หรือคุณหมายถึง profitleß?
Search result for

profitless

(9 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profitless-, *profitless*, profitles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profitless[ADJ] ซึ่งไร้ผลกำไร

English-Thai: Nontri Dictionary
profitless(adj) ไม่มีกำไร,ไม่ได้ประโยชน์,ใช้การไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีกำไร[X] (mai mī kamrai) EN: non-profitable ; unprofitable ; profitless   FR: non rentable ; non profitable
ไร้ผล[v.] (rai phon) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective   
ไร้ผล[adj.] (rai phon) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless   FR: vain ; futile ; stérile

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profitless    (j) (p r o1 f i t l @ s)
profitlessly    (a) (p r o1 f i t l @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profitless \Prof"it*less\, a.
   Without profit; unprofitable. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profitless
   adj 1: without profit or reward; "let us have no part in
       profitless quarrels"- D.D.Eisenhower; "How weary, flat,
       stale, and unprofitable / Seem to me all the uses of this
       world"- Shakespeare

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top