Search result for

prosecute

(35 entries)
(0.133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prosecute-, *prosecute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prosecute[VT] ปฏิบัติให้ลุล่วง, See also: ทำให้ลุล่วง, Syn. continue, execute, finish
prosecute[VT] ฟ้องร้อง, Syn. contest, bring to justice
prosecute[VI] ดำเนินคดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prosecute(พรอส'ซิคิวทฺ) vt. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ปฏิบัติ,ดำเนินถึงที่สุด. vi. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ทำหน้าที่เป็นอัยการ., See also: prosecutability adj., Syn. pursue,sue

English-Thai: Nontri Dictionary
prosecute(vt) ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,เรียกร้องสิทธิ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"A High Court judge confirmed that Mr. Gandhi would've been within his rights to prosecute for assault since neither he nor Mr. Khan resisted arrest.""ผู้พิพากษาศาลสูงยืนยันว่าคานธี มีสิทธิจะฟ้องร้องที่ถูกทำร้าย เพราะทั้งเขาและข่าน ไม่ได้ขัดขืนการจับกุม" Gandhi (1982)
Yes, but how do you prosecute a case like this?นั่นเป็น... แน่นอน ฆ่าตามคำสั่ง Deep Throat (1993)
The D.A.'s under a lot of pressure to prosecute.อัยการเขตโดนกดดันให้ดำเนินคดดี The O.C. (2003)
Except there's nothing to prosecute.ยกเว้นว่ามันไม่มีอะไรให้ดำเนินคดีน่ะสิ The O.C. (2003)
And even if it was, we aren't going to prosecute a dead man.และถ้าเป็น เราก็ฟ้องคนตายไม่ได้อยู่ดี Crash (2004)
These plants— If they were children, you'd be prosecuted.ต้นไม้พวกนี้ ถ้าเป็นต้นเด็กๆ คุณคงโดนดำเนินคดีไปแล้ว The Constant Gardener (2005)
Those caught tonight in violation of curfew will be considered in league with our enemy and prosecuted as a terrorist without leniency or exception.คนที่ถูกจับได้ว่า มีฝ่าฝืนกฏเคอร์ฟิวส์ ...จะเข้าข่ายทำตัวเป็น ศัตรูของเรา... ...และจะถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ก่อการร้าย โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ. V for Vendetta (2005)
You'll not only lose your job, you'll be prosecuted.คุณจะไม่ใช่แค่ตกงาน คุณจะถูกดำเนินคดี Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
The DA wants me to prosecute Linderman.DA ต้องการให้ฉันฟ้องลินเดอร์แมน Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
Well, sir, Mr Skinner feels it would be better not to prosecute an individual that has committed a blatant offense.คุณสกินเนอร์ไม่ต้องการเอาความ กับผู้กระทำความผิดอุกอาจ Hot Fuzz (2007)
But I gotta tell you, crimes against dogs are particularly hard to prosecute.แต่ต้องบอกว่า อาชญกรรมกับหมา ดำเนินคดีลำบาก In the Valley of Elah (2007)
And an officially signed document guaranteeing we won't be prosecuted and we won't be pursued.แล้วก็มีเอกสารลงนามอย่างเป็นทางการ รับประกันว่าเราจะไม่ถูกดำเนินคดี แล้วก็ไม่มีการไล่ตาม The Bank Job (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟ้องคดี[V] prosecute, Syn. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, Example: เขาน่าจะฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายกับผู้สั่งยิงประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ, Thai definition: กล่าวโทษผู้อื่นต่อศาลสถิตยุติธรรม
ดำเนินคดี[V] sue, See also: prosecute, charge, indict, go to court, Syn. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, ฟ้องร้องคดี, Example: เขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดในครอบครอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนินคดี[v. exp.] (damnoēnkhadī) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings   FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute   FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
ซักฟอก[v.] (sakføk) EN: question ; interrogate ; ask ; prosecute   FR: cuisiner (fam.)
ต้องคดี[v. exp.] (tǿngkhadī) EN: be accused (with) ; be sued ; be charged (with) ; be prosecuted ; be involved in litigation ; be under prosecution   FR: être inculpé ; être poursuivi en justice

CMU English Pronouncing Dictionary
PROSECUTE    P R AA1 S AH0 K Y UW2 T
PROSECUTED    P R AA1 S IH0 K Y UW2 T AH0 D
PROSECUTES    P R AA1 S IH0 K Y UW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prosecute    (v) (p r o1 s i k y uu t)
prosecuted    (v) (p r o1 s i k y uu t i d)
prosecutes    (v) (p r o1 s i k y uu t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
原告適格[げんこくてきかく, genkokutekikaku] (n) standing (of a legal case, e.g. whether there are grounds to prosecute) [Add to Longdo]
公訴時効[こうそじこう, kousojikou] (n) (legal) limitation; prescription of the right to prosecute an accused; statute of limitation [Add to Longdo]
親告罪[しんこくざい, shinkokuzai] (n) type of crime which requires a formal complaint from the victim in order to prosecute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prosecute \Pros"e*cute\, v. t. [imp. & p. p. {Prosecuted}; p.
   pr. & vb. n. {Prosecuting}.] [L. prosecutus, p. p. of
   prosequi to follow, pursue. See {Pursue}.]
   [1913 Webster]
   1. To follow or pursue with a view to reach, execute, or
    accomplish; to endeavor to obtain or complete; to carry
    on; to continue; as, to prosecute a scheme, hope, or
    claim.
    [1913 Webster]
 
       I am beloved Hermia;
       Why should not I, then, prosecute my right ? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To seek to obtain by legal process; as, to prosecute a
    right or a claim in a court of law.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) To pursue with the intention of punishing; to accuse
    of some crime or breach of law, or to pursue for redress
    or punishment, before a legal tribunal; to proceed against
    judicially; as, to prosecute a man for trespass, or for a
    riot.
    [1913 Webster]
 
       To acquit themselves and prosecute their foes.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prosecute \Pros"e*cute\, v. i.
   1. To follow after. [Obs.] --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To institute and carry on a legal prosecution; as,
    to prosecute for public offenses. --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prosecute
   v 1: conduct a prosecution in a court of law
   2: bring a criminal action against (in a trial); "The State of
     California prosecuted O.J. Simpson" [ant: {defend},
     {represent}]
   3: carry out or participate in an activity; be involved in; "She
     pursued many activities"; "They engaged in a discussion"
     [syn: {prosecute}, {engage}, {pursue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top