หรือคุณหมายถึง propheteß?
Search result for

prophetess

(8 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prophetess-, *prophetess*, prophetes
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prophetess(พรอฟ'ฟิทเทส) n. prophet (ดู) ที่เป็นหญิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Prophetess is a mercantile vessel, not an underground railroad for escaping slaves.Τhаnk yоu. Τhаnk yоu, Αbbеѕѕ. Τhаnk yоu. Cloud Atlas (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROPHETESS    P R AA1 F AH0 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prophetess    (n) (p r o1 f i t e s)
prophetesses    (n) (p r o1 f i t e s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prophetin {f} | Prophetinnen {pl}prophetess | prophetesses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prophetess \Proph"et*ess\, n. [Cf. F. proph['e]tesse, L.
   prophetissa.]
   A female prophet.
   [1913 Webster] Prophetic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prophetess
   n 1: a woman prophet

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top