Search result for

probate

(37 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -probate-, *probate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
probate[VT] พิสูจน์พินัยกรรม
probate[ADJ] ซึ่งภาคทัณฑ์ไว้
probate[N] ผู้กระทำผิด
probate court[N] ศาลที่รับเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
probate(โพร'เบท) n. การพิสูจน์พินัยกรรมโดยศาล. adj. เกี่ยวกับการพิสูจน์ดังกล่าว,เกี่ยวกับศาลดังกล่าว. vt. พิสูจน์พินัยกรรม,ภาคทัณฑ์ผู้กระทำผิด
approbate(แอพ' ระเบท) vt. เห็นด้วย (อย่างทางการ) . - approbator n.
reprobate(เรพ'ระเบท) n. คนสารเลว,คนเลวทราม,คนสำมะเลเทเมา,คนเหลือขอ,คนที่พระเจ้าทอดทิ้งและไม่สามารถจะช่วยได้ vt. ประณาม,ตำหนิ,สาปแข่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ., See also: reprobacy n. reprobateness n. reprobater n., Syn. bad,

English-Thai: Nontri Dictionary
probate(vt) พิสูจน์ว่าพินัยกรรมถูกต้อง,ภาคทัณฑ์
reprobate(n) คนเลว,คนเหลือขอ,คนสำมะเลเทเมา
reprobate(vt) สาปแช่ง,ตำหนิ,ประณาม,ปฏิเสธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
probate actionคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probate; proving a willการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Probate court-จากศาล Saw VI (2009)
Sure, but soon as probate clears, moving back to Tallahassee.ได้ค่ะ แต่ พอทุกอย่างเรียบร้อย ฉันจะย้ายไปอยู่เมืองอื่นแล้วค่ะ Fur (2010)
Something about Grant's assets coming out of probate.มีบางอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สินของแกรนท์ ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ Ghosts (2011)
Which means that land goes into probate, and then to you, Derek.และที่ดินเหล่านั้นก็จะถูกทำให้เป็นมรดก แล้วตกเป็นของนายไง ดีเร็ค Ghosts (2011)
They made me the administer of probate.พวกมันทำให้ฉันได้เป็นผู้จัดการมรดก Ghosts (2011)
Expected to clean up after it cleared probate.โดยหวังว่าจะถือกรรมสิทธิ์ หลังจากการพิสูจน์มรดกเสร็จสิ้น Ghosts (2011)
Some probate issues on the Ulman Estate.เรื่องหลักฐานบางชิ้นของอัลแมน เอสเตท Mission Creep (2011)
The place is in probate.สถานที่นี้ถูกภาคทัณฑ์ Last Grimm Standing (2012)
When Thirsty got probate, the hunter sold him to our zoo, but the name got switched on the paperwork.เมื่อ Thirsty เริ่มโตนายพรานก็ขายมันให้กับสวนสัตว์ของเรา แต่ว่าชื่อกลับสลับกันบนเอกสาร Life of Pi (2012)
No, but I've got a call out to the probate judge.ไม่ แต่ฉันเพิ่งได้เรียก ให้เข้าพบผู้พิพากษาดูแลคดี Red Lacquer Nail Polish (2013)
Oh, and I got some intel on the lawsuit from one of the clerks in the probate office.และ ก็ ได้ข้อมูล การฟ้องร้อง จากเสมียน ที่ศาลรับเรื่องพินัยกรรม Red Lacquer Nail Polish (2013)
Hey, boss. Just talked to the probate judge.บอส เพิ่งได้คุย กับผู้พิพากษาคดี Red Lacquer Nail Polish (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิสูจน์พินัยกรรม[n. exp.] (kān phisūt phinaikam) EN: probate   FR: homologation d'un testament [f]
ค้อน[v.] (khøn) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain   FR: porter un regard désapprobateur
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke   FR: condamner ; désapprouver ; blâmer

CMU English Pronouncing Dictionary
PROBATE    P R OW1 B EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
probate    (v) (p r ou1 b ei t)
probated    (v) (p r ou1 b ei t i d)
probates    (v) (p r ou1 b ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachlassgericht {n}probate court [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
検認[けんにん, kennin] (n,vs) (1) probate; (2) validation; certification; accreditation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Probate \Pro"bate\, n. [From L. probatus, p. p. of probare to
   prove. See {Prove}.]
   [1913 Webster]
   1. Proof. [Obs.] --Skelton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) Official proof; especially, the proof before a
      competent officer or tribunal that an instrument
      offered, purporting to be the last will and testament
      of a person deceased, is indeed his lawful act; the
      copy of a will proved, under the seal of the Court of
      Probate, delivered to the executors with a certificate
      of its having been proved. --Bouvier. --Burrill.
    (b) The right or jurisdiction of proving wills.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Probate \Pro"bate\, a.
   Of or belonging to a probate, or court of probate; as, a
   probate record.
   [1913 Webster]
 
   {Probate Court}, or {Court of Probate}, a court for the
    probate of wills.
 
   {Probate duty}, a government tax on property passing by will.
    [Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Probate \Pro"bate\, v. t.
   To obtain the official approval of, as of an instrument
   purporting to be the last will and testament; as, the
   executor has probated the will.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 probate
   n 1: a judicial certificate saying that a will is genuine and
      conferring on the executors the power to administer the
      estate [syn: {probate}, {probate will}]
   2: the act of proving that an instrument purporting to be a will
     was signed and executed in accord with legal requirements
   v 1: put a convicted person on probation by suspending his
      sentence
   2: establish the legal validity of (wills and other documents)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top