Search result for

prophet

(66 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prophet-, *prophet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prophet[N] ศาสดา, See also: ผู้เผยแพร่
prophet[N] ผู้รู้เหตุการณ์ภายหน้า, See also: ผู้ทำนาย, Syn. seer, sorcerer, forecaster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prophet(พรอฟ'ฟิท) n. ผู้ทำนาย,ผู้พยากรณ์,ผู้ที่พระเจ้าดลใจมาสอนมนุษย์,ผู้เผยแพร่,ผู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า. -Phr. (the Prophet โมฮัมมัด) (ทูตสวรรค์หรือศาสดาของศาสนาอิสลาม), See also: prophethood n., Syn. seer,predictor
prophetess(พรอฟ'ฟิทเทส) n. prophet (ดู) ที่เป็นหญิง
prophetic(พระเฟท'ทิค) adj. เกี่ยวกับผู้ทำนาย,เกี่ยวกับการทำนาย,เป็นลาง (โดยเฉพาะลางร้าย) ., See also: prophetically adv. -S .prescient

English-Thai: Nontri Dictionary
prophet(n) ผู้ทำนาย,ผู้พยากรณ์,หมอดู,โหร,ผู้วิเศษ
prophetic(adj) เกี่ยวกับการทำนาย,เกี่ยวกับการพยากรณ์,เป็นลาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prophet (n ) ศาสดาพยากรณ์, ตัวแทนที่พระเจ้าทรงเลือกเพื่อเป็นกระบอกเสียงของพระองค์บนแผ่นดินโลก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The calling to be a prophet.การเรียกหา คำพยากรณ์ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Your place will be directly below the prophets.นายจะได้ขึ้นไปอยู่กับพระคำสอนเลย The Breath (2009)
and another lesser circle prophet to each wanderer.และอีกวงหนึ่งที่เล็กกว่า หมุนไปรอบๆดาวแต่ละดวง Agora (2009)
He's a prophet of the lord.เขาคือประกาศกของพระเจ้า The Monster at the End of This Book (2009)
Whoa, whoa, what? This guy, a prophet?เดี๋ยวๆ ว่าไงนะ หมอนี่เนี่ยนะประกาศก ? The Monster at the End of This Book (2009)
I mean, writing yourself into the story is one thing, but as a prophet?ใส่ตัวเองลงในไปนิยายตัวเองก็เรื่องนึง แต่แ่ต่งให้ตัวเองเป็นประกาศกด้วยเนี่ยนะ ? The Monster at the End of This Book (2009)
I don't know how prophets are chosen.ข้าไม่รู้ว่าประกาศกถูกเลือกยังไง The Monster at the End of This Book (2009)
What the prophet has writtenสิ่งที่ประกาศกเขียนถึงแล้ว The Monster at the End of This Book (2009)
He's a prophet.หมอนั่นเป็นประกาศก The Monster at the End of This Book (2009)
Prophets are very special.ประกาศกเป็นบุคคลพิเศษ The Monster at the End of This Book (2009)
If anything threatens a prophet,ถ้ามีอะไรมาคุกคามประกาศก The Monster at the End of This Book (2009)
And these archangels, they're tied to prophets?และอัครเทวดาพวกนี้ ก็คอยดูแลประกาศกอยู่สินะ ? The Monster at the End of This Book (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prophetAre you the prophet?
prophetOnce in a while, the prophet indulges in fantasy.
prophetProphets have been forecasting the end of the world for centuries.
prophetWhy then do you baptize if you are not the Christ, nor Elijah, nor the Prophet?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาสดา[N] prophet, See also: teacher, savant, instructor, tutor, master, religious founder, Ant. สาวก, Example: ศาสนาฮินดูและชินโตไม่มีศาสดา แต่คนก็ยังนับถือว่าเป็นศาสนา, Count unit: ท่าน, องค์, Thai definition: อาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน โดยเฉพาะผู้ตั้งลัทธิศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผู้ทำนาย[N] prophet, See also: predictor, soothsayer, forecaster, diviner, oracle, sibyl, Syn. ผู้พยากรณ์, Example: เขาเชื่อผู้ทำนายหลายคนที่ทักว่า ตึกที่กำลังจะสร้างจะนำรายได้เป็นกอบเป็นกำมาให้เขา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่บอกเหตุการณ์หรือความเป็นไปที่จะเกิดในภายภาคหน้า
ศาสดาพยากรณ์[N] prophet, See also: professor of forecast, Syn. ผู้ทำนาย, ผู้พยากรณ์, Example: โมเสสเป็นศาสดาพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าศาสดาพยากรณ์อื่นๆ, Count unit: ท่าน, องค์
โชคลาง[N] omen (of one's); fortune; luck, See also: prophetic sign, Syn. โชค, Example: ความเชื่อในทางไสยศาสตร์ โชคลางและโหราศาสตร์สังคมไทยดั้งเดิมในอดีตมีความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชคลาง[n.] (chōklāng) EN: omen ; fortune ; luck ; prophetic sign   
นักพยากรณ์[n.] (nakphayākøn) EN: prophet   FR: prophète [m]
พยากรณ์[v.] (phayākøn) EN: forecast ; predict ; forecast ; foretell ; prophesy ; divine   FR: prédire ; prévoir ; pronostiquer ; deviner ; prophétiser
ผู้ทำนาย[n.] (phū thamnāi) EN: prophet   FR: prophète [m]
รอซูล [n.] (røsūn) EN: prophet   FR: prophète [m]
ศาสดา[n.] (sātsadā) EN: prophet ; founder of a religion ; religious prophet   FR: prophète [m] ; fondateur d'une religion [m]
ศาสนทูต[n.] (sātsanathūt) FR: prophète [m]
ทำนาย[v.] (thamnāi) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination   FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser

CMU English Pronouncing Dictionary
PROPHET    P R AA1 F AH0 T
PROPHETS    P R AA1 F AH0 T S
PROPHETIC    P R AH0 F EH1 T IH0 K
PROPHETESS    P R AA1 F AH0 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prophet    (n) (p r o1 f i t)
prophets    (n) (p r o1 f i t s)
prophetic    (j) (p r @1 f e1 t i k)
prophetess    (n) (p r o1 f i t e s)
prophetical    (j) (p r @1 f e1 t i k l)
prophetesses    (n) (p r o1 f i t e s i z)
prophetically    (a) (p r @1 f e1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prophet {m}predictor [Add to Longdo]
Prophet {m} | Propheten {pl}seer | seers [Add to Longdo]
Prophet {m}; Weissager {m}prophet [Add to Longdo]
Prophetin {f} | Prophetinnen {pl}prophetess | prophetesses [Add to Longdo]
Weissager {m} | Weissager {pl}prophet | prophets [Add to Longdo]
prophetischpredictive [Add to Longdo]
prophetischprophetic; prophetical [Add to Longdo]
prophetisch {adv}predictively [Add to Longdo]
prophetisch {adv}prophetically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スンナ[, sunna] (n) Sunna (collection of recorded words and actions of the prophet Muhammad) (ara [Add to Longdo]
予知夢[よちむ, yochimu] (n) precognitive dream; foresight dream; prophetic dream [Add to Longdo]
預言者;予言者[よげんしゃ, yogensha] (n) prophet; predictor; prognosticator [Add to Longdo]
預言書[よげんしょ, yogensho] (n) prophetic writing (e.g. Biblical); written prophesy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先知[xiān zhī, ㄒㄧㄢ ㄓ, ] prophet, #22,700 [Add to Longdo]
预言家[yù yán jiā, ㄩˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄚ, / ] prophet, #61,929 [Add to Longdo]
穆圣[Mù shèng, ㄇㄨˋ ㄕㄥˋ, / ] Prophet Muhammad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prophet \Proph"et\, n. [F. proph[`e]te, L. propheta, fr. Gr. ?,
   literally, one who speaks for another, especially, one who
   speaks for a god an interprets his will to man, fr. ? to say
   beforehand; ? for, before + ? to say or speak. See {Fame}. ]
   [1913 Webster]
   1. One who prophesies, or foretells events; a predicter; a
    foreteller.
    [1913 Webster]
 
   2. One inspired or instructed by God to speak in his name, or
    announce future events, as, Moses, Elijah, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. An interpreter; a spokesman. [R.] --Ex. vii. 1.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) A mantis.
    [1913 Webster]
 
   {School of the prophets} (Anc. Jewish Hist.), a school or
    college in which young men were educated and trained for
    public teachers or members of the prophetic order. These
    students were called sons of the prophets.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prophet
   n 1: an authoritative person who divines the future [syn:
      {prophet}, {prophesier}, {oracle}, {seer}, {vaticinator}]
   2: someone who speaks by divine inspiration; someone who is an
     interpreter of the will of God

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Prophet [proːfeːt] (n) , s.(m )
   predictor; prophet; seer
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top