Search result for

proprietor

(56 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proprietor-, *proprietor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proprietor[N] เจ้าของ, See also: ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์, Syn. owner, master, proprietary
proprietorship[N] ความเป็นเจ้าของ, Syn. ownership

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proprietor(โพรไพร'อิเทอะ) n. เจ้าของ,ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์., See also: proprietorship n.
peasant proprietorn. ชาวไร่ชาวนาที่เป็นเจ้าของนาเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
proprietor(n) เจ้าของ,ผู้มีกรรมสิทธิ์,ผู้ครอบครอง
proprietorship(n) ความเป็นเจ้าของ,ความมีกรรมสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proprietorเจ้าของทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proprietorshipความเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ผู้เดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proprietorผู้ประกอบการ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- i'm joseph sullivan, proprietor.ผมโจเซฟ ซัลวิลัน เป็นเจ้าของกิจการ Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
It's part of an unlikely scenario that involves sleepwalking and a 24-hour flower mart with a less-than- vigilant proprietor.ฉันก็อาจจะเดินละเมอ ไปยังตลาดดอกไม้ที่เปิดทั้งคืน โดยไม่มียามห้ามปราม The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
Well, not only did Alexis find this exquisite little number, we were completely charmed by the proprietor...ก็ไม่เพียงแต่อเล็กซิส จะได้ชุดถูกใจนี่นะ เรายังได้พบกับเจ้าของร้านเจ้าเสน่ห์ Til Death Do Us Part (2012)
No one ... and as the proprietor of this way stationไม่มีใครทั้งนั้น ในฐานะ เจ้าของบาร์แห่งนี้ The Kenzi Scale (2013)
My new handler is looking for the proprietor of Little Star Merchandise.ผู้ดูแลใหม่ฉันกำลังมองหาเจ้าของ ของกิจการลิตเทิ้ลสตาร์ Out of the Frying Pan (2013)
The portrait in your room depicts you alongside Lord Thomas Hamilton, son of Alfred Hamilton, the lord proprietor of these Bahama Islands.รูปภาพที่อยู่ในห้องนอนของเจ้า บรรยายให้เห็นภาพเจ้า เป็นภริยาของท่านลอร์ดโทมัส แฮมิลตัน โอรสแห่งอัลเฟรด แฮมิลตัน IV. (2014)
Do you think it right that a newspaper proprietor, a private individual, and in fact a foreign national, should have such regular access to our Prime Minister?คุณคิดว่ามันถูกต้องเหรอ ที่เจ้าของหนังสือพิมพ์ องค์กรเอกชนทั้งยังต่างชาติ ควรจะได้รับการเข้าพบท่านนายกเป็นประจำได้หรอ His Last Vow (2014)
Well, I've been trying to talk to all the proprietors in the area.คือ ฉันพยายามคุย กับเจ้าของกิจการละแวกนี้ The Cobbler (2014)
I am Sunil Indrajit Kapoor, owner and proprietor of this great and sincerely profitable hotel.ผมสุนิล อินทรจิต คาปูร์ เจ้าของโรงแรม ที่แสวงหากำไรอย่างจริงใจแห่งนี้ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
No need to tell the proprietor about this. He's not the fastest fox in the forest.ไม่ต้องบอกเจ้าของหรอก เขาดูไม่ฉลาดทันคนเท่าไหร่ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
And also because the new proprietor is quite handsome.เจ้าของใหม่ก็หล่อดีด้วย The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
Devil, don't shoot. I'm the proprietor.ปีศาจไม่ได้ยิง ฉันเจ้าของ The Magnificent Seven (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proprietorThe proprietor of the store worked at the head of his employees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าของกิจการ[N] proprietor, See also: owner, title-holder, Example: ผู้หญิงคนนั้นเป็นเจ้าของกิจการส่งออกเสื้อผ้าไปต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองใช้สอยประโยชน์ ในการงานที่ตนประกอบ
เจ้าของ[N] owner, See also: proprietor, proprietress, Syn. ผู้ครอบครอง, Example: เขาเป็นเจ้าของกิจการสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีสิทธิครอบครอง ใช้สอย เก็บผลประโยชน์ และจำหน่ายทรัพย์สิน, ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน, Notes: (กฎหมาย)
นายห้าง[N] proprietor, See also: shopkeeper, owner, Syn. เจ้าของห้าง, เถ้าแก่, Example: นายห้างอนุญาตให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงสงกรานต์ได้, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าของกิจการร้านค้าขนาดใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าของ[n.] (jaokhøng) EN: owner ; proprietor ; proprietress   FR: propriétaire [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; détenteur [m] ; détentrice [f] ; possesseur [m]
เจ้าของกิจการ[n. exp.] (jaokhøng kitjakān) EN: proprietor ; owner ; title-holder   
เจ้าของธุรกิจ[n. exp.] (jaokhøng thurakit) EN: proprietor   
เจ้าทรัพย์[n. exp.] (jao sap) EN: proprietor   
ความเป็นเจ้าของ[n.] (khwām pen jaokhøng) EN: ownership ; proprietorship   
กิจการเจ้าของคนเดียว[n. exp.] (kitjakān jaokhøng khon dīo) EN: sole proprietorship   
นายห้าง[n. exp.] (nāi hāng) EN: business manager ; business proprietor ; proprietor ; proprietress ; big boss ; shopkeeper   
ผู้ว่าจ้าง[n.] (phūwājāng) EN: employer ; boss ; proprietor   FR: employeur [m] ; employeuse [f]
ธนบดี[n.] (thanabodī) EN: owner of wealth ; lord of wealth ; proprietor ; rich man ; millionaire ; capitalist ; banker ; financier   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROPRIETOR    P R AH0 P R AY1 AH0 T ER0
PROPRIETORS    P R AH0 P R AY1 AH0 T ER0 Z
PROPRIETOR'S    P R AH0 P R AY1 AH0 T ER0 Z
PROPRIETORSHIP    P R AH0 P R AY1 AH0 T ER0 SH IH2 P
PROPRIETORSHIPS    P R AH0 P R AY1 AH0 T ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proprietor    (n) (p r @1 p r ai1 @ t @ r)
proprietors    (n) (p r @1 p r ai1 @ t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inhaber {m}; Inhaberin {f}; Besitzer {m}; Besitzerin {f} | gemeinsame Inhaberproprietor | joint proprietors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マスター(P);マスタ[, masuta-(P); masuta] (vs) (1) to master; to learn; (n) (2) proprietor; manager; bar-owner; (3) master (e.g. arts, science); (P) [Add to Longdo]
経営者[けいえいしゃ, keieisha] (n) manager; proprietor; (P) [Add to Longdo]
個人企業[こじんきぎょう, kojinkigyou] (n) one-man business; sole proprietorship; owner-managed enterprise [Add to Longdo]
校主[こうしゅ, koushu] (n) proprietor of a school [Add to Longdo]
座元[ざもと, zamoto] (n) theater proprietor; theatre proprietor; producer [Add to Longdo]
持ち主(P);持主[もちぬし, mochinushi] (n) owner; proprietor; (P) [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) [Add to Longdo]
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest [Add to Longdo]
主人(P);主(P)[しゅじん, shujin] (n,adj-no) (1) (See ご主人) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; (2) one's husband; (3) (one's) employer; (one's) master; (4) host; hostess; (P) [Add to Longdo]
所有権[しょゆうけん, shoyuuken] (n) ownership; dominion; ownership rights; proprietorship; property rights; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
店家[diàn jiā, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, ] proprietor of a shop or restaurant; landlord [Add to Longdo]
所有者[suǒ yǒu zhě, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄓㄜˇ, ] proprietor; owner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proprietor \Pro*pri"e*tor\, n. [For older proprietary: cf. F.
   propri['e]tarie.]
   One who has the legal right or exclusive title to anything,
   whether in possession or not; an owner; as, the proprietor of
   farm or of a mill.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proprietor
   n 1: (law) someone who owns (is legal possessor of) a business;
      "he is the owner of a chain of restaurants" [syn: {owner},
      {proprietor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top