Search result for

productive

(59 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -productive-, *productive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
productive    [ADJ] ที่อุดมสมบูรณ์, Syn. fertile, fruitful, Ant. unproductive
productive    [ADJ] ที่ก่อให้เกิดผล
productively    [ADV] อย่างก่อให้เกิดผล, See also: อย่างมีประสิทธิภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
productive coughไอมีเสมหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Productive output method [การบัญชี]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
productive(โพรดัค'ทิฟว) adj. มีอำนาจผลิต,ให้ผลดีหรือมาก,ทำให้เกิดผล,อุดมสมบูรณ์., See also: productivity n., Syn. creative

English-Thai: Nontri Dictionary
productive(adj) มีผล,งอกงาม,เป็นประโยชน์,อุดม
productiveness(n) ความงอกงาม,ความอุดมสมบูรณ์,การออกดอกออกผล
reproductive(adj) เกี่ยวกับการแพร่พันธุ์,เกี่ยวกับการสืบพันธุ์,เป็นการจำลอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"We must destroy, but productively"."เราต้องทำลาย อย่างได้ผลสูงสุด" Night and Fog (1956)
As you know, we pride ourselves on turning troubled girls... into healthy, productive young women.อย่างที่คุณรู้ เรายินดีรับเด็กที่มีปัญหาเพื่อทำให้... เธอเป็นคนที่มีคุณภาพ Léon: The Professional (1994)
As far as anyone's concerned he's still a working, talking fully productive member of society.ตราบใดที่ไม่มีคนขุดคุ้ย สังคมรับรู้ว่าเค้าเป็นคนปกติ Gattaca (1997)
Good gracious, you have been productive.สง่างาม คุณทำให้เกิดผลดี The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Show me my folder. No. That is not productive.- ไม่ ดูไปก็ไม่มีประโยชน์ I Heart Huckabees (2004)
In any case, I hope you'll have a productive summer!ในกรณีใดๆ,ฉันหวังว่าคุณ มีซัมเมอร์ที่ยิงใหญ่ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Quitting isn't so productive either. I gotta tell you.ล้มเลิกก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเหมือนกัน ขอบอก Robots (2005)
Thanks to Zomcon, we can all become productive members of society, even after we die.ขอบคุณซอมคอน เราสามารถเป็นสมาชิค ของสังคมผลิตภัณฑ์นี้ แม้กระทั่งเราตายไปแล้ว Fido (2006)
In reality, liking somebody is the least productive thing in the world.ในความเป็นจริง การชอบใครสักคนคือ... . การที่ได้ผลผลิตต่ำที่สุดในโลกนี้ Almost Love (2006)
Was it a productive trip?ที่เดินทางไปได้ผลมั๊ย ? Chapter Two 'Lizards' (2007)
This doesn't strike me as a productive conversation,West.ฟังดูไม่น่าจะเป็นการคุย ที่เกิดประโยชน์นะ เวสท์ Chapter Three 'Kindred' (2007)
...help a retarded human being... become a more productive member of society.กลายเป็นสมาชิกมี ประสิทธิผลมากขึ้นของสังคม Sex Trek: Charly XXX (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
productiveAmericans spend most of their lives working, being productive.
productiveI had a very productive day of cooking yesterday; I made soup, biscuits, and two pies.
productiveSuch international cooperation was productive of great results.
productiveThe author is seventy, but he's no less productive than he was twenty years ago.
productiveThis factory's productive capacity is 250 cars a week.
productiveTobacco smoke is productive of cancer.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะสืบพันธุ์[n. exp.] (awaiyawa seūpphan) EN: reproductive organ   FR: organe reproducteur [m]
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many   FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
เจริญพันธุ์[adj.] (jaroēnphan) EN: fertile ; reproductive   FR: fertile
การโคลนนิงเพื่อการสืบพันธุ์[n. exp.] (kān khlōnning pheūa kān seūpphan) EN: reproductive cloning   FR: clonage reproductif [m]
กิจกรรมการผลิต[n. exp.] (kitjakam kān phalit) EN: productive activity   FR: activité de production [f]
พลังงานผลิต[n. exp.] (phalang-ngān phalit) EN: productive strength   
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย[n. exp.] (rabop seūpphan phēt chāi) EN: male reproductive system   
อุดม[v.] (udom) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse   FR: abonder ; être riche en
ยิ่งว่ายิ่งยุ[v. exp.] (ying wā ying yu) EN: the more warning the more daring ; be counterproductive   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRODUCTIVE    P R AH0 D AH1 K T IH0 V
PRODUCTIVE    P R OW0 D AH1 K T IH0 V
PRODUCTIVE    P ER0 D AH1 K T IH0 V
PRODUCTIVELY    P R AH0 D AH1 K T IH0 V L IY0
PRODUCTIVELY    P R OW0 D AH1 K T IH0 V L IY0
PRODUCTIVELY    P ER0 D AH1 K T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
productive    (j) (p r @1 d uh1 k t i v)
productively    (a) (p r @1 d uh1 k t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vermögensanlage {f}productive investment [Add to Longdo]
produktiv {adj} | produktiver | am produktivstenproductive | more productive | most productive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパーライス;スーパー・ライス[, su-pa-raisu ; su-pa-. raisu] (n) super rice (highly productive GM rice varieties) [Add to Longdo]
リプロダクティブライツ[, ripurodakuteiburaitsu] (n) reproductive rights [Add to Longdo]
逆効果[ぎゃくこうか(P);ぎゃっこうか, gyakukouka (P); gyakkouka] (n) backfire; counterproductive; opposite effect; (P) [Add to Longdo]
実りある[みのりある, minoriaru] (adj-f) rewarding; fruitful; fertile; productive; bountiful [Add to Longdo]
充実した[じゅうじつした, juujitsushita] (adj-f) full; complete; replete with; substantial (meal); solid (reading); productive (day) [Add to Longdo]
生産能力[せいさんのうりょく, seisannouryoku] (n) plant and equipment; production equipment; productive capacity [Add to Longdo]
生殖器[せいしょくき, seishokuki] (n) genital organ; genitalia; sexual organ; reproductive organ [Add to Longdo]
生殖機能[せいしょくきのう, seishokukinou] (n) reproductive function [Add to Longdo]
生殖細胞[せいしょくさいぼう, seishokusaibou] (n) germ cell; reproductive cell [Add to Longdo]
生殖補助技術[せいしょくほじょぎじゅつ, seishokuhojogijutsu] (n) assisted reproductive technology; ART [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生产劳动[shēng chǎn láo dòng, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] productive labor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Productive \Pro*duc"tive\, a. [F. productif, L. productivus fit
   for prolongation.]
   [1913 Webster]
   1. Having the quality or power of producing; yielding or
    furnishing results; as, productive soil; productive
    enterprises; productive labor, that which increases the
    number or amount of products.
    [1913 Webster]
 
   2. Bringing into being; causing to exist; producing;
    originative; as, an age productive of great men; a spirit
    productive of heroic achievements.
    [1913 Webster]
 
       And kindle with thy own productive fire. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       This is turning nobility into a principle of virtue,
       and making it productive of merit.  --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   3. Producing, or able to produce, in large measure; fertile;
    profitable.
    [1913 Webster] -- {Pro*duc"tive*ly}, adv. --
    {Pro*duc"tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 productive
   adj 1: producing or capable of producing (especially
       abundantly); "productive farmland"; "his productive
       years"; "a productive collaboration" [ant:
       {unproductive}]
   2: having the ability to produce or originate; "generative
     power"; "generative forces" [syn: {generative}, {productive}]
     [ant: {consumptive}]
   3: yielding positive results
   4: marked by great fruitfulness; "fertile farmland"; "a fat
     land"; "a productive vineyard"; "rich soil" [syn: {fat},
     {fertile}, {productive}, {rich}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top