Search result for

probation

(67 entries)
(1.3793 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -probation-, *probation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
probation[N] การทดสอบ, Syn. testing' trial
probation[N] การภาคทัณฑ์, See also: การคุมความประพฤติ
probation[N] ช่วงระยะเวลาการทดสอบ
probation[N] การพิสูจน์, Syn. proof
probationer[N] ผู้ทำภาคทัณฑ์
probation officer[N] เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่กระทำภาคทัณฑ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
probation(โพรเบ'เชิน) n. การภาคทัณฑ์,การพิสูจน์,การทดสอบ,ช่วงระยะเวลาการทดสอบ., See also: probational probationary adj. probationship n., Syn. test
probationer(โพรเบ'เชินเนอะ) n. ผู้ที่อยู่ในระหว่างการทดสอบ,ผู้ที่อยู่ในระหว่างการภาคทัณฑ์
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.
reprobation(เรพระเบ'เชิน) n. การประณาม,การตำหนิ,การสาปแช่ง,การทอดทิ้ง,การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ, See also: reprobationary adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
probation(n) การทดลอง,การภาคทัณฑ์,การพิสูจน์,การทดสอบ
approbation(n) การเห็นชอบ,การเห็นด้วย,การยินยอม,การอนุมัติ
disapprobation(n) ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,การคัดค้าน,ความไม่ลงรอยกัน
reprobation(n) การสาปแช่ง,การตำหนิ,การประณาม,การปฏิเสธ,การทอดทิ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
probation๑. การคุมประพฤติ๒. การรอพินิจ๓. การทดลองปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
probation๑. การคุมประพฤติ (ก. อาญา) [ดู controlling of behaviour]๒. การทดลองปฏิบัติงาน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probation officerพนักงานคุมประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probational appointmentการแต่งตั้งให้ทดลองปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
probationerผู้ถูกคุมความประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Probationการคุมประพฤติ [TU Subject Heading]
Probation officersพนักงานคุมประพฤติ [TU Subject Heading]
Probationary employeesลูกจ้างทดลองงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, that's quite an accomplishment for a student who's been on academic probation for the last half year.- น่าประทับใจมาก... ...สำหรับนร.ที่ติดทัณฑ์บนมาครึ่งปี Punchline (1988)
In the meantime, make an appointment with a probation officer who will make a recommendation to me regarding your sentence.ลืมซะเถอะ แล้วช่วยพูดอะไรที่มันจิงใจกว่านี้ได้มั้ย มันไม่ใช่แค่เพราะความโกรธแค้นที่คุณมีต่อ DAESE Daily งั้นหรอกเหรอ มีใครมาทำอะไรคุณ Hero (1992)
What we have to do is focus on the probation officer's report.ฉันต้องการให้คุณช่วย จริงจังนะ Hero (1992)
I got, uh, probation and then counseling two days a week.ชั้นถูก ควบคุมความประพฤติ ไปหาหมออาทิตย์ละ 2 วัน Good Will Hunting (1997)
We're putting you on what we call "Sudden death academic probation."เราจะจัดเธอให้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า "ซัดเด็นเด็ธ"นะ Rushmore (1998)
You are this close to being put on probation, gadget.คุณกำลังใกล้จะถูกทัฑณ์บนแล้ว แก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
Without question, Crewe's five-year federal probation for point-shaving has been severely violated tonight.ไม่ต้องสงสัย ครูว์ ได้ละเมิดทัณฑ์บนห้าปี... จากข้อหาล้มบอลแล้วในคืนนี้ The Longest Yard (2005)
I am inclined toward probation.ศาลจึงอยากให้ทำทัณฑ์บนเอาไว้ Pilot (2005)
Well, what you see behind us here is a force of volunteers from the Department of Probation, the LAPD and the Sheriff's Department.ที่เห็นด้านหลังคืออาสาสมัคร จากหน่วยคุมความประพฤติแอลเอพีดี และสำนักงานนายอำเภอ Gridiron Gang (2006)
Your probation officer called.เจ้านายคุณเรียกมา Alpha Dog (2006)
- 'Cause we're already on probation.-เพราะตอนนี้เรายังถูกภาคทัณฑ์ไว้นะ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
It is the finding of this panel that warden pope, you'll be docked two weeks, placed on three months probation.ข้อสรุปออกมาแล้วว่าพัสดีโป๊ป คุณถูกพักงาน 2 อาทิตย์ ถูกภาคทัณฑ์ 3 เดือน Otis (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การคุมประพฤติ[N] probation, Example: เขาถูกศาลสั่งการคุมประพฤติเป็นระยะเวลา 1 ปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขออนุมัติ[n. exp.] (kān khø anumat) EN: asking for approval   FR: demande d'approbation [f]
การคุมประพฤติ[n. exp.] (kān khum praphreut) EN: probation   
การภาคทัณฑ์[n.] (kān phākthan) EN: probation   FR: probation [f]
ครหา[n.] (kharahā) EN: disapproval ; criticism ; censure ; condemnation   FR: critique [f] ; désapprobation [f]
ภาคทัณฑ์[v.] (phākthan) EN: put on probation ; remit punishment ; bind over on probation ; award probation ; place on probation   FR: mettre à l'épreuve
ทัณฑ์บน[n.] (thanbon) EN: parole ; verbal promise ; written promise to refrain from doing something ; bond of good behaviour/bahavior (Am.)   FR: probation [f] ; mise à l'épreuve [f]
ถูกภาคทัณฑ์[v. exp.] (thūk phākthan) EN: be given probation ; be bound over on probation ; be placed on probation ; be put on probation   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROBATION    P R OW0 B EY1 SH AH0 N
PROBATIONER    P R OW0 B EY1 SH AH0 N ER0
PROBATIONARY    P R OW0 B EY1 SH AH0 N EH2 R IY0
PROBATIONERS    P R OW0 B EY1 SH AH0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
probation    (n) (p r @1 b ei1 sh @ n)
probationer    (n) (p r @1 b ei1 sh @ n @ r)
probationary    (j) (p r @1 b ei1 sh @ n r ii)
probationers    (n) (p r @1 b ei1 sh @ n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewährung {f} | auf Bewährung | Bewährung haben; auf Bewährung seinprobation | on probation | to be on probation [Add to Longdo]
Bewährungshelfer {m}; Bewährungshelferin {f}probation officer [Add to Longdo]
Probation {f}probation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮採用[かりさいよう, karisaiyou] (n) appointment on trial (probation); provisional appointment [Add to Longdo]
家庭裁判所調査官[かていさいばんしょちょうさかん, kateisaibanshochousakan] (n) family court probation officer [Add to Longdo]
外交官補[がいこうかんほ, gaikoukanho] (n) probationary diplomat [Add to Longdo]
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] (n) {comp} sending on approval; sending on approbation [Add to Longdo]
後退的論証[こうたいてきろんしょう, koutaitekironshou] (n) (obsc) regressive probation [Add to Longdo]
試補[しほ, shiho] (n) probationer [Add to Longdo]
試練(P);試煉;試錬[しれん, shiren] (n) test; trial; probation; ordeal; tribulation; (P) [Add to Longdo]
式叉摩那[しきしゃまな, shikishamana] (n) probationary nun (undergoing a two-year probationary period before receiving ordainment) (san [Add to Longdo]
七衆[しちしゅ, shichishu] (n) seven orders of Buddhist disciples (monks, nuns, probationary nuns, male novices, female novices, male lay devotees, female lay devotees) [Add to Longdo]
称賛(P);賞賛;賞讃;称讚;賞讚[しょうさん, shousan] (n,vs,adj-no) praise; admiration; commendation; approbation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Probation \Pro*ba"tion\, n. [L. probatio, fr. probare to try,
   examine, prove: cf. F. probation. See {Prove}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of proving; also, that which proves anything;
    proof. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When by miracle God dispensed great gifts to the
       laity, . . . he gave probation that he intended that
       all should prophesy and preach.    --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Any proceeding designed to ascertain truth, to determine
    character, qualification, etc.; examination; trial; as, to
    engage a person on probation. Hence, specifically:
    (a) The novitiate which a person must pass in a convent,
      to probe his or her virtue and ability to bear the
      severities of the rule.
    (b) The trial of a ministerial candidate's qualifications
      prior to his ordination, or to his settlement as a
      pastor.
    (c) Moral trial; the state of man in the present life, in
      which he has the opportunity of proving his character,
      and becoming qualified for a happier state.
      [1913 Webster]
 
         No [view of human life] seems so reasonable as
         that which regards it as a state of probation.
                          --Paley.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 probation
   n 1: a trial period during which your character and abilities
      are tested to see whether you are suitable for work or for
      membership
   2: a trial period during which an offender has time to redeem
     himself or herself
   3: (law) a way of dealing with offenders without imprisoning
     them; a defendant found guilty of a crime is released by the
     court without imprisonment subject to conditions imposed by
     the court; "probation is part of the sentencing process"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Probation [proːbatsiːoːn] (n) , s.(f )
   probiere try
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top