Search result for

prose

(116 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prose-, *prose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prose[N] ร้อยแก้ว, See also: ความเรียง, Syn. composition, exposition
prose[N] ข้อความที่จืดชืด
prose[ADJ] ที่เป็นร้อยแก้ว, See also: ที่เป็นความเรียง
prose[ADJ] น่าเบื่อ
proser[N] ผู้มีท่าทางน่าเบื่อ
prosecute[VT] ปฏิบัติให้ลุล่วง, See also: ทำให้ลุล่วง, Syn. continue, execute, finish
prosecute[VT] ฟ้องร้อง, Syn. contest, bring to justice
prosecute[VI] ดำเนินคดี
proselyte[N] ผู้เปลี่ยนศาสนา, See also: สาวก, สานุศิษย์, Syn. neophyte, disciple
proselyte[VI] ู้เปลี่ยนศาสนา, Syn. convert

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prose(โพรซ) n. ร้อยแก้ว,สำนวนหรือถ้อยคำที่ไม่ใช่โครง กลอน ฉันท์ กาพย์,ข้อความที่จืดชืดที่น่าเบื่อ,การขับร้องต่อ. adj. เกี่ยวกับ prose,จืดชืด,ธรรมดาvt.เขียนร้อยแก้ว,เขียนปกิณกะ
prosecute(พรอส'ซิคิวทฺ) vt. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ปฏิบัติ,ดำเนินถึงที่สุด. vi. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ทำหน้าที่เป็นอัยการ., See also: prosecutability adj., Syn. pursue,sue
prosecuting attorneyn. อัยการ
prosecution(พรอสซิคิว'เชิน) n. การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี,การดำเนินถึงที่สุด
prosecutor(พรอส'ซะคิวเทอะ) n. อัยการ,ผู้ฟ้องร้อง,โจทก์
proselyte(พรอส'ซิไลทฺ) n. ผู้เปลี่ยนศาสนา,ผู้เปลี่ยนลัทธิ,ผู้เปลี่ยนความเลื่อมใส. vi.,vt. เปลี่ยนศาสนา,เปลี่ยนลัทธิ,เปลี่ยนความเลื่อมใส
proselytise(พรอส'ซะลิไทซ) vt.,vi. เปลี่ยนศาสนา,เปลี่ยนลัทธิ,เปลี่ยนความเลื่อมใส., See also: proselytiser,proselytizer n., Syn. convert,persuade
proselytize(พรอส'ซะลิไทซ) vt.,vi. เปลี่ยนศาสนา,เปลี่ยนลัทธิ,เปลี่ยนความเลื่อมใส., See also: proselytiser,proselytizer n., Syn. convert,persuade
proser(โพร'เซอะ) n. นักร้อยแก้ว,ผู้ประพันธ์ร้อยแก้ว,ผู้พูดเป็นร้อยแก้ว
public prosecutorn. อัยการ

English-Thai: Nontri Dictionary
prose(n) ร้อยแก้ว,ความน่าเบื่อ
prosecute(vt) ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,เรียกร้องสิทธิ์
prosecution(n) การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี,การเรียกร้องสิทธิ์
prosecutor(n) ผู้ฟ้องร้อง,อัยการ,โจทก์
proselyte(n) ผู้เปลี่ยนศาสนา,ผู้เปลี่ยนลัทธิ
proselyte(vt) ทำให้เปลี่ยนใจ,ทำให้เปลี่ยนศาสนา,ทำให้เปลี่ยนลัทธิ
uprose(vi) pt ของ uprise

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proseร้อยแก้ว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
prose poemบทกวีร้อยแก้ว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecutionการฟ้องคดีอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecutionการฟ้องคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecution clauseข้อกำหนดการฟ้องคดี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecutor, public; public prosecutorพนักงานอัยการ, อัยการแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecutor, public; public prosecutorพนักงานอัยการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosencephalon; forebrainสมองส่วนหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prosecutionการฟ้องคดีอาญา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The public prosecutor won't move... and the home office doesn't want to know.อัยการก็ทำอะไรไม่ได้ และสำนักงานใหญ่ก็ไม่อยากรับรู้ The Bank Job (2008)
And an officially signed document guaranteeing we won't be prosecuted and we won't be pursued.แล้วก็มีเอกสารลงนามอย่างเป็นทางการ รับประกันว่าเราจะไม่ถูกดำเนินคดี แล้วก็ไม่มีการไล่ตาม The Bank Job (2008)
You know the arrangements and you agree to our new identities and immunity from prosecution?คุณรู้ที่เตรียมการ และคุณยินยอมที่จะให้ตัวตนเราใหม่ และก็การรอดพ้นจากการดำเนินคดี The Bank Job (2008)
Your prosedure is still on schedule Tomorrow, be sure to getกำหนดการผ่าตัดของคุณยังอยู่ในตารางนัด พรุ่งนี้นะ The Eye (2008)
The prosecution's over.แต่เราทำอะไรมันไม่ได้ The Dark Knight (2008)
Harvey's prosecution, everything he fought for undone.ความผิดของฮาร์วี่ ทำให้ทุกอย่างที่เขาสู้มา สูญเปล่า The Dark Knight (2008)
In the future, when you become a judge or prosecutor...ในอนาคต, ตอนที่เธอเป็นผู้พิพากษา หรือ อัยการ... Episode #1.7 (2008)
Your dream of making Lee Dong Wook a prosecutor...ความฝันขอเธอ, ที่จะทำให้ อีดงอุคเป็นอัยการ... Episode #1.8 (2008)
I want to show these pictures to the government, so these can aid them in their prosecution.ฉันต้องการแสดงรูปพวกนี้ใหักับทางรัฐบาล, เพื่อที่ จะได้ช่วยพวกเขา ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย Episode #1.9 (2008)
PROSECUTOR:อัยการ : Changeling (2008)
Be that as it may, the direct consequences of your actions would have been that two of the convicted burglars would have escaped criminal prosecution.มันอาจมีผลที่ตามมา ในทางตรง จากการลงมือทำลงไปของท่าน ที่โจรย่องเบาสองคน Frost/Nixon (2008)
Because David had succeeded on that final day in getting, for a fleeting moment, what no investigative journalist, no state prosecutor, no judiciary committee or political enemy had managed to get.เพราะว่า เดวิดได้ประสบความสำเร็จ ในวันสุดท้ัายวันนั้น ในช่วงเวลาเสี้ยวหนึ่ง ที่เขาได้ทำ ในสิ่งที่ไม่เคยมีนักข่าวคนไหน Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proseA loophole in the law allowed him to escape prosecution.
proseA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
proseHe isn't a poet; he's a prose writer.
proseThat poem mixes prose with poetry.
proseThe prosecution condemned the defendant for kidnapping a child.
proseThe prosecutor asked me a leading question.
proseThis poem reads like a piece of prose.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานประพันธ์[N] poetry, See also: prose, poem, Syn. งานเขียน, บทประพันธ์, Example: ภาพของชาวบ้านในชนบทไทยในงานประพันธ์ที่เขียนโดยคนเมืองมักเน้นหนักที่ความเชื่ออย่างงมงายไร้เหตุผล
ร้อยแก้ว[N] prose, Syn. ความเรียง, Ant. ร้อยกรอง, Example: พระมหาสมณเจ้าองค์นี้ได้ทรงนิพนธ์หนังสือทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองไว้มากมาย, Thai definition: ความเรียงที่สละสลวยไพเราะเหมาะเจาะด้วยเสียงและความหมาย
อัยการ[N] prosecutor, See also: prosecuting attorney, Example: ทนายจำเลยค้านคำถามของอัยการในการพิจารณคดีที่ศาล, Thai definition: เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ทั้งนี้จะเป็นข้าราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดหรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอำนาจเช่นนั้นก็ได้
ฟ้องคดี[V] prosecute, Syn. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, Example: เขาน่าจะฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายกับผู้สั่งยิงประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ, Thai definition: กล่าวโทษผู้อื่นต่อศาลสถิตยุติธรรม
กลอนเปล่า[N] prose poem, See also: blank verse, Example: ความไพเราะของบทกวีไม่มีเหลือร่องรอยกลายเป็นกลอนเปล่าที่เปล่าไปหมดทั้งถ้อยคำ และความคิด, Count unit: คำ, บท
การฟ้องร้อง[N] accusation, See also: prosecution, charge, informing against, suing, bringing a suit against, filing a suit agai, Syn. การร้องทุกข์, Example: กฎหมายของฟิลิปปินส์ได้ระบุชัดไว้ว่าการฟ้องร้องจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนำตัวจำเลยมาขึ้นศาลด้วยเท่านั้น
ดำเนินคดี[V] sue, See also: prosecute, charge, indict, go to court, Syn. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, ฟ้องร้องคดี, Example: เขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดในครอบครอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
ดำเนินคดี[v. exp.] (damnoēnkhadī) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings   FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute   FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser   FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
การดำเนินคดี[n.] (kān damnoēnkhadī) EN: proceedings ; prosecution ; legal proceedings ; judicial proceedings   
การฟ้อง[n.] (kān føng) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against   FR: accusation [f] ; charge [f]
การฟ้องคดีอาญา[n. exp.] (kān føng khadī āyā) EN: criminal prosecution ; criminal action ; prosecution   
การฟ้องร้อง[n.] (kān føngrøng) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against   
การฟ้องเท็จ[n. exp.] (kān føng thet) EN: malicious prosecution   
คำสั่งไม่ฟ้องคดี[n. exp.] (khamsang mai føng khadī) EN: nolle prosequi   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROSE    P R OW1 Z
PROSEK    P R OW1 S EH0 K
PROSERV    P R OW1 S ER2 V
PROSECUTE    P R AA1 S AH0 K Y UW2 T
PROSECUTOR    P R AA1 S IH0 K Y UW2 T ER0
PROSERPINA    P R OW0 S ER1 P AH0 N AH0
PROSECUTES    P R AA1 S IH0 K Y UW2 T S
PROSECUTED    P R AA1 S IH0 K Y UW2 T AH0 D
PROSECUTION    P R AA2 S AH0 K Y UW1 SH AH0 N
PROSELYTIZE    P R AA1 S AH0 L AH0 T AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prose    (n) (p r ou1 z)
prosecute    (v) (p r o1 s i k y uu t)
proselyte    (n) (p r o1 s @ l ai t)
prosecuted    (v) (p r o1 s i k y uu t i d)
prosecutes    (v) (p r o1 s i k y uu t s)
prosecutor    (n) (p r o1 s i k y uu t @ r)
proselytes    (n) (p r o1 s @ l ai t s)
prosecuting    (v) (p r o1 s i k y uu t i ng)
prosecution    (n) (p r o2 s i k y uu1 sh @ n)
prosecutors    (n) (p r o1 s i k y uu t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Proselytismus {m}proselytism [Add to Longdo]
Proseminar {n}proseminar; undergraduate seminar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プローズ[, puro-zu] (n) (obsc) (See 散文) prose [Add to Longdo]
ヤメ検;やめ検[ヤメけん(ヤメ検);やめけん(やめ検), yame ken ( yame ken ); yameken ( yame ken )] (n) (abbr) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; retired public prosecutor [Add to Longdo]
ヤメ検弁護士;やめ検弁護士[ヤメけんべんごし(ヤメ検弁護士);やめけんべんごし(やめ検弁護士), yame kenbengoshi ( yame ken bengoshi ); yamekenbengoshi ( yame ken bengoshi )] (n) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; prosecutor-turned-lawyer [Add to Longdo]
雅馴[がじゅん, gajun] (n,adj-na) refined (prose, etc.) [Add to Longdo]
起訴[きそ, kiso] (n,vs,adj-no) prosecution; indictment; (P) [Add to Longdo]
求刑[きゅうけい, kyuukei] (n,vs,adj-no) prosecution; recommended sentence; prosecution's demand for punishment; (P) [Add to Longdo]
区検[くけん, kuken] (n) local prosecutor [Add to Longdo]
区検察庁[くけんさつちょう, kukensatsuchou] (n) a ward's public prosector's office [Add to Longdo]
検察[けんさつ, kensatsu] (n,vs) examination; prosecutor; (P) [Add to Longdo]
検察官[けんさつかん, kensatsukan] (n) public prosecutor; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散文[sǎn wén, ㄙㄢˇ ㄨㄣˊ, ] prose; essay [Add to Longdo]
散文诗[sǎn wén shī, ㄙㄢˇ ㄨㄣˊ ㄕ, / ] prose poem [Add to Longdo]
检察院[jiǎn chá yuàn, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄩㄢˋ, / ] prosecutor's office; procuratorate [Add to Longdo]
检控官[jiǎn kòng guān, ㄐㄧㄢˇ ㄎㄨㄥˋ ㄍㄨㄢ, / ] prosecutor; procurator [Add to Longdo]
起诉员[qǐ sù yuán, ㄑㄧˇ ㄙㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] prosecutor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prose \Prose\, a.
   1. Pertaining to, or composed of, prose; not in verse; as,
    prose composition.
    [1913 Webster]
 
   2. Possessing or exhibiting unpoetical characteristics;
    plain; dull; prosaic; as, the prose duties of life.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prose \Prose\, v. t. [imp. & p. p. {Prosed}; p. pr. & vb. n.
   {Prosing}.]
   1. To write in prose.
    [1913 Webster]
 
   2. To write or repeat in a dull, tedious, or prosy way.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prose \Prose\, v. i.
   1. To write prose.
    [1913 Webster]
 
       Prosing or versing, but chiefly this latter.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prose \Prose\, n. [F. prose, L. prosa, fr. prorsus, prosus,
   straight forward, straight on, for proversus; pro forward +
   versus, p. p. of vertere to turn. See {Verse}.]
   1. The ordinary language of men in speaking or writing;
    language not cast in poetical measure or rhythm; --
    contradistinguished from verse, or metrical composition.
    [1913 Webster]
 
       I speak in prose, and let him rymes make. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Things unattempted yet in prose or rhyme. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I wish our clever young poets would remember my
       homely definitions of prose and poetry, that is;
       prose -- words in their best order; poetry -- the
       best order.              --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, language which evinces little imagination or
    animation; dull and commonplace discourse.
    [1913 Webster]
 
   3. (R. C. Ch.) A hymn with no regular meter, sometimes
    introduced into the Mass. See {Sequence}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prose
   n 1: ordinary writing as distinguished from verse
   2: matter of fact, commonplace, or dull expression

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top