort that the one ought to have of the other, both in prosperity and adversity, into which holy estate these persons present come now to be joined.และอย่างที่สาม เพื่อดำรงอยู่ด้วยกัน ช่วยเหลือและดูแลกัน ในเวลาที่คนหนึ่งคนใดต้องการจากอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ Episode #1.6 (1995)
May you have happiness and prosperity.ขอให้มีความสุข และสำเร็จทุกประการ Seven Years in Tibet (1997)
May you have happiness and prosperity.ขอให้มีความสุขสมปรารถนา Seven Years in Tibet (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prosperA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
prosperBest wishes for a happy and prosperous New Year.
prosperFormerly this harbor was prosperous.
prosperIt will threaten the prosperity of the town.
prosperI wish you both happiness and prosperity.
prosperJapan has enjoyed prosperity since the war.
prosperMy business is prospering.
prosperNot all good men will prosper.
prosperProsperity depends on hard work.
prosperThat town looked prosperous.
prosperThe business prospered beneath his guiding hand.
prosperThe good will not necessarily prosper.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วุฒิ    [N] prosperity, See also: growth, adulthood, seniority, intelligence, Syn. ความเจริญ, ความงอกงาม, ความเป็นผู้ใหญ่, Example: บุคคลที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี ยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะครอบครองเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รุ่งโรจน์    [V] prosper, See also: flourish, succeed, shine, thrive, become a success, Syn. รุ่งเรือง, Ant. ตกต่ำ, ถดถอย, Example: ชีวิตราชการของท่านเคยรุ่งโรจน์เกือบถึงขั้นสูงสุด
ภูติ    [N] prosperity, See also: wealth, opulence, richness, Syn. ความรุ่งเรือง, ความมั่งมี, ความมั่งคั่ง, Ant. ความตกต่ำ, ความล้าหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เฟื่องฟู [V] prosper, See also: thrive, boom, flourish, Syn. รุ่งเรือง, เฟื่อง, รุ่งโรจน์, เจริญก้าวหน้า, ฟูเฟื่อง, Example: กิจการประดับยนต์ของเขากำลังเฟื่องฟู คงไม่มีเวลามาสนใจกิจการเล็กๆ ของพวกเราเท่าไหร่, Thai definition: มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี, มีความรุ่งเรืองสดใส
ความอยู่ดีกินดี    [N] well-being, See also: prosperity, welfare, Syn. ความสมบูรณ์, ความสุขสบาย, Example: พ่อแม่จะต้องให้ความอยู่ดีกินดีแก่เด็กพอประมาณให้เด็กมีชีวิตที่ไม่รู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์, Thai definition: การที่มีความสุขสบาย
พิพรรธน์    [N] prosperity, See also: development, Syn. พิพัฒน์, Thai definition: ความเจริญรุ่งเรือง, ความก้าวหน้า
พิพัฒน์    [N] prosperity, See also: development, Syn. พิพรรธน์, Thai definition: ความเจริญรุ่งเรือง, ความก้าวหน้า
พุฒิ    [N] prosperity, See also: abundance, Syn. ความเจริญ, ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์
ไพโรจน์ [ADJ] bright, See also: prosperous, brilliant, shining, Syn. รุ่งเรือง, สุกใส, รุ่งโรจน์
ฟุ้งเฟื่อง    [ADJ] prosperous, Syn. เฟื่องฟุ้ง, Thai definition: เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, (ใช้แก่สติปัญญา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟื่อง[v.] (feuang) EN: boom ; prosper ; thrive   FR: prospérer ; progresser
เฟื่องฟู[v.] (feuangfū) EN: prosper ; thrive ; boom ; flourish   
เฟื่องฟู[adj.] (feuangfū) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing   FR: prospère ; florissant
ฟุ้งเฟื่อง[adj.] (fungfeūang) EN: prosperous   
อิทธิ[n.] (itthi) EN: prosperity ; success ; achievement ; progress   FR: succès [m]
จำเริญ[v.] (jamroēn) EN: prosper ; thrive ; flourish ; be successful   FR: prospérer ; croître ; se développer
เจริญ[v.] (jaroēn) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom   FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
ขอให้ประเทศไทยจงเจริญ[xp] (khø hai prathēt Thai jong jaroēn) EN: May Thailand prosper ; More power to Thailand   FR: Prospérité à la Thaïlande ! ; Puisse la Thaïlande prospérer !
ความจำเริญ[n.] (khwām jamroēn) EN: prosperity   
ความเจริญ[n.] (khwām jaroēn) EN: development ; progress ; prosperity ; advancement ; improvement   FR: développement [m] ; progrès [m] ; amélioration [f] ; avancement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROSPER    P R AA1 S P ER0
PROSPERA    P R OW0 S P EH1 R AH0
PROSPERI    P R OW0 S P EH1 R IY0
PROSPERS    P R AA1 S P ER0 Z
PROSPERED    P R AA1 S P ER0 D
PROSPERING    P R AA1 S P ER0 IH0 NG
PROSPERITY    P R AA0 S P EH1 R AH0 T IY0
PROSPEROUS    P R AA1 S P ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prosper    (v) (p r o1 s p @ r)
prospers    (v) (p r o1 s p @ z)
prospered    (v) (p r o1 s p @ d)
prospering    (v) (p r o1 s p @ r i ng)
prosperity    (n) (p r o1 s p e1 r i t ii)
prosperous    (j) (p r o1 s p @ r @ s)
prosperously    (a) (p r o1 s p @ r @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prosperität {f}; Wohlstand {m}prosperity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一盛り[ひともり, hitomori] (n) temporary prosperity [Add to Longdo]
羽振りがいい;羽振りが良い;羽振りが好い[はぶりがいい;はぶりがよい(羽振りが良い), haburigaii ; haburigayoi ( haburi ga yoi )] (exp,adj-i) (See 羽振り,羽振りのいい) influential; powerful; popular; prosperous (when modifying a noun); doing well [Add to Longdo]
羽振りのいい;羽振りの良い[はぶりのいい;はぶりのよい(羽振りの良い), haburinoii ; haburinoyoi ( haburi no yoi )] (adj-i) (See 羽振りがいい) powerful; influential; prosperous; popular [Add to Longdo]
栄え(P);栄;映え[はえ(P);さかえ(栄え), hae (P); sakae ( sakae )] (n) glory; prosperity; (P) [Add to Longdo]
栄えた時代[さかえたじだい, sakaetajidai] (n) prosperous age [Add to Longdo]
栄える[さかえる, sakaeru] (v1,vi) to prosper; to flourish; (P) [Add to Longdo]
栄華の極み[えいがのきわみ, eiganokiwami] (n) apex of prosperity [Add to Longdo]
栄耀[えいよう, eiyou] (n) luxury; splendour; splendor; prosperity [Add to Longdo]
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury [Add to Longdo]
旺然[おうぜん, ouzen] (adv-to,adj-t) (arch) prosperous [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hēng, ㄏㄥ, ] prosperous [Add to Longdo]
富裕[fù yù, ㄈㄨˋ ㄩˋ, ] prosperous; well-to-do; well-off [Add to Longdo]
[wàng, ㄨㄤˋ, ] prosperous; flourishing; to prosper; to flourish [Add to Longdo]
[chāng, ㄔㄤ, ] prosperous; flourish; surname Chang [Add to Longdo]
昌盛[chāng shèng, ㄔㄤ ㄕㄥˋ, ] prosperous [Add to Longdo]
景气[jǐng qì, ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] prosperity; (economic) boom [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] prosperous; splendid [Add to Longdo]
皇皇[huáng huáng, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, ] prosperous; exuberant [Add to Longdo]
繁荣[fán róng, ㄈㄢˊ ㄖㄨㄥˊ, / ] prosperous; booming (economy) [Add to Longdo]
繁盛[fán shèng, ㄈㄢˊ ㄕㄥˋ, ] prosperous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prosper \Pros"per\, v. i.
   1. To be successful; to succeed; to be fortunate or
    prosperous; to thrive; to make gain.
    [1913 Webster]
 
       They, in their earthly Canaan placed,
       Long time shall dwell and prosper.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To grow; to increase. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Black cherry trees prosper even to considerable
       timber.                --Evelyn.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prosper \Pros"per\, v. t. [imp. & p. p. {Prospered}; p. pr. &
   vb. n. {Prospering}.] [F. prosp['e]rer v. i., or L.
   prosperare, v. i., or L. prosperare, v. t., fr. prosper or
   prosperus. See {Prosperous}.]
   To favor; to render successful. "Prosper thou our handiwork."
   --Bk. of Common Prayer.
   [1913 Webster]
 
      All things concur toprosper our design. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prosper
   v 1: make steady progress; be at the high point in one's career
      or reach a high point in historical significance or
      importance; "The new student is thriving" [syn: {thrive},
      {prosper}, {fly high}, {flourish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top