Search result for

propagate

(42 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -propagate-, *propagate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
propagate[VT] ทำให้แพร่พันธุ์
propagate[VI] แพร่พันธุ์
propagate[VT] แพร่ข่าว
propagate[VT] ถ่ายทอดเสียงหรือภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
propagate(พรอพ'พะเกท) vt. เผยแพร่,แพร่พันธ์,แพร่ข่าว,เพิ่ม,เพิ่มทวี,ถ่ายทอด. vi. แพร่พันธุ์,เพิ่มทวี., See also: propagative adj. propagator n. propagatory,adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
propagate(vt) โฆษณาชวนเชื่อ,เผยแพร่,เผยแผ่,ถ่ายทอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
propagate๑. แผ่๒. แพร่ขยาย๓. แพร่พันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
propagated thrombusลิ่มเลือดแพร่ขยาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
During million years the life propagated for the planet, and in a very brief time, the time of a human life, the balances of the nature that we believed immutable, they broke.นานนับหลายล้านปี ชีวิตแผ่ขยายทั่วดาวของเราดวงนี้ ในระยะเวลาที่สั้นมาก Oceans (2009)
To propagate the bloodline.เพื่อขยายเผ่าพันธุ์ของเรา You Smell Like Dinner (2011)
Each seed in its DNA carries a story, the character and destiny of the next dandelion-- life propagates by retelling its story.เมล็ดพันธุ์ในดีเอ็นเอของ แต่ละคนดำเนินเรื่อง ตัวอักษรและชะตากรรม ของแดนดิไลอันต่อไป ชีวิตแพร่กระจายโดย การบอกเล่าเรื่องราวของ The Immortals (2014)
Life would then propagate, like a slow chain reaction, through the entire galaxy.ชีวิตก็จะแพร่กระจาย เหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ช้า ผ่านกาแลคซีทั้งหมด The Immortals (2014)
We argue that Irving deliberately subordinated the truth in order to propagate anti-Semitism and engender sympathy for the Third Reich.เรายืนยันว่าเออร์วิงด้อยสิทธิจง ใจความจริง เพื่อเผยแพร่การต่อต้านชาวยิว และก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ สำหรับ Third Reich Denial (2016)
He made a hole in one on eight ! God bless Savannah and the men she propagates.ทำโฮลอินวันหลุม 8 ลูกซาวันน่าห์ของเรา The Legend of Bagger Vance (2000)
Improperly propagated.ข้อต่อรับน้ำหนักมากเกินไป Pilot (2005)
Improperly propagated?กระจายน้ำหนักอย่างถูกต้อง Pilot (2005)
It'd be a shame for the 8th wonder of the modern world to collapse because the stress is improperly propagated.เพราะน้ำหนักไม่ได้รับกระจายอย่างถูกต้อง กระจายอะไรถูกต้องนะ? Pilot (2005)
The blast wave initiated here, hit the bulkhead and propagated fore and aft along the path of least resistance until it hits this access hatch.ห่วยแตก. ตรวจสอบรถตู้ และรถนั่งเอนกประสงค์ ที่ขึ้นทะเบียนในรัฐ เมื่อเร็ว ๆนี้ ทั้งรถเช่า หรือ ขาย, Deja Vu (2006)
I tried hard to achieve you, every thing propagates to make me meet you!ผมพยายามอยากหนักเพื่อให้ได้พบคุณ, ทุกๆสิ่งจะกระจายข่าว ทำให้ผมได้พบกับคุณ! Om Shanti Om (2007)
You see, when the sound waves, they propagate, then it's like an...- รู้ไม๊ เมื่อคลื่นเสียง แพร่กระจายออกไป มันจะเหมือน... Spider-Man 3 (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขยายพันธุ์[V] breed, See also: propagate species, Syn. แพร่พันธุ์, เพาะพันธุ์, Example: ปลานิลขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติตลอดทั้งปี, Thai definition: ทำให้พันธุ์มีจำนวนมากขึ้น
โฆษณาชวนเชื่อ[V] propagate, See also: spread, Syn. เผยแพร่, Example: บริษัทเทปโฆษณาชวนเชื่อให้วัยรุ่นซื้อเทปจากบริษัท, Thai definition: การเผยแพร่ลัทธิความเชื่อ หรือความคิดเห็น ด้วยกลอุบายต่างๆ เพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้เห็นคล้อยตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยายพันธุ์[v. exp.] (khayāi phan) EN: breed ; propagate species   
โฆษณา[v.] (khōtsanā = khōsanā) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity   FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
ลือ[v.] (leū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely   FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
เผยแพร่[v.] (phoēiphraē) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize   FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter
แพร่[v.] (phraē) EN: spread ; spread out ; broadcast ; propagate ; disseminate   FR: répandre ; diffuser ; propager ; disséminer
แพร่พันธุ์[v.] (phraēphan) EN: breed ; multiply ; propagate   FR: se reproduire

CMU English Pronouncing Dictionary
PROPAGATE    P R AA1 P AH0 G EY2 T
PROPAGATED    P R AA1 P AH0 G EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
propagate    (v) (p r o1 p @ g ei t)
propagated    (v) (p r o1 p @ g ei t i d)
propagates    (v) (p r o1 p @ g ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
広まる(P);弘まる[ひろまる, hiromaru] (v5r,vi) to spread; to be propagated; (P) [Add to Longdo]
広める(P);弘める[ひろめる, hiromeru] (v1,vt) to broaden; to propagate; (P) [Add to Longdo]
伝える[つたえる, tsutaeru] (v1,vt) to convey; to report; to transmit; to communicate; to tell; to impart; to propagate; to teach; to bequeath; (P) [Add to Longdo]
賓頭盧[びんずる, binzuru] (n) {Buddh} Pindola; Pindola Bharadvaja (one of four Arhats asked by the Buddha to remain in the world to propagate Buddhist law) [Add to Longdo]
仏教を広める[ぶっきょうをひろめる, bukkyouwohiromeru] (exp,v1) to propagate Buddhism [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广传[guǎng chuán, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄨㄢˊ, 广 / ] propagate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Propagate \Prop"a*gate\, v. i.
   To have young or issue; to be produced or multiplied by
   generation, or by new shoots or plants; as, rabbits propagate
   rapidly.
   [1913 Webster]
 
      No need that thou
      Should'st propagate, already infinite.  --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Propagate \Prop"a*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Propagated}; p.
   pr. & vb. n. {Propagating}.] [L. propagatus, p. p. of
   propagare to propagate, akin to propages, propago, a layer of
   a plant, slip, shoot. See {Pro-}, and cf. {Pact}, {Prop},
   {Prune}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. To cause to continue or multiply by generation, or
    successive production; -- applied to animals and plants;
    as, to propagate a breed of horses or sheep; to propagate
    a species of fruit tree.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to spread to extend; to impel or continue forward
    in space; as, to propagate sound or light.
    [1913 Webster]
 
   3. To spread from person to person; to extend the knowledge
    of; to originate and spread; to carry from place to place;
    to disseminate; as, to propagate a story or report; to
    propagate the Christian religion.
    [1913 Webster]
 
       The infection was propagated insensibly. --De Foe.
    [1913 Webster]
 
   4. To multiply; to increase. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Griefs of mine own lie heavy in my breast,
       Which thou wilt propagate.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To generate; to produce.
    [1913 Webster]
 
       Motion propagated motion, and life threw off life.
                          --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To multiply; continue; increase; spread; diffuse;
     disseminate; promote.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 propagate
   v 1: transmit from one generation to the next; "propagate these
      characteristics"
   2: travel through the air; "sound and light propagate in this
     medium"
   3: transmit; "propagate sound or light through air"
   4: become distributed or widespread; "the infection spread";
     "Optimism spread among the population" [syn: {spread},
     {propagate}]
   5: transmit or cause to broaden or spread; "This great
     civilization was propagated throughout the land"
   6: cause to become widely known; "spread information";
     "circulate a rumor"; "broadcast the news" [syn: {circulate},
     {circularize}, {circularise}, {distribute}, {disseminate},
     {propagate}, {broadcast}, {spread}, {diffuse}, {disperse},
     {pass around}]
   7: cause to propagate, as by grafting or layering
   8: multiply sexually or asexually

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top