Search result for

prolong

(69 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prolong-, *prolong*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prolong[VT] ทำให้ขยายหรือยาวขึ้น, Syn. extend, prolongate
prolong[VT] ยืดเวลา, Syn. extend, prolongate
prolongate[VT] ทำให้ขยายหรือยาวขึ้น, Syn. extend, prolong
prolongate[VT] ทำให้ขยายหรือยาวขึ้น, Syn. extend, prolong

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prolong(พระลอง') vt. ทำให้ยาวออก,ยืดออก,ต่อ,ขยายออก,หน่วงเหนี่ยว., See also: prolongation n. prolonger n. prolongment n., Syn. lengthen

English-Thai: Nontri Dictionary
prolong(vt) ยืดออกไป,ต่อออกไป,ขยายออก
prolongation(n) การยืดออก,การต่อออกไป,การขยายออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prolongationการขยายกำหนดเวลา, การยืดกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prolongationการต่อออกไป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prolonged labour; labour, protracted; labour, tediousการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolonged pregnancyการตั้งครรภ์เกินกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.ดิฉันทราบว่าสามีคุณ จ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าเป็นปีไว้... แต่ถ้าคุณได้อ่านถึงกฏและระเบียบ ที่เราส่งให้คุณ... คุณจะเห็นว่าอย่างน้อยต้องมีเหตุผล ในการขาดเรียนเป็นเวลานาน... Léon: The Professional (1994)
For 60 years, the Ring lay quiet in Bilbo's keeping prolonging his life, delaying old age.- ใช่ 60 ปีที่บิลโบ้ครอบครองแหวนอยู่เงียบๆ ทำให้เขาอายุยืน ชลอความแก่เฒ่า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Why don't you just prolong my treatmentคุณเขียนรายงานให้ผมรักษาต่อได้มั้ย Infernal Affairs (2002)
Our research indicates the presence of a chemical in Perrinia immortalis that can significantly prolong cellular life.จากการวิจัยของเรานั้น ชี้ชัดแล้วว่า สารเคมีที่อยู่ในตัวยาเพอริเนียนั้น มันมีนัยสำคัญ ในการยืดอายุให้กับเซลล์ของสิ่งมีชีวิต Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Did you know your sister's opinion about artificially prolonging life?คุณพอจะทราบทัศนคติของน้องคุณ เกี่ยวกับการต่อชีวิตไว้มั้ยครับ Just Like Heaven (2005)
We sometimes find that it's easier just to ask God's forgiveness and not prolong the inevitable.บางทีมันก็เป็นการดีที่จะ วิงวอนให้พระเจ้ายกโทษ และก็ไม่ยื้อต่อ... Just Like Heaven (2005)
- To prolong it?เพื่อยืดเวลา? Extreme Aggressor (2005)
If you attempt to take this to trial, I can assure you, you'll only be prolonging the inevitable.ถ้าคุณต้องการอย่างนั้น ผมจะจัดการให้ มันก็แค่ช่วยยืดเวลาเท่านั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอก Babel (2006)
-And it prolonged his life?แล้วก็เป็นการต่ออายุเขา? Ending Happy (2007)
In certain cases, it's prolonged a patient's life and resulted in remission.ผู้ป่วยต้องใช้เวลารักษายาวนาน และอาการทุเลาลง Cancer Man (2008)
Whatever it is, he got a prolonged dose of it in very close contact.ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร Page Turner (2008)
Big prolong.มันยาวนาน Strange Things Happen at the One Two Point (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prolongI'd like to prolong my stay in America.
prolongProlong the agony.
prolongThe economist anticipated the prolonged depression.
prolongThe prolonged drought did severe damage to crops.
prolongThere followed an prolonged silence.
prolongThe session will be prolonged again.
prolongThe stock market is in a prolonged slump.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืดอายุ[V] extend, See also: prolong, Syn. ต่ออายุ, Example: การควบคุมเอทธิลีนให้ถูกวิธี จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลสดได้อย่างมาก
ขยายเวลา[V] extend for, See also: prolong for, perpetuate, delay, Syn. เลื่อนเวลา, Example: ตำรวจขอขยายเวลาตรวจสอบสวนคดีออกไปอีก 30 วัน, Thai definition: ยืดเวลาของการดำเนินการให้ยาวออกไป
ยืดเวลา[V] prolong, See also: lengthen, extend, continue, draw out, drag out, spin out, stretch, Syn. ขยายเวลา, Ant. ร่นเวลา, Example: การเปิดฉากบุกทางภาคพื้นดินควรจะยืดเวลาออกไปสัก 3-4 สัปดาห์, Thai definition: ทำให้นานออกไป
ต่อเวลา[V] prolong, See also: protract, extend the time limit, prolong for more time, Syn. ยืดเวลา, ขยายเวลา, Example: กรรมการต่อเวลาการแข่งขันออกไปอีก 5 นาที เนื่องจากที่มีผู้บาดเจ็บในครึ่งแรก
ต่ออายุ[V] renew, See also: prolong the life, extend one's life, perform a long life ceremony, lengthen one's life, pr, Syn. ยืดอายุ, สืบชะตา, Example: พราหมณ์กำลังทำพิธีเพื่อต่ออายุให้คุณยาย, Thai definition: ทำพิธีเพื่อให้มีอายุยืนตามความเชื่อทางไสยศาสตร์
ทอดเสียง[V] say with softened voice sounding sweet, See also: prolong a note so that it merges with the next, drawl, Example: แม่สอนไว้ว่าเวลาพูดจากับผู้ใหญ่ควรทอดเสียงให้อ่อนลงบ้าง
เจียร[ADJ] long, See also: prolonged, lengthy, protracted, Syn. นาน, ช้านาน, ยืนนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุยืน[v. exp.] (āyuyeūn) EN: extent life ; live long   FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
การขยายเวลา[n. exp.] (kān khayāi wēlā) EN: prolongation   FR: prolongation [f]
การยืดกำหนดระยะเวลา[n. exp.] (kān yeūt kamnot rayawēlā) EN: prolongation   
การยืดเวลา[n. exp.] (kān yeūt wēlā) EN: deferral ; prolongation ; postponement ; extension   
ขยายเวลา[v. exp.] (khayāi wēlā) EN: extend for ; prolong for ; prolong ; perpetuate ; delay   FR: prolonger
ปลั๊กไฟฟ้า [n. exp.] (plakfaifā) EN: plug   FR: prise de courant [f] ; prise (électrique) [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กจ่ายไฟ[n. exp.] (plak jāi fai) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug   FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กพ่วง[n. exp.] (plakphūang) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug   FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
เรื้อรัง[adj.] (reūarang) EN: chronic ; persistent ; lingering ; prolonged ; recurrent   FR: chronique ; persistant
เรียนต่อ[v.] (rīentø) EN: further study ; continue to study   FR: prolonger ses études

CMU English Pronouncing Dictionary
PROLONG    P R AH0 L AO1 NG
PROLONGS    P R AH0 L AO1 NG Z
PROLONGED    P R AH0 L AO1 NG D
PROLONGING    P R OW0 L AO1 NG IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prolong    (v) (p r @1 l o1 ng)
prolongs    (v) (p r @1 l o1 ng z)
prolonged    (v) (p r @1 l o1 ng d)
prolonging    (v) (p r @1 l o1 ng i ng)
prolongation    (n) (p r ou2 l o ng g ei1 sh @ n)
prolongations    (n) (p r ou2 l o ng g ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しくしく[, shikushiku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain [Add to Longdo]
引きずる(P);引ずる;引き摺る;引摺る(io)[ひきずる, hikizuru] (v5r,vt) (1) to drag along; to pull; (2) to force someone along; (3) to prolong; to drag out; (4) to influence strongly; to seduce; (P) [Add to Longdo]
引き延ばし(P);引き伸ばし;引伸ばし;引延ばし[ひきのばし, hikinobashi] (n) (1) extension; prolongation; (2) (See 引き伸ばし写真) enlargement; (P) [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]
淫雨[いんう, in'u] (n) prolonged rain which damages crops [Add to Longdo]
延寿[えんじゅ, enju] (n) longevity; prolongation of life [Add to Longdo]
延長[えんちょう, enchou] (n,vs) (1) extension; elongation; prolongation; lengthening; (n) (2) Enchou era (923.4.11-931.4.26); (P) [Add to Longdo]
延命[えんめい(P);えんみょう(ok), enmei (P); enmyou (ok)] (n,vs,adj-no) keeping alive longer; prolonging life; life extension; life-support; (P) [Add to Longdo]
延命治療[えんめいちりょう, enmeichiryou] (n) life-prolonging treatment [Add to Longdo]
延齢[えんれい, enrei] (n) longevity; prolonging one's life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prolong \Pro*long"\, v. t. [imp. & p. p. {Prolonged}; p. pr. &
   vb. n. {Prolonging}.] [F. prolonger, L. prolongare; pro
   before, forth + longus long. See {Long}, a., and cf.
   {Prolongate}, {Purloin}. ]
   [1913 Webster]
   1. To extend in space or length; as, to prolong a line.
    [1913 Webster]
 
   2. To lengthen in time; to extend the duration of; to draw
    out; to continue; as, to prolong one's days.
    [1913 Webster]
 
       Prolong awhile the traitor's life.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The unhappy queen with talk prolonged the night.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To put off to a distant time; to postpone. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prolong
   v 1: lengthen in time; cause to be or last longer; "We prolonged
      our stay"; "She extended her visit by another day"; "The
      meeting was drawn out until midnight" [syn: {prolong},
      {protract}, {extend}, {draw out}]
   2: lengthen or extend in duration or space; "We sustained the
     diplomatic negotiations as long as possible"; "prolong the
     treatment of the patient"; "keep up the good work" [syn:
     {prolong}, {sustain}, {keep up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top