Search result for

promote

(84 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -promote-, *promote*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
promote[VT] เลื่อนตำแหน่ง, Syn. advance, raise, Ant. humble, demote
promote[VT] ช่วยเหลือให้ดีขึ้น, See also: ส่งเสริม, โฆษณา, Syn. push, boost, nourish, nurture, Ant. discourage, weaken
promoter[N] ผู้สนับสนุน, See also: ผู้ส่งเสริม, Syn. booster, advertiser, agent
promoter[N] สารกระตุ้นฤทธิ์ทางเคมี
promote to[PHRV] เลื่อนตำแหน่งเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
promote(พระโมท') vt. สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อน,กระตุ้น,ก่อการ,ก่อตั้ง., See also: promotable adj., Syn. further,upgrade
promoter(พระโม'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ส่ง-เสริม,ผู้ก่อการ,ผู้กระตุ้น,สารกระตุ้นฤทธิ์ทางเคมี

English-Thai: Nontri Dictionary
promote(vt) สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนชั้น,ก่อตั้ง,กระตุ้น
promoter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้จัดตั้ง,ผู้สนับสนุน,ผู้จัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
promoterผู้ส่งเสริม, ผู้ก่อตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
promoterผู้เริ่มก่อการ, ผู้ก่อตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've made it a priority to promote more women, but...เราตั้งใจที่จะแต่งตั้งผู้หญิง แต่ Dying Changes Everything (2008)
But, I, just, got promoted.เพิ่งได้เลื่อนยศเอง โธ่เอ๊ย! Ambush (2008)
I think I'll promote myself to "Colonel".ผมคิดว่าผมจะเลื่อนตัวเองเป็น "พันเอก" The Bank Job (2008)
Your friend Felix Leiter has been promoted.ไรเตอร์เพื่อนคุณได้เลื่อนตำแหน่ง Quantum of Solace (2008)
I heard you were getting promoted.ผมได้ยินมาว่าคุณได้รับการส่งเสริมการลงทุน Revolutionary Road (2008)
You got promoted. Congratulations.คุณได้เลื่อนขั้นแล้ว ยินดีด้วย The Reader (2008)
To promote our international business alliances.เพื่อเป็นการส่งเสริมพันธมิตร.. ทางธุรกิจของเรา Invictus (2009)
But he promoted the notion that Ryan Burnett was our best chance of identifying these people, and Bauer asked to be allowed to question him.แต่บาวเออร์ เน้นว่า ไรอัน เบอร์เนต เป็นตัวหลักที่ให้เราชี้ตัวบุคคลเหล่านั้น และบาวเออร์ ขออนุญาตให้ไปสอบสวน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I've been promoted and decorated every place I served.ผมได้รับการยกย่องและชื่นชม จากทุกที่ที่ผมไป Duplicity (2009)
Well, they're going to promote you, finally. They have to.พวกเขาจะเลื่อนตำแหน่งให้คุณ ในที่สุด Julie & Julia (2009)
That didn't affect my decision to promote him.นั้นมันไม่ได้ส่งผลต่อ การตัดสินใจของผมที่จะส่งเสริมเขา District 9 (2009)
A good relationship with the energy industry is the best way to promote a healthy environment.การมีสัมพันธ์ที่ดีกับอุตสาหกรรมพลังงาน เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
promoteAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
promoteDad said he'd be promoted to section manager next year.
promoteFresh vegetables promote health.
promoteHe deserves to be promoted.
promoteHe managed to get himself promoted last week.
promoteHe promoted the idea of world government.
promoteHe should be promoted in the light of what he has done for this company.
promoteHe was promoted by virtue of his abilities.
promoteHe was promoted to general.
promoteHe was promoted to section chief.
promoteHe was promoted to the position of head teacher.
promoteHe worked hard to promote peace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกฐานะ[V] promote, See also: raise one's position, raise one's status, Syn. เพิ่มฐานะ, เลื่อนฐานะ, Ant. ลดฐานะ, Example: ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ.2459, Thai definition: เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น
ส่งเสริม[V] promote, See also: raise to, advance to, Syn. สนับสนุน, เกื้อหนุน, ช่วยเหลือ
เลื่อนขั้น[V] promote, See also: elevate, upgrade, raise, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนฐานะ, Example: ผู้บริหารกำลังประชุมเพื่อตัดสินว่าควรเลื่อนขั้นให้เขาหรือไม่, Thai definition: ย้ายขึ้นไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม
เขยิบฐานะ[V] advance, See also: promote to higher position, Syn. เลื่อนขั้น, เลื่อนชั้น, เลื่อนฐานะ, Ant. ตกต่ำ, ลดลง, ปลดลง, Example: ตอนนี้เธอเขยิบฐานะจากคนรับใช้ขึ้นเป็นภรรยาน้อยของคุณผู้ชายเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: เลื่อนจากสถานภาพที่เป็นอยู่ให้สูงหรือให้เจริญขึ้นไป
เสริม[V] support, See also: promote, back, encourage, boost, help, Syn. ส่งเสริม, สนับสนุน, Example: รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเพื่อเสริมให้การผลิตขยายตัว, Thai definition: ผลักดันให้เกิดความเจริญ
เลื่อนที่[V] promote, See also: upgrade, raise, advance, Syn. เลื่อนยศ, เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนหน้าที่, เลื่อนขั้น, Example: ปลัดเกษมได้เลื่อนที่เป็นนายอำเภอ หลังจากทำความดีความชอบมานาน, Thai definition: ได้ยศหรือบรรดาศักดิ์สูงไปกว่าเก่า
ยกระดับ[V] improve, See also: promote, improve, enhance, raise, advance, augment, Syn. ยกฐานะ, ยกสถานภาพ, Example: รัฐบาลพยายามยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น, Thai definition: ทำให้ระดับหรือมาตรฐานสูงขึ้น
ลุ้น[V] push forward, See also: promote, support, Syn. สนับสนุน, ช่วย, เอาใจช่วย, Example: ผมลุ้นจนทอดถอนหายใจ เพื่อให้เขามีทางได้ทำความฝันให้เป็นจริง, Thai definition: สนับสนุนให้ได้ผลดังที่ต้องการ, Notes: (ปาก)
เลื่อนชั้น[V] upgrade, See also: promote, raise, elevate, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนขั้น, Example: คนที่ทำงานดีก็ย่อมจะได้รับการพิจารณาจากหัวหน้าให้เลื่อนชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; support ; boost ; promote ; encourage   FR: encourager ; supporter
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance   FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
จรรโลงประชาธิปไตย[v. exp.] (janlōng prachāthippatai) EN: promote democracy   FR: promouvoir la démocratie
เจริญอาหาร[v. exp.] (jaroēn āhān) EN: have a good appetite ; promote the appetite ; act as a tonic   FR: avoir bon appétit ; ouvrir l'appétit
ก่อการ[v.] (køkān) EN: start ; launch ; initiate ; promote ; originate   FR: initier ; susciter
เลื่อนชั้น [v.] (leūoenchan) EN: upgrade ; promote ; raise ; elevate   
เลื่อนขั้น[v.] (leūoen khan) EN: be promoted ; get a raise ; get a promotion ; promote ; elevate ; upgrade ; raise   
เลื่อนตำแหน่ง[v. exp.] (leūoen tamnaeng) EN: get a promotion ; be promoted ; elevate ; upgrade ; raise   FR: recevoir une promotion
เลื่อนที่[v.] (leūoenthī) EN: promote ; upgrade ; raise ; advance   
เลื่อนยศ[v. exp.] (leūoen yot) EN: move to a higher rank ; be promoted   FR: monter en grade ; prendre du galon ; obtenir une promotion

CMU English Pronouncing Dictionary
PROMOTE    P R AH0 M OW1 T
PROMOTED    P R AH0 M OW1 T AH0 D
PROMOTER    P R AH0 M OW1 T ER0
PROMOTES    P R AH0 M OW1 T S
PROMOTERS    P R AH0 M OW1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
promote    (v) (p r @1 m ou1 t)
promoted    (v) (p r @1 m ou1 t i d)
promoter    (n) (p r @1 m ou1 t @ r)
promotes    (v) (p r @1 m ou1 t s)
promoters    (n) (p r @1 m ou1 t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, to] (prt,conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) [Add to Longdo]
と金[ときん, tokin] (n) promoted pawn (shogi) [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
デザインプロモーター[, dezainpuromo-ta-] (n) design promoter [Add to Longdo]
プロモーター[, puromo-ta-] (n) promoter; (P) [Add to Longdo]
プロモート[, puromo-to] (n,vs) promote; promotion; (P) [Add to Longdo]
引き立てる;引立てる[ひきたてる, hikitateru] (v1,vt) to favour; to favor; to promote; to march (a prisoner off); to support [Add to Longdo]
横山神道[よこやましんとう, yokoyamashintou] (n) Yokoyama Shinto (Edo-period Shinto sect promoted by Masae Yokoyama) [Add to Longdo]
格が上がる[かくがあがる, kakugaagaru] (exp,v5r) to be promoted to a higher rank [Add to Longdo]
勧進元[かんじんもと, kanjinmoto] (n) backer; promoter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
促销[cù xiāo, ㄘㄨˋ ㄒㄧㄠ, / ] promote sales [Add to Longdo]
升迁[shēng qiān, ㄕㄥ ㄑㄧㄢ, / ] promote; promotion [Add to Longdo]
启动子[qǐ dòng zi, ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄗ˙, / ] promoter [Add to Longdo]
增进[zēng jìn, ㄗㄥ ㄐㄧㄣˋ, / ] promote; enhance [Add to Longdo]
振兴[zhèn xīng, ㄓㄣˋ ㄒㄧㄥ, / ] promote; cause to develop [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] promote; reward [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, / ] promoted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Promote \Pro*mote"\, v. t. [imp. & p. p. {Promoted}; p. pr. &
   vb. n. {Promoting}.] [L. promotus, p. p. of promovere to move
   forward, to promote; pro forward + movere to move. See
   {Move}.]
   [1913 Webster]
   1. To contribute to the growth, enlargement, or prosperity of
    (any process or thing that is in course); to forward; to
    further; to encourage; to advance; to excite; as, to
    promote learning; to promote disorder; to promote a
    business venture. "Born to promote all truth." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To exalt in station, rank, or honor; to elevate; to raise;
    to prefer; to advance; as, to promote an officer.
    [1913 Webster]
 
       I will promote thee unto very great honor. --Num.
                          xxii. 17.
    [1913 Webster]
 
       Exalt her, and she shall promote thee. --Prov. iv.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To forward; advance; further; patronize; help; exalt;
     prefer; elevate; dignify.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Promote \Pro*mote"\, v. i.
   To urge on or incite another, as to strife; also, to inform
   against a person. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 promote
   v 1: contribute to the progress or growth of; "I am promoting
      the use of computers in the classroom" [syn: {promote},
      {advance}, {boost}, {further}, {encourage}]
   2: give a promotion to or assign to a higher position; "John was
     kicked upstairs when a replacement was hired"; "Women tend
     not to advance in the major law firms"; "I got promoted after
     many years of hard work" [syn: {promote}, {upgrade},
     {advance}, {kick upstairs}, {raise}, {elevate}] [ant:
     {break}, {bump}, {demote}, {kick downstairs}, {relegate}]
   3: make publicity for; try to sell (a product); "The salesman is
     aggressively pushing the new computer model"; "The company is
     heavily advertizing their new laptops" [syn: {advertise},
     {advertize}, {promote}, {push}]
   4: be changed for a superior chess or checker piece
   5: change a pawn for a better piece by advancing it to the
     eighth row, or change a checker piece for a more valuable
     piece by moving it to the row closest to your opponent

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top