Search result for

prone

(49 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prone-, *prone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prone[ADJ] ที่อยู่ในท่านอนคว่ำ, Syn. lying, prostate, recumbent
prone[ADJ] ที่มีแนวโน้ม, Syn. inclined, apt, likely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prone(โพรน) adj. นอนคว่ำ,หมอบลง,มีใจเอนเอียง,มีแนวโน้ม,ชอบ,ลาดชัน,เอียงลาด,เหยียด,นอบน้อมเกินไป., See also: proneness n., Syn. disposed,

English-Thai: Nontri Dictionary
prone(adj) มีใจโอนเอียง,ชอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prone; ventricumbent๑. -นอนคว่ำ๒. -คว่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Steroids make you more prone to infection.สเตอรอยย์จะทำให้คุณมีแนวโน้มว่าจะติดเชื้อมากขึ้น Joy (2008)
You're accident prone, huh?-ครับ -ทางคงชันมากสินะ Body of Lies (2008)
They're tight-knit and nomadic like our unsubs, but not usually prone to violence.พวกเขาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเหนียวแน่น และเร่รอนไปทั่วเหมือนกับผู้ต้องสงสัยของเรา แต่ไม่ค่อยมีประวัติเรื่องความรุนแรง Bloodline (2009)
I have never met anyone more prone to life-threatening idiocy.ฉันไม่เคยเจอใคร ที่จ้องปลิดชีวิตตัวเองแบบโง่ๆเหมือนเธอเลยนะ The Twilight Saga: New Moon (2009)
- Prone to headaches Marshal.-ปวดหัวเรื้อรังหรือครับ Shutter Island (2010)
- I'm a little more prone to seasickness.น่าจะแพ้คลื่นน่ะครับ Shutter Island (2010)
I am prone to migraines. Yes.ผมเป็นไมเกรน Shutter Island (2010)
I hear he's a drunken little lecher, prone to all manner of perversions.ข้าได้ยินว่าเขาเป็น ไอ้ปลิงสูบเลือดขี้เมา ชอบทำพฤติกรรม นอกลู่นอกทาง Winter Is Coming (2011)
I'm prone to night terrors, so when I wake up kicking and screaming, don't panic.ฉันมักจะเป็นโรคนอนผวา งั้นถ้าฉันตื่นขึ้นมาถีบและกรีดร้อง อย่าตื่นตูม The Love Car Displacement (2011)
You mean, the one with my 118-pound rock-hard stud of a fiancé who's prone to canker sores and pinkeye?หนัก 118 ปอด์น ที่ดูเหมือนสัตว์ร้ายโกรธแค้นตาแดงก่ำนั่นเหรอ ฉันขอมองว่าเป็นโต๊ะของแฟนเก่า The Engagement Reaction (2011)
Would you like me seated or... prone?คุณต้องการให้ผมนั่ง หรือนอน The Fasting and the Furious (2011)
I think the seizure was prone by stress.ผมคิดว่ามันคงกำเริบเพราะความเครียด Cops & Robbers (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proneAccording to a study, big women are more prone to have twins.
proneHe is prone to getting excited.
proneHe was prone to anger.
proneOne is more prone to make mistakes when one is tired.
pronePeople who are prone to aggression can be dangerous.
proneThe weak-willed are prone to go to the dogs; the strong-willed turn failure into success.
proneYoung men are prone to fall into temptation.
proneYoung people are prone to fall into temptation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่านอนคว่ำ[N] prone position, See also: lying on face downward, Ant. ท่านอนหงาย, Example: ศพชายคนนั้นอยู่ในท่านอนคว่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[v.] (chang) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to   FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
ขี้-[pref. (adj., v.)] (khī-) EN: - (apt to, inclined to, prone to, addicted to, having a propensity for, leaning towards)   FR: - (enclin à, sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour, prompt à)
มัก[v.] (mak) EN: be inclined to ; be given to ; be prone to   FR: être enclin à ; être porté à
หมอบลง[v. exp.] (møp long) EN: crouch ; lie prone ; lie on one's stomach   
นอนคว่ำ[v. exp.] (nøn khwam) EN: lie prone ; lie on the stomach   FR: dormir sur le ventre
พังพาบ[v.] (phangphāp) EN: lie prone ; lie flat on the stomach   FR: être allongé à plat ventre

CMU English Pronouncing Dictionary
PRONE    P R OW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prone    (j) (p r ou1 n)
proneness    (n) - (p r ou1 n - n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauchlage {f}prone position [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せっかち[, sekkachi] (adj-na,n) (from 急き勝ち (haste-prone)) hasty; impatient; (P) [Add to Longdo]
ともすると[, tomosuruto] (exp,adv) (on-mim) apt to (do); liable to; prone to [Add to Longdo]
ともすれば[, tomosureba] (adv) apt to (do); liable to; prone to [Add to Longdo]
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve [Add to Longdo]
偽悪趣味[ぎあくしゅみ, giakushumi] (n) propensity to put oneself in as bad a light as possible; being prone to act bad [Add to Longdo]
傾く[かたむく(P);かたぶく(ok), katamuku (P); katabuku (ok)] (v5k,vi) (1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline; (P) [Add to Longdo]
傾ぐ[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g,vi) (1) (See 傾く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See 傾く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline [Add to Longdo]
仕勝ち[しがち, shigachi] (adj-na) (uk) (See 勝ち・がち) apt to do; liable to do; tend to do; prone to do [Add to Longdo]
心配性[しんぱいしょう, shinpaishou] (n) prone to worrying [Add to Longdo]
男泣き[おとこなき, otokonaki] (n,vs) man's weeping (esp. someone not prone to tears) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾向于[qīng xiàng yú, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄩˊ, / ] prone to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prone \Prone\, a. [L. pronus, akin to Gr. ?, ?, Skr. pravana
   sloping, inclined, and also to L. pro forward, for. See
   {Pro-}.]
   [1913 Webster]
   1. Bending forward; inclined; not erect.
    [1913 Webster]
 
       Towards him they bend
       With awful reverence prone.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Prostrate; flat; esp., lying with the face down; --
    opposed to {supine}.
    [1913 Webster]
 
       Which, as the wind,
       Blew where it listed, laying all things prone.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. Headlong; running downward or headlong. "Down thither
    prone in flight." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Sloping, with reference to a line or surface; declivous;
    inclined; not level.
    [1913 Webster]
 
       Since the floods demand,
       For their descent, a prone and sinking land.
                          --Blackmore.
    [1913 Webster]
 
   5. Inclined; propense; disposed; -- applied to the mind or
    affections, usually in an ill sense. Followed by to.
    "Prone to mischief." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Poets are nearly all prone to melancholy. --Landor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prone
   adj 1: having a tendency (to); often used in combination; "a
       child prone to mischief"; "failure-prone"
   2: lying face downward [syn: {prone}, {prostrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top