หรือคุณหมายถึง productiveneß?
Search result for

productiveness

(10 entries)
(1.5256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -productiveness-, *productiveness*, productivenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา productiveness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *productiveness*)
English-Thai: Nontri Dictionary
productiveness(n) ความงอกงาม,ความอุดมสมบูรณ์,การออกดอกออกผล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอุดม[N] fertility, See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousn, Syn. ความบริบูรณ์, ความมากมาย, ความสมบูรณ์, Ant. ความขาดแคลน, Example: ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ควรจะขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมของดินแต่ละแห่งซึ่งจะทราบได้จากการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ergiebigkeit {f}productiveness [Add to Longdo]
Fruchtbarkeit {f}reproductiveness [Add to Longdo]
Unergiebigkeit {f}unproductiveness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
豊穰[ほうじょう, houjou] (n) fertility; productiveness; fruitfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Productive \Pro*duc"tive\, a. [F. productif, L. productivus fit
   for prolongation.]
   [1913 Webster]
   1. Having the quality or power of producing; yielding or
    furnishing results; as, productive soil; productive
    enterprises; productive labor, that which increases the
    number or amount of products.
    [1913 Webster]
 
   2. Bringing into being; causing to exist; producing;
    originative; as, an age productive of great men; a spirit
    productive of heroic achievements.
    [1913 Webster]
 
       And kindle with thy own productive fire. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       This is turning nobility into a principle of virtue,
       and making it productive of merit.  --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   3. Producing, or able to produce, in large measure; fertile;
    profitable.
    [1913 Webster] -- {Pro*duc"tive*ly}, adv. --
    {Pro*duc"tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 productiveness
   n 1: the quality of being productive or having the power to
      produce [syn: {productiveness}, {productivity}] [ant:
      {unproductiveness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top