Search result for

proceedingly

(183 entries)
(0.0408 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proceedingly-, *proceedingly*, proceeding
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา proceedingly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *proceedingly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proceeding    [N] การดำเนินการ, Syn. process
proceedings    [N] กิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง, Syn. transaction
proceedings    [N] วิธีการทางกฎหมาย, See also: การดำเนินการตามกฎหมาย
proceedings    [N] สิ่งตีพิมพ์ในการประชุม, See also: เอกสารตีพิมพ์ในการประชุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proceedingsจดหมายเหตุการประชุม, บันทึกการประชุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proceedings๑. กระบวนพิจารณา๒. รายงานการประชุม [ดู minutes และ verbatim] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proceedings๑. กระบวนพิจารณา (ก. วิ)๒. รายงานการประชุม (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proceedings, interlocutoryกระบวนพิจารณาเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proceedings, legalกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal proceedingsกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary proceedingsกระบวนพิจารณาเพิ่มเติม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stay of proceedingsงดกระบวนพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
summary proceedingการดำเนินคดีอย่างรวบรัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil process; civil proceedingsการดำเนินคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Crown proceedingsการฟ้องคดีที่รัฐเป็นโจทก์หรือจำเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil proceedings; civil processการดำเนินคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
care proceedingsการดำเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrying out of proceedingsดำเนินกระบวนพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreign proceedingการพิจารณาคดีในต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex parte proceedingการดำเนินคดีฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution proceedingsกระบวนการบังคับคดี [ดู final process] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in camera proceedingการพิจารณาลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interlocutory proceedingsกระบวนพิจารณาเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vexatious proceedingการฟ้องคดีเพื่อกลั่นแกล้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
third-party proceedingsการดำเนินคดีต่อบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proceedingsเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุม

Proceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม

รายงานการประชุมที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม (Proceedings) ดำเนินการตีพิมพ์ผลงานฉบับสมบูรณ์เผยแพร่หลังการประชุม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)

2. การประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Cataloging of conference proceedingsการทำรายการรายงานการประชุม [TU Subject Heading]
Publication of proceedingรายงานการประชุม [TU Subject Heading]
Summary proceedingsกระบวนพิจารณาคดีแบบรวบรัด [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proceeding(พระซี'ดิง) n. การดำเนินการ,ขั้นตอน,วิธีการ,ขบวนการ,แนวทาง,, See also: proceedings กิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องในระยะหนึ่ง,การปฏิบัติตามกฎหมาย,วิธีการทางกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
proceeding(n) การดำเนินการ,พฤติกjรณ์,การปฏิบัติ,แนวทาง,ขั้นตอน
proceedings(n) รายงาน,ระเบียบการ,การปฏิบัติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
(d) administrative proceedingการพิจารณาคดีทางปกครอง
proceedingsการพิจารณาคดี
proceedingsการพิจารณาคดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The defendant's trying to make a mockery of this proceeding.จำเลยพยายามจะถ่วงเวลาครับ Oh, God! (1977)
"Tanis development proceeding."ดำเนินการพัฒนาทานิส. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We're proceeding to the bridge.เรากำลังดำเนินการกับสะพาน 2010: The Year We Make Contact (1984)
The mission is proceeding normally.ภารกิจคือการดำเนินการ ตามปกติ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Two suspects proceeding back west...สองผู้ต้องสงสัยดำเนินการต่อไป ... กลับไปทางทิศตะวันตก In the Name of the Father (1993)
Be assured, ladies, that Mrs Collins and myself sincerely sympathise with you in your distress, which must be of the bitterest kind, proceeding from a cause which no time can remove.โปรดมั่นใจได้เลยครับสาวๆ ว่าคุณนายคอลลินส์และตัวผม เห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงในความทุกข์ของพวกคุณ สำหรับความขมขื่นสุดแสนที่ดำเนินไป โดยที่เวลาก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ Episode #1.5 (1995)
I hereby bring an end to these proceedings.ข้าพเจ้าขอจบการพิจารณา Bicentennial Man (1999)
Mr. President, why do you think the public supports you during these impeachment proceedings?ท่านประธานาธิปดีครับ ท่านคิดว่าทำไมสังคมยังคงให้การสนับสนุนคุณ ในช่วงกระบวนการซักฟอกต่างๆนี้ครับ? Death Has a Shadow (1999)
Rule 3.03 of Supreme Judicial Court... states that a law student may appear on behalf... of a defendant in criminal proceedings.กฎข้อที่ 3 วรรค 3 ศาลสูงสุด... บัญญัติว่านักศึกษานิติศาสตร์สามารถว่าความในฐานะ... ทนายฝ่ายจำเลยในการพิจารณาคดีอาชญากรรม Legally Blonde (2001)
With the authority invested in me by the Melchizedek priesthood, and in the name of Jesus Christ, I have no choice but to begin excommunication proceedings against you, at which point you will be stripped of the priesthood... the garments... and membership in this church.จากการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ the Melchizedek priesthood และในนามของพรเจ้า เราไม่มีทางเลือก เราของตัดสิทธิทางการเป็นพระของคุณ ห้ามแต่งกายชุดนี้อีก Latter Days (2003)
This is Cain. Priority overload. Initiate launch proceedings.นี่เคน เตรียมตัวยิ่งจรวดได้ Resident Evil: Apocalypse (2004)
Listen. I'm sorry to interrupt the proceedings.ขอโทษที่มาขัดจังหวะ Goal! The Dream Begins (2005)
Suspend proceedings and ensure your safety.กรุณายุติการประชุม เพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวท่านด้วยค่ะ Appleseed Ex Machina (2007)
Harris again trying to influence proceedings. He's struggling tonight.แฮร์ริส พยายามยิงประตูอีกครั้ง แต่ก็ถูกสกัดออกไปได้ Goal II: Living the Dream (2007)
Yes, everything is proceeding as requested.ค่ะทุกอย่างเรียบร้อย รอคุณพ่อไปดำเนินการ War (2007)
Captain Rex and I are proceeding to the outpost in the Rishi system.ผมกับผู้กองเร็กซ์จะไปต่อที่ ระบบดาวริชี่ Rookies (2008)
The evacuation is proceeding slowly, Madam.การอพยพ กำลังเป็นไปได้ช้า มาดาม Shadow of Malevolence (2008)
You failed to show up for divorce proceedings... four times under court order, and you've been served.คุณไม่ยอมไปดำเนิน การหย่าตามกฎหมาย "หมายศาล" สี่ครั้งภายใต้คำสั่งศาล คุณได้รับหมายศาล Pineapple Express (2008)
Keep proceeding north bound in current speedขึ้นเหนือไปเรื่อยๆด้วยความเร็วเท่านี้ Fast & Furious (2009)
Or maybe I'm just trying to inject a little whimsy into the proceedings.บางทีฉันต้องลองที่จะใส่ความคิดแปลกๆ เข้าไปในการทำงานบ้างแล้ว Hey! Mr. Pibb! (2009)
This is going to be a long, drawn-out proceeding.นี่จะเป็นกระบวนการที่ยืดเยื้อมาก New York Sucks (2009)
We're proceeding with the test next time we drop out of FTL.เราจะทำการทดลองต่อไป คราวหน้าที่เราลดความเร็วแสง Earth (2009)
Pretend you're watching the athletic proceedings.ผมอยากดูใจจะขาดเลยล่ะ Pilot (2009)
Through Arawashi experienced many problems during its journey, the plans to send the solar sample capsule gathered from the planetoid Matokawa to Earth are proceeding as scheduled.แม้ว่า อราวาชิ จะประสบปัญหามากมายในการเดินทาง แต่โครงการที่จะส่งแคปซูลตัวอย่าง ที่เก็บจากดาวเคราะห์ มาโตกาว่า มายังโลก Summer Wars (2009)
Suspects are proceeding west on 14th street.ผู้ต้องสงสัยมุ่งหน้าไปทางตะวันตก บนถนน 14 Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
To round out the proceedings?ให้ดำเนินการต่อไปเลยหรือไม่ Legends (2010)
I pray I have not interrupted important proceedings.ข้าหวังว่าข้าจะไม่ได้มาขัดจังหว่ะเรื่องสำคัญ Whore (2010)
- I am proceeding with the divorce. - I don't understand.ผมดำเนินการเรื่องหย่าแล้ว /ฉันไม่เข้าใจ You Gotta Get a Gimmick (2010)
Proceeding to the parking garage.กำลังจะออกไปที่ลานจอดรถ What Lies Below (2010)
You see, being the accused in a number of civil and... criminal proceedings has left us extremely litigious!เห็นรึยัง การตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม บีบให้เราต้องสู้ดำเนินคดีจนถึงที่สุด! Chuck Versus the Final Exam (2010)
I'm proceeding with my original plan.ฉันกำลังดำเนินการอยู่ Chuck Versus the Other Guy (2010)
Now, I uid file a suit and encumber this property indefinitely, or I could start some criminal proceedings.ยื่นฟ้องและขัดขวางการซื้อขาย บ้านหลังนี้อย่างไม่มีกำหนด หรือจะให้ผม ดำเนินการเอาผิดทางอาญา Caballo sin Nombre (2010)
These proceedings are adjourned until further notice.การตัดสินครั้งนี้ให้เลื่อนไปก่อน จนกว่าจะมีข่าวคืบหน้า Chuck Versus the Subway (2010)
I feel much more confident proceeding to the next stage of our relationship.ผมรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้น รอคอยผลให้มันพัฒนา ความสัมพันธ์ไปสู่อีกระดับ The Robotic Manipulation (2010)
Sophia's train is proceeding east on the red line right now.ตอนนี้รถไฟกำลังไปทางตะวันออก ทางสายสีแดง Loyalty (2010)
Sophia's train is proceeding east.รถไฟของโซเฟียกำลังเคลื่อน ไปทางตะวันออก I Know Who You Are (2010)
We want your office to initiate proceedings to extradite Donald Banse to Florida for murder with special circumstance.เราต้องการให้ เจ้าหน้าที่ของคุณ ทำหนังสือ ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน โดนาลด์ แบนส์ ไปฟลอริด้า ข้อหา ฆาตกรรม ไปพร้อมกับ จนท.แต่งตั้งพิเศษ Pilot (2010)
We're starting our divorce proceedings.เรากำลังดำเนินเรื่องหย่า Pleasant Little Kingdom (2010)
The government is currently deciding whether to initiate deportation proceedings against him, but as of today, he walks free.ทางการกำลังตัดสินใจ ว่า จะเนรเทศ เขาออกนอกประเทศ ในอีกไม่ช้านี้ แต่ในวันนี้ ,เขาเดินออกมาอย่าง มีอิสระ 2.0 (2010)
If there are passengers not proceeding to Seoul, you can take his seat.ถ้ามีผู้โดยสารคนไหนไม่ไปต่อโซล คุณสามารถใช่ที่นั่งเขาได้ Finding Mr. Destiny (2010)
I'm going to marry him as soon as the divorce proceedings are through.หนูจะแต่งงานกับเขาหลังจากหย่าเรียบร้อย Episode #1.15 (2010)
I'm sorry, Blake, but I have to begin the proceedings.ผมเสียใจด้วย เบลค/Nเราต้องดำเนินการต่อแล้ว Strain (2011)
I received permission from the dog's owner before proceeding with the surgery.ฉันได้รับอนุญาตจากเจ้าของหมาแล้ว ก่อนการผ่าตัดทำหมัน City Hunter (2011)
Convoy is proceeding west at forty miles per hour.ขบวนรถไปทางตะวันตกด้วยความเร็ว40ไมล์ต่อขั่วโมง World Leader Pretend (2011)
There's an opinion among the Board of Directors that the sale proceedings should be suspended until suspicions over the vice president's death has cleared.มีความเห็น จากบรรดาคณะกรรมการว่า กระบวนการขาย ควรจะพักไว้ก่อนจนกว่าจะมีการเคลียร์ ข้อสงสัยในการเสียชีวิตของรองประธาน Midas (2011)
Although we are in the middle of legal proceedings for alimony.ถึงแม้ในกฏหมายจะดำเนินการแล้วก็ตาม Episode #1.8 (2011)
You were the one who first started the divorce proceedings.แต่เธอเองเป็นคนเริ่มต้นการหย่านะ Episode #1.9 (2011)
Preparations for the Ten Year Gathering are proceeding without delay.การเตรียมการงานชุมนุมทศวรรษแห่งศรัทธา เป็นไปด้วยดีตามกำหนด Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
I'll have my lawyers start proceedings to contest the will immediately.ฉันให้ทนายเริ่มฟ้องร้องแล้ว เพื่อที่จะต่อต้านเรื่องพินัยกรรม Con-Heir (2012)
And given the mayor's sway in this town, any proceedings against her would be long and drawn out and futile.เเละอำนาจของนายกในเมืองนี้ การไปสู้ทางกฏหมายกับเธอ จะยาวนานและเหนื่อยเปล่า The Stranger (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proceedingAt the meeting he monopolized the discussion and completely disrupted the proceeding.
proceedingOne of the visitors cried out to obstruct the proceedings.
proceedingProceeding from warmup exercises to leg kick practice without hitch, the lesson went completely smoothly.
proceedingThe project is proceeding slowly.
proceedingThe scientist insisted on proceeding with the research.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อยเป็นค่อยไป    [ADV] in due time, See also: proceedingly, Syn. ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป, Ant. เร่งรีบ, Example: แพทย์แนะนำให้แก้ไขปัญหาสิวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะได้ไม่เกิดความเครียด, Thai definition: เป็นไปทีละน้อย
ทั้งคน    [PRON] adverb used to emphasize the word which comes in front, See also: a suffix stressing the importance of the proceeding word, Example: ถ้าเราจะรักษาคนไข้ เราต้องรักษาคนไข้ทั้งคน ไม่ใช่ให้ยาเพื่อรักษาอาการอย่างเดียว, Thai definition: ใช้ประกอบท้ายคำหรือความ เพื่อเน้นให้เห็นความสำคัญของคำหรือความข้างหน้า
รายงานการประชุม    [N] minutes, See also: the proceedings, Example: เลขานุการมีหน้าที่ดำเนินงานด้านธุรการพัสดุการเงิน การประชาสัมพันธ์ จัดการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม, Count unit: ฉบับ, เรื่อง, Thai definition: รายละเอียดหรือสาระของการประชุมที่จดไว้เป็นทางการ
ความคืบหน้า    [N] progress, See also: advance, headway, proceeding, Syn. ความก้าวหน้า, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนให้สารวัตรทราบ
อรรถคดี    [N] lawsuit, See also: legal case, legal proceedings, legal action, Example: ศาลพิพากษาอรรถคดีไปตามพยานหลักฐาน, Thai definition: เรื่องที่ฟ้องร้องกันในศาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation   
ดำเนินคดี[v. exp.] (damnoēnkhadī) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings   FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
การดำเนินคดี[n.] (kān damnoēnkhadī) EN: proceedings ; prosecution ; legal proceedings ; judicial proceedings   
การดำเนินคดีอาญา[n. exp.] (kān damnoēnkhadī āyā) EN: criminal procedure ; criminal proceedings ; penal proceedings   
การดำเนินคดีในศาล[n. exp.] (kān damnoēnkhadī nai sān) EN: court proceedings   
การดำเนินคดีแพ่ง[n. exp.] (kān damnoēnkhadī phaeng) EN: civil procedure ; civil proceedings ; civil litigation   
ค่อยเป็นค่อยไป[adv.] (khǿi pen khǿi pai) EN: little by little; gradually ; slow but sure ; in due time ; proceedingly   FR: progressivement
กดความ[v.] (kotkhwām) EN: get a case quashed ; get proceedings put on the back burner   
กระบวนการพิจารณา[n. exp.] (krabūankān phijāranā) EN: proceedings   
กระบวนการพิจารณาคดี[n. exp.] (krabūankān phijāranā khadī) EN: court proceedings   
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย[n. exp.] (krabūankān phijāranā tām kotmāi) EN: legal proceedings   
พากย์โขน[v. exp.] (phāk khōn) EN: recite the story in verse of a khone ballet on the stagewhile the show is proceeding   
พิจารณาคดี[v. exp.] (phijāranā khadī) EN: institute criminal proceedings   
ประวิงความ[v. exp.] (prawing khwām ) EN: delay the proceedings of the court   
รายงานการประชุม[n. exp.] (rāi-ngān kān prachum) EN: minutes ; proceedings ; meeting minutes ; protocols   FR: minute [f]
ว่าต่าง[v.] (wātāng) EN: represent in court ; represent a party in legal proceedings   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCEEDING    P R AH0 S IY1 D IH0 NG
PROCEEDING    P R OW0 S IY1 D IH0 NG
PROCEEDINGS    P R OW0 S IY1 D IH0 NG Z
PROCEEDINGS    P R AH0 S IY1 D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proceeding    (v) (p r @1 s ii1 d i ng)
proceedings    (n) (p r @1 s ii1 d i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsenthebungsverfahren {n}impeachment proceedings; impeachment [Add to Longdo]
Amtsenthebungsverfahren {n}procedure for divestiture; suspension proceedings [Add to Longdo]
Aussetzung {f}; Aufschub {m}; Verschiebung {f} | Aussetzung des Verfahrenssuspension | suspension of the proceedings [Add to Longdo]
Baugenehmigungsverfahren {n}proceeding on the granting of permission [Add to Longdo]
Berufungsverfahren {n} [jur.]appeal proceedings [Add to Longdo]
Ermittlungsverfahren {n}preliminary proceedings [Add to Longdo]
Fortschritte {pl}proceedings [Add to Longdo]
Gerichtsverhandlung {f} | mündliche Verhandlungcourt proceedings | oral proceedings [Add to Longdo]
ein Hemmschuha bar to further proceedings [Add to Longdo]
Konkursverfahren {n} | Konkursverfahren eröffnen | Antrag auf Konkurseröffnung stellenbankruptcy proceedings | to institute bankruptcy proceedings | to apply for bankruptcy proceedings [Add to Longdo]
Protokoll {n}proceedings [Add to Longdo]
Schiedsverfahren {n}arbitration proceedings [Add to Longdo]
Schnellverfahren {n}summary proceedings [Add to Longdo]
Sitzungsbericht {m}minutes of proceedings [Add to Longdo]
Strafverfahren {n}criminal proceedings [Add to Longdo]
Tagungsbericht {m}(conference) proceedings [Add to Longdo]
Verfahren {n} [jur.] | beschleunigtes Verfahren | streitiges Verfahren | ein Verfahren gegen jdn. einleitenproceedings {pl}; actions {pl} | summary proceedings | adversary proceedings | to initiate legal proceedings against sb. [Add to Longdo]
Verfahrensbeteiligte {m,f}; Verfahrensbeteiligterparty to the proceedings [Add to Longdo]
gerichtliches Vergleichsverfahrenjudicial settlement proceedings [Add to Longdo]
Vergleichsverfahren {n}insolvency proceedings [Add to Longdo]
Verhandlungsprotokoll {n}minutes of the proceedings [Add to Longdo]
Vorgehen {n}proceeding [Add to Longdo]
beschleunigen; zunehmen | beschleunigend | beschleunigt | beschleunigt | beschleunigte | den Vorgang beschleunigen | den Fortschritt beschleunigen | den Prozess beschleunigen | die Bewegung beschleunigen | das Wachstum einer Pflanze beschleunigen | die Abfahrt beschleunigento accelerate | accelerating | accelerated | accelerates | accelerated | to accelerate the process | to accelerate the progress | to accelerate proceedings | to accelerate the motion | to accelerate the growth of a plant | to accelerate one's departure [Add to Longdo]
fortsetzen; fortschreiten | fortsetzend; fortschreitend | ifortgesetzt; fortgeschrittento proceed | proceeding | proceeded [Add to Longdo]
verfahren; vorgehen | verfahrend | verfahren | er/sie verfährt | ich/er/sie verfuhr | er/sie bin/war verfahrento proceed; to act | proceeding | proceeded | he/she proceeds | I/he/she proceeded | he/she has/had proceeded [Add to Longdo]
verhandeln (Gericht) (gegen)to hold proceedings; to hold a trial (against) [Add to Longdo]
Prozess verschleppen; Verfahren verschleppento delay the proceedings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
クエスチョンタイム[, kuesuchontaimu] (n) question time (section of proceedings in parliament) [Add to Longdo]
セグエ[, segue] (n) segue (proceeding without interruption in music, etc.) [Add to Longdo]
プロスィーディング[, purosui-deingu] (n) proceeding; (P) [Add to Longdo]
下阪[げはん, gehan] (n,vs) proceeding from Tokyo to Osaka [Add to Longdo]
会議録[かいぎろく, kaigiroku] (n) minutes; proceedings [Add to Longdo]
議事[ぎじ, giji] (n) proceedings (e.g. parliament, congress); business (of the day); (P) [Add to Longdo]
議事日程[ぎじにってい, gijinittei] (n) agenda; calendar of proceedings; order of the day [Add to Longdo]
議事妨害[ぎじぼうがい, gijibougai] (n) obstruction of proceedings; a filibuster [Add to Longdo]
議事録[ぎじろく, gijiroku] (n) record of proceedings; minutes; (P) [Add to Longdo]
牛歩戦術[ぎゅうほせんじゅつ, gyuuhosenjutsu] (n) snail's pace tactics; walking slowly when voting in the Diet to delay proceedings [Add to Longdo]
口頭審理[こうとうしんり, koutoushinri] (n) oral proceedings [Add to Longdo]
口頭弁論[こうとうべんろん, koutoubenron] (n) oral proceedings; oral pleadings; (P) [Add to Longdo]
座が白ける[ざがしらける, zagashirakeru] (exp,v1) to put a damper on proceedings (e.g. at a meeting or party, etc.) [Add to Longdo]
参向[さんこう, sankou] (n,vs) proceeding to [Add to Longdo]
出京[しゅっきょう, shukkyou] (n,vs) proceeding to a capital [Add to Longdo]
出向[しゅっこう, shukkou] (n,vs) being transferred; secondment; proceeding; leaving for; (P) [Add to Longdo]
上京[じょうきょう, joukyou] (n,vs) proceeding to the capital (Tokyo); (P) [Add to Longdo]
上洛[じょうらく, jouraku] (n,vs) proceeding to the capital [Add to Longdo]
審級[しんきゅう, shinkyuu] (n) instance (e.g. first instance, second instance, etc. in a legal proceeding) [Add to Longdo]
進め方[すすめかた, susumekata] (n) format; procedure; way of proceeding [Add to Longdo]
訴訟記録[そしょうきろく, soshoukiroku] (n) record (of legal proceedings in a court) [Add to Longdo]
東進[とうしん, toushin] (n,vs) proceeding east [Add to Longdo]
南進[なんしん, nanshin] (n,vs) proceeding south [Add to Longdo]
二道[ふたみち, futamichi] (n) branch roads; forked roads; crossroads; two ways (of proceeding) [Add to Longdo]
入洛[じゅらく;にゅうらく, juraku ; nyuuraku] (n,vs) proceeding to Kyoto; entering Kyoto [Add to Longdo]
赴任[ふにん, funin] (n,vs) moving to a different location to start a new job; (proceeding to) new appointment; (P) [Add to Longdo]
北進[ほくしん, hokushin] (n,vs) proceeding north [Add to Longdo]
本格化[ほんかくか, honkakuka] (n,vs) regularization; regularisation; getting up speed; proceeding at full tilt; (P) [Add to Longdo]
民事訴訟[みんじそしょう, minjisoshou] (n) civil action; civil suit; civil proceedings [Add to Longdo]
民事訴訟法[みんじそしょうほう, minjisoshouhou] (n) (Japanese) Civil Proceedings Act (1890, revised in 1926) [Add to Longdo]
離婚訴訟[りこんそしょう, rikonsoshou] (n) divorce suit; divorce proceedings [Add to Longdo]
略式手続き[りゃくしきてつづき, ryakushikitetsuduki] (n) summary proceedings [Add to Longdo]
駸々;駸駸[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (1) proceeding quickly; flying (of time); rapidly; with great strides; (2) (arch) (original meaning) running quickly (of a horse) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
依法[yī fǎ, ㄧ ㄈㄚˇ, ] legal (proceedings); according to law [Add to Longdo]
追风逐电[zhuī fēng zhú diàn, ㄓㄨㄟ ㄈㄥ ㄓㄨˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] proceeding at a tremendous pace; getting on like a house on fire [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
会議録[かいぎろく, kaigiroku] proceedings [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top