หรือคุณหมายถึง proprietreß?
Search result for

proprietress

(17 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proprietress-, *proprietress*, proprietres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proprietress[N] เจ้าของที่เป็นผู้หญิง, See also: hostess; landlady

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proprietress(โพรไพร'อะทริส) n. เจ้าของผู้เป็นหญิง,ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่เป็นหญิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าของ[n.] (jaokhøng) EN: owner ; proprietor ; proprietress   FR: propriétaire [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; détenteur [m] ; détentrice [f] ; possesseur [m]
นายห้าง[n. exp.] (nāi hāng) EN: business manager ; business proprietor ; proprietor ; proprietress ; big boss ; shopkeeper   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proprietress    (n) (p r @1 p r ai1 @ t r i s)
proprietresses    (n) (p r @1 p r ai1 @ t r i s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ママ[, mama] (n) (1) Mama; (2) female proprietress (of a bar, etc.); (P) [Add to Longdo]
若女将[わかおかみ, wakaokami] (n) proprietress-to-be of a Japanese inn or restaurant [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) [Add to Longdo]
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest [Add to Longdo]
主人(P);主(P)[しゅじん, shujin] (n,adj-no) (1) (See ご主人) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; (2) one's husband; (3) (one's) employer; (one's) master; (4) host; hostess; (P) [Add to Longdo]
女主[おんなあるじ, onnaaruji] (n) female owner; proprietress; landlady [Add to Longdo]
女主人[おんなしゅじん, onnashujin] (n) mistress (of the house); hostess; landlady; proprietress [Add to Longdo]
女将[おかみ;じょしょう, okami ; joshou] (n) mistress; landlady; hostess; proprietress [Add to Longdo]
大女将[おおおかみ, oookami] (n) senior proprietress (hostess) of a Japanese inn or restaurant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Proprietress \Pro*pri"e*tress\, n.
     A female proprietor.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  proprietress
      n 1: a woman proprietor

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top