Search result for

pronounce

(83 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pronounce-, *pronounce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pronounce[VI] ประกาศ, Syn. proclaim, declare
pronounce[VT] ประกาศ, Syn. proclaim, declare
pronounce[VI] ออกเสียง, See also: เปล่งเสียง, Syn. articulate, enuciate
pronounce[VT] ออกเสียง, See also: เปล่งเสียง, Syn. articulate, enuciate
pronounced[ADJ] ที่เปล่งเสียง
pronounced[ADJ] ชัดเจน, Syn. clear, notable
pronounce for[PHRV] ตัดสินเพื่อ, Syn. pronounce against
pronouncement[N] การออกเสียง
pronouncement[N] คำแถลงการณ์, Syn. declaration, statement
pronounce against[PHRV] ตัดสิน, See also: พิพากษา, Syn. pronounce for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pronounce(พระเนาซฺ') vt. ออกเสียง,อ่าน,แถลง,ประกาศ,กล่าว,วินิจฉัย,ตัดสิน (คดี) ,ออกเสียง,แถลง,ประกาศ, See also: pronounceable adj. pronouncer n., Syn. enunciate
pronounced(พระเนาซฺทฺ') adj. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,เด็ดขาด,ซึ่งพูดออกมา., Syn. marked,-A. subtle
pronouncement(พระเนาซฺ'เมินทฺ) n. การประกาศ,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง,ข้อคิดเห็น ความเห็น,การออกเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
pronounce(vt) ประกาศ,แถลง,อ่าน,กล่าว,วินิจฉัย,ตัดสินคดี
pronouncement(n) การประกาศ,การกล่าว,คำวินิจฉัย,คำแถลง,ความคิดเห็น
mispronounce(vi) ออกเสียงผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pronouncementคำแถลง, คำชี้ขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I now pronounce you husband and wife.ขอแสดงความยินดีด้วย, เจมส์ โอลเซ่น, โคลอี้ ซัลลิแวน Committed (2008)
It is there for my duty to pronounce judgment.มันเป็นหน้าที่ของข้าที่จะประกาศคำพิพากษา The Mark of Nimueh (2008)
I now pronounce you husband and wife. At last...ฉันขอประกาศให้ คุณ เป็น เจ้าบ่าว และ เจ้าสาว Made of Honor (2008)
I now pronounce you husband and wife.ขอประกาศให้คุณทั้งสองเป็นสามี ภรรยากัน 500 Days of Summer (2009)
I can't even read it or pronounce the words.อ่านไม่ออกเลยอะ.. ออกเสียงไม่ได้เลยด้วยซ้ำ Invictus (2009)
Repeat the following sentences, literally, as they are pronounced.พูดตามประโยคนี้ ให้เหมือนที่ได้ยิน Drag Me to Hell (2009)
Although the investigation is still ongoing paramedics pronounced Daniels dead on the scene.การสืบสวนสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป แพทย์แถลงว่าแดนเนียลส์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ The Final Destination (2009)
However the hell you pronounce it. Methylamine.แม่งมึงเอ้ย เท่าไหร่นะ Down (2009)
But I ignored her, and then I heard, "I now pronounce you man and wife."' "I now pronounce you man and wife. Did You Hear About the Morgans? (2009)
It's a bitch to pronounce.มันออกเสียงยากจริงๆ VS. (2009)
I can only pronounce two of them, though.แต่ฉันอ่านออกแค่ 2 อย่าง Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
I hereby pronounce you a community.โอ้ ดีเลย ฉันชอบนะ Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pronounceAn Englishman would not pronounce it like that.
pronounceDo you know how to pronounce this word?
pronounceHe pronounces English word in Spanish fashion because he is Mexican.
pronounceHe pronounces English words in Spanish fashion because he is a Mexican.
pronounceHow do you pronounce this word?
pronounceHow do you pronounce your last name?
pronounceHow do you pronounce your name?
pronounceHow is the word pronounced?
pronounceI am not sure how to pronounce the word.
pronounceI can't find any logic to English spelling. T-O-G-H can be pronounced as fish. [Lie]
pronounceI can't tell you how to pronounce the word.
pronounceI don't know how to pronounce his name.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสก[V] recite an incantation over, See also: pronounce an incantation over, cast/put a spell on, Syn. ปลุกเสก, เสกเป่า, Example: พ่อหมอเริ่มเสกคาถาพร้อมกับพ่นน้ำมนตร์ให้เขาฟื้นขึ้นมา, Thai definition: ร่ายมนตร์หรือท่องคาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
เอ่ย[V] utter, See also: pronounce, say, speak, mention, express, articulate, Syn. เอื้อนเอ่ย, Example: เธอเอ่ยขึ้นก่อนที่ผมจะอ้าปากพูดอะไรเสียอีก, Thai definition: เปล่งเสียงพูด, เริ่มพูด
ออกเสียง[V] pronounce, See also: voice, sound, Syn. เปล่งเสียง, Example: ครูภาษาไทยสอนเด็กให้รัวลิ้นไว้เพื่อหัดออกเสียง ร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าน[v.] (ān) EN: pronounce   FR: prononcer
อ่านคำพิพากษาคดี[v. exp.] (ān khamphiphāksā khadī) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.)   
อ่านว่า[v. exp.] (ān wā) EN: be read ; be pronounced   FR: se lire ; se prononcer ; se dire ; prononcer
อ่านอย่างไร[v. exp.] (ān yāngrai) EN: how to pronounce ?   FR: comment doit-on prononcer ?
ให้ศีล[v. exp.] (hai sīn) EN: pronounce precepts   
กล่าว[n.] (klāo) EN: say ; speak ; talk ; deliver a speech ; remark ; utter ; pronounce ; state ; express ; mention ; declare   FR: dire ; prononcer ; parler ; déclarer ; proférer ; faire une déclaration ; énoncer
กล่าวคำตัดสิน[v. exp.] (klāo kham tatsin) EN: pronounce a judgement   
เอ่ย[v.] (oēi) EN: utter ; pronounce ; say ; speak ; mention ; express ; articulate   FR: s'exclamer ; proférer
ออกเสียง[v.] (øksīeng) EN: pronounce ; be pronounced ; voice ; sound ; voice one's opinion   FR: prononcer ; se prononcer ; articuler
ออกเสียงตามสำเนียงเดิม[v. exp.] (øksīeng tām samnīeng doēm) EN: pronounce the old way   FR: prononcer à l'ancienne

CMU English Pronouncing Dictionary
PRONOUNCE    P R AH0 N AW1 N S
PRONOUNCED    P R AH0 N AW1 N S T
PRONOUNCES    P R AH0 N AW1 N S AH0 Z
PRONOUNCEMENT    P R AH0 N AW1 N S M AH0 N T
PRONOUNCEMENTS    P R AH0 N AW1 N S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pronounce    (v) (p r @1 n au1 n s)
pronounced    (v) (p r @1 n au1 n s t)
pronounces    (v) (p r @1 n au1 n s i z)
pronounceable    (j) (p r @1 n au1 n s @ b l)
pronouncement    (n) (p r @1 n au1 n s m @ n t)
pronouncements    (n) (p r @1 n au1 n s m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
[, he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) [Add to Longdo]
イ音便[イおんびん, i onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ki', 'gi', 'shi' and 'ri') are pronounced 'i' [Add to Longdo]
ウ音便[ウおんびん, u onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ku', 'gu', 'hi', 'bi' and 'mi') are pronounced 'u' [Add to Longdo]
訓む[よむ, yomu] (v5m,vt) (See 読む) to pronounce kanji (using the native Japanese reading) [Add to Longdo]
肩衝[かたつき, katatsuki] (n) (See 茶入) tea container having pronounced "shoulders" near the neck [Add to Longdo]
言い渡し(P);言渡し[いいわたし, iiwatashi] (n) sentence; judgment; judgement; pronouncement; order; command; (P) [Add to Longdo]
御師[おし;おんし, oshi ; onshi] (n) (usu. pronounced おんし at Ise Shrine) low-ranking Shinto priest [Add to Longdo]
済み;済(io)[ずみ;すみ, zumi ; sumi] (n-suf,n) (pronounced ずみ only when a suffix) arranged; taken care of; settled; completed [Add to Longdo]
[さい, sai] (n,n-suf) (1) (pronounced ぎわ when a suffix) edge; brink; verge; side; (2) time; moment of [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可读音性[kě dú yīn xìng, ㄎㄜˇ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] pronounceability [Add to Longdo]
宣判[xuān pàn, ㄒㄩㄢ ㄆㄢˋ, ] pronounce a (judicial) sentence (after a verdict in a court of law) [Add to Longdo]
明言[míng yán, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄢˊ, ] pronounced [Add to Longdo]
发音[fā yīn, ㄈㄚ , / ] pronounce; pronunciation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pronounce \Pro*nounce"\, v. t. [imp. & p. p. {Pronounced}; p.
   pr. & vb. n. {Pronounging}.] [F. prononcer, L. pronunciare;
   pro before, forth + nunciare, nuntiare, to announce. See
   {Announce}.]
   [1913 Webster]
   1. To utter articulately; to speak out or distinctly; to
    utter, as words or syllables; to speak with the proper
    sound and accent as, adults rarely learn to pronounce a
    foreign language correctly.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter officially or solemnly; to deliver, as a decree
    or sentence; as, to pronounce sentence of death.
    [1913 Webster]
 
       Sternly he pronounced
       The rigid interdiction.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To speak or utter rhetorically; to deliver; to recite; as,
    to pronounce an oration.
    [1913 Webster]
 
       Speak the speech, I pray you, as I pronounced it to
       you.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To declare or affirm; as, he pronounced the book to be a
    libel; he pronounced the act to be a fraud.
    [1913 Webster]
 
       The God who hallowed thee and blessed,
       Pronouncing thee all good.      --Keble.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To deliver; utter; speak. See {Deliver}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pronounce \Pro*nounce"\, v. i.
   [1913 Webster]
   1. To give a pronunciation; to articulate; as, to pronounce
    faultlessly. --Earle.
    [1913 Webster]
 
   2. To make declaration; to utter on opinion; to speak with
    confidence. [R.] --Dr. H. More.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pronounce \Pro*nounce"\, n.
   Pronouncement; declaration; pronunciation. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pronounce
   v 1: speak, pronounce, or utter in a certain way; "She
      pronounces French words in a funny way"; "I cannot say `zip
      wire'"; "Can the child sound out this complicated word?"
      [syn: {pronounce}, {articulate}, {enounce}, {sound out},
      {enunciate}, {say}]
   2: pronounce judgment on; "They labeled him unfit to work here"
     [syn: {pronounce}, {label}, {judge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top